این وبلاگ به سایت زیر منتقل شد

 

www.Turkmp3.ir

 

 

 

 

 

 

 

 


بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکیه ای درایران

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکی ای در ایران www.Turkmp3.ir

ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlisابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis v ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis v ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis v ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis ابراهیم تاتلیسس ابراهیم تاتلیس ibrahim tatlises ibrahim tatlis

+ محمد کریمی ; ۱:٠٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکی ای در ایران www.Turkmp3.ir

"File name";"Year"
"01 -  Ask Yok.mp3";"2008";""
"02 - Sessizce.mp3";"2008";""
"03 - Uçalim Mi.mp3";"2008";""
"04 - Kimin Yüzünden.mp3";"2008";""
"05 - Haberin Olsun.mp3";"2008";""
"06 - Deli Gِnlüm.mp3";"2008";""
"07 - Isyanim Var.mp3";"2008";""
"08 - Ben Affetmem.mp3";"2008";""
"09 - Ask Tadinda.mp3";"2008";""
"10 - اocuk.mp3";"2008";""
"11 -  Dandini (Remix).mp3";"2008";""
"12 - Kiz Kiza (Remix).mp3";"2008";""
"13 - Salla (Remix).mp3";"2008";""
"14 - Uçalim Mi (Remix).mp3";"2008";""
"15 - Uçalim Mi (Club mix).mp3";"2008";""
"Adnan Senses - Bedel.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bulamadim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Dokunmayin Bana.Mp3";"";""
"Adnan Senses - Duman Oldum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hevesmi Kaldi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kara Ali.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kavusamadik.mp3";"";""
"Adnan Senses - Neden Saçlarin Beyazlanmis.mp3";"";""
"Adnan Senses - Rastlayamadim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Selam Soyle Babana.mp3";"";""
"Adnan Senses - Senmiydin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sulukule.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yarabbim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Askimiz bitsin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Degilsiniz ki.mp3";"";""
"Adnan Senses - Dِnme sevgilim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gِz oyunu.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hep sende kalmis.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kadehi siseyi kirarim bugün.mp3";"";""
"Adnan Senses - Mutlulugu tatmayi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Ne yapsin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sabir duasi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Seni vicdanin affetsin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sevdigim için.mp3";"";""
"Adnan Senses - Uzaktan sevecegim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bicare.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bir Aksam Donusu.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bu Yolun Sonu.mp3";"";""
"Adnan Senses - Eyvah Neye Yara.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gonlum Ve Ben.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gonlumde Isyan.mp3";"";""
"Adnan Senses - Intizar Yerine.mp3";"";""
"Adnan Senses - Semek Yok.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bizim Mahalle.mp3";"";""
"Adnan Senses - Doldur Meyhaneci.mp3";"";""
"Adnan Senses - Düsman Basina.mp3";"";""
"Adnan Senses - Güzelsin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hatirlat Biraz.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"Adnan Senses - Selam Gelmesin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sen Dünyalar Güzeli.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yarali Ceylan.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yemin Ederim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yorulacaksin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bizim Mahalle.mp3";"";""
"Adnan Senses - Doldur Meyhaneci.mp3";"";""
"Adnan Senses - Dusman Basina.mp3";"";""
"Adnan Senses - Guzelsin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hatirlat Biraz.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"Adnan Senses - Selam Gelmesin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Selam Sِyle Babana.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sen Dunyalar Guzeli.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yarali Ceylan.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yemin Ederim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yorulacaksin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Calpara.mp3";"";""
"Adnan Senses - Cok Uzgunsun Arkadas.mp3";"";""
"Adnan Senses - Guzel Gozlerine.mp3";"";""
"Adnan Senses - Herseyi Yak.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hesabim var.mp3";"";""
"Adnan Senses - Ilk Defa Agladim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Opucuk.mp3";"";""
"Adnan Senses - Senin Icindi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Unutamassin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yorgunum.mp3";"";""
"Adnan Senses - 01 - Ak Düstü Saclarima.mp3";"";""
"Adnan Senses - 02 - Doldur Meyhaneci.mp3";"";""
"Adnan Senses - 03 - Neden Saclarin Beyazlanmis Arkadas.mp3";"";""
"Adnan Senses - 04 - Duman Oldum.mp3";"";""
"Adnan Senses - 05 - Kader.mp3";"";""
"Adnan Senses - 06 - Senmiydin.mp3";"";""
"Adnan Senses - 07 - Bana Hersey Seni Hatirlatiyor.mp3";"";""
"Adnan Senses - 08 - Eski Dostlar.mp3";"";""
"Adnan Senses - 09 - Cok ـzgünsün Arkadas.mp3";"";""
"Adnan Senses - 10 - Dost Bildiklerim.mp3";"";""
"Adnan Senses - 11 - Yorgunum.mp3";"";""
"Adnan Senses - 01 - Kirmiziyi Severler.mp3";"";""
"Adnan Senses - 02 - Limoncu ( Calpara ).mp3";"";""
"Adnan Senses - 03 - Sen Dünyalar Güzeli.mp3";"";""
"Adnan Senses - 04 - Kara Ali.mp3";"";""
"Adnan Senses - 05 - Sulukule.mp3";"";""
"Adnan Senses - 06 - Soparim.mp3";"";""
"Adnan Senses - 07 - Selam Sِyle Babana.mp3";"";""
"Adnan Senses - 08 - Yama Yama.mp3";"";""
"Adnan Senses - 09 - Bizim Mahalle.mp3";"";""
"Adnan Senses - Annem.mp3";"";""
"Adnan Senses - Calkala.mp3";"";""
"Adnan Senses - Diyemiyorum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Fatiha.mp3";"";""
"Adnan Senses - Geyik Hasan.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gülüm.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hic Bir Kadin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kِyümün Yagmurlari.mp3";"";""
"Adnan Senses - Nasihat.mp3";"";""
"Adnan Senses - ضzür Dilerim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sevdalisin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Tanrim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Uzaksin Simdi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Damat.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kac Para Yuregin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kader Mahkumuyum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kahroluyorum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kavun.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kavusamadik.mp3";"";""
"Adnan Senses - Olmuyor.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sabredemedim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sen Istemesende.mp3";"";""
"Adnan Senses - Seni Dusune Dusune.mp3";"";""
"Adnan Senses - Tanrim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Usta.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bir Zaman Aglayip.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bizim Hikayemiz.mp3";"";""
"Adnan Senses - Dert Cekmeye Gidiyorum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hatiralar.mp3";"";""
"Adnan Senses - Her Günüm Gamli Gecer.mp3";"";""
"Adnan Senses - Ikimizin Yerine.mp3";"";""
"Adnan Senses - Isyanim Senden.mp3";"";""
"Adnan Senses - Seni Sende Bulamadim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Senin Olmaya Geldim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yalanci.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bilemessinki.MP3";"";""
"Adnan Senses - Bilirmisin.MP3";"";""
"Adnan Senses - Caresiz.MP3";"";""
"Adnan Senses - Dert Cekmeye Gidiyorum.MP3";"";""
"Adnan Senses - Erkekler Aglamaz.MP3";"";""
"Adnan Senses - Kuranim Carpsin Seviyorum.MP3";"";""
"Adnan Senses - Ne Fayda.MP3";"";""
"Adnan Senses - Sensizligi Tasiyamam.MP3";"";""
"Adnan Senses - Sev Dedi Gozlerim.MP3";"";""
"Adnan Senses - Soparim.MP3";"";""
"Adnan Senses - Yama.MP3";"";""
"Adnan Senses - Elveda.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gelin Dertler.mp3";"";""
"Adnan Senses - Istanbula Sitem.mp3";"";""
"Adnan Senses - Ne Karaymis Su Anlimin Yazisi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sarhos Asik.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sen olacaksin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Senide yakarlar.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sensiz Olamam.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sorma Neden.mp3";"";""
"Adnan Senses - Vay halime.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yanliz Kadin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yarin Yine Beklerim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Agla Gِzlerim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Beklenen Sensin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bunda Bir Is Var.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gündüzüm Karismis.mp3";"";""
"Adnan Senses - Her Nefesin.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kadere Sikayetim Var.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sev Beni.mp3";"";""
"Adnan Senses - Sevda Basina Vurmus.mp3";"";""
"Adnan Senses - Tahta Masa.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yakarsa Dünyayi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yasa Istersen.mp3";"";""
"Adnan Senses - Damat.MP3";"";""
"Adnan Senses - Kac Para Yuregin.MP3";"";""
"Adnan Senses - Kader Mahkumuyum.MP3";"";""
"Adnan Senses - Kahroluyorum.MP3";"";""
"Adnan Senses - Kavun.MP3";"";""
"Adnan Senses - Kavusamadik.MP3";"";""
"Adnan Senses - Olmuyor.MP3";"";""
"Adnan Senses - Sabredemedim.MP3";"";""
"Adnan Senses - Sen Istemesende.MP3";"";""
"Adnan Senses - Seni Dusune Ddusune.MP3";"";""
"Adnan Senses - Tanrim.MP3";"";""
"Adnan Senses - Usta.MP3";"";""
"Adnan Senses - Biliyorsun Bir Zamanlar.mp3";"";""
"Adnan Senses - Buyuleyen Gozlerinle.mp3";"";""
"Adnan Senses - Git Gidebilirsen.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gozumde Ozleyis.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gunlerce Icime Coktu Ayrilik.mp3";"";""
"Adnan Senses - Hic Bir Seyde Gozum Yok.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kara Bulutlari Kaldir Aradan.mp3";"";""
"Adnan Senses - Pesrev Hastayim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Pesrev Hem Cemalim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Seviyorum Iste.mp3";"";""
"Adnan Senses - Ud Taksimi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yagmur Gozlum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Aci Hayat.mp3";"";""
"Adnan Senses - Ask Bilmecesi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Askinin Sarhosuyum.mp3";"";""
"Adnan Senses - Bu Masalar Bos Kalmaz.mp3";"";""
"Adnan Senses - Cok ـzgünsün Arkadas.mp3";"";""
"Adnan Senses - Deli Gibi Sevdim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Elveda Meyhaneci.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gencligim Gidiyor.mp3";"";""
"Adnan Senses - Gittigini Gِrmesin Gِzlerim.mp3";"";""
"Adnan Senses - Kaderimin Aynasi.mp3";"";""
"Adnan Senses - Tanrim Beni Bastan Yarat.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yansin Bu Dünya.mp3";"";""
"Adnan Senses - Yarali Ceylan.mp3";"";""
"Acilara Tutunmak.mp3";"2003";""
"Amenna.mp3";"2003";""
"Bu Dert Beni Adam Eder.mp3";"2003";""
"Gayri Gider Oldum.mp3";"2003";""
"Guzel Gunler.mp3";"2003";""
"Kadinlar.mp3";"2003";""
"Macera.mp3";"2003";""
"Neden.mp3";"2003";""
"Ortadogu.mp3";"2003";""
"ضyle bir yerdeyimki.mp3";"2003";""
"Sivastopol Marsi.mp3";"2003";""
"Yusuf Yusuf.mp3";"2003";""
"Aglama Bebegim.mp3";"2003";""
"Ayni Daldaydik.mp3";"2003";""
"Birak Beni.mp3";"2003";""
"Gecmiyor Günler.mp3";"2003";""
"Hasretinden Prangalar Eskittim.mp3";"2003";""
"Hikayemiz (Bizim).mp3";"2003";""
"Kara Yazi.mp3";"2003";""
"Karanlikta.mp3";"2003";""
"Kiz Kaciran.mp3";"2003";""
"Kurtulus Savasi Destani (1).mp3";"2003";""
"Maviye Calar Gozlerin.mp3";"2003";""
"Sahin Gibi.mp3";"2003";""
"Suskun.mp3";"2003";""
"Ugurlar Ola.mp3";"2003";""
"An Gelir.Mp3";"2003";""
"Buyudun Bebegim.mp3";"";""
"Cigdem Cicek.Mp3";"2003";""
"Halay Havasi.Mp3";"";""
"Lili Marlen Turkusu.Mp3";"2003";""
"Metris Turkusu.Mp3";"2003";""
"Neyleyim.mp3";"2003";""
"Sen Insansin.Mp3";"2003";""
"Seyh Bedrettin.Mp3";"2003";""
"Tezkere.MP3";"2003";""
"Usur Olum Bile.Mp3";"2003";""
"01BANU - AGLAMA BEBEGIM.mp3";"";""
"02DENIZ-YILMAZ ERDOGAN - BIRAZDAN KUDURUR DENIZ.mp3";"";""
"03FERIDUN DUZAGAC - BENI VUR.mp3";"";""
"04SELDA BAGCAN - BENI BUL ANNE.mp3";"";""
"06AHMET KAYA KORO - OYLEBIR YERDEYIMKI.mp3";"";""
"07AGIRE SIVAN - BASIM BELADA.mp3";"";""
"08NAZAN ONCEL - MAHUR.mp3";"";""
"09SUAVI - USUR OLUM BILE.mp3";"";""
"10SUKRIYE TUTKUN - GUZEL GUNLER.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Haluk Levent - Icimde Olen Biri.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Kardes Türküler - Mavinin Turkusu.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Melike Demirag - Yakamoz.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Murat Hasari - Arka Mahalle.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Naside Gِktürk - Adi Bahtiyar.mp3";"2003";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Niran ـnsal - Giderim.mp3";"2003";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Onur Akin - Lili Marlen Turkusu.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Selda Bagcan - Birak Doneyim Oyle Bir Yerdeyimki.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Servet Kocakaya - Bir Veda Havasi.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Sümer Ezgü - Hani Benim Gencligim.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Anisina - Yavuz Bingِl - Ayriligin Hediyesi.mp3";"2003";""
"Baskaldiriyorum - Aci Ninni.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Baskaldiriyorum.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Beni Tarihle Yargila.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Denizin Ardi Ozgurluk.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Gül Dikeni.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Herkes Kendi Isine.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Koru Kendini.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Sorgucular.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum - Uçun Kuslar Uçun.mp3";"";""
"Ayriligin Hediyesi.mp3";"2003";""
"Basim Belada.mp3";"2003";""
"Bir Acayip Adam.mp3";"2003";""
"Entel Maganda.mp3";"2003";""
"Gel Hadi Gel.mp3";"2003";""
"Hasretinden Prangalar Eskittim.mp3";"2003";""
"Hic Bir Seyimsin.mp3";"2003";""
"Kalan Kalir.mp3";"2003";""
"O Vahsi At.mp3";"2003";""
"Oy Havar.mp3";"2003";""
"Tezgahtar Nebahat.mp3";"2003";""
"Yangin Gecesi.mp3";"2003";""
"Arka Mahalle.mp3";"";""
"Beni Bul Anne.mp3";"";""
"Beni Vur.mp3";"";""
"Can Yoldasim.mp3";"";""
"Demedim Mi Haydar.mp3";"";""
"Diyarbakir Turkusu.mp3";"";""
"Karli Daglar.mp3";"";""
"Sen Yanma Diye.mp3";"";""
"Senin Derdindeyim.mp3";"";""
"Suryani.mp3";"";""
"Telgrafci Akif.mp3";"";""
"Yetis Nerdesin.mp3";"";""
"01 Birak Doneyim - Oyle Bir Yerdeyim Ki.mp3";"";""
"01 Giderim.mp3";"";""
"02 Bir Veda Havasi.mp3";"";""
"02 Mahur.mp3";"";""
"03 Adi Bahtiyar.mp3";"";""
"03 Usur Olum Bile.mp3";"";""
"04 Basin Balada.mp3";"";""
"04 Mavinin Turkusu.mp3";"";""
"05 Guzel Gunler.mp3";"";""
"05 Icimde Olen Biri.mp3";"";""
"06 Beni Bul.mp3";"";""
"06- Nerden Bileceksiniz.mp3";"";""
"07 Ayriligin Hediyesi.mp3";"";""
"07 Yakamoz.mp3";"";""
"08 Arka Mahalle.mp3";"";""
"08 Deniz Birazdan Kudurur Deniz.mp3";"";""
"09 Aglama Bebegim.mp3";"";""
"09 Lili Marlen Turkusu.mp3";"";""
"10 Beni Vur.mp3";"";""
"10 Hani Benim Gencligim.mp3";"";""
"Bir anka kusu.mp3";"";""
"Bir Minik Kiz Cocugu.mp3";"";""
"Biz uc kisiydik.mp3";"";""
"Dokunma yanarsin.mp3";"";""
"Icimde Olen Biri.mp3";"";""
"Kenar mahalleli.mp3";"";""
"Merhaba.mp3";"";""
"Rinna rinnan nay.mp3";"";""
"Sürgün Acisi.mp3";"";""
"Tika basa pastirma.mp3";"";""
"Adi Yilmaz.mp3";"";""
"Ay Gidiyor.mp3";"";""
"Bize Kalan.mp3";"";""
"Dost.mp3";"";""
"Dosta Dusmana Karsi.mp3";"";""
"Fosso Necdat.mp3";"";""
"Giderim.mp3";"";""
"Korkarim.mp3";"";""
"Mican.mp3";"";""
"Nereden Bileceksiniz.mp3";"";""
"Soyle.mp3";"";""
"Yazmali Gelin.mp3";"";""
"01_AhmetKaya_SizYanmayin.mp3";"2002";""
"02_AhmetKaya_MemleketHasreti.mp3";"2002";""
"03_AhmetKaya_Alضfkemi.mp3";"2002";""
"04_AhmetKaya_TelgrafinTelleri.mp3";"2002";""
"05_AhmetKaya_YakarimGeceleri.mp3";"2002";""
"06_AhmetKaya_Karwan.mp3";"2002";""
"07_AhmetKaya_AdaSahilleri.mp3";"2002";""
"08_AhmetKaya_DiyarbakirHasreti.mp3";"2002";""
"09_AhmetKaya_HadiBizeGidelim.mp3";"2002";""
"10_AhmetKaya_HoscakalinGِzüm.mp3";"2002";""
"Amanin Minnos.mp3";"";""
"Birazdan Kududrur Deniz.mp3";"";""
"Bu Yalnizlik Benim.mp3";"";""
"Cek Mustafa Cek.mp3";"";""
"Dogum Gunu.mp3";"";""
"Evlerin Onu.mp3";"";""
"Gokyuzu.mp3";"";""
"Iyimser Bir Gul.mp3";"";""
"Kacak Ve Anne.mp3";"";""
"Kacakci Kurban.mp3";"";""
"Kardelenler Acinca.mp3";"";""
"Yollarina Baka Baka.mp3";"";""
"Acilara Tutunmak.mp3";"";""
"Aglama Bebek.mp3";"";""
"Amenna.mp3";"";""
"Bacalar.mp3";"";""
"Dersin Dort Dag Icinde.mp3";"";""
"Gecmiyor Gunler.mp3";"";""
"Hani Benim Gencligim.mp3";"";""
"Kadinlar.mp3";"";""
"Kara Yilan.mp3";"";""
"Katlime Ferman.mp3";"";""
"Metris Turkusu.mp3";"";""
"Odam Kirectir Benim.mp3";"";""
"Once Dislerimiz Dokuldu.mp3";"";""
"Safak Turkusu.mp3";"";""
"Yuregim Kaniyor.mp3";"";""
"Bahtiyar.mp3";"";""
"Baskaldiriyorum.mp3";"";""
"Daglarda Kar Olsaydim.mp3";"";""
"Degirmen Basinda.mp3";"";""
"Diyarbakir Turkusu.mp3";"";""
"Dogum Gunu.mp3";"";""
"Duman Cok musunzura.mp3";"";""
"Hadi Sen Git.mp3";"";""
"Hey Goklere.mp3";"";""
"Ne Yandasin.mp3";"";""
"Olurem Kardes.mp3";"";""
"Oyleli.mp3";"";""
"Turnasemahi.mp3";"";""
"Usur Olum Bile.mp3";"";""
"Yemen Turkusu.mp3";"";""
"01_Kacakci Kurban.mp3";"";""
"02_Kardelenler Acinca.mp3";"";""
"03_Kalan Kalir.mp3";"";""
"04_Sorgucular.mp3";"";""
"05_Oy Havar.mp3";"";""
"06_Baskaldiriyorum.mp3";"";""
"07_Siddet.mp3";"";""
"08_Bir Acayip Adam.mp3";"";""
"09_Ucun Kuslar Ucun.mp3";"";""
"10_Denizin Ardi Ozgurluk.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Gelecegim.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Haydi Git.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Haydi Gül.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Kimdi Bunlar.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Potbori.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Safak Türküsü.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Sel Dagi.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Tutusur Dizelerim.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Zeytin Karasi.mp3";"";""
"Ahmet Kaya- Haramiler.mp3";"";""
"Ahmet Kaya -Kore Daglari.mp3";"";""
"Agladikca.mp3";"";""
"Bize Ne Oldu.mp3";"";""
"Cinayet Saati.mp3";"";""
"Gururla Bakiyorum Dunyaya.mp3";"";""
"Kum Gibi.mp3";"";""
"Mavinin Turkusu.mp3";"";""
"Olum Dortlugu.mp3";"";""
"Ozgur Cagri.mp3";"";""
"Sabir Kalmadi.mp3";"";""
"Saza Niye Gelmedin.mp3";"";""
"Yalan Da Olsa.mp3";"";""
"Yeter.mp3";"";""
"Dardayim.mp3";"";""
"Doruklara Sevdalandim.mp3";"";""
"Eylule Isyan Gibi.mp3";"";""
"Gas Sabah.mp3";"";""
"Hep Sonradan.mp3";"";""
"Karar Vermek Zor.mp3";"";""
"Kendine Iyi Bak.mp3";"";""
"Sevgi Duvari.mp3";"";""
"Siddet.mp3";"";""
"Siire Gazele.mp3";"";""
"Ah.mp3";"";""
"Derin Bir Ah اektim.mp3";"";""
"Elektro Sok.mp3";"";""
"Grev.mp3";"";""
"Leyla.mp3";"";""
"Mahur.mp3";"";""
"Munzurlu.mp3";"";""
"Sevemezsin.mp3";"";""
"Tedirgin.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Demek Simdi Gidiyorsun.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Dostlar.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Herkes Kendi Isine.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Kim Susturabilir.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Potpori.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Riza.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Sanmayin Ki.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Tutki Gecedir.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Tutusur Dizlerim.mp3";"";""
"Ahmet Kaya - Ucun Kuslar.mp3";"";""
"Acilara Tutunmak.mp3";"";""
"Aglama Bebegim.mp3";"";""
"Ben Beni.mp3";"";""
"Gayri Gider Oldum.mp3";"";""
"Karanlikta.mp3";"";""
"Oyle Bir Yerdeyimki.mp3";"";""
"Turuncu Gemi.mp3";"";""
"Alninda Dag Atesi.mp3";"";""
"Bir Veda Havasi.mp3";"";""
"Bu Gala Dasli Gala.mp3";"";""
"Hacan Olesim Gelir.mp3";"";""
"Hani Benim Gencligim.mp3";"";""
"Katlime Ferman.mp3";"";""
"Kilic Baliginin Oykusu.mp3";"";""
"Tut Ki Gecedir.mp3";"";""
"Unutulmayanlara.mp3";"";""
"Yasamadin Sen.mp3";"";""
"Yorgun Demokrat.mp3";"";""
"Yuregim Kaniyor.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Anlamadim Gitti.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Baksana Talihe.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Daha Neler.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Gِzünaydin.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Hanci.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Kendi Kendimle Ben.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Mediterranée.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Veda Etmem.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Yeni Bir Gün Dogdu Bize.mp3";"1977";""
"Ajda Pekkan - Affetmem Seni.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Bir Garip Yolcuyum.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Bir Gün.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Dertliyim Arkadas.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Felek.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Gercek Ve Düs.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Mihrabim Diyerek.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - ضmür Boyu.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Sen Mutlu Ol.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Sonbahar Rüzgarlar.mp3";"1981";""
"Ajda Pekkan - Benide .mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Hatirlarmisin.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Herseye Degersin.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Kim Olsa Anlatir.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Sen Benim Sarkilarimsin.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Seninle Bir Bütünüz.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Sevgiler ضlünceye Kadar.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Son Dansi Bana Sakla.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Yanlizlik Yolcusu.mp3";"1987";""
"Ajda Pekkan - Yeniden.mp3";"1987";""
"01-Bir Dost  Bulamadim.mp3";"1989";""
"02-Alismak Sevmekten Zor.mp3";"1989";""
"03-Sen Mutlu Ol.mp3";"1989";""
"04-Affetmem Seni.mp3";"1989";""
"05-Felek.mp3";"1989";""
"06-Bir Anda.mp3";"1989";""
"07-Bir Garip Yolcuyum.mp3";"1989";""
"08-Dertliyim Arkadas.mp3";"1989";""
"09-Sonbahar Ruzgarlari.mp3";"1989";""
"10-Sevdim Seni.mp3";"1989";""
"11-Mihrabim Diyerek.mp3";"1989";""
"12-Ask Oyun Degil.mp3";"1989";""
"Ajda Pekkan - Bana Dِnme Bir Daha.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Bir Yabanci Gibi.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Dinlemelisin Beni.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Dogru Mu Degil Mi.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Hayirdir Insallah.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Her Yasin Bir Güzelligi Var.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Ne Günler.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Olur Ya.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Resmin Yok Bende.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Sana Bana Yeter.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Yasanasi Dünya.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Yaz, Yaz, Yaz.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Yazik Olur.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Affetmem Seni.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Alismak Sevmekten Zor.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Ask Oyun Degil.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Bir Anda.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Bir Dost Bulamadim.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Bir Garip Yolcuyum.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Dertliyim Arkadas.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Felek.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Mihrabim Diyerek.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Sen Mutlu Ol.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Sevdim Seni.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Sonbahar Rüzgarlari.mp3";"1990";""
"Ajda Pekkan - Bu Bahar.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Dِnüyorum.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Eline Gِzüne Dizine Dursun.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Haydi Durma.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Inanilir Gibi Degil.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Kabus Gibi Gelme ـstüme.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - ضlüm Yok Ya Sonunda.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Oyun Etti Gِzlerim.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Sevgide Seni Sectim.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Vazgecme.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Yalanci Dünya.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Yalnizliga Hüküm Giydim.mp3";"1991";""
"Ajda Pekkan - Bambaska Biri.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Bos Sokak.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Dile Kolay.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Haram Olsun.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Haykiracak Nefesim.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Heryerde Kar Var.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Hos Gor Sen.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Kimler Geldi.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Ne Tadi Var Bu.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Ne Varsa Bende Var.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - O Benim Dunyam.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Palavra.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - ـc Kalp.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Uykusuz Her Gece.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Ya Sonra.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - Yeniden Baslasin.mp3";"1998";""
"Ajda Pekkan - 365 Gün.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Aglama Anne.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Baskasini Tanimam.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Düsme Sakin.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Eyvah.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Gül Dostum Gül.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Oldum Olasi.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Oyalama Beni.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Saril Bana.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Yok.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Al Beni.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Capkin Satici.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Dert Bende Derman Sende.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Hosgِr Sen.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Icme Sakin.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Inanmam.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Kaderimin Oyunu.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Kimler Geldi Kimler Gecti.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Nasilsin Iyi Misin.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Olanlar Oldu Bana.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Palavra Palavra.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Sana Ne Kime Ne.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Sana Neler Edecegim.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Seninleyim.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Tanri Misafiri.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Varsin Yansin.mp3";"1993";""
"Ajda Pekkan - Bilsen Sevgilim.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Bir Hata.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Bitsin Bu Sevda.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Deliyiz Biz.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Dert Bende.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Duy Feryadimi.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Eglen Güzelim.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Korkusuzum.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - ضzletme Beni.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Senin Icin Burdayim.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Tazem.mp3";"1996";""
"Ajda Pekkan - Aska Inanma.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Atli Karinca.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Bir Günah Gibi.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Bu Ne Bicim Hayat.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Dile Kolay.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Hanci.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Iki Yabanci.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Inanma.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Mutlu Bütün Sarkilar.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Sensiz Yillarda.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Dert Ortagim.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Düsünme Hic.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Gِzünaydin.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Kimler Geldi.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Petrol.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Sana Dogru.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Sana Neler Edecegim.mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Sensiz Yillarda (Club Mix).mp3";"2000";""
"Ajda Pekkan - Son Yolcu.mp3";"2000";""
"01 - Ajda Pekkan - Sen Iste.mp3";"2003";""
"02 - Ajda Pekkan - Sen Iste Balad.mp3";"2003";""
"03 - Ajda Pekkan - Sen Iste Remix.mp3";"2003";""
"Ajda Pekkan - Aldatma.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Amazon.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Cool Kadin.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Kaderimin Bir Oyunu.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Mucize.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Olanlar Oldu.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Senden Sonra Tufan.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Sevdali Basim.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Spente Le Stelle.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Vitrin.mp3";"";""
"Ajda Pekkan - Yok Ki.mp3";"";""
"01-Kimler Geldi Kimler Geçti.mp3";"";""
"02-Ne Varsa Bende Var.mp3";"";""
"03-Hos Gِr Sen.mp3";"";""
"04-ـç Kalp.mp3";"";""
"05-Her Yerde Kar Var.mp3";"";""
"06-Haram Olsun.mp3";"";""
"07-Ya Sonra.mp3";"";""
"08-Bambaska Biri.mp3";"";""
"09-Haykiracak Nefesim Kalmasa Bile.mp3";"";""
"10-Yeniden Baslasin.mp3";"";""
"11-Bos Sokak.mp3";"";""
"12-Palavra.mp3";"";""
"13-O Benim Dünyam.mp3";"";""
"14-Uykusuz Her Gece.mp3";"";""
"15-Dile Kolay.mp3";"";""
"16-Ne Tadi Var Bu Dünyanin.mp3";"";""
"01- Cok Zor.mp3";"";""
"02- Ask Senin Adin.mp3";"";""
"03- Duses.mp3";"";""
"04- Bitti Demekle Bitmiyor.mp3";"";""
"05- Esirinim.mp3";"";""
"06- Gonul Gocu.mp3";"";""
"07- Seviyorum O Kadini.mp3";"";""
"08- Gozler Yalan.mp3";"";""
"09- Bilmez.mp3";"";""
"10- Bu Gunlerde.mp3";"";""
"11- Bir Bildigim Var.mp3";"";""
"12- Maalesef.mp3";"";""
"13- Aska Savruk.mp3";"";""
"14- Cok Zor (Remix).mp3";"";""
"1.Mecburiyet Caddesi.mp3";"";""
"10.Savasa Hayir.mp3";"";""
"2.Senden Baska اarem Yok.mp3";"";""
"3.Al Senin Olsun.mp3";"";""
"4.Yalnizim Ben.mp3";"";""
"5.اesminaz.mp3";"";""
"6.Sen Beni Asktan Koru Allahim.mp3";"";""
"7.Demedim Mi.mp3";"";""
"8.Herkes Gitti Sende Durma.mp3";"";""
"9.Bu Sehirden Gittigin Gün.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Belki de bendim.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Boynumun borcu.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Bu gece.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Bütün kizlar güzel.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Kim demisse iyi demis.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Kral [ Remix ].mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Kusura bakma.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Neden olmuyor.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Son sِzler.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Yeter ama.mp3";"1999";""
"ALI GـVEN - Annesinin bi tanesi.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Delisin dolusun.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Eylül koydum adini.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Gittin gideli.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Gِnlünden tasindim.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Gِzlerine yemin bozdum.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Her seven kavusmaz.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Ismi lazim degil.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Sehrin isiklari.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Seninle dogdum.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Uçurum çiçegi.mp3";"2003";""
"ALI GـVEN - Af eyle [ Acoustic  mix ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Af eyle.mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Da da [ Belly dance mix ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Gِnlün oldu mu [ Acoustic  mix ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Gِnlün oldu mu [ Electro samba ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Gِnlün oldu mu.mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Karpit.mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Tarzim degil [ Acoustic  mix ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Tarzim degil [ House groove mix ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Tarzim degil [ Trance ware mix ].mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Tarzim degil.mp3";"2004";""
"ALI GـVEN - Anla artik [ Emre mix ].mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Anla artik.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Bittim ben.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - اekemem.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Haykiris.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Hiç olmazsa.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - La la re.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Mühim degil.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Sos.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - ـç kiz [ Enstrümental ].mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - ـç kiz.mp3";"2007";""
"ALI GـVEN - Yolcu 2007.mp3";"2007";""
"01. Biz Seninle.mp3";"2008";""
"02. Gِzyasim Ya Da Sen.mp3";"2008";""
"03. Yasak.mp3";"2008";""
"04. Yanimda Ol.mp3";"2008";""
"05. Derdime Derman.mp3";"2008";""
"06. Olmaz .mp3";"2008";""
"07. Yolcu ( New Age Mix ).mp3";"2008";""
"08. Sِyle.mp3";"2008";""
"09. Biz Seninle ( Remix ).mp3";"2008";""
"10. Yanimda Ol ( Remix ).mp3";"2008";""
"11. Kar Yagar Kar ـstüne.mp3";"2008";""
"12. Yanimda Ol ( Remix 2 ).mp3";"2008";""
"13. Yolcu ( Remix ).mp3";"2008";""
"ALI GـVEN - Agla yüregim.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Bekliyorum.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Bunu unutma [ Bir güle sordum ].mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Geçmis olsun.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Gitme.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Senin hatirin olmasa.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Tam zamanidir.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Unutamadim yürek yanginda.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Yine elalem bizi konusuyor.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Yolun yolcusuyum.mp3";"2001";""
"ALI GـVEN - Anadolu [ mix ].mp3";"";""
"ALI GـVEN - Anahtari bende olsa.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Eller aglar halime.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Havasina mi parasina mi.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Kes hesabi yolla.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Kral.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Sensiz.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Yadigar [ Enstrümental ].mp3";"";""
"ALI GـVEN - Yadigar.mp3";"";""
"ALI GـVEN - Yolcu.mp3";"";""
"AH_GONLUM_ACCZ.MP3";"";""
"ALDIRMA_GONUL_ACCZ.MP3";"";""
"AMAN_ALLAHIM_ACCZ.MP3";"";""
"ASIK_OLDUM_ACCZ.MP3";"";""
"GERI_DON_ACCZ.MP3";"";""
"GUCENDIM_ACCZ.MP3";"";""
"HAZALIM_ACCZ.MP3";"";""
"SABIR_ACCZ.MP3";"";""
"SAGIR_SULTAN_ACCZ.MP3";"";""
"SEVIYORUM_ACCZ.MP3";"";""
"TARIFI_YOK_ACCZ.MP3";"";""
"VURACAKLAR_ACCZ.MP3";"";""
"YAR_DEMEDIM_ACCZ.MP3";"";""
"ADI_GUZELMIS_ACCZ.MP3";"";""
"BEBEK_ACCZ.MP3";"";""
"BIR_YUDUM_SU_ACCZ.MP3";"";""
"BOLUK_BOLUK_ACCZ.MP3";"";""
"DELIMISIN_NE_ACCZ.MP3";"";""
"EKMEK_ALDIM_FIRINDAN_ACCZ.MP3";"";""
"GITME_GONUL_ACCZ.MP3";"";""
"KARA_CATIR_ACCZ.MP3";"";""
"SAR_BENI_ACCZ.MP3";"";""
"SEHER_YELI_ACCZ.MP3";"";""
"SENDE_YANARIM_ACCZ.MP3";"";""
"SEVDIGIME_PISMAN_ETTILER_AC.MP3";"";""
"AH_LE_YAR_ACCZ.MP3";"";""
"BOS_VER_GUZELIM_ACCZ.MP3";"";""
"DILOY_DILOY_ACCZ.MP3";"";""
"GIT_ACCZ.MP3";"";""
"HAY_BASIMA_GELENLER_ACCZ.MP3";"";""
"KEJE_ACCZ.MP3";"";""
"KRALI_GELSE_ACCZ.MP3";"";""
"KUNDURAMA_KUM_ACCZ.MP3";"";""
"SEREF_DAGLARI_ACCZ.MP3";"";""
"SOYLE_VALLAH_ACCZ.MP3";"";""
"TAS_OLURSUN_ACCZ.MP3";"";""
"TURNAM_ACCZ.MP3";"";""
"UCUN_GUVERCINLER_ACCZ.MP3";"";""
"YAGMUR_YAGAR_ACCZ.MP3";"";""
"YAPAMASSIN_ACCZ.MP3";"";""
"YARALIM_ACCZ.MP3";"";""
"01-yemin olsun.mp3";"";""
"02-seni sevmek.mp3";"";""
"03-kaç defa.mp3";"";""
"04-benimsin.mp3";"";""
"05-belalinim.mp3";"";""
"06-kalbim ellerinde.mp3";"";""
"07-vay halime.mp3";"";""
"08-helalimsin.mp3";"";""
"09-anlamam asktan.mp3";"";""
"10-oy gelin.mp3";"";""
"11-tek basima.mp3";"";""
"12-kiyamete kadar.mp3";"";""
"13-allahtan kork.mp3";"";""
"14-ne çikar.mp3";"";""
"15-kadinim.mp3";"";""
"16-narim.mp3";"";""
"17-gelde geleyim.mp3";"";""
"01 - Ikimize Birden.mp3";"";""
"02 - Yalan Oldu.mp3";"";""
"03 - Olay Bitmistir.mp3";"";""
"04 - Sen Bende Kaldin.mp3";"";""
"05 - Korkuyorum.mp3";"";""
"06 - Ben Daha Cok Severim.mp3";"";""
"07 - Aklin Varsa Evlenme.mp3";"";""
"08 - Yalanci Sevgili.mp3";"";""
"09 - Ne Guzel Yaratmis.mp3";"";""
"10 - Gitti Yarim.mp3";"";""
"11 - Hey Dilbere.mp3";"";""
"12 - Naze (Kurtce).mp3";"";""
"13 - Naze.mp3";"";""
"14 - Ikimize Birden (Remix).mp3";"";""
"AKLIN VARSA EVLENME.MP3";"";""
"DERT BITMEZ.MP3";"";""
"GUZELSIN YARIM.MP3";"";""
"HAY DILBER  KURDU.MP3";"";""
"HIC MI HIC SEVMEDIN.MP3";"";""
"IKIMIZE BIRDEN VERSION 2.MP3";"";""
"IKIMIZE BIRDEN.MP3";"";""
"KORKUYORUM.MP3";"";""
"NEZE  KURDU.MP3";"";""
"OLAY BITMISTIR.MP3";"";""
"SEN BENDE KALDIN.MP3";"";""
"SEN YALANCI SEVGILISIN.MP3";"";""
"SEVDANIN DILI YOK.MP3";"";""
"Alisan - 01- Sevgilerimle.mp3";"";""
"Alisan - 02 - Askin Vurdugu Yerde اiçekler Açar.mp3";"";""
"Alisan - 03 - Gidebilen Hiç Olmadim.mp3";"";""
"Alisan - 04 - Sordun Mu.mp3";"";""
"Alisan - 05 - Inanmadin Ki.mp3";"";""
"Alisan - 06 - Yeminliyim Tِvbesi Yok.mp3";"";""
"Alisan - 07 - Sِyleyemedim.mp3";"";""
"Alisan - 08 - Cane Cane.mp3";"";""
"Alisan - 09 - Gِzün Aydin.mp3";"";""
"Alisan - 10 -  Biktim.mp3";"";""
"Alisan - 11 -  Vay Gülüm.mp3";"";""
"AGLAYAMAM_ACCZ.MP3";"";""
"ANAM_ONUAL_ACCZ.MP3";"";""
"EKMEK_DERDI_ACCZ.MP3";"";""
"LORI_ACCZ.MP3";"";""
"OMRUM_ACCZ.MP3";"";""
"PESINDEYIM_ACCZ.MP3";"";""
"SEVIYORUM_DUYARSIN_ACCZ.MP3";"";""
"SORMA_SEVDIGIM_ACCZ.MP3";"";""
"SOZMU_ACCZ.MP3";"";""
"VAZGECMEMKI_ACCZ.MP3";"";""
"YEMIN_CICEGIM_ACCZ.MP3";"";""
"BERIVANIM_ACCZ.MP3";"";""
"BITTIM_GEL_ACCZ.MP3";"";""
"CAPKIN_YARIM_ACCZ.MP3";"";""
"HAYATIM_ACCZ.MP3";"";""
"KIZ_BEN_SENI_VURMAZMIYIM_AC.MP3";"";""
"KOSACAKSIN_ACCZ.MP3";"";""
"LE_CANIM_ACCZ.MP3";"";""
"MERAK_ETME_ACCZ.MP3";"";""
"SENDEN_BASKASI_YALAN_ACCZ.MP3";"";""
"SOFOR_ACCZ.MP3";"";""
"TUKENDIM_ACCZ.MP3";"";""
"VARYA_ACCZ.MP3";"";""
"01 Hersey Yalan Olmus.mp3";"";""
"02 Ve Kimselere Güvenmiyorum.mp3";"";""
"03 Sari Güller(Sen Yarali Ben Yarali.mp3";"";""
"04 Urfali Sevmis.mp3";"";""
"05 Allah Allah.mp3";"";""
"06 اinarlar.mp3";"";""
"07 Hele Bi(Club Version).mp3";"";""
"08 Lewere.mp3";"";""
"09 Yukaridaki Allah.mp3";"";""
"10 Birakin Yakami.mp3";"";""
"11 Yare(Kürtçe).mp3";"";""
"12 Hele Bi.mp3";"";""
"Alpay - Allahim Yeter.mp3";"";""
"Alpay - Anlatamiyorum.mp3";"";""
"Alpay - Askinda Yalan.mp3";"";""
"Alpay - Bir Ask Ruyasi.mp3";"";""
"Alpay - Bizim Sarkimiz Bu Sarki.mp3";"";""
"Alpay - Cennet Yolu.mp3";"";""
"Alpay - Durdurun Su Zamani.mp3";"";""
"Alpay - Eylulde Gel.mp3";"";""
"Alpay - Fabrika Kizi.mp3";"";""
"Alpay - Hayalimdeki Resim.mp3";"";""
"Alpay - Ne Dediki.mp3";"";""
"Alpay - Pisman Degilim.mp3";"";""
"Alpay - Sen Gidince.mp3";"";""
"Alpay - Sensizligimin Sarkisi.mp3";"";""
"Alpay - Yildizlar Gezinirken.mp3";"";""
"Alpay - Ankara Garinda.MP3";"";""
"Alpay - Eylul De Gel Demistim.MP3";"";""
"Alpay - Gece Sacli Kadinim.MP3";"";""
"Alpay - Geceler Agliyordu.MP3";"";""
"Alpay - Kara Kara Badem Gozler.MP3";"";""
"Alpay - Nazar Mi Degdi.MP3";"";""
"Alpay - Olsun.MP3";"";""
"Alpay - Sarkilarima Gomuldum.MP3";"";""
"Alpay - Seni Dusundum.MP3";"";""
"Alpay - Sevgiyle Ucalim.MP3";"";""
"Alpay - Yagmur Olsam.MP3";"";""
"Alpay - Allahim Yeter.mp3";"";""
"Alpay - Ayrilik Ruzgari.mp3";"";""
"Alpay - Beyoglu.mp3";"";""
"Alpay - Butun Ickiler Benden.mp3";"";""
"Alpay - Eylulde Gel.mp3";"";""
"Alpay - Fabrika Kizi.mp3";"";""
"Alpay - Git.mp3";"";""
"Alpay - Gitme.mp3";"";""
"Alpay - Gozlerin.mp3";"";""
"Alpay - Kolejli Kiz.mp3";"";""
"Alpay - Mademki Sen Yoksun.mp3";"";""
"Alpay - Mutluluktan Aglarken.mp3";"";""
"Alpay - Sen Ve Ben.mp3";"";""
"Alpay - Sensiz Bu Gece.mp3";"";""
"Alpay - Unutum Artik.mp3";"";""
"Alpay - Yanimda Kal.mp3";"";""
"Alpay - Allahim Yeter.mp3";"";""
"Alpay - Ayrilik Ruzgari.mp3";"";""
"Alpay - Bir Daha Boyle Seversem.mp3";"";""
"Alpay - Cennet Yolu.mp3";"";""
"Alpay - Daglarin Arkasinda Yar.mp3";"";""
"Alpay - Eylul de Gel.mp3";"";""
"Alpay - Gitme.mp3";"";""
"Alpay - Gozlerim.mp3";"";""
"Alpay - Hatiralar Hayal Oldu.mp3";"";""
"Alpay - Hayalimdeki Resim.mp3";"";""
"Alpay - Maria.mp3";"";""
"Alpay - Ne Dedim Ki.mp3";"";""
"Alpay - Senin Icin.mp3";"";""
"Alpay - Yuregine Al.mp3";"";""
"Alpay - Adalim.MP3";"";""
"Alpay - Bir Dost Bulamadim.MP3";"";""
"Alpay - Gitme Bulutlu Gozlum.MP3";"";""
"Alpay - Hay Allah.MP3";"";""
"Alpay - Hayirsiz Arama.MP3";"";""
"Alpay - Hey Gidi Benlim.MP3";"";""
"Alpay - Muhabbet Kuslari.MP3";"";""
"Alpay - Ruzgara Ver Saclarini.MP3";"";""
"Alpay - Sakladim Kendimi Senden.MP3";"";""
"Alpay - Sevgilim Ol.MP3";"";""
"Alpay - Gozleri Eski Bir Deniz Mavisi.mp3";"";""
"Alpay - Kelebekler Ozgurdur.mp3";"";""
"Alpay - Kum.mp3";"";""
"Alpay - O Sensin Iste.mp3";"";""
"Alpay - Paramparca.mp3";"";""
"Alpay - Senin Icin.mp3";"";""
"Alpay - Sofia Komsunun Kizi.mp3";"";""
"Alpay - Son Dakikalarim.mp3";"";""
"Alpay - Yak O Sevdalari.mp3";"";""
"Alpay - Yas Olgunluk Yasi.mp3";"";""
"Alpay - Yine Yagmur Yagiyor.mp3";"";""
"Alpay - Ask Golgelerde Pusuda.mp3";"";""
"Alpay - Bekledim Yine.mp3";"";""
"Alpay - Bu Son Gece - La Soledad.mp3";"";""
"Alpay - Eksik Bir Sey Kalmasin - Caminita.mp3";"";""
"Alpay - El Vagabundo.mp3";"";""
"Alpay - Gardiyan - Amanecer Quajiro.mp3";"";""
"Alpay - Gozlerinin Karanliginda - Kiss Of Fire.mp3";"";""
"Alpay - Gunahkar Yaz.mp3";"";""
"Alpay - Mazi Kalbimde Bir Yaradir.mp3";"";""
"Alpay - Norma - Normamiya.mp3";"";""
"Alpay - Son Tango - Adios Mucheshos.mp3";"";""
"Alpay - Benim Icin Onemlisin.MP3";"";""
"Alpay - Birbirimize Doymadan.MP3";"";""
"Alpay - Deli Dolu Gonlum.MP3";"";""
"Alpay - Ellerinde Gullerle.MP3";"";""
"Alpay - Gri Cirpinislar.MP3";"";""
"Alpay - Kalbimde Bir Sorun Var.MP3";"";""
"Alpay - Kara Yazim.MP3";"";""
"Alpay - Saril Bana.MP3";"";""
"Alpay - Seviyorum Cilginca.MP3";"";""
"Alpay - Sevmeye Hakkin Yok.MP3";"";""
"Alpay - Yine Yanlizim.MP3";"";""
"Alpay - Zor Gelir.MP3";"";""
"Arif Sag - Azeri.mp3";"";""
"Arif Sag - Konyalim.mp3";"";""
"Arif Sag - Misget 1.mp3";"";""
"Arif Sag - Misket 1.mp3";"";""
"Arif Sag - Pancar Pezik Degil Mi.mp3";"";""
"Arif Sag - Su Gelir Guldur Guldur.mp3";"";""
"Arif Sag - Su Siziyor Siziyor.mp3";"";""
"Arif Sag - Track.mp3";"";""
"Arif Sag - Yaylanin Cimenine.mp3";"";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 1.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 2.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 3.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 4.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 5.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 6.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 7.mp3";"1990";""
"Musa Eroglu & Arif Sag - Baglama Resitali - 8.mp3";"1990";""
"Arif Sag - Arpa Cayi.mp3";"";""
"Arif Sag - Bahce Baga Girmisem.mp3";"";""
"Arif Sag - Basina Dondugum.mp3";"";""
"Arif Sag - Bu Kadar Celvetme.mp3";"";""
"Arif Sag - Eger Eller Akil Fikir Eyleyip.mp3";"";""
"Arif Sag - El Kizi.mp3";"";""
"Arif Sag - Gokyuzunde Boluk Boluk.mp3";"";""
"Arif Sag - Guzel Seni Gozler.mp3";"";""
"Arif Sag - Iste Gidiyorum Cesmi Siyahim.mp3";"";""
"Arif Sag - Karam.mp3";"";""
"Arif Sag - Sira Sira Gelen Mektep Usagi.mp3";"";""
"Arif Sag - Su Yuce Daglarin Kari Eridi.mp3";"";""
"Arif Sag - Ay Daglar.mp3";"";""
"Arif Sag - Badi Sabah.mp3";"";""
"Arif Sag - Biz Insanlar.mp3";"";""
"Arif Sag - Bu Derdin Hangisine Yanayim.mp3";"";""
"Arif Sag - Duazi Imam.mp3";"";""
"Arif Sag - Essegi Saldim Cayira.mp3";"";""
"Arif Sag - Gul Yuzlu Sevdigim.mp3";"";""
"Arif Sag - Insan Olan Nura Cevrilir.mp3";"";""
"Arif Sag - Kerbela.mp3";"";""
"Arif Sag - Kursun Turkuye N'eyler.mp3";"";""
"Arif Sag - Nedir Bu Telasin.mp3";"";""
"Arif Sag - O Yar Gelir.mp3";"";""
"Arif Sag - Soz Etme Gonul.mp3";"";""
"Arif Sag - Yar Seninle.mp3";"";""
"A.SagE.ErzincanE.Parlak - Track-01.mp3";"";""
"A.SagE.ErzincanE.Parlak - Track-02.mp3";"";""
"A.SagE.ErzincanE.Parlak - Track-03.mp3";"";""
"A.SagE.ErzincanE.Parlak - Track-04.mp3";"";""
"A.SagE.ErzincanE.Parlak - Track-05.mp3";"";""
"A.SagE.ErzincanE.Parlak - Track-06.mp3";"";""
"Arif Sag - Altim Ustum Kac Kurusluk  (Uc Kiz Bir Ana).mp3";"";""
"Arif Sag - Bir Guzelin Asigiyim (Deli Gonul).mp3";"";""
"Arif Sag - Cemile Kutgunun Arif Sagi Tanitmasi.mp3";"";""
"Arif Sag - Dersim.mp3";"";""
"Arif Sag - Direnis (Yarali Ceylan).mp3";"";""
"Arif Sag - Odam Kirectir Benim (Gelin Canlar).mp3";"";""
"Arif Sag - Urfa Semahi.mp3";"";""
"Arif Sag - Acis.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Bu Yola Talip Ol.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Dost Yarasi.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Erisin Daglarin Kari.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Feridem.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Gül Yüzlü Sevdigim.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Güzeller Bezenmis.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Hop Cerkez.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Nurhak Semahi.mp3";"2002";""
"Arif Sag - O Kas O Gِz.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Pencereden Das Gelir.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Sercesme.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Sِgüdün Erenleri.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Sümmani.mp3";"2002";""
"Arif Sag - Ali Dost.mp3";"";""
"Arif Sag - Altim Ustum.mp3";"";""
"Arif Sag - Asker Agam.mp3";"";""
"Arif Sag - Bugun Bize Pir Geldi.mp3";"";""
"Arif Sag - Bulbul Havalanmis.mp3";"";""
"Arif Sag - Ciktim Yucesine.mp3";"";""
"Arif Sag - Dolap.mp3";"";""
"Arif Sag - Duygular Donustu Soze.mp3";"";""
"Arif Sag - Erzurum'da Bir Kus Var.mp3";"";""
"Arif Sag - Gonulden Bir Kelam.mp3";"";""
"Arif Sag - Guzel Seni Cok Ozledim.mp3";"";""
"Arif Sag - Halay.mp3";"";""
"Arif Sag - Medet Pirim.mp3";"";""
"Arif Sag - Memleketten Haber Bekleyenim Var.mp3";"";""
"Arif Sag - Nazar Kil.mp3";"";""
"Arif Sag - Uca Daglar.mp3";"";""
"Arif Sag - Urgup.mp3";"";""
"Arif Sag - Acilin Kapilar.mp3";"";""
"Arif Sag - Baydigin Basi.mp3";"";""
"Arif Sag - Beni Hor Gorme.mp3";"";""
"Arif Sag - Bugun Bayram Gunu Derler.mp3";"";""
"Arif Sag - Bulbul Ne Otersin.mp3";"";""
"Arif Sag - Deli Gonul.mp3";"";""
"Arif Sag - Dersim Dort Dag Icinde.mp3";"";""
"Arif Sag - Gezdim Su Alemi.mp3";"";""
"Arif Sag - Gitme Turnam.mp3";"";""
"Arif Sag - Gurbeti Ben mi Yarattim.mp3";"";""
"Arif Sag - Her Seher Her Sabah.mp3";"";""
"Arif Sag - Kimsesi Yok Garip.mp3";"";""
"Arif Sag - Kula Kulluk Yakisir mi.mp3";"";""
"Arif Sag - Ag Gul (U.H.).mp3";"2000";""
"Arif Sag - Ali Dost.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Altim Ustum.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Asik Olan.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Bugun Bize Pir Geldi (2).mp3";"2000";""
"Arif Sag - Cekin Halay Dizilsin.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Ciktim Yucesine.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Dolap.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Gel Benim Derdime.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Halay & Gule Reyhan Ekerim.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Semah.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Uca Daglar.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Urgup.mp3";"2000";""
"Arif Sag - Ayrilik Hasretlik.mp3";"";""
"Arif Sag - Bugun Bize Pir Geldi.mp3";"";""
"Arif Sag - Cagrisir Bulbuller.mp3";"";""
"Arif Sag - Canim Kurban Olsun.mp3";"";""
"Arif Sag - Evrahi Ezelden.mp3";"";""
"Arif Sag - Gonul Ne Gezersin.mp3";"";""
"Arif Sag - Insan Olmaya Geldim.mp3";"";""
"Arif Sag - Insana Muhabbet Duyali.mp3";"";""
"Arif Sag - Kaslarin Ince Mince.mp3";"";""
"Arif Sag - Kiprigin Kasina.mp3";"";""
"Arif Sag - Mavilim.mp3";"";""
"Arif Sag - Nazli Yardan (Uzun Hava).mp3";"";""
"Arif Sag - Su Diyari Gurbet Elde.mp3";"";""
"Arif Sag - Yarim Icin Oluyorum.mp3";"";""
"Arif Sag - Dostlarim.mp3";"";""
"Arif Sag - Dostun Dergahi.mp3";"";""
"Arif Sag - Kirklar Kapisi.mp3";"";""
"Arif Sag - Mektup.mp3";"";""
"Arif Sag - Sari Gelin.mp3";"";""
"Arif Sag - Seher Yildizi.mp3";"";""
"Arif Sag - Sevgi Mengisi.mp3";"";""
"Arif Sag - Su Daglar.mp3";"";""
"Arif Sag - Yar Delisiyim.mp3";"";""
"Arif Sag - Yavasca.mp3";"";""
"Arif Sag - Yesil Ordek.mp3";"";""
"Arif Sag - Benim Kurbanlarim.mp3";"";""
"Arif Sag - Bilene Danis.mp3";"";""
"Arif Sag - Daglar.mp3";"";""
"Arif Sag - Dillerde Kaldim.mp3";"";""
"Arif Sag - Dostun Cemali.mp3";"";""
"Arif Sag - ضtüsün Kuslar.mp3";"";""
"Arif Sag - ضyledir Deli Gِnül.mp3";"";""
"Arif Sag - Umut (Gel Efendim Gel).mp3";"";""
"Arif Sag - Yola Cevirdiler.mp3";"";""
"Arif Sag - Yolver Daglar.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 01 - Sen Gittin Ben Kaldim.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 02 - Serden Gectim.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 03 - Bu Naz Bunaltmadan.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 04 - Takma.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 05 - 3 Gün.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 06 - Carpe Diem.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 07 - Farkin.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 08 - Sevsen Ne Olur Sevmesen Ne.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 09 - Sarkilarda Mahsur Kaldim.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 10 - So Fine.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 11 - Serden Gectim [ Remix ].mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 12 - Hybrid Heights.mp3";"";""
"Arkin Celik - Farkin 2008 - 13 - Serden Gectim [ Extended Remix ].mp3";"";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Deli Gِnlüm.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Karalim.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Kim Olursa Olsun.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Ask Kazasi.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Nasip Olurmu.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Imansiz.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Biliyorum.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Basimin Tatli Belasi.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Baba Evi.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Gِreceksin.mp3";"1999";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Cek Babam Cek.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Kalpsiz.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Sevdim Seni.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Kadere Sordum.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Yalanci Bahar.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Meleklerin Duasi.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Seni Bana Sorsalar.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Ask Affeder.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Hangimiz Suclu.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Sevdigimi Sil.mp3";"2002";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Yabani.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Yalan Dostlar.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Haberci.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Benimsin.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Sana Degmezmis.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Allah Sahit.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Kanim Akmaz.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Kop Da Gel.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Kader Utansin.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Bir Benim Ol.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 11 - Remix.mp3";"1997";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Nazlanma.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Hesap Ver.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Olmadi Gitti.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Serserim Benim.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Ayipsin.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Elveda.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Zehir Gibisin.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Sevgilim.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Hadi Git.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Kranfil.MP3";"1991";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Ay Inanmiyorum.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Tadina Varayim.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Vur Hadi Vur.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Geceler Düsman.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Icime Cekeyim.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Kara Cicegim.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Hic Umazdim.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Gül Canim.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Hudutsuz Sevdalar.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Deli Gِnlüm.mp3";"1995";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Seni Aldattim.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Bile Bile.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Olmaz.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Sevgiliye.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Cagirma Beni.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Baska Bir Sey.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Yazik.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Ayrilmam.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 09 - ضyle Bakma.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Susma.mp3";"1990";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Avarem.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Imkansizim.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Pembe Dizi.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Siyah Beyaz.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Imdat.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Sirami Bekliyorum.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Yüregim Agliyor.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Bir Zaman Hatasi.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Unutursun.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Sen de mi.mp3";"1993";""
"Askin Nur Yengi - 01 - Yildiz Yildiz (1. Version).mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 02 - Dün.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 03 - Demesi Kolay.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 04 - Simdi Mos Mor Oldun Mu.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 05 - Uslandim Artik.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 06 - Biz Hani.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 07 - Peradaki Asklar.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 08 - Sana Merhaba Dedim.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 09 - Yasemin Yagmurlari.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 10 - Seni Terkettim.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 11 - Kardelen.mp3";"2004";""
"Askin Nur Yengi - 12 - Yildiz Yildiz (2. Version).mp3";"2004";""
"01 - Sessizce.mp3";"2000";""
"02 - ضlüm Kapimi اalmasa da.mp3";"2000";""
"03 - Neresindeyim_.mp3";"2000";""
"04 - Kesf-i Alem.mp3";"2000";""
"05 - Düsten Gerçege.mp3";"2000";""
"06 - Bir Tek Seninle.mp3";"2000";""
"07 - Nerdesin_.mp3";"2000";""
"08 - Anlamak Zor.mp3";"2000";""
"09 - Uslanmak Bilmedi Hayat.mp3";"2000";""
"10 - Degisen Kim_.mp3";"2000";""
"11 - ـzgünüm.mp3";"2000";""
"12 - Siz.mp3";"2000";""
"Asli - Asklarin En Büyügü.mp3";"";""
"Asli - Ayrilan Yollar.mp3";"";""
"Asli - Bir Ah Cekermisin.mp3";"";""
"Asli - Dans Etmeye Ihtiyacim Var.mp3";"";""
"Asli - Dergiden Resmini Kopardim.mp3";"";""
"Asli - Dügüm Dügüm.mp3";"";""
"Asli - Dünya Durulmadan.mp3";"";""
"Asli - Gitmis Gibisin.mp3";"";""
"Asli - Uykumda Gel (( Gel Bir Düs Daha Ver )).mp3";"";""
"Asli - Yanlizligim.mp3";"";""
"Asli - Yardimci Olmuyor.mp3";"";""
"ASLI - artik sevgilim degilsin.mp3";"2004";""
"ASLI - hayat cok kisa.mp3";"2004";""
"ASLI - insan hikayesi.mp3";"2004";""
"ASLI - ironik.mp3";"2004";""
"ASLI - kordugum.mp3";"2004";""
"ASLI - odunc erkeklere.mp3";"2004";""
"ASLI - sampiyon.mp3";"2004";""
"ASLI - sen de unut.mp3";"2004";""
"ASLI - su gibi.mp3";"2004";""
"ASLI - tum sehir agladi.mp3";"2004";""
"01. Gِzِnünde.mp3";"";""
"02. Beni Sevme.mp3";"";""
"03. Derdin kendinle.mp3";"";""
"04. Hüzün.mp3";"";""
"05. Agla açilirsin.mp3";"";""
"06. Bunu bil.mp3";"";""
"07. Dِn bana.mp3";"";""
"08. bir kez degil bin kez degil.mp3";"";""
"09. Zamansiz ayriliklar.mp3";"";""
"10. Korkarim.mp3";"";""
"Asrin (Ask Defterim).mp3";"";""
"Asuman Krause -  01 اok Yalnizim.mp3";"";""
"Asuman Krause -  02 Yalan.mp3";"";""
"Asuman Krause -  03 Nereye Kadar.mp3";"";""
"Asuman Krause -  04 Aski Bana Sakla.mp3";"";""
"Asuman Krause -  05 Istifa.mp3";"";""
"Asuman Krause -  06 Bir Daha Arama.mp3";"";""
"Asuman Krause -  07 Diyemedim Sana.mp3";"";""
"Asuman Krause -  08 Tenimizin Uyumu.mp3";"";""
"Asuman Krause -  09 Yok Bِyle Bir Sey.mp3";"";""
"Asuman Krause -  10 Aslinda.mp3";"";""
"Asuman Krause -  11 Aski Bana Sakla (RemiX).mp3";"";""
"Asuman Krause -  12 Bir Daha Arama (RemiX).mp3";"";""
"Asuman Krause -  13 Tenimizin Uyumu (RemiX).mp3";"";""
"Asuman Krause - 01 - Hep Yek.mp3";"";""
"Asuman Krause - 02 - Kukla.mp3";"";""
"Asuman Krause - 03 - Diyosun Ki.mp3";"";""
"Asuman Krause - 04 - Kemerlerinizi Baglayin.mp3";"";""
"Asuman Krause - 05 - Unutmayi Senden ضgrendim.mp3";"";""
"Asuman Krause - 06 - Yalan.mp3";"";""
"Asuman Krause - 07 - Nereye Kadar.mp3";"";""
"Asuman Krause - 08 - Istifa.mp3";"";""
"Asuman Krause - 09 - Bir Daha Arama.mp3";"";""
"Asuman Krause - 10 - Diyemedim Sana.mp3";"";""
"Asuman Krause - 11 - Tenimizin Ruhu.mp3";"";""
"Asuman Krause - 12 - Kukla (R&G).mp3";"";""
"Asuman Krause - 13 - Hep Yek (Dance Versiyon).mp3";"";""
"Asuman Krause - 14 - Diyosun Ki (Disco Versiyon).mp3";"";""
"01-_ HOSGELDIN.mp3";"";""
"03-_ BEKARLAR.mp3";"";""
"04-_ KADER.mp3";"";""
"05-_ YALAN.mp3";"";""
"06-_ PASA PASA  GIDERIM.mp3";"";""
"07-_ DUSMANIMSIN.mp3";"";""
"09-_ RAHMETLIDE.mp3";"";""
"10-_ TURKIYEM.mp3";"";""
"huzun.mp3";"";""
"taksim.mp3";"";""
"01 Gِz Yaslarim.mp3";"";""
"02 It Hurts.mp3";"";""
"03 Dont Think.mp3";"";""
"04 You-Sen.mp3";"";""
"05 Hali Hali Hal.mp3";"";""
"06 I Love You.mp3";"";""
"07 Bana Bir Insan Lazim.mp3";"";""
"08 Beyaz Esya.mp3";"";""
"09 Change.mp3";"";""
"10 Gِz Yaslarim (Slow).mp3";"";""
"11 Bonus Track Dont Think Disco.mp3";"";""
"1. Kanar Miyim.mp3";"";""
"10. Rahati Kaçan Agaç.mp3";"";""
"11. Hirs Içindeyim.mp3";"";""
"12. Hey Gidi Koca Dünya.mp3";"";""
"2. Sari Hariç.mp3";"";""
"3. Yerinde Say Ma.mp3";"";""
"4. Gelme Istemem.mp3";"";""
"5. Bu Aksam Asla ضlmem.mp3";"";""
"6. Bay Bilen Adam.mp3";"";""
"7. Bir Düs.mp3";"";""
"8. Ciddiyete Davet.mp3";"";""
"9. Uçuk Kaçik.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Ahteri Düskün Garib ü ASIK-i Avareyim.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Aksami Süzme Deniz.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Benim Gِnlüm Bir Kelebek.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Bir Deniz Ki Gِzlerin ضlürcesine Derin.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Büyülü Bir Rüyanin Kanatlarindan Indim.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Günes Bugün Daha Sicak Yakiyor.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Günlerdir Düsünür Dururum Seni.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Kacsam Birakip Senden Uzak Yollara Gitsem.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Kalbe Dolan Ilk Bakis.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Kalplerden Dudaklara Yükselen Sesi Dinle.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Maviden Mavi Akar.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Ne Dertler Kalir Ne Hüzün.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Nihavend Kanun Taksimi ( Taner Sayacioglu ).mp3";"";""
"Ayca Yesim - Nihavend Keman Taksimi ( Aziz Sükrü ضzoguz ).mp3";"";""
"Ayca Yesim - Nihavend Ud Taksimi ( Osman Nuri ضzpeker ).mp3";"";""
"Ayca Yesim - Nihavend Violonsel Taksimi ( Samet Kutlug ).mp3";"";""
"Ayca Yesim - Pek ضzledim Seni.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Sarahaten Acaba & Sِylesem Darilmaz Mi.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Unutmadim Seni Bir Ah.mp3";"";""
"Ayca Yesim - Yaz Günleri En Tatli Hayaller Gibi Gecti.mp3";"";""
"01 - Git.mp3";"";""
"02 - Yaz Gibisin.mp3";"";""
"03 - Sagindayim Solundayim.mp3";"";""
"04 - Dِnmez O.mp3";"";""
"05 - Yaz Gibisin (( Remix )).mp3";"";""
"06 - Sagindayim Solundayim (( Remix )).mp3";"";""
"01_Severek Ayrilanlar.mp3";"";""
"02_Tirtil.mp3";"";""
"03_Dur Biraz.mp3";"";""
"04_Keyifli Hatun.mp3";"";""
"05_Adi Konmus Ayriligin.mp3";"";""
"06_Bostanci Duragi.mp3";"";""
"07_Garip Hamsi.mp3";"";""
"08_Mutlu Ol.mp3";"";""
"09_Seyyah.mp3";"";""
"10_Besparasiz.mp3";"";""
"11_Askindan Olmedim Ya.mp3";"";""
"12_Istanbul Senmissin.mp3";"";""
"01-اayimin Sekeri .mp3";"";""
"02-Anlatmaliymis Meger.mp3";"";""
"03-ضlsemde Kurtulsam.mp3";"";""
"04-Kadinim.mp3";"";""
"05-Bir Sen Vardin.mp3";"";""
"06-Sana Ne Oldu Bِyle.mp3";"";""
"07-Ahu Gِzlüm.mp3";"";""
"08-Ben Tutuyorum Dünyayi.mp3";"";""
"09-Eftelaya.mp3";"";""
"10-اocugum.mp3";"";""
"ayna_01_biz akdenizliyiz.mp3";"";""
"ayna_02_ey sevgili.mp3";"";""
"ayna_03_allegria.mp3";"";""
"ayna_04_istiklaldeyiz.mp3";"";""
"ayna_05_sah.mp3";"";""
"ayna_06_asik oldum anne.mp3";"";""
"ayna_07_yalniz kumru.mp3";"";""
"ayna_08_cok fena asik oldum.mp3";"";""
"ayna_09_gelincik.mp3";"";""
"ayna_10_denizden geliyorum.mp3";"";""
"Ayna - Arzu Gizim.mp3";"";""
"Ayna - Denizi Bulana Kadar.mp3";"";""
"Ayna - Don Bak Aynaya.mp3";"2003";""
"Ayna - Garibim.mp3";"";""
"Ayna - Isiga Dogru.MP3";"";""
"Ayna - Kanka.mp3";"";""
"Ayna - Kiziroglu.mp3";"";""
"Ayna - Selvicanim.mp3";"";""
"Ayna - Sen Unutma Beni.mp3";"";""
"Ayna - Topraktan ضtesi Yok.mp3";"";""
"Ayna - Uyandim.MP3";"";""
"Ayna - Yagmur.mp3";"";""
"Ayna - Yeniden De Sevebiliriz (Akdeniz).MP3";"";""
"Ayna - Artik Hersey Bitti.mp3";"";""
"Ayna - Ceylan House Dance Remix.mp3";"";""
"Ayna - Ceylan Techno Remix.mp3";"";""
"Ayna - Ceylan.mp3";"";""
"Ayna - Dünya Dünya.mp3";"";""
"Ayna - Feslegen.mp3";"";""
"Ayna - Gittgin Yagmurla Gel.mp3";"";""
"Ayna - Karakis.mp3";"";""
"Ayna - Mahzen.mp3";"";""
"Ayna - ضlünce Sevemezsem Seni.mp3";"";""
"Ayna - Tozlandi Hayalin.mp3";"";""
"Ayna - Tozpembe Hayaller.mp3";"";""
"Ayna - Umutsuzluk.mp3";"";""
"Ayna - Nefes.mp3";"";""
"Ayna_-_Ah_Marmara_(Bebek_Parkinda).mp3";"";""
"Ayna_-_Askin_Kanunu_(Ah_Ayrilik).mp3";"";""
"Ayna_-_Ay_Degil_Mevsim_Degil.mp3";"";""
"Ayna_-_Ben_Nerede_Gogdum.mp3";"";""
"Ayna_-_Cok_Yalniziz.mp3";"";""
"Ayna_-_Dogum_Gunu.mp3";"";""
"Ayna_-_Esogelin.mp3";"";""
"Ayna_-_Gesi_Baglari.mp3";"";""
"Ayna_-_Gozlerimde_Samanyolu.mp3";"www.superadres.com";""
"Ayna_-_Gunler_Geciyor.mp3";"";""
"Ayna_-_Hekimoglu.mp3";"";""
"Ayna_-_Kis_Gunu_Ayrilik.mp3";"";""
"Ayna_-_Senin_Ben.mp3";"";""
"Ayna_-_Sivas_Ellerinde.mp3";"";""
"Ayna_-_Tek_Tabanca.mp3";"";""
"Ayna - Ada Vapuru.mp3";"";""
"Ayna - Allam Allam.mp3";"";""
"Ayna - Arkadas.mp3";"";""
"Ayna - Ayrilik.mp3";"";""
"Ayna - Birlik Marsi.mp3";"";""
"Ayna - اieçekler Ekiliyor.mp3";"";""
"Ayna - Deryalar.mp3";"";""
"Ayna - Dilara.mp3";"";""
"Ayna - Evrese Yolari.mp3";"";""
"Ayna - Fosforlu Cevriye.mp3";"";""
"Ayna - Geceler.mp3";"";""
"Ayna - Gelincik.mp3";"";""
"Ayna - Güller Açti.mp3";"";""
"Ayna - Herseyim Sensin.mp3";"";""
"Ayna - Hos Gelisler Ola.mp3";"";""
"Ayna - Kirpikllerin Ok Ok Eyle.mp3";"";""
"Ayna - Leyla.mp3";"";""
"Ayna - Oy Bahçenize.mp3";"";""
"Ayna - Seni اok Seviyorum.mp3";"";""
"Ayna - Vur Patlasin اal Oynasin.mp3";"";""
"Ayna - Yalnizam.mp3";"";""
"Ayna - Yolar Anadoluya.mp3";"";""
"Ayna - Zühtü.mp3";"";""
"ATILLA ATASOY - ORDAMISIN.mp3";"";""
"HARUN KOLاAK - BIR GECE.mp3";"";""
"ILHAN SESEN - SEVDA HANLARI.mp3";"";""
"ILKER ضZDEMIR - MARTI.mp3";"";""
"KUBAT - AYRILIK ZOR GELDI.mp3";"";""
"MـJDAT GEZEN - اINAR.mp3";"";""
"MURAT GـNES - LIMANLAR.mp3";"";""
"NILـFER - ضYLE BU SEVGI.mp3";"";""
"NـKHET DURU - ESKI MAHALLE.mp3";"";""
"REYHAN KARACA - SضNDـR BENI.mp3";"";""
"SEHRAZAT - RـSVET.mp3";"";""
"SEZEN AKSU - O KADIN.mp3";"";""
"SUAVI - NILـFER BEYAZI.mp3";"";""
"TIMUR SELاUK - YـZـMDEKI اIZGILER.mp3";"";""
"YAVUZ BINGضL - INCE SEVDAM.mp3";"";""
"YONCALODI - YALAN GIBI.mp3";"";""
"ZERRIN ضZER - اIاEKSIZ BAHاE SOKAGI.mp3";"";""
"Badem - 01.Kalpsiz.mp3";"";""
"Badem - 02.Sensiz Kalacak Bu Sehir.mp3";"";""
"Badem - 03.Bir An Için.mp3";"";""
"Badem - 04.Dag Günes.mp3";"";""
"Badem - 05.Avunurum Ben.mp3";"";""
"Badem - 06.Geceyedir Küsmelerim.mp3";"";""
"Badem - 07.Hep Düsle.mp3";"";""
"Badem - 08.Sensiz Olmadi.mp3";"";""
"Badem - 09.Varsin Yoksun.mp3";"";""
"Badem - 10.Yalan Dünya.mp3";"";""
"Badem - 11.Sonuna Kadar ( Bitti Rüya ).mp3";"";""
"Badem - 12.Kalpsiz (Akustik).mp3";"";""
"Baha - 01.Firar..mp3";"";""
"Baha - 02.Ask Gülüm..mp3";"";""
"Baha - 03.Hani Olur Ya..mp3";"";""
"Baha - 04.Bizim Sarkimiz..mp3";"";""
"Baha - 05.Seni Yazdim Kalbime..mp3";"";""
"Baha - 06.Sevene Canim Feda..mp3";"";""
"Baha - 07.Siyah Ask..mp3";"";""
"Baha - 08.Vazgeçilmezim..mp3";"";""
"Baha - 09.Herseyimsin..mp3";"";""
"Baha - 10.Masum Ask..mp3";"";""
"Baha - 11.Kalbin Askla اarpiyorsa..mp3";"";""
"Baris Akarsu - Batsin Bu Dünya.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Ben Seni Severim.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Endamin Yeter.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Eyvallah.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Gemiler.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Iki Yabanci.mp3";"";""
"Baris Akarsu - It is my life.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Namus Belasi.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Tamirci.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Allahim Güc Ver Bana.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Ben ( Tek Basima Siir ).mp3";"";""
"Baris Akarsu - Bir Sevmek Bin Defa ضlmekmis.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Hasretler Ayrilikla Baslar.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Hatiralar.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Her Seyi Yak.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Olmadi Yar.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Resimdeki Gِzyaslari.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Rüzgar.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Sevdim Seni Bir Kere.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Unutamadim.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Yeter Ki.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Adini Cikar Deliye.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Ben.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Kayboldum (Olum).mp3";"";""
"Baris Akarsu - Rapatma (Vira Vira).mp3";"";""
"Baris Akarsu - Vazgecme.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Vurdum en dibine kadar.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Yalan Dunya.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Yaz Demedim.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Yazdan Kalma.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Yeter Be.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Zumrut-u Anka.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Aldirma.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Amasra.mp3";"2004";""
"Baris Akarsu - Ayrilacagiz.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Bir Kasaba Aksami.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Gel Gor Beni Ask Neyledi.mp3";"2004";""
"Baris Akarsu - Gun Olur.mp3";"2004";""
"Baris Akarsu - Islak Islak.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Isterdim.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Kimdir O.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Mavi.mp3";"";""
"Baris akarsu - Gullerin Icinden.mp3";"";""
"Baris Akarsu - Zor Ask.mp3";"";""
"Gozlerin (Yalanci Yarim) - Baris Akarsu.mp3";"";""
"ISLAK ISLAK (CANLI).mp3";"";""
"Tamirci Ciragin (CANLI).mp3";"";""
"YOLLARDAN BULURUM SENI.mp3";"";""
"Baris Manco - Acikta Baga Ver.mp3";"";""
"Baris Manco - Anliyorsun Degilmi.mp3";"";""
"Baris Manco - Aynali Kemer.mp3";"";""
"Baris Manco - Coban Yildizi.mp3";"";""
"Baris Manco - Elveda ضlüm.mp3";"";""
"Baris Manco - Enstrumantal.mp3";"";""
"Baris Manco - Gelinlik Kizlarin Dansi.mp3";"";""
"Baris Manco - Gesi Baglari.mp3";"";""
"Baris Manco - Ham Meyvayi Kopardila.mp3";"";""
"Baris Manco - Ne Kِy Olur Benden Nede Kasaba - Elveda ضlüm.mp3";"";""
"Baris Manco - Ne ola Yar Ola.mp3";"";""
"Baris Manco - Nick The Chopper.mp3";"";""
"Baris Manco - Sari Cizmeli Mehmet Aga.mp3";"";""
"Baris Manco - Uzun Ince Bir Yoldayim.mp3";"";""
"Baris Manco - Yeni bir gün dogdu.mp3";"";""
"Baris Manco - Yine Yol Gِründü.mp3";"";""
"Baris Manco - Yol verin Agalar Beyler.mp3";"";""
"Baris Manco - Abbas Yolcu.mp3";"";""
"Baris Manco - Bugün Bayram.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِrt Kapi.mp3";"";""
"Baris Manco - Dut Agaci.mp3";"";""
"Baris Manco - Gibi Gibi.mp3";"";""
"Baris Manco - La Casba Della Mamma Tulipano.mp3";"";""
"Baris Manco - Lahburger.mp3";"";""
"Baris Manco - Mahkum.mp3";"";""
"Baris Manco - Old Pavlin.mp3";"";""
"Baris Manco - Sِyle Zalim Sultan.mp3";"";""
"Baris Manco - You End I.mp3";"";""
"Baris Manco - Ben Bilirim.mp3";"";""
"Baris Manco - Bir Bahar Aksami.mp3";"";""
"Baris Manco - Burasi Mustur.mp3";"";""
"Baris Manco - Dere Boyu Kavaklar.mp3";"";""
"Baris Manco - Estergon Kalesi.mp3";"";""
"Baris Manco - Fransizca.mp3";"";""
"Baris Manco - Gamzedeyim Deva Bulmam.mp3";"";""
"Baris Manco - Gِnül Dagi.mp3";"";""
"Baris Manco - Gülme Ha Gülme.mp3";"";""
"Baris Manco - Hey Koca Topcu.mp3";"";""
"Baris Manco - Kalk Gidelim Kuheylan.mp3";"";""
"Baris Manco - Lambaya Püf De.mp3";"";""
"Baris Manco - Nazar Eyle Nazar Eyle.mp3";"";""
"Baris Manco - ضlüm Allahin Emri.mp3";"";""
"Baris Manco - Aglama Degmez Hayat.mp3";"";""
"Baris Manco - Anadolu.mp3";"";""
"Baris Manco - Ay Osman.mp3";"";""
"Baris Manco - Bin Boganin Kizi.mp3";"";""
"Baris Manco - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Baris Manco - Derule.mp3";"";""
"Baris Manco - Iste Hendek Iste Deve.mp3";"";""
"Baris Manco - Kagizman.mp3";"";""
"Baris Manco - Katip Arzu Halim.mp3";"";""
"Baris Manco - Kirpiklerin Ok Eyle.mp3";"";""
"Baris Manco - Kol Dügmeleri.mp3";"";""
"Baris Manco - Seher Vakti.mp3";"";""
"Baris Manco - Unutamiyorum.mp3";"";""
"Baris Manco - 7den 77ye...delikanli gibi.mp3";"";""
"Baris Manco - Can Bedenden Cikmayinca.mp3";"";""
"Baris Manco - Domates Biber Patlican.mp3";"";""
"Baris Manco - Güle Güle Oglum.mp3";"";""
"Baris Manco - Günaydin Cocuklar.mp3";"";""
"Baris Manco - Hatirlasana.mp3";"";""
"Baris Manco - Hayir.mp3";"";""
"Baris Manco - Kara Sevda.mp3";"";""
"Baris Manco - Kezban.mp3";"";""
"Baris Manco - Al Beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Düriye.mp3";"";""
"Baris Manco - Iste Hendek Iste Deve.mp3";"";""
"Baris Manco - Nerede.mp3";"";""
"Baris Manco - Olmaya Devlet Cihanda.mp3";"";""
"Baris Manco - Osman.mp3";"";""
"Baris Manco - S.o.S. Aman Hocam.mp3";"";""
"Baris Manco - Süper Babaanne.mp3";"";""
"Baris Manco - Unutamadim.mp3";"";""
"Baris Manco - Anadolu.mp3";"";""
"Baris Manco - Ay Osman.mp3";"";""
"Baris Manco - Bebek.mp3";"";""
"Baris Manco - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Baris Manco - Derule.mp3";"";""
"Baris Manco - Iste Hendek Iste Deve.mp3";"";""
"Baris Manco - Kagizman.mp3";"";""
"Baris Manco - Katip Arzuhalim.mp3";"";""
"Baris Manco - Kol Dügmeleri.mp3";"";""
"Baris Manco - Ademoglu Kizgin Firin Havva Kizi Mercimek.mp3";"";""
"Baris Manco - Ali Yazar Veli Bozar.mp3";"";""
"Baris Manco - Alla-beni-pulla-beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Arkadasim Essek.mp3";"";""
"Baris Manco - Bir Kelebegin Yasam ضyküsü.mp3";"";""
"Baris Manco - Bir Selam Sana.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِnence.mp3";"";""
"Baris Manco - Gülpembe.mp3";"";""
"Baris Manco - Halhal.mp3";"";""
"Baris Manco - Ne Kِy Olur Benden Ne Kasaba.mp3";"";""
"Baris Manco - Nenni Bebek.mp3";"";""
"Baris Manco - Nick The Chopper.mp3";"";""
"Baris Manco - Sehrazat You'll Be Mine.mp3";"";""
"Baris Manco - Selahaddin Eyyubin Yigeni.mp3";"";""
"Baris Manco - Ademoglu Kizgin Firin.mp3";"";""
"Baris Manco - Ali Yazar Veli Bozar.mp3";"";""
"Baris Manco - Alla Beni Pulla Beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Aman Yavas Aheste.mp3";"";""
"Baris Manco - Arkadasim Essek.mp3";"";""
"Baris Manco - Bahcede Hanimeli.mp3";"";""
"Baris Manco - Balsultan.mp3";"";""
"Baris Manco - Cit Cit Cenede.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِnence.mp3";"";""
"Baris Manco - Eski Bir Fincan.mp3";"";""
"Baris Manco - Gecti Dost Kervani.mp3";"";""
"Baris Manco - Gülpembe.mp3";"";""
"Baris Manco - Hal Hal.mp3";"";""
"Baris Manco - Halil Ibrahim Sofrasi.mp3";"";""
"Baris Manco - Kazma.mp3";"";""
"Baris Manco - Kol Dügmeleri.mp3";"";""
"Baris Manco - Aman Yavas Aheste.mp3";"";""
"Baris Manco - Balsultan.mp3";"";""
"Baris Manco - Cit Cit Cedene.mp3";"";""
"Baris Manco - Eski Bir Fincan.mp3";"";""
"Baris Manco - Gecti Dost Kervani.mp3";"";""
"Baris Manco - Halil Ibrahim Sofrasi.mp3";"";""
"Baris Manco - Kazma.mp3";"";""
"Baris Manco - Kol Dügmeleri.mp3";"";""
"Baris Manco - Selahattin Etubun Yegeni Asla.mp3";"";""
"Baris Manco - Yürekli Risanin Kiz Kardesi.mp3";"";""
"Baris Manco - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Baris Manco - Domates Biber Patlican.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِnence.mp3";"";""
"Baris Manco - Gülpembe.mp3";"";""
"Baris Manco - Hemserim Memleket Nire.mp3";"";""
"Baris Manco - Kara Sevda.mp3";"";""
"Baris Manco - Nane Limon Kabugu.mp3";"";""
"Baris Manco - Toki No Tabibito.mp3";"";""
"Baris Manco - Unutamadim.mp3";"";""
"Baris Manco - Yine Yol Gِründü Gurbete.mp3";"";""
"Baris Manco - 40. Yil.mp3";"";""
"Baris Manco - Alla Beni Pulla Beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Anliyorsun Degilmi.mp3";"";""
"Baris Manco - Aynali Kemer.mp3";"";""
"Baris Manco - Ben Bilirim.mp3";"";""
"Baris Manco - Beyhude Gecti Yillar.mp3";"";""
"Baris Manco - Can Bedenden Cikmayinca.mp3";"";""
"Baris Manco - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Baris Manco - Domates Biber Patlican.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِnence.mp3";"";""
"Baris Manco - Gibi Gibi.mp3";"";""
"Baris Manco - Gül Bebegim.mp3";"";""
"Baris Manco - Gül Pembe.mp3";"";""
"Baris Manco - Hal Hal.mp3";"";""
"Baris Manco - Halil Ibrahim Sofrasi.mp3";"";""
"Baris Manco - Iste Hendek Iste Deve.mp3";"";""
"Baris Manco - Kara Sevda.mp3";"";""
"Baris Manco - Kol Dügmeleri.mp3";"";""
"Baris Manco - Nazar Eyle.mp3";"";""
"Baris Manco - Nick The Chopper.mp3";"";""
"Baris Manco - Sakiz Hanim Mahur Bey.mp3";"";""
"Baris Manco - Sari Cizmeli Mehmet Aga.mp3";"";""
"Baris Manco - Unutamadim.mp3";"";""
"Baris Manco - Yolla Yarim.mp3";"";""
"Baris Manco - Allahim Güc Ver Bana.mp3";"";""
"Baris Manco - Ayi.mp3";"";""
"Baris Manco - Ayrilik.mp3";"";""
"Baris Manco - Diral Dedenin Düdügü.mp3";"";""
"Baris Manco - Gel.mp3";"";""
"Baris Manco - Hemserim Memleket Nire.mp3";"";""
"Baris Manco - Rüya.mp3";"";""
"Baris Manco - Süleyman.mp3";"";""
"Baris Manco - Tutigi Mucize Guyem.mp3";"";""
"Baris Manco - Yine Bir Gülnihal.mp3";"";""
"Baris Manco - Al Beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Bal Bِcegi.mp3";"";""
"Baris Manco - Benden ضte Benden Ziyade.mp3";"";""
"Baris Manco - Beyhude Gecti Yillar.mp3";"";""
"Baris Manco - En Büyük Bizim Mehmet.mp3";"";""
"Baris Manco - Gül Bebegim.mp3";"";""
"Baris Manco - Musadenizle Cocuklar.mp3";"";""
"Baris Manco - Saril Bana.mp3";"";""
"Baris Manco - Yol.mp3";"";""
"Baris Manco - Yolla Yarim Tez Yolla.mp3";"";""
" Donence.mp3";"";""
" Gamzedeyim Deva Bulamam  .mp3";"";""
" Gulpembe.mp3";"";""
" Kol Dugmeleri.mp3";"";""
"1 CAN BEDENDEN CIKMAYINCA.mp3";"";""
"11 GEL.MP3";"";""
"11 GESI_BAGLARI.MP3";"";""
"12 GUNAYDIN_COCUKLA.MP3";"";""
"13 HATIRLASANA.MP3";"";""
"14 HAYIR.MP3";"";""
"15 OSMAN.MP3";"";""
"16 RUYA.MP3";"";""
"17 UNUTAMADIM.MP3";"";""
"18 UZUN_INCE_BIR_YOLDAYIM.MP3";"";""
"19 YOLLA_YARIM_TEZ_YOLLA.MP3";"";""
"1CAN_BEDENDEN_CIKMAYINCA.MP3";"";""
"2DOMATES_BIBER_PATLICAN.MP3";"";""
"2GUL_BEBEGIM.MP3";"";""
"2GULPEMBE.MP3";"";""
"4DAGLAR_DAGLAR.MP3";"";""
"5KAGIZMAN.MP3";"";""
"7DEN_77YEDELIKANLI_GIBI.MP3";"";""
"8 AYRILIK.MP3";"";""
"Kara Sevda.mp3";"";""
"Baris Manco - Affet Beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Ahmet Beyin Ceketi.mp3";"";""
"Baris Manco - Anahtar.mp3";"";""
"Baris Manco - Gِnül Ferman Dinlemiyor.mp3";"";""
"Baris Manco - Kalpler Beraber.mp3";"";""
"Baris Manco - Nane Limon Kabugu.mp3";"";""
"Baris Manco - ضmrümün Sonbaharinda.mp3";"";""
"Baris Manco - Sahilde.mp3";"";""
"Baris Manco - Sakiz Hanim Mahur Bey.mp3";"";""
"Baris Manco - Zehra.mp3";"";""
"Baris Manco - Bir beni bir tanriyi unutma.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِnence Mix.mp3";"";""
"Baris Manco - Dünya Fani.mp3";"";""
"Baris Manco - Estergon Kalesi.mp3";"";""
"Baris Manco - Fransizca.mp3";"";""
"Baris Manco - Gamzedeyim deva Bulmam.mp3";"";""
"Baris Manco - Gِnül Dagi.mp3";"";""
"Baris Manco - Gülme ha gülme.mp3";"";""
"Baris Manco - Icimdeki Ates.MP3";"";""
"Baris Manco - Kazma.mp3";"";""
"Baris Manco - Kezban.mp3";"";""
"Baris Manco - Kuheylan.mp3";"";""
"Baris Manco - Lambaya Püf de.mp3";"";""
"Baris Manco - ضlum Allahin Emri.mp3";"";""
"Baris Manco - 2025 ـcüncü Yolculuk.mp3";"";""
"Baris Manco - Ademoglu Kizgin Firin.mp3";"";""
"Baris Manco - Ali Yazar Veli Bozar.mp3";"";""
"Baris Manco - Alla Beni Pulla Beni.mp3";"";""
"Baris Manco - Arkadasim Essek.mp3";"";""
"Baris Manco - Bahcede Hanimeli.mp3";"";""
"Baris Manco - Cacik.mp3";"";""
"Baris Manco - Ce Sera Le Temps.mp3";"";""
"Baris Manco - Dِnence.mp3";"";""
"Baris Manco - Gülpembe.mp3";"";""
"Baris Manco - Hal Hal.mp3";"";""
"Baris Manco - Hamburger (Enst.).mp3";"";""
"Baris Manco - Sehrazat.mp3";"";""
"Baris Manco - Affet.mp3";"";""
"Baris Manco - Ahmet Bey.mp3";"";""
"Baris Manco - Bilmece.mp3";"";""
"Baris Manco - Hala Kizi.mp3";"";""
"Baris Manco - Hapsu.mp3";"";""
"Baris Manco - Kalpler Beraber.mp3";"";""
"Baris Manco - Kara Toprak.mp3";"";""
"Baris Manco - Mahur Bey.mp3";"";""
"Baris Manco - ضmrümün Son Baharinda.mp3";"";""
"Baris Manco - Yildِnümü.mp3";"";""
"Ali Kirca - Güle Güle Oglum.mp3";"";""
"Ayna - Aynali Kemer.mp3";"";""
"Cahit Berkay - Rüya.mp3";"";""
"Haluk Levent - Yine Yol Gِründü Gurbete.mp3";"";""
"Hülya Avsar - Sِyle Zalim Sulten.mp3";"";""
"Kenan Dogulu - Dِnence.mp3";"";""
"Kurtalan Ekspres - Gibi Gibi.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigül - Ben Bilirim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Can Bedenden Cikmayinca.mp3";"";""
"Nilüfer - Gülpembe.mp3";"";""
"Sertab Erener - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Sezen Aksu - Sakiz Hanim ve Mahur Bey.mp3";"";""
"Teoman - Anliyorsun Degil Mi.mp3";"";""
"Yavuz Bingِl - Kol Dügmeleri.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Unutamadim.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Ah Para.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Anlayabilsen Beni.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Ask Kolay Degil.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Comme Un Roman & Bir Roman Gibi.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Gel.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Harca.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - J Pour J & Gün Be Gün.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Melisa.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Sigara.mp3";"";""
"Baris & Damlalar - Ton Silince & Sessizligin.mp3";"";""
"Bendeniz - 01 - Ya Sen Ya Hic.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 02 - Aglayayim mi.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 03 - Hayat Bu Bos Ver.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 04 - Günahkarim.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 05 - Na-Ni-Na.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 06 - Aydinliktan Uzagim.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 07 - Müjdeler Ver.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 08 - Ah Bir Dِnsen.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 09 - Kerime.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 10 - Savrulmadan.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 11 - Sen Kaybettin.mp3";"1993";""
"Bendeniz - 01- Neler Olacak.mp3";"";""
"Bendeniz - 02 - Gِnül Yareler Icinde.mp3";"";""
"Bendeniz - 03 - Elveda Dedin.mp3";"";""
"Bendeniz - 04 - Deli Yarim.mp3";"";""
"Bendeniz - 05 - Birgün.mp3";"";""
"Bendeniz - 06 - Yardim Et.mp3";"";""
"Bendeniz - 07 - 80 Günde Devrialem.mp3";"";""
"Bendeniz - 08 - Istemiyorum.mp3";"";""
"Bendeniz - 09 - Kapinda Günlerim.mp3";"";""
"Bendeniz - 10 - Aradim Aradim.mp3";"";""
"Bendeniz - 11 - Ilk Askim.mp3";"";""
"Bendeniz - 12 - Sevme.mp3";"";""
"Bendeniz - 01 - Turnayi Gِzünden Vurdum.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 02 - Güvendigim Daglara Kar Yagdi.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 03 - Bana Bak.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 04 - Tِvbe Tِvbe.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 05 - ضzledim.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 06 - Turnayi Gِzünden Vurdum.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 07 - Sana mi Kaldim.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 08 - Bir Gün Istersin.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 09 - Bِyle Gidermi.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 10 - Istemez Miydim.mp3";"1996";""
"Bendeniz - 11 - Olmaz mi.mp3";"1996";""
"Bendeniz  - 01 - Neler Olacak.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 02 - Aglayayim mi.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 03 - Gِnül Yareler Icinde.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 04 - Günahlar.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 05 - Güvendigim Daglara Karl Yagdi.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 06 - 80 Günde Devr-i Alem.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 07 - Na-Ni-Na.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 08 - Kolay Degil.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 09 - Basimin Belasi.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 10 - Sen Kaybettin.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 11 - Turnayi Gِzünden Vurdum.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 12 - Sana mi Kaldim.mp3";"2000";""
"Bendeniz - 13 - Günahkarim.mp3";"2000";""
"Bendeniz  - 04 - Yar Yaninda.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 01 - Günahlar.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 02 - Basimin Belasi.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 03 - Manolyam.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 05 - Hafta mi, Ay miI.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 06 - Ben Kizin Deyilmiydim.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 07 - Bu Kadar mi Sevdin.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 08 - Canim Yandi.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 09 - Hayret.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 10 - Hasret.mp3";"1998";""
"Bendeniz - 01 - Demedimmi.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 02 - Buyur Canim.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 03 - Nazli Yar.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 04 - Sirf Sana Inat.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 05 - Demedimmi (Remix).mp3";"2003";""
"Bendeniz - 06 - Sirf Sana Inat (Remix).mp3";"2003";""
"Bendeniz - 07 - Sorulur Mu.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 08 - Onsuz.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 09 - Covino.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 10 - Zaman.mp3";"2003";""
"Bendeniz - 01 - Hello Papi, Hello Mama.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 02 - Kurtulamiyorum.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 03 - Agaoglu.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 04 - Kolay Deyil.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 05 - Aglayayim'mi-.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 06 - Ben Tazecik Ceylanim.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 07 - Yalnizim.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 08 - Gece Yatarken.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 09 - Sarmasik.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 10 - Sevda Cicegi.mp3";"1999";""
"Bendeniz - 11 - Ninni, Ninni.mp3";"1999";""
"Bendeniz - Zaman - 01 - Satmisim.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 02 - Zaman.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 03 - Helal.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 04 - Ne Sansim Var Ne Bahtim.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 05 - Ihtiyacim Var.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 06 - Güzeller Güzeli.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 07 - Kuslara Sordum.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 08 - Eniste.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 09 - Tanrim Bastan Yarat.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 10 - Biz O Yollardan Geceli.mp3";"2001";""
"Bendeniz - Zaman - 11 - Izmir.mp3";"2001";""
"Bengü - 01 - Gel Gel.mp3";"";""
"Bengü - 02 - Korkumdan Agladim.mp3";"";""
"Bengü - 03 - Baglasan Durmam.mp3";"";""
"Bengü - 04 - Git.mp3";"";""
"Bengü - 05 - Ciddi Ciddi.mp3";"";""
"Bengü - 06 - Müjde.mp3";"";""
"Bengü - 07 - Beyaz Atli Prens.mp3";"";""
"Bengü - 08 - Ucuz Mumlar.mp3";"";""
"Bengü - 09 - Elmanin Yarisi.mp3";"";""
"Bengü - 10 - % 80 Arsizim.mp3";"";""
"Bengü - 11 - Gel Gel (Azeri Versiyon).mp3";"";""
"01-Gezegen.mp3";"";""
"02-Doya Doya Tat.mp3";"";""
"03-Yalan.mp3";"";""
"04-Disco Yalan.mp3";"";""
"05-Agiz Alisknligi.mp3";"";""
"06-Telafi.mp3";"";""
"07-Tek Basina.mp3";"";""
"08-Hala.mp3";"";""
"09-Disco Tat.mp3";"";""
"10-Remix Yalan.mp3";"";""
"11-Tek Basina Greek.mp3";"";""
"12-Tek Basina New sound.mp3";"";""
"13-Telafi Greek.mp3";"";""
"14-Karaoke Yalan.mp3";"";""
"15-Karaoke Agiz Alisknligi.mp3";"";""
"Bengü - Ask Marka Silahim.mp3";"";""
"Bengü - Bay Yanlis.mp3";"";""
"Bengü - Kalbim  (Duby Mix).mp3";"";""
"Bengü - Kalbim  (SLOW VERSIYON).mp3";"";""
"Bengü - Korkma Kalbim  (KLIP VERSIYON).mp3";"";""
"Bengü - Korkma Kalbim  (R&B CLUB VERSIYON).mp3";"";""
"Bengü - Mutlu Musun Güzelim.mp3";"";""
"Bengü - Sensiz Kaldim.mp3";"";""
"Bengü - Sensiz Meyve Soyar Miyim.mp3";"";""
"Bengü - TakTik.mp3";"";""
"Bengü - Unut Beni.mp3";"";""
"Bengü - Yolcu.mp3";"";""
"Berdan Mardini - Aman Aman.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Berfin.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Berzi.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Diyarbakir Sad Akar.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Gitme Gulum.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Hay Allah.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Kara Sevdam.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Mektebin Bacalari.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Merdo.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Minnos.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Olem Gayri.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Yuce Dag Basinda.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Annem Kiziyor (Remix).mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Annem Kiziyor.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Aska Nezaketten.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Askim.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Benim Yüregim.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Diyarbekir Elleri.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Iki Oda Bir Salon.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Mardin Mardin.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Oynada.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Pembe.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Terkediyorum.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Yalnizlik.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - Yaramin.mp3";"2006";""
"Berdan Mardini - 01 - Hazir Misin.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 02 - Bilemedim.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 03 - Sessiz Sessiz.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 04 - Desinler.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 05 - Sen Olsaydin.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 06 - Sana Kalmaz.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 07 - Le Le (Günesim Ol).mp3";"";""
"Berdan Mardini - 08 - Sevmek.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 09 - Parsel Parsel.mp3";"";""
"Berdan Mardini - 10 - Burasi Adiyaman.mp3";"";""
"Berdan Mardini - Calin Davullar.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Darisi Size.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Duygusuz.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Gِzlerine.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Gururla Ask.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Hep Sonradan.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Kursun Yarasi.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Mardin Kapisi.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Nazlican.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Neylerim.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Sen Varya Sen.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Aglama.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Amman.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Arkamdan Aglama.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Asigim Asik.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Delinin Tekiyim.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Gel Yada Salma Dilber.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Istanbul Aksamlari.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Potpuri-Dalal - Sabiha - Yola Ciktim Mardin'e.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Sana Bir Hain Lazim.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Senden Cocugum Olsun - Enstrümental.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Senden Cocugum Olsun.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Tavsiye Etmem.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Cemo.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - اِkertme.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Divane Asik Gibi.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Gülenaz.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Hawar Dile.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Hekimoglu Derler Benim Aslima.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Kütahyanin Pinarlari.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Mardin Kapi Sen Olur.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Mor Daglar.mp3";"2005";""
"Berdan Mardini - Sari Turnam.mp3";"2005";""
"Berksan - Bay Bay.mp3";"";""
"Berksan - Izin Ver.mp3";"";""
"Berksan - Kivir.mp3";"";""
"Berksan - Neden.mp3";"";""
"Berksan - Otomatik.mp3";"";""
"Berksan - Pardon.mp3";"";""
"Berksan - Sehirde Ayrilik Var.mp3";"";""
"Berksan - Susma.mp3";"";""
"Berksan - Ucuz.mp3";"";""
"Berksan - Yabanci.mp3";"";""
"Berksan - Yagli Boya.mp3";"";""
"Berksan - Yalanci Yaz.mp3";"";""
"Berksan - 01 - Tipis Tipis.Mp3";"2005";""
"Berksan - 02 - Delirdin Mi Sasirdin Mi.Mp3";"2005";""
"Berksan - 03 - Aska Mahkum.Mp3";"2005";""
"Berksan - 04 - Bende Uzecegim.Mp3";"2005";""
"Berksan - 05 - Unuttun Beni.Mp3";"2005";""
"Berksan - 06 - Anlaman Gerek.Mp3";"2005";""
"Berksan - 07 - Kurusu Kurusuna.Mp3";"2005";""
"Berksan - 08 - Bir Deli Asik.Mp3";"2005";""
"Berksan - 09 - Sen Degilmisin.Mp3";"2005";""
"Berksan - 10 - Kiyamadigim.Mp3";"2005";""
"Berksan - 11 - Kalbime Donuyorum.Mp3";"2005";""
"Berksan - 01 - Opuselim Mi.Mp3";"2006";""
"Berksan - 02 - Git.Mp3";"2006";""
"Berksan - 03 - Opuselim Mi (Radio Remix).Mp3";"2006";""
"Berksan - 04 - Opuselim Mi (Club Remix).Mp3";"2006";""
"Berksan - 05 - Git (Relax).Mp3";"2006";""
"01 - Kaygi.mp3";"";""
"02 - Gel Bana.mp3";"";""
"03 - Dua.mp3";"";""
"04 - Bi اare.mp3";"";""
"05 - Ben Hiç Sevemem.mp3";"";""
"06 - Aheste.mp3";"";""
"07 - Birakmam Pesini.mp3";"";""
"08 - Son Kez.mp3";"";""
"09 - Bana Sen Gelmelisin.mp3";"";""
"10 - Yagmur.mp3";"";""
"11 - Soran Kalmadi.mp3";"";""
"01 Baska Birsey.mp3";"";""
"02 Sahil Sahil.mp3";"";""
"03 Bahane Bulma.mp3";"";""
"04 Yaz Geliyor.mp3";"";""
"05 Hayat Boyle.mp3";"";""
"06 Senden Uzaklarda.mp3";"";""
"07 Susmam.mp3";"";""
"08 Denizler Yandi.mp3";"";""
"09 Ayriligin El Kitabi.mp3";"";""
"Betül Demir - 01.Süper..mp3";"";""
"Betül Demir - 02.Bir Ara..mp3";"";""
"Betül Demir - 03.Nokta..mp3";"";""
"Betül Demir - 04.Ask Bekliyor..mp3";"";""
"Betül Demir - 05.Yeter..mp3";"";""
"Betül Demir - 06.Degistim..mp3";"";""
"Betül Demir - 07.Kaçtim (Pismanim)..mp3";"";""
"Betül Demir - 08.Sagol..mp3";"";""
"Betül Demir - 09.Uzak Uzak..mp3";"";""
"Betül Demir - 10.Beklerim..mp3";"";""
"Betül Demir - 11.Balkaram..mp3";"";""
"Betül Demir - 12.Kabuk (Refugee)..mp3";"";""
"Betül Demir - 13.Yalniz Git..mp3";"";""
"Betül Demir - 14.Armagan..mp3";"";""
"Betül Demir - 15.Sensiz Sehri..mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ablan Kurban Olsun Sana.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aglama Sevdam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ayrilik.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Deli Eder Beni.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Farketmez.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Günahimsin Sevabimsin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ham Meyva.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Iki Gِzüm Iki Cesme.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sorma.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yar Diline.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yillar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yürüyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Alli Turnam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ayrilma Benden.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beyzadem.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hadi gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hudey.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Limon Olma (Akilli Ol).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Mendil.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Mor Aksamlar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Senin Icin Agladim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sensizligin Tadi Yok.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Vur Vur (Inlesin).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yazil Bana (Takil Bana).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aliverin Baglamami Calayim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Alli Yemeni.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Anladim Sevmeyeceksin Beni Sen Nazli Cicek.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aziz Istanbul.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bakmiyor Cesm'i Siyah Feryade (Gazelli).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beklerim Her Gün  Bu Sahillerde Mahsun Bِyle Ben.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dِnülmez Aksamin Ufkundayiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gecis Taksim'i, Hicaz-Nihavent.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gecis Taksim'i-Segah-Hüzzam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِnlüm Yarali Bilmiyorum Yar Bana Ne Oldu.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Karam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kimseye Etmem Sikayet Aglarim Ben Halime.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Mezar Taslari (Siir).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Nerelerde Kaldin Ey Servi Nazim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Saydeyledi Bu Gِnlümü Bir Gِzleri Ahu.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Zamani Varki Her Bezm'im Ararsin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Avuclarimda Hala Sicakligin Var.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ben Küskünüm Felege.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bu Aksam Bütün Meyhanelerini.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Cile Bülbülüm.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Cِkertme.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dertleri Zevk Edindim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Eski Dostlar, Bilemezsin Ki.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Geceler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kadere Bak.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - ضmrümüzün Son Demi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Pisman Olur Da Birgün.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sevmekten Kim Usanir.mp3";"";""
"Bulent Ersoy  - Kara Bahtim (uzun hava).mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Ayrilmaksa Maksadin.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Bu Ne Sevgi Ah & Kiskanirim Seni Ben.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Cile Bulbulum Cile.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Gulum benim & potpori.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Hastayim Yasiyorum.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Itirazim Var.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Kalenin Bedenleri.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Kapildim Gidyorum.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Olursem Yaziktir.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Sazlar Calinir.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Solsamda Sararsam.mp3";"";""
"Bulent Ersoy - Yakti Beni.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Anladim Ki Daha Dolmamis Cilem.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beddua.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ben De Kulunum Allahim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Bakista Bagladin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bu Aksam Gün Batarken Gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gelmedin Bir Kereden Maada.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِzümde Daim Hayali Cana.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Iste Bizim Hikayemiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Leyla Bir ضzge Candir.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Senin Askinla Cark Oldum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yaklasiyor Gün Be Gün.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yayli Tambur Taksimi (Haber Gelmez).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yillar Ne Cabuk.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aglamasin Cocuklar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Benim Dünya Güzellerim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Cehennem Azabi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Inkar Etme.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kِyümün Yagmurlari.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Saat Oniki.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sansim Yokmus Kocadan (Vah Vah).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sen Ol Yeter.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ya Onu Geri Ver Ya Beni De Al.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yüzünü Gِremem.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aksam Olmadan Gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beni Seveni Istiyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Sen Birde Ben.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bِyle Ayrilik Olmaz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِrdü Gِzlerim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hava Nasil Oralarda.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hesabim Var.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Icimdeki ضzlemi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kar Tanesi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kaybolan Yillar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ne Gelen Ne Soran Var.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Unutamazsin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beddua.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bilemezsin Sen.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Biz Ayrilamayiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dogum Günü.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Geceler Yarim Oldu.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Geceler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gitme.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hatiram Olsun.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Iste Bizim Hikayemiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Isyan Ederim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Mahseri Yasiyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Onun Nikahi Bende.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Biz Ayrilamayiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Geceler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِz Yasimda Saklisin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Günlerdir Icime Cِktü Ayrilik.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hic Bir Seyde Gِzüm Yok.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Isyan Ederim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Olmadi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Olmaz Mi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sordun Mu.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ben Küskünüm Felege.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bin Hüzün Cِktü Yine.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bu Aksam Gün Batarken Gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dِnülmez Aksamin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Geceler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Güzel Gün Gِrmedi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Iste Bizim Hikayemiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kimler Unutmadi Ki.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kirdin ـmidimi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Mahseri Yasiyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Olanlar Oldu Gecti.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Onun Nikahi Bende.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sesinde Sarkisi Askin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Vurun Beni ضldürün.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ah Le Yar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Al Gِnlümü.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Canimsin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ellerimde Cicekler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gel Ablana Gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gel Bu Yarayi Sar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِtür.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hani Bizim Sevdamiz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Unutamazsin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yikilmam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy -  Sِylemeyin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Baharlar Yoruldu.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bekleyecegim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Sey Var Aramizda.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ceza.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Cik Git Benim Dünyamdan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dinmiyor Hic Bu Aksam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dünya.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gülüm.mp3";"";""
"Bülent Ersoy -  Sِylemeyin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Baharlar Yoruldu.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Sey Var Aramizda.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ceza.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dinmiyor Hic Bu Aksam.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ikimiz Icin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Istiyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Nerden Nereye Geldik.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Rüyalarda Bulusuruz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yar Geliyor.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beni Aglatmaya Kimin Hakki Var.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bilemessin Sen.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Darilmazmiyim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dogum Günüm.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gitme.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hatiram Olsun.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kaderinden Kurtulan Varmi Dünyada.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sevda.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yardim Istiyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yarina Cikmaya Senedim Mi Var.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aksam Oldu Hüzünlendim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ask Yarasi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aynalar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Tanriyi Birde Beni Unutma.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Hasretine Alistim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Her Mevsim Icimden Gelir Gecersin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Meyhaneci.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - ضlmeyen Sarki.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Toprak Alsin Muradimi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Aksam Dِnüsü Gectim O Esrarli Bagindan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Askimdan Sen Nasil Biktin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dil Harabi (Kanun Taksimi).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gül Hazin Bülbül Perisan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gül Yüzlerin Zevkine Gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kim Dertten Icermis.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Rast Pesrev.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Saclarin Tarumar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yaklasiyor Gün Be Gün.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yaniyor Mu Yesil Kِskün Lambasi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ask Yetmiyor.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Daglar, Yüksek Yüksek Tepelere, Cayirda Buldum Seni.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dogdugum Topraklardan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dünya Zalim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gel.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Karli Kayin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kirmizi Gül.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Maazallah.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sorma Gitsin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Uzun Ince Bir Yoldayim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yoruldum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Zalimin Zulmü.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Anilar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Belalim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Garip Asigim Ben.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Biribirilerine.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dediler Zamanla Hep Azalirmis Sevgiler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِkyüzünde Duman Duman Bulutsun.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Karadir Su Bahtim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Neden Benim Kaderim Herkezden Farkli.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - ضptüm Yanaklarindan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - ضyle ضzledimki.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sevgi Dolu Su Gِnlüm.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Telli Telli.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Unut Gِzlerim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Günes Gibi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ikimiz Icin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Istiyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Namusumsun.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Nerden Nereye Geldik.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Rüyalarda Bulusuruz.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sefam Olsun (Oh Oh).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ya Habibi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yar Geliyor.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yasamaktan Korkmuyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yedin Beni (Vidi Vidi).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yüregime Yazdim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bekleyecegim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Cik Git Benim Dünyamdan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dünya.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gülüm.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Günes Gibi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Namusumsun.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sefam Olsun (Oh Oh).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ya Habibi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yasamaktan Korkmuyorum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yedin Beni (Vidi Vidi).mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yüregime Yazdim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bu Gece Bir Baska.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Cekinmem.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Fal Tuttum.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Itirazim Var.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Kadere Sikayet.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ne Dumansin Nede Beddua.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sen Benimsin Bende Senin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Seversen Eger.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sevgilim Var Gurbette.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sustur Allahim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yemin.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Anilar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Belalim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Garip Asigim Ben.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Biribirilerine.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Dediler Zamanla Hep Azalirmis Sevgiler.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gِkyüzünde Duman Duman Bulutsun.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Karadir Su Bahtim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Neden Benim Kaderim Herkezden Farkli.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - ضptüm Yanaklarindan.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - ضyle ضzledimki.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sevgi Dolu Su Gِnlüm.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Telli Telli.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Unut Gِzlerim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Beni Hatirla.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Gِnül Sayfasi.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Bir Sevgili Bulamadim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Gurbet.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Ne Cikar.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sensizlige Alisacagim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Sevdikten Sonra.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yakti Beni.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yaranamadim.mp3";"";""
"Bülent Ersoy - Yasamak Istiyorum.mp3";"";""
"01-Bando.mp3";"";""
"02-Oblivion.mp3";"";""
"03-Libertango.mp3";"";""
"04-Tanti.mp3";"";""
"05-I1 pleut sur santiago.mp3";"";""
"06-Invierno porteno.mp3";"";""
"07-South-American Rhapsody.mp3";"";""
"08-Afternoon.mp3";"";""
"09-Midnight.mp3";"";""
"10-Sunrise.mp3";"";""
"11-Noon.mp3";"";""
"01. Bülent Serttas - Sِyleme.mp3";"";""
"02. Bülent Serttas - Ask Yalan Degil.mp3";"";""
"03. Bülent Serttas - Ah Aman Evladim.mp3";"";""
"04. Bülent Serttas - ضptüm Sekerlendi Yar.mp3";"";""
"05. Bülent Serttas - Ah Babam Sag Olsaydi.mp3";"";""
"06. Bülent Serttas - Yarali Gِnlüm.mp3";"";""
"07. Bülent Serttas - Ben ضlürüm.mp3";"";""
"08. Bülent Serttas - Tasa Koydum Kinayi.mp3";"";""
"09. Bülent Serttas - O Yandan Bu Yandan Gel.mp3";"";""
"10. Bülent Serttas - Yasak Sevda.mp3";"";""
"11. Bülent Serttas - Kimbilir.mp3";"";""
"12. Bülent Serttas - Yakisir.mp3";"";""
"01 - Burak Kut - Benimle Oynama.mp3";"";""
"02 - Burak Kut - Heyecanliyim.mp3";"";""
"03 - Burak Kut - Tek Care.mp3";"";""
"04 - Burak Kut - Cilginim.mp3";"";""
"05 - Burak Kut - Gun Batimi.mp3";"";""
"06 - Burak Kut - Fidanim.mp3";"";""
"07 - Burak Kut - Duman Ustu.mp3";"";""
"08 - Burak Kut - Bebegim.mp3";"";""
"09 - Burak Kut - Oyun Bozulmaz.mp3";"";""
"10 - Burak Kut - Gel Bana.mp3";"";""
"11 - Burak Kut - Aman.mp3";"";""
"1 Komple.mp3";"2007";""
"10 Romantik Serseri.mp3";"2007";""
"11 Tatili Bosver 2.Version.mp3";"2007";""
"12 Sonbahar (2.Version).mp3";"2007";""
"13 Yalan Oldu (piano Version).mp3";"2007";""
"14 Derdim Var (Clup Mix David Morales).mp3";"2007";""
"2 Dusman Olma Pisman Olma.mp3";"2007";""
"3 Olmaz.mp3";"2007";""
"4 Sonbahar.mp3";"2007";""
"5 Tatili Bosver.mp3";"2007";""
"6 Hersey Gelir Hersey Gecer.mp3";"2007";""
"7 Patlama.mp3";"2007";""
"8 Yalan oldu.mp3";"2007";""
"9 Tokat.mp3";"2007";""
"Burcu Günes - Alimallah.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Amaney.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Ask Yarasi.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Bana Evet De.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Gِnlün Var Mi.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Hayallerde Gezginim.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Hep Seni Sevdim.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Sende Vur.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Sonbahar Aksami.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Uslu Dur.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Yasadik Bitmedi.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Yollar.mp3";"1998";""
"Burcu Günes - Alayli.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Ask Kimlerde.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Biz Aski Meleklerden اaldik.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - اile Bülbülüm.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Günes Dogacak.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Kahve Telvesi.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - ضgüt.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Pardon.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Tilsim (Remix).mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Tilsim.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Uzak Degilim.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Yansin Geceler.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Yar Dedigin.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Zorba Ask.mp3";"2002";""
"Burcu Günes - Alismak.mp3";"";""
"Burcu Günes - Ay Sahit.mp3";"";""
"Burcu Günes - اarpar.mp3";"";""
"Burcu Günes - Cografya.mp3";"";""
"Burcu Günes - Distortion.mp3";"";""
"Burcu Günes - Kanim Kaynadi.mp3";"";""
"Burcu Günes - Kulun Olayim.mp3";"";""
"Burcu Günes - Ne Olacak.mp3";"";""
"Burcu Günes - Sahilden (Dance Version).mp3";"";""
"Burcu Günes - Sahilden.mp3";"";""
"Burcu Günes - Savulun Yillar.mp3";"";""
"Burcu Günes - Sinifta Kal.mp3";"";""
"Burcu Günes - Son Mektup.mp3";"";""
"Burcu Günes - Uyan.mp3";"";""
"Burcu Günes - Uzagina Düstüm.mp3";"";""
"Burcu Günes - Yakisir.mp3";"";""
"Burcu Günes - Beni Gِrmeden Uyuma.mp3";"";""
"Burcu Günes - Dogustan Bِyleyiz.mp3";"";""
"Burcu Günes - Gaip Yol.mp3";"";""
"Burcu Günes - Gayya Kuyusu.mp3";"";""
"Burcu Günes - Olmazsan Olmaz.mp3";"";""
"Aldim sazi elime.mp3";"";""
"Ben yarime neler alayim.mp3";"";""
"Bir mendil aldiml.mp3";"";""
"Coban.mp3";"";""
"Dur yerinde.mp3";"";""
"Gulende.mp3";"";""
"Ha burdan oy oy.mp3";"";""
"Murat.mp3";"";""
"Mus ovasi.mp3";"";""
"Narman kazasi.mp3";"";""
"Oy nazlim.mp3";"";""
"Senem.mp3";"";""
"Timtim.mp3";"";""
"Uruzgar.mp3";"";""
"Yilan akti dereye.mp3";"";""
"Bilmedim.mp3";"";""
"Daracik sokaklar.mp3";"";""
"Dunya dunya.mp3";"";""
"Eminem.mp3";"";""
"Enstrumantal.mp3";"";""
"Gel bir tanem.mp3";"";""
"Kadem basti.mp3";"";""
"Kizilirmak.mp3";"";""
"Muhur gozlum.mp3";"";""
"Sivekar.mp3";"";""
"Tipis tipis.mp3";"";""
"Yag yagmur.mp3";"";""
"Bana seni gerek.mp3";"";""
"Beraber.mp3";"";""
"Daglar.mp3";"";""
"Gelin.mp3";"";""
"Gocmen kuslar.mp3";"";""
"Kis.mp3";"";""
"Mendil.mp3";"";""
"Nilufer.mp3";"";""
"Sen nerdesin.mp3";"";""
"Sevda degil.mp3";"";""
"Vur oynasin.mp3";"";""
"Bu hasret birgunbiter.mp3";"";""
"Bu ne ayaktir.mp3";"";""
"Burhan burhan.mp3";"";""
"Buyle mi sevecektin.mp3";"";""
"Gece mavisi.mp3";"";""
"Gel mevlaya.mp3";"";""
"Ha babam ha.mp3";"";""
"Pembe kiz.mp3";"";""
"Senden sonra.mp3";"";""
"Sevdigim.mp3";"";""
"Yalan oldu.mp3";"";""
"Zor gelir.mp3";"";""
"Al istanbulu snin olsun.mp3";"";""
"Beni anneme goturun.mp3";"";""
"Daglar geri verin kardesimi.mp3";"";""
"Kimbunlar.mp3";"";""
"Oldum yar diye diye.mp3";"";""
"Olmek var donmek yok.mp3";"";""
"Seni dusune dusune.mp3";"";""
"Sensiz gecelerim.mp3";"";""
"su karsi yaylada.mp3";"";""
"Varmisin.mp3";"";""
"Yalnizim buralarda.mp3";"";""
"Yaraliyam.mp3";"";""
"Anam aglar basucumda.mp3";"";""
"Bana sor.mp3";"";""
"Bir degil.mp3";"";""
"Cumali.mp3";"";""
"Daglar.mp3";"";""
"Duste gur.mp3";"";""
"Gonul ister yari.mp3";"";""
"Gule.mp3";"";""
"He gonul.mp3";"";""
"Maralim.mp3";"";""
"Sevmedim mi.mp3";"";""
"Zalim.mp3";"";""
"01___TRACK.MP3";"";""
"02___TRACK.MP3";"";""
"03___TRACK.MP3";"";""
"05___TRACK.MP3";"";""
"06___TRACK.MP3";"";""
"07___TRACK.MP3";"";""
"08___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"10___TRACK.MP3";"";""
"11___TRACK.MP3";"";""
"12___TRACK.MP3";"";""
"LISELI.MP3";"";""
"05___TRACK.MP3";"";""
"08___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"10___TRACK.MP3";"";""
"11___TRACK.MP3";"";""
"13___TRACK.MP3";"";""
"BASQASINI SEVEMEM.MP3";"";""
"BU GECE OLURUM.MP3";"";""
"HER SAAT.MP3";"";""
"KENDIM ETTIM.MP3";"";""
"KIZAVA.MP3";"";""
"SUS SOYLEME BILMESINLER.MP3";"";""
"YAR SIRTIMDAN.MP3";"";""
"01-Allah Adin Zikredelim Evvela Bahri.mp3";"";""
"02-Selavat-i Serif.mp3";"";""
"03-Merhaba Bahri.mp3";"";""
"04-Selavat-i Serif.mp3";"";""
"05-Ney Taksimi.mp3";"";""
"06-Gelin Gidelim Allah Yoluna.mp3";"";""
"07-KasideGariplik Tuttu Boynumdan.mp3";"";""
"08-Sordum Sari Cicege.mp3";"";""
"09-Tanbur Taksimi.mp3";"";""
"10-Veysel Karani.mp3";"";""
"11-Gel Mevlaya.mp3";"";""
"12-Bana Seni Gerek Seni.mp3";"";""
"13-Ben Yürürüm Yane Yane.mp3";"";""
"14-Kadem Basti.mp3";"";""
"15-Kemence Taksimi.mp3";"";""
"Agla Gِnül.mp3";"";""
"Ask yalanmis.mp3";"";""
"Ayaz Geceler.mp3";"";""
"Bu Kadar.mp3";"";""
"اay Kirmizi.mp3";"";""
"Felek.mp3";"";""
"Geçti.mp3";"";""
"Gele Bide.mp3";"";""
"Kar Etmez Ahim  Kerkük Uzun Hava.mp3";"";""
"Mustafa Yildizdogan.mp3";"";""
"Sabaha Kadar.mp3";"";""
"Silmedin Gِzyasimi.mp3";"";""
"Yar.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 01 - Yaradana Kurban.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 02 - Kiyma Felek.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 03 - Hazin Hazin Aglar Gonul.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 04 - Bir Oda Yaptirdim (U.H).mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 05 - Mus Ovasi.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 06 - Potbori.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 07 - Diledim Seni.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 08 - Ayaz Geceler.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 09 - Ellerini Cekip Benden.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 10 - Dilanim.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 11 - Memik Oglan.mp3";"";""
"Burhan Cacan - Unutulmayanlar - 12 - Suphan Dagi.mp3";"";""
"Candan Erçetin - 01 - اapkin.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 02 - Kaybettik Biz.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 03 - Inanma.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 04 - Hayranim Sana.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 05 - Aski Ne Sandin.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 06 - Her Ask Bitermis.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 07 - Geri Dِnemem.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 08 - Beyaz Atlim.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 09 - Onlar Yanlis Biliyor.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 10 - Yalan.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 11 - Ha Bire Durmadan.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 12 - Teselli.mp3";"1997";""
"Candan Erçetin - 01 - Dayan.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 02 - Elbette.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 03 - Arada Bir.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 04 - Sِz Vermistin.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 05 - Unut Sevme.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 06 - Merak Ediyorum.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 07 - Saçma.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 08 - Olmaz.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 09 - Ister Sallan Gez.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 10 - Bana Güven.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 11 - Aklim Almiyor.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 12 - Dünya Durma.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 13 - Annem.mp3";"2000";""
"Candan Erçetin - 01 - Sevdim Sevilmedim.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 02 - Hangi Ask Adil Ki.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 03 - Bir Sir Gibi.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 04 - Vakit Varken.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 05 - Hazirim.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 06 - Nar اiçegi.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 07 - Umrumda Degil.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 08 - Al Elimi Kara Sevda.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 09 - Daha.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 10 - Gel Yeter.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 11 - Ninni.mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 12 - Umrumda Degil [An-Atolian Mix].mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 01 - Non Je Ne Regrette Rien.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 02 - Hier Encore.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 03 - Parole.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 04 - Le Meteque.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 05 - Ne Me Quitte Pas.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 06 - Jahnny Tu N'es Pas Un Ange.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 07 - Avant De Nous Dire Adieu.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 08 - Padam Padam.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 09 - La Boheme.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 10 - Et Maintenant.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 11 - La Vi En Rose.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 12 - Milord.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 13 - Il Me Semble.mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 14 - Jonhhy Tu N'es Pas Un Ange (Vol2).mp3";"2003";""
"Candan Erçetin - 01 - Melek.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 02 - Agliyormusun.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 03 - Meger.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 04 - Cani Sagolsun.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 05 - Sitem.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 06 - Bir Yanginin Külünü V1.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 07 - Bahane.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 08 - Sehir.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 09 - Sensizlik.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 10 - Yasiyorum.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 11 - Bu Sabah.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 12 - Sonsuz.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 13 - Gokyuzunde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 14 - Bir Yanginin Külünü.mp3";"2004";""
"Candan Erçetin - 01 - Hayirsiz.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 02 - Neden.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 03 - Gamsiz Hayat.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 04 - Parçalandim.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 05 - Anlatma Sakin.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 06 - Bensiz.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 07 - Yapayalniz.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 08 - Mühim Degil.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 09 - Ben Bِyleyim.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 10 - Korkarim.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 11 - Dünya Hali.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 12 - Yüksek Yüksek Tepelere.mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 13 - Yüksek Yüksek Tepelere (Remix).mp3";"2002";""
"Candan Erçetin - 01 - Oyalama Artik (Radio Mix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 02 - Kaybettik Biz (Remix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 03 - Her Ask Bitermis (Remix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 04 - Aski Ne Sandin (Remix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 05 - Onlar Yanlis Biliyor (Remix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 06 - Oyalama Artik (Flamenco Mix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 07 - Oyalama Artik (Extended Mix).mp3";"1998";""
"Candan Erçetin - 01 - Sevdim Sevilmedim (Album Version).mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 02 - Umrumda Degil (An-Atolian Mix).mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 03 - Umrumda Degil (Slm Trancey Radio Edit).mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 04 - Umrumda Degil (Erol T. Ultramix).mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 05 - Umrumda Degil (Erol T. Ultraclub Mix).mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 06 - Umrumda Degil (Slm Tranceyclub Mix).mp3";"1996";""
"Candan Erçetin - 07 - Sevdim Sevilmedim (Extended Version).mp3";"1996";""
"Cankan - 01 - Askim - (Almanca Parcasi).mp3";"2005";""
"Cankan - 02 - Catlak.mp3";"2005";""
"Cankan - 03 - Gülbebegim.mp3";"2005";""
"Cankan - 04 - Yalnizim.mp3";"2005";""
"Cankan - 05 - Yok Yok.mp3";"2005";""
"Cankan - 06 - Zeynom.mp3";"2005";""
"Cankan - Duman Duman V.S. Iclal Aydin - Seni Seviyordum.mp3";"2005";""
"Cankan - Duman Duman.mp3";"2005";""
"Cankan - 01 - Farketmez.mp3";"2000";""
"Cankan - 02 - Neler Oldu.mp3";"2000";""
"Cankan - 03 - Bomba Gibi.mp3";"2000";""
"Cankan - 04 - Anla Beni Yar.mp3";"2000";""
"Cankan - 05 - Unutamam.mp3";"2000";""
"Cankan - 06 - Sikiliyorum.mp3";"2000";""
"Cankan - 07 - Yanlizim.mp3";"2000";""
"Cankan - 08 - Zeynom.mp3";"2000";""
"Cankan - 09 - Gülbebegim.mp3";"2000";""
"Cankan - 10 - Yok Yok.mp3";"2000";""
"Cankan - 11 - Yarim Gitti.mp3";"2000";""
"Cankan - 12 - Catlak.mp3";"2000";""
"Cankan - 13 - Kafa Sisiren.mp3";"2000";""
"Cankan - 14 - Neler Oldu (Enstrumental).mp3";"2000";""
"CA469F~1.MP3";"";""
"CAA6AA~1.MP3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 01 - Cayir Cayir.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 02 - Seni Satamam.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 03 - Dardayim.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 04 - Gidene Bye Bye.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 05 - Canimi Veririm.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 07 - Dura Dura.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 08 - Anlamadim.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 09 - Olaydim.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 10 - Yaranamadim.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 11 - Acilarin Tadindayim.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 13 - Aklina Tüküreyim.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 14 - Sende Mi.mp3";"";""
"CanKan - Canimi Veririm & Cayir Cayir  - 15 - www.kirazim.com.mp3";"";""
"Cankan - Aman Aman (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Ask Yoldamisin (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Bildircinim (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Herkes Duysun (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Ibret Olsun (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Islak Islak (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Küpeli Kiz (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Pisi Pisi (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Ver Ver (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Ya Bana Gel (2. Versiyon).mp3";"";""
"Cankan - Aman Aman.mp3";"2005";""
"Cankan - Bebegim.mp3";"2005";""
"Cankan - Belalim.mp3";"2005";""
"Cankan - Bildircinim.mp3";"2005";""
"Cankan - Hani Nerde.mp3";"2005";""
"Cankan - Hoscakal.mp3";"2005";""
"Cankan - Ibret Olsun.mp3";"2005";""
"Cankan - Islak Islak.mp3";"2005";""
"Cankan - Küpeli Kiz.mp3";"2005";""
"Cankan - Pisi Pisi.mp3";"2005";""
"Cankan - Unutuldun.mp3";"2005";""
"Cankan - Ver Ver.mp3";"2005";""
"Cankan - Ya Bana Gel.mp3";"2005";""
"Cankan - Yar Yar.mp3";"2005";""
"Cankan - Yemin Ettin.mp3";"2005";""
"Cankan - Bir Kiz Sevdim.mp3";"2006";""
"Cankan - Bu Yüzden.mp3";"2006";""
"Cankan - Faydasi Olmaz.mp3";"2006";""
"Cankan - Günahima Girme.mp3";"2006";""
"Cankan - Hadi GeL.mp3";"2006";""
"Cankan - Hayirsiz.mp3";"2006";""
"Cankan - Nereden.mp3";"2006";""
"Cankan - Sikiliyorum.mp3";"2006";""
"Cankan - Yaranamadikki.mp3";"2006";""
"Cankan - Yarim Gitti.mp3";"2006";""
"Cankan - Yok Iste Olmuyor.mp3";"2006";""
"001 01- Cansever - Cemalim - Cemalim.mp3";"";""
"002 02- Cansever - Cemalim - Deme.mp3";"";""
"003 03- Cansever - Cemalim - Durdurun.mp3";"";""
"004 04- Cansever - Cemalim - Ekmek.mp3";"";""
"005 05- Cansever - Cemalim - Kislalar.mp3";"";""
"006 06- Cansever - Cemalim - Nazli yarim.mp3";"";""
"007 07- Cansever - Cemalim - Potburi.mp3";"";""
"008 08- Cansever - Cemalim - Sehidin mektubu.mp3";"";""
"009 09- Cansever - Cemalim - Sen aglama.mp3";"";""
"010 10- Cansever - Cemalim - Yar.mp3";"";""
"011 11- Cansever - Cemalim - Yüce dag basinda.mp3";"";""
"Cansever - 01 - Aldanma Cocuksu.mp3";"";""
"Cansever - 02 - Eller Aldi.mp3";"";""
"Cansever - 03 - Zalim.mp3";"";""
"Cansever - 04 - Sevmek.mp3";"";""
"Cansever - 05 - Terketmek Ne Kadar Kolay.mp3";"";""
"Cansever - 06 - Acilarin Kadini.mp3";"";""
"Cansever - 07 - Canim Dediklerim.mp3";"";""
"Cansever - 08 - Bu Sehirde Yasanmaz.mp3";"";""
"Cansever - 09 - Agla Gِzbebegim.mp3";"";""
"Cansever - 10 - Sevgilim Ol.mp3";"";""
"Canseve - Bütün dünya senin olsun.mp3";"";""
"Canseve- Derdim coktur hangisine yanayim.mp3";"";""
"Canseve- Haydar haydar.mp3";"";""
"Cansever - Cesm-i siyahim.mp3";"";""
"Cansever - Eyleme beni.mp3";"";""
"Cansever - Mühür gِzlüm.mp3";"";""
"Cansever - Nem kaldi.mp3";"";""
"Cansever - Yazimi kisa cevirdin.mp3";"";""
"Cansever- Asker yolu beklerim.mp3";"";""
"Cansever- Ayaginda kundura.mp3";"";""
"01-HIRSIMDAN YAsIYORUM1.mp3";"";""
"02-UNUTACAGIM.mp3";"";""
"03-AMAN.mp3";"";""
"04-TESADـF AsKLAR1.mp3";"";""
"05-BIKTIM.mp3";"";""
"06-HALA SEViYORUM1.mp3";"";""
"07-DAVACIYIM.mp3";"";""
"08-DضN GAYRI.mp3";"";""
"09-SEVDALANDIM.mp3";"";""
"10-SEN ADAM OLMAZSIN.mp3";"";""
"01-Cansever - Yollara Düstüm.mp3";"";""
"02-Cansever - Bitmiyor Ruhumda Haykirislar.mp3";"";""
"03-Cansever - Ben Bِyle Yasamak Zorundayim.mp3";"";""
"04-Cansever - Dostlarim Nerede.mp3";"";""
"05-Cansever - Sen Yargic Ben Mahkum.mp3";"";""
"06-Cansever - Gidiyor Iste.mp3";"";""
"07-Cansever - Cile Kursunu.mp3";"";""
"08-Cansever - ضzüm Toprak.mp3";"";""
"09-Cansever - Aklim Sende.mp3";"";""
"10-Cansever - Aglayamam ki.mp3";"";""
"ASKIM YARAM KALMASIN.mp3";"";""
"DERMAN OL.mp3";"";""
"DURUP DURURKEN.mp3";"";""
"KARA CADIR.mp3";"";""
"MECHUL.mp3";"";""
"OLMAZ OLSUN.mp3";"";""
"UZAT BANA ELLERINI.mp3";"";""
"YARA BENIM.mp3";"";""
"Aglayamam ki1.mp3";"";""
"Biter mi Ola.mp3";"";""
"Bosuna Yollara Bakip Bekledim1.mp3";"";""
"Duman Oldum.mp3";"";""
"Gel Bu Aski Yasayalim.mp3";"";""
"Nِbetteyim.mp3";"";""
"Sen Varya Sen.mp3";"";""
"Seni Gidi Capkin1.mp3";"";""
"Yar Oy.mp3";"";""
"Yollar Hasta Ben Yorgunum.mp3";"";""
"Zalim Felek.mp3";"";""
"Al Basini Git.mp3";"";""
"Bu Kalp Seni Unutur Mu.mp3";"";""
"Cici Kiz.mp3";"";""
"Dilberim.mp3";"";""
"Inci.mp3";"";""
"Istanbul.mp3";"";""
"Tِre.mp3";"";""
"Tِvbe (2. Version).mp3";"";""
"Tِvbe.mp3";"";""
"Yaziklar Olsun (Enstrümental).mp3";"";""
"Yaziklar Olsun.mp3";"";""
"09.Dayanamam.mp3";"";""
"Affet.mp3";"";""
"Baskasini sevemem.mp3";"";""
"Birakta git (Rock).mp3";"";""
"Bىrakta Git.mp3";"";""
"Dayanamam (Rock).mp3";"";""
"Dert yakamdan düsmüyor.mp3";"";""
"Kendim ettim kendim buldum (Eyvah).mp3";"";""
"Ruhsuz.mp3";"";""
"Sevda nِbeti.mp3";"";""
"Atesteyim.mp3";"";""
"Bosver.mp3";"";""
"Cok Güzelsin.mp3";"";""
"Dopdoluyum.mp3";"";""
"Elveda Diyemem.mp3";"";""
"Gِzlerin.mp3";"";""
"Güle Güle.mp3";"";""
"Icim Sizliyor.mp3";"";""
"Meyhaneci.mp3";"";""
"Senden Haber Yok.mp3";"";""
"Afedersin.mp3";"";""
"Atam.mp3";"";""
"Benimle Kal.mp3";"";""
"Dilberim.mp3";"";""
"Hercai.mp3";"";""
"Kanim Kaynadi.mp3";"";""
"Sevdali Cicek.mp3";"";""
"Sevemem.mp3";"";""
"Yapamazsin.mp3";"";""
"Ask I Ferman.mp3";"";""
"Ayrilik.mp3";"";""
"Cezalisin.mp3";"";""
"Cici Kiz Alemde.mp3";"";""
"Doyamadim Gِzlerine (Akustik).mp3";"";""
"Doyamadim Gِzlerine.mp3";"";""
"Gariban (Oryantal).mp3";"";""
"Gariban (Remix).mp3";"";""
"Gariban.mp3";"";""
"Hayra Yormak Zor.mp3";"";""
"Iki Satir.mp3";"";""
"Sorma.mp3";"";""
"Takilmis Plak Gibisin.mp3";"";""
"01 - Kod Adi Ask - Sevenler Anlar.mp3";"2006";""
"02 - Kod Adi Ask - Arasan Da Aramasan Da.mp3";"2006";""
"03 - Kod Adi Ask - Bana Yalanlar Sِyle.mp3";"2006";""
"04 - Kod Adi Ask - Kod Adi Ask.mp3";"2006";""
"05 - Kod Adi Ask - Hizli Hizli.mp3";"2006";""
"06 - Kod Adi Ask - Efkarliyim.mp3";"2006";""
"07 - Kod Adi Ask - N'olursa Olsun.mp3";"2006";""
"08 - Kod Adi Ask - Bende Yüksek Gerilim Var.mp3";"2006";""
"09 - Kod Adi Ask - Kutlaman Lazim.mp3";"2006";""
"10 - Kod Adi Ask - Cekemedim Akca Kizin Gِcünü.mp3";"2006";""
"Ah Yar.mp3";"";""
"Benimle Evlenir Misin.mp3";"";""
"Bir Defa.mp3";"";""
"Dayan Yuregim.mp3";"";""
"Kendimi Alamiyorum.mp3";"";""
"Onu Düsünürken (Jazz Versiyon).mp3";"";""
"Onu Düsünürken.mp3";"";""
"Pasam.mp3";"";""
"Var Mi Be.mp3";"";""
"Veda Etmem.mp3";"";""
"Yas 35 Oldu.mp3";"";""
"Ayrilik Deme Bana.mp3";"";""
"Bu Mevsim.mp3";"";""
"Hani.mp3";"";""
"Ne Olacak Halim.mp3";"";""
"Olmaz mi.mp3";"";""
"Selam Sِyle.mp3";"";""
"Sevdan Gِzümün Bebegi.mp3";"";""
"Yanmaya Devam Et.mp3";"";""
"Yok.mp3";"";""
"Yüce Ata'm.mp3";"";""
"Afedersin.mp3";"";""
"Atesteyim.mp3";"";""
"Bir Güzellik Yap.mp3";"";""
"Bu Sehirde.mp3";"";""
"Dilberim.mp3";"";""
"En Sevdigim Olur Musun.mp3";"";""
"Güle Güle.mp3";"";""
"Hercai.mp3";"";""
"Kizimiz Olacakti.mp3";"";""
"Nazina ضlüyorum(Remix).mp3";"";""
"Nazina ضlüyorum.mp3";"";""
"Sevdan Gِzümün Bebegi.mp3";"";""
"Yaman Sevda.mp3";"";""
"Yanmaya Devam Et.mp3";"";""
"Yüce Ata'm.mp3";"";""
"Ah Yar.mp3";"";""
"Aman Aman.mp3";"";""
"Bir Tuhafim Bu Aksam.mp3";"";""
"Cok Iyi.mp3";"";""
"Hercai.mp3";"";""
"Mesaj (2. Version).mp3";"";""
"Mesaj.mp3";"";""
"Oyle Bir Gecer.mp3";"";""
"Unutamam.mp3";"";""
"Unutaman Mix.mp3";"";""
"Yalnizlar Rihtimi.mp3";"";""
"Bu Sehirde.mp3";"";""
"En Sevdigim Olur musun.mp3";"";""
"Gecmem Senden.mp3";"";""
"Gidisin Olsa.mp3";"";""
"Kim Daha Cok Seviyor.mp3";"";""
"Kiskaniyorum.mp3";"";""
"Kiyamam.mp3";"";""
"Komsu Kizi.mp3";"";""
"Yaman Sevda.mp3";"";""
"Yüce Atatürk.mp3";"";""
"Acil Durum.mp3";"";""
"Dongi Dongi(Remix).mp3";"";""
"Dongi Dongi.mp3";"";""
"Gece Sevme.mp3";"";""
"Hasret.mp3";"";""
"Meyhaneci.mp3";"";""
"Otobüs.mp3";"";""
"Sen Yoluna Ben Yoluma.mp3";"";""
"Silinmeyen Hatiralar.mp3";"";""
"Yapma.mp3";"";""
"Yol (Enstrümental).mp3";"";""
"Yol.mp3";"";""
"103karam.mp3";"";""
"104safinaz.mp3";"";""
"105seyh bedrettin destani.mp3";"";""
"106edali gelin.mp3";"";""
"107gel gel.mp3";"";""
"108istanbulu dinliyorum.mp3";"";""
"109karacaoglan.mp3";"";""
"110kendim ettim kendim buldum.mp3";"";""
"111namus belasi.mp3";"";""
"112niksar.mp3";"";""
"113o leyli.mp3";"";""
"114obur dunya.mp3";"";""
"115ogluma.mp3";"";""
"116tamirci ciragi.mp3";"";""
"117uryan geldim.mp3";"";""
"118askaros deresi.mp3";"";""
"119asri gurbet.mp3";"";""
"120beni siz delirttiniz.mp3";"";""
"121bir ogretmene agit.mp3";"";""
"122demedim mi.mp3";"";""
"123emmioglu.mp3";"";""
"124erenler.mp3";"";""
"125hasan kalesi.mp3";"";""
"126ihtarname.mp3";"";""
"127kara uzum.mp3";"";""
"128kara yilan.mp3";"";""
"129kazak abdal.mp3";"";""
"130parka.mp3";"";""
"131uzum kaldi.mp3";"";""
"132zeyno.mp3";"";""
"133otuzuc kursun.mp3";"";""
"134aksam erken iner mapushaneye.mp3";"";""
"135donen donsun.mp3";"";""
"136dur be yeter.mp3";"";""
"137hasret.mp3";"";""
"138money money(mani, mani).mp3";"";""
"139ogluma.mp3";"";""
"140resimdeki gozyasi.mp3";"";""
"141sevda kusun kanadinda.mp3";"";""
"142tore.mp3";"";""
"143bekle beni.mp3";"";""
"144bu son olsun(apaslar).mp3";"";""
"145dadaloglu.mp3";"";""
"146delikanli sevdasi.mp3";"";""
"147emrah(pasalar).mp3";"";""
"148giden.mp3";"";""
"149hikaye.mp3";"";""
"150hos geldin kadinim.mp3";"";""
"151ister frengistanda ister icerde.mp3";"";""
"152kara bahtim.mp3";"";""
"153lumune(kardaslar).mp3";"";""
"154mehmete agit(kardaslar).mp3";"";""
"155nem alacak felek benim.mp3";"";""
"156oy babo.mp3";"";""
"157resimdeki gozyaslari(apaslar).mp3";"";""
"adsiz.mp3";"";""
"ay karanlik.mp3";"";""
"baba.mp3";"";""
"beyaz atli.mp3";"";""
"bir of çeksem.mp3";"";""
"deniz üstü kِpürür.mp3";"";""
"el çek tabip.mp3";"";""
"gecenin karasini.mp3";"";""
"kalender.mp3";"";""
"muhtar.mp3";"";""
"tatli dillim.mp3";"";""
"unut beni.mp3";"";""
"Adilos Bebe.mp3";"";""
"Cِkertme.mp3";"";""
"Ihtiyar Oldum.mp3";"";""
"Kara Sevda.mp3";"";""
"Kerem Gibi.mp3";"";""
"Mutlaka Yavrum -2.mp3";"";""
"Nem Kaldi.mp3";"";""
"Neredesin.mp3";"";""
"Oy Bana Bana.mp3";"";""
"Oy Gülüm Oy.mp3";"";""
"Unutamadigim.mp3";"";""
"Yigitler.mp3";"";""
"Alamanya Berbadi.mp3";"";""
"Alamanya.mp3";"";""
"Ayrilik.mp3";"";""
"Baris Dikeni.mp3";"";""
"Bence Artik Sende Herkes Gibisin.mp3";"";""
"Bu Bicim 10.mp3";"";""
"Canakkale Icinde.mp3";"";""
"Cemalim.mp3";"";""
"Hasret.mp3";"";""
"Kiz Cocugu.mp3";"";""
"Peynir Gemisi.mp3";"";""
"Sakin Reddetme.mp3";"";""
"Yagma Sofrasi.mp3";"";""
"Cem Karaca - 01 - Bindik Bir Alamete.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 02 - Kerkuk Zindani.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 03 - Ulkem Benim.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 04 - Yolumuz Gurbete Dustu.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 05 - Obur Dunya.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 06 - Hudey Hudey.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 07 - Sakin Donme.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 08 - Olum.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 09 - Allah Yar.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 10 - Deser De Gecer.Mp3";"1999";""
"Cem Karaca - 11 - Sah Mat Mi Padisah Mi.Mp3";"1999";""
"01 Yavuz Bingol-Tamirci Ciragi.mp3";"2005";""
"02 Edip Akbayram-Mutlaka Yavrum.mp3";"2005";""
"03 Manga-Raptiye Rap Rap.mp3";"2005";""
"04 Teoman-Bu Bicim.mp3";"2005";""
"05 Deniz Seki-Sende Basini Alip Gitme.mp3";"2005";""
"06 Volkan Konak-Kavga.mp3";"2005";""
"07 Haluk Levent-Namus Belasi.mp3";"2005";""
"08 Suavi-Kalender.mp3";"2005";""
"09 Ayhan Yener-Hep Kahir.mp3";"2005";""
"10 Tugrul Arsever-Yarim Porsiyonluk Aydinlik.mp3";"2005";""
"11 Cem Karaca-Merhaba.mp3";"2005";""
"12 Koro-Bu Son Olsun Bu Son.mp3";"2005";""
"07.MP3";"2005";""
"10.MP3";"2005";""
"Cem Karaca - Bir Miras Yediye Agit.mp3";"";""
"Cem Karaca - Cِkertme.mp3";"";""
"Cem Karaca - Demedim Mi.mp3";"";""
"Cem Karaca - Emmoglu.mp3";"";""
"Cem Karaca - Gel Gel (Mogollar).mp3";"";""
"Cem Karaca - Neredesin.mp3";"";""
"Cem Karaca - Ogluma.mp3";"";""
"Cem Karaca - Zeyno.mp3";"";""
"TRACK_01.MP3";"";""
"TRACK_02.MP3";"";""
"TRACK_03.MP3";"";""
"TRACK_04.MP3";"";""
"TRACK_05.MP3";"";""
"TRACK_06.MP3";"";""
"TRACK_07.MP3";"";""
"TRACK_08.MP3";"";""
"TRACK_09.MP3";"";""
"TRACK_10.MP3";"";""
"TRACK_11.MP3";"";""
"TRACK_12.MP3";"";""
"BARIS_DIKENI.MP3";"";""
"BEKLE_BENI.MP3";"";""
"BU_SON_OLSUN.MP3";"";""
"DELIKANLI_SEVDASI.MP3";"";""
"GIDEN.MP3";"";""
"HASRET.MP3";"";""
"HOS_GELDIN_KADINIM.MP3";"";""
"ISTER_FRENGISTANDA_ISTER_IC.MP3";"";""
"KARA_BAHTIM.MP3";"";""
"KARA_YILAN.MP3";"";""
"NAMUS_BELASI.MP3";"";""
"NEM_KALACAK_FELEK_BENIM.MP3";"";""
"OY_BABO.MP3";"";""
"PEYNIR_GEMISI.MP3";"";""
"RESIMDEKI_GOZYASI.MP3";"";""
"SAKIN_REDDETME.MP3";"";""
"YAGMA_SOFRASI.MP3";"";""
"BU_BICIM.MP3";"";""
"HERKES_GIBISIN.MP3";"";""
"ISLAK_ISLAK.MP3";"";""
"KARABAG.MP3";"";""
"NIYAZI_KOFTELER.MP3";"";""
"NOBETCININ_TURKUSU.MP3";"";""
"OMRUM.MP3";"";""
"RAPTIYE_RAP_RAP.MP3";"";""
"SEN_DUYMADIN.MP3";"";""
"SENDE_BASINI_ALIP_GITME.MP3";"";""
"SUSKUNLUK.MP3";"";""
"01 Mein Deutscher Freund.mp3";"";""
"02 Beim Kaffee.mp3";"";""
"03 Total Geschlaucht.mp3";"";""
"04 Wilkommen.mp3";"";""
"05 Es Kamen Menschen An.mp3";"";""
"06 Schnüffler.mp3";"";""
"07 Orient-Express.mp3";"";""
"08 Was Sagst Du.mp3";"";""
"09 Ayse, Meral, Semra.mp3";"";""
"10 اok Yorgunum.mp3";"";""
"01 - Emrah(Apaslar).mp3";"1994";""
"02 - Bekle Beni.mp3";"1994";""
"03 - Nem Alacak Felek Benim.mp3";"1994";""
"04 - Kara Bahtim.mp3";"1994";""
"05 - Hikaye.mp3";"1994";""
"06 - Ister Frengistanda Ister Içerde .mp3";"1994";""
"07 - Lümüne(Kardaslar).mp3";"1994";""
"08 - Resimdeki Gِzyaslari (Apaslar).mp3";"1994";""
"09 - Giden.mp3";"1994";""
"10 - Oy Babo.mp3";"1994";""
"11 - Hos Geldin Kadinim.mp3";"1994";""
"12 - Mehmete Agit (Apaslar).mp3";"1994";""
"13 - Bu Son Olsun  (Apaslar).mp3";"1994";""
"14 - Delikanli Sevdasi.mp3";"1994";""
"15 - Dadaloglu.mp3";"1994";""
"01 - Bedava Yasiyoruz.mp3";"1989";""
"02 - Iste Geldik Gidiyoruz.mp3";"1989";""
"03 - Peynir Gemisi.mp3";"1989";""
"04 - Canim Benim.mp3";"1989";""
"05 - Yarim Porsiyon Aydinlik.mp3";"1989";""
"06 - Almancilar.mp3";"1989";""
"07 - Ceviz Agaci.mp3";"1989";""
"08 - Bidanem.mp3";"1989";""
"09 - Cok Yorgunum.mp3";"1989";""
"10 - Hep Kahir.mp3";"1989";""
"11 - Karadut.mp3";"1989";""
"12 - Cark-i Felek.mp3";"1989";""
"Islak Islak.mp3";"";""
"Kavga.mp3";"";""
"Tamirci Ciragi.mp3";"";""
"Yoksulluk Kader Olmaz.mp3";"";""
"Agir Roman.mp3";"";""
"Cem Karaca - 33 Kursun.mp3";"";""
"Cem Karaca - Aksam Erken Iner Mapushaneye.mp3";"";""
"Cem Karaca - Azak Abdal.mp3";"";""
"Cem Karaca - Erenler.mp3";"";""
"Cem Karaca - Hasan Kalesi.mp3";"";""
"Cem Karaca - Hasret.mp3";"";""
"Cem Karaca - Ihtarname.mp3";"";""
"Cem Karaca - Kahya Yahya.mp3";"";""
"Cem Karaca - Kara Uzum.mp3";"";""
"Cem Karaca - Kara Yilan.mp3";"";""
"Cem Karaca - Karacaoglan.mp3";"";""
"Cem Karaca - Karam.mp3";"";""
"Cem Karaca - Nobetcinin Turkusu.mp3";"";""
"Cem Karaca - Ya Bana Gel.mp3";"";""
"Cem_Karaca_-_Sende_Ba__n__Al_p_Gitme.mp3";"";""
"COK_YORGUNUM.mp3";"";""
"Islak slak.mp3";"";""
"Kerkuk Zindani.mp3";"";""
"Namus Belasi.mp3";"2004";""
"Nِbetçinin Türküsü (Studio).mp3";"";""
"Sende Basini Alip Gitme.mp3";"";""
"01 - Dert Bende.mp3";"1977";""
"02 - Iciyorsam Sebebi Var.mp3";"1977";""
"03 - Agla Gِzlerim Agla.mp3";"1977";""
"04 - Deniz Ve Mehtap.mp3";"1977";""
"05 - Cok ـzgünsün Arkadas.mp3";"1977";""
"06 - Gِze Mi Geldik.mp3";"1977";""
"07 - Potpori.mp3";"1977";""
"08 - Yine Bu Yil Ada Sensiz.mp3";"1977";""
"09 - Yagmurun Sesine Bak.mp3";"1977";""
"10 - Hayatimi Yasiyorum.mp3";"1977";""
"01 - Tanrim.mp3";"1984";""
"02 - Kadehimde Hep Güzeli Aradim.mp3";"1984";""
"03 - Bir Sevgi Istiyorum.mp3";"1984";""
"04 - Affetmem Asla Seni.mp3";"1984";""
"05 - Flamenko.mp3";"1984";""
"06 - Firuze.mp3";"1984";""
"07 - Tapilacak Kadinsin.mp3";"1984";""
"08 - Bende ضzledim Ben De.mp3";"1984";""
"09 - Semai.mp3";"1984";""
"10 - Rüzgar Sِylüyor.mp3";"1984";""
"11 - Güller Aglasin.mp3";"1984";""
"12 - Sev Yeter.mp3";"1984";""
"13 - Yalan.mp3";"1984";""
"14 - Itirazim Var.mp3";"1984";""
"15 - Bir Kulunu Cok Sevdim.mp3";"1984";""
"16 - Mutlu Ol Yeter.mp3";"1984";""
"17 - Sarisinsin.mp3";"1984";""
"01 - Beddua.mp3";"1980";""
"02 - Tanriya Feryat.mp3";"1980";""
"03 - Kabahat Seni Sevende.mp3";"1980";""
"04 - Kahve Yemenden Gelir.mp3";"1980";""
"05 - Yarabbim.mp3";"1980";""
"06 - Bir Teselli Ver.mp3";"1980";""
"07 - Kaderimin Oyunu.mp3";"1980";""
"08 - Süper Oryantal.mp3";"1980";""
"09 - Bir Yigit Gurbete Gitse.mp3";"1980";""
"10 - Senin Olmaya Geldim.mp3";"1980";""
"01 - Aldirma Gِnül.mp3";"1976";""
"02 - Anlatilmaz Bin Dert Ile.mp3";"1976";""
"03 - Ayyasim.mp3";"1976";""
"04 - Bahari Bekleyen.mp3";"1976";""
"05 - Bir Ihtimal Daha Var.mp3";"1976";""
"06 - Cayeli.mp3";"1976";""
"07 - Doyamadim Sana.mp3";"1976";""
"08 - Ela Gِzlerine.mp3";"1976";""
"09 - Kemanci.mp3";"1976";""
"10 - Neden Saclarin Beyazlanmis.mp3";"1976";""
"11 - Yadeller.mp3";"1976";""
"12 - Yar Saclarin Lüle Lüle.mp3";"1976";""
"01-Cengiz IMREN-Kalbimin Sahibi O.mp3";"";""
"02-Cengiz IMREN-Assinlar beni.mp3";"";""
"03-Cengiz IMREN-Bas Belasi.mp3";"";""
"04-Cengiz IMREN-Kaderimse اekerim.mp3";"";""
"05-Cengiz IMREN-Bilemedim Ki Ben.mp3";"";""
"06-Cengiz IMREN-Aglayan Kus.mp3";"";""
"07-Cengiz IMREN-Annem`e.mp3";"";""
"08-Cengiz IMREN-Ben Adami Yolda Birakmam.mp3";"";""
"09-Cengiz IMREN-Gittigin Gün.mp3";"";""
"10-Cengiz IMREN-Inanamam.mp3";"";""
"11-Cengiz IMREN-Vur Beni (Club Vers.).mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bana Sorma.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Cumbullu.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Domdom Kursunu.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Eglenelim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Eminem.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hizmalim (Mardin Kapisi).mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Muhabbet Olsun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Musalla Tasi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sen Aglama.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sen Sِzden Anlamazmisin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sensiz Yasamak.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevdalandim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Su Akar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yorgunum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yürü Kevranlar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Duvardaki Resim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gelin Olmus.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kadehi Siseyi Kirarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Küllenen Ask.MP3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Küstüm Sevgilim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Liselim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Unutulan.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yalan Gِzler.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yanlizim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yarali.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yinemi Sen.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Asigim Asik.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bir Cennettir Bu Dünya.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Büyümeyen Bebek.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gece Olunca.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gelin Etmisler.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gidiyor Musun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hayatimi Yazsam Roman Olurdu.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Herkez Uykularda.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sev Sev.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevmek Kim Sen Kimsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevmeyecegim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yere Batsin (Felek).mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yillarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yol Arkadasim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Anlat Anlat Heyecanli Oluyor.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Benim Olsaydin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bizim Sarkimiz.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Elimde Degil.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gelirmi Bilmem.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kurban Olayim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - O Beni Sevsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Okul Yillari.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Resmini ضptümde Yattim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sana Hasret Gidecegim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevme Arkadas.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Soran Olursa.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ayaz Geceler.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Dualarim Onunla.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Elveda Sevgilim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Fosforlu Cevriye.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gِzlerini Yesinler.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hayatimi Yasiyorum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Isyan Ederim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kabul Edemem.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kul Sevilmez Mi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Niye Küstün Bana.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sana Benzemeyen.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevecekmisin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Agladim Bugün.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Aglatacak Benimi Buldun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Askimiz Için.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Askimiza Agliyorum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gِzümle Gِrdüm.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Nazli Melegimsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Tanrim Istedi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Vurgun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yalan Sِyledim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yikip Gitmistin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Askimiz Bir Yalanmis.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bir Ufacik Dünyam.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bِyle Ayrilamayiz.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Canima Kadar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gِzlerin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hasretim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hayret Ettim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kadehimi Sana Kaldiriyorum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Senden Bir Hatira.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sensiz Cennet.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yakanlar Olur.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bahse Girerim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Benim Ol.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Düsman Basina.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Düsünecektim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Farketmez.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Git Yoluna.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kirmizi Yanaklar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Olmaz Ki.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sanki ضmür Bir Asklik.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sensiz Kutladim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yanlizlardayim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yemin Ettim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hayret.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hazir Degilim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hevesi Mi Kaldi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Inanma.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kursun Dِktur.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Mutlu Ol Yeter.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - O Eski Askim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - ضdestik Senle.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevdaliyim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Seven Benim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yaktim اirani.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yikan Sendin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Atilla Kaya - Canimdan Can Iste.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Atilla Kaya - Senin Olsun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Atilla Kaya - Zihni Cinan - Hülya.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Canim Dediklerim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Cengiz Kurtoglu - Daha Yoklugunun Ilk Aksaminda.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - ضcal Cinan - Canimiz Sagolsun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Salim Akin - Hangi Cennetten Geldik Bu Cehenneme.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Taksi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Zihni Cinan - Atmacayi Vurdular.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Zihni Cinan - Ayni Cati Altinda.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Zihni Cinan - Bir Kadin Tanidim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Zihni Cinan - Yar Olmaz.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Büyümeyen Bebek.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Daha Yoklugun Ilk Aksaminda.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Duvardaki Resmin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Elimde Degil.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gece Olunca.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gelin Olmus.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hangi Cenneten Geldik.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Küstüm Sevgilim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Liselim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Resmini ضptüm.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sana Benzemeyen.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Unutulan.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yillarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ah Kiz.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ben Bilirim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bizim Gibi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Canimin Içi.MP3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Degisme Sakin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Degismedin Huyunu.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Farketmez Artik.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Pisman Degilim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sen Istedin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Seviyorum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Unutmasam Aglarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yagmurla Agladim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Aklimda Gِzleri Kaldi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bu Sehirden Gidiyorum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Deli Yanginim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Demek Gidiyorsun.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gülüm Hey.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hain Geceler.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kaderimsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ordayim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sansim Ne Yapsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yillarim Bosuna Geçti.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Askimiz Için.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bizim Sarkimiz.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gelin Etmisler.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hangi Cennetten.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kabul Edemem.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kadehi Siseyi Kirarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Küllenen Ask.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kurban Olayim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Musalla Tasi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Okul Yillari.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Senden Bir Hatira.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sensiz Yasamak.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Adi Hasret.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ayrilmayalim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gittin Gideli.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gِzü Yasli.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Nasil Unutacagim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sende Yanarsin (Yarali).mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Seni Seveli.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sevmek Yetmez Mi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yalanin Batsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yasanmiyor.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Aglamam Ondan.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Askimsin Sen.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Daha Elin Olmadim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Dِnmeseydin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Duysunlar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Fadime.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Feryat.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gidecegin Yeri Sِyle.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sِzlerim Sevenlere.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ziyan Oldum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - اok Seviyorum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Daglar (Unutmak Kolay Mi).mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Dayanamazsin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Güler Geçersin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gülümse.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hele Gel.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hiç Aklima Gelmemisti.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Neden.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sana Gelirim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yasak Ask.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ayni Sahilde.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Düserim Dillere.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Esirin Oldum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hani Sen Benimdin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Senin Için Burdayim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Unutamam Ki.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Varmi Sِyle.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yalan Miydi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yalanci Bahar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Zalim Dostlarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Ask Delisiyim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bende Bittim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Deniz Derya Geçtim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Huzurum Yok.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kara Gِzlüm.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Kurban Olurum.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Tanri Istemezse.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yetmedi Mi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yigidim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yorgun Yillarim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Aksam Olmadan.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Atese Düsmüsüm.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Degmez Arkadas.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hala Yirmisinde.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Hasretim Sana.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Layik Bana.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sansizim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Siki Siki.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Sِyleyemedim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Bu Sarki.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Daglar Gibi.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Elimdeki Resmin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Eyvallah.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Gel Barisalim.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Karbeyaz.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Oy Oy Usaklar.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Senin Eserin.mp3";"";""
"Cengiz Kurtoglu - Yasak Ask.mp3";"";""
"01 - Canin Sagolsun.mp3";"2006";""
"02 - Ask Sokagi.mp3";"2006";""
"03 - Gücüme Gidiyor.mp3";"2006";""
"04 - Yaranamadim.mp3";"2006";""
"05 - Sevda Yüklü Kervanlar.mp3";"2006";""
"06 - Dِnmeyecek.mp3";"2006";""
"07 - Gecmiyor Zamanlar.mp3";"2006";""
"08 - Canana Doyulurmu.mp3";"2006";""
"09 - Beyaz Melegim.mp3";"2006";""
"10 - Sevsende Sevmesende.mp3";"2006";""
"01 - sevim yikilsin evim.mp3";"";""
"02 - dogum gunum.mp3";"";""
"03 - birde sen beni ara.mp3";"";""
"04 - dus kotuye.mp3";"";""
"05 - aralarda.mp3";"";""
"06 - haberim yok.mp3";"";""
"07 - hey  nare.mp3";"";""
"08 - ah gonlum.mp3";"";""
"09 - sunam.mp3";"";""
"10 - yarim senden ayrilali.mp3";"";""
"11 - Ates dustugu yeri yakar.mp3";"";""
"12 - gel gor aney.mp3";"";""
"13 - alvarada.mp3";"";""
"14 - yer yemman.mp3";"";""
"Ceylan ALLAH ASKINA.mp3";"";""
"Ceylan ANNEM.mp3.mp3";"";""
"Ceylan BULAMAZSIN.mp3";"";""
"Ceylan CANIMIN CANANI.mp3";"";""
"Ceylan HARAM OLDU.mp3";"";""
"Ceylan KIMSEM YOK BENIM.mp3";"";""
"Ceylan NAZAR DEGMESIN.mp3";"";""
"Ceylan NESELISIN NESELI.mp3";"";""
"Ceylan ضLـMـ GضR.mp3";"";""
"Ceylan SEVDIGIM.mp3";"";""
"Ceylan BEKLEYECEGIM VE DIYECEGIM.mp3";"";""
"Ceylan BEN SEVERIM GـLOM SENI.mp3";"";""
"Ceylan BENI BENDE BITIRDILER.mp3";"";""
"Ceylan GـNES YINE DOGACAK.mp3";"";""
"Ceylan HAYATIMI YASIYACAGIM.mp3";"";""
"Ceylan LEYLIM.mp3";"";""
"Ceylan ضYLE AYRILIKTAN SضZ ETME.mp3";"";""
"Ceylan TAHT KURMUSSUN KALBIME.mp3";"";""
"Ceylan ـSTـME VARMA BENIM.mp3";"";""
"Ceylan VEREMLI GELIN.mp3";"";""
"Ceylan ZOR DEGIL SORUN YOK.mp3";"";""
"Ceylan ANAM YOKKI.mp3";"";""
"Ceylan BIR GـN BANA DضNECEKSIN.mp3";"";""
"Ceylan HALIME.mp3";"";""
"Ceylan HANIM EY.mp3";"";""
"Ceylan KIMBILIR HANGI ELDESIN.mp3";"";""
"Ceylan MAVI BONCUK.mp3";"";""
"Ceylan MAVI MAVI.mp3";"";""
"Ceylan SEVMEK.mp3";"";""
"Ceylan SITEM ETTI O YAR BANA.mp3";"";""
"Ceylan SـRـNESIN BENIM GIBI.mp3";"";""
"Ceylan YAREZULـM EDIYORLAR.mp3";"";""
"Ceylan YETIM.mp3";"";""
"Ceylan ZALIM EY.mp3";"";""
"Ceylan ASKIMIZ ICIN.mp3";"";""
"Ceylan AYIRDILAR SEVENLERI.mp3";"";""
"Ceylan BENDE ضZLEDIM.mp3";"";""
"Ceylan BIRAKMAM SENI.mp3";"";""
"Ceylan DAVACIYIM KADERE.mp3";"";""
"Ceylan ELEDIM ELEDIM.mp3";"";""
"Ceylan EVLERININ ضNـ.mp3";"";""
"Ceylan GELINLIK.mp3";"";""
"Ceylan SORMAYIN ANLATMAM.mp3";"";""
"Ceylan YANSIN POSTACI.mp3";"";""
"Ceylan YUVASIZLAR.mp3";"";""
"Ceylan AL ELMA.mp3";"";""
"Ceylan ASKINA DـSTـM.mp3";"";""
"Ceylan BELLI BELLI.mp3";"";""
"Ceylan BETER OLMUSUM.mp3";"";""
"Ceylan CAN CANA.mp3";"";""
"Ceylan CEYLANIM.mp3";"";""
"Ceylan DضN MARALIM.mp3";"";""
"Ceylan HINZIR PASA.mp3";"";""
"Ceylan NARE.mp3";"";""
"Ceylan NERDEN BILESIN.mp3";"";""
"Ceylan NIYE GضNـL.mp3";"";""
"Ceylan SضYLE KIRVE.mp3";"";""
"Ceylan YANMISIM.mp3";"";""
"Ceylan AMAN ALLAHIM.mp3";"";""
"Ceylan BEN ANAYIM.mp3";"";""
"Ceylan BEN KIME YANAYIM.mp3";"";""
"Ceylan BENIM YESIL BAGIM.mp3";"";""
"Ceylan CANIMDAN AYIRDILAR.mp3";"";""
"Ceylan DضN GـLOM.mp3";"";""
"Ceylan GEL YARIM.mp3";"";""
"Ceylan GELECEGI YOK.mp3";"";""
"Ceylan KEYFO AGAM.mp3";"";""
"Ceylan NESINE YANDIM BILMEM.mp3";"";""
"Ceylan OLDUMU SIMDI.mp3";"";""
"Ceylan YORULDUM ARTIK.mp3";"";""
"Ceylan DERTLI.mp3";"";""
"Ceylan EMMI.mp3";"";""
"Ceylan GELSENE.mp3";"";""
"Ceylan KAR YAGMIS BASIMA BENIM.mp3";"";""
"Ceylan KـSTـM.mp3";"";""
"Ceylan MEYRO.mp3";"";""
"Ceylan MOR DAGLAR.mp3";"";""
"Ceylan TERKETMEDI SEVDAN BENI.mp3";"";""
"Ceylan VAY LELE.mp3";"";""
"Ceylan YALAN OLDU BENIM ضMRـM.mp3";"";""
"Ceylan YEMMAN(dِn carki devran).mp3";"";""
"Ceylan YIGIT KIRVEM.mp3";"";""
"Ceylan AGLATTI BENI.mp3";"";""
"Ceylan ALISAN.mp3";"";""
"Ceylan BAGISLA SEVGILIM.mp3";"";""
"Ceylan BIRAKIPTA GITSEM MI.mp3";"";""
"Ceylan BU SANA SON MEKTUBUM.mp3";"";""
"Ceylan CAGIR BENI.mp3";"";""
"Ceylan CEKTIM CILENI.mp3";"";""
"Ceylan DضNECEGIM.mp3";"";""
"Ceylan DـGـN.mp3";"";""
"Ceylan GIT YOLUNA.mp3";"";""
"Ceylan GـNES DOGMAYACAK.mp3";"";""
"Ceylan HAYAT DEVAM EDIYOR.mp3";"";""
"Ceylan MAZIDEKI GـNLER.mp3";"";""
"Ceylan NAR TANESI-BAHCE DUVARINDAN ACTIM(potpori).mp3";"";""
"Ceylan TUTSAK OLDUM.mp3";"";""
"Ceylan ATASINA DـSTـM.mp3";"";""
"Ceylan BARABAR.mp3";"";""
"Ceylan DAGLAR.mp3";"";""
"Ceylan DEGME FELEK.mp3";"";""
"Ceylan GITME AZERI.mp3";"";""
"Ceylan GـLDESTIM.mp3";"";""
"Ceylan HABERIN YOK.mp3";"";""
"Ceylan HALAY.mp3";"";""
"Ceylan HAZAL.mp3";"";""
"Ceylan SEHER YILDIZI.mp3";"";""
"Ceylan SIVAS ELLERI.mp3";"";""
"Ceylan YORULDUM.mp3";"";""
"Ceylan - 1. Bekleyecegim.mp3";"2003";""
"Ceylan - 10. Leylim.mp3";"2003";""
"Ceylan - 11. icim Disim Cürüdü.mp3";"2003";""
"Ceylan - 2. Yasayacagim.mp3";"2003";""
"Ceylan - 3. Taht Kurmussun.mp3";"2003";""
"Ceylan - 4. Deliler Gibi.mp3";"2003";""
"Ceylan - 5. Zor Degil.mp3";"2003";""
"Ceylan - 6. Ben Severim Seni.mp3";"2003";""
"Ceylan - 7. Beni Sende Bitirdiler.mp3";"2003";""
"Ceylan - 8. Günes Yine Dogacak.mp3";"2003";""
"Ceylan - 9. ضrene Vardim ضrene (U.H.).mp3";"2003";""
"Ceylan AYVAH AYRILDIK.mp3";"";""
"Ceylan BAYRAM OLUYOR.mp3";"";""
"Ceylan DILEK OLAY.mp3";"";""
"Ceylan DINLE.mp3";"";""
"Ceylan GـL DEMETI.mp3";"";""
"Ceylan GURBETTE ضMRـM GECECEK.mp3";"";""
"Ceylan HANI SENDE AZ DEGILSIN.mp3";"";""
"Ceylan HASTAYIM SANA.mp3";"";""
"Ceylan ISYAN.mp3";"";""
"Ceylan VURMA GURBET.mp3";"";""
"Ceylan ASK NE GـZEL.mp3";"";""
"Ceylan BEKLE SEVGILIM.mp3";"";""
"Ceylan BIRAKIP GITSEM MI.mp3";"";""
"Ceylan CAGIR GELEYIM.mp3";"";""
"Ceylan GـNES YARIN DOGMAYACAK.mp3";"";""
"Ceylan HAYRET NASIL YASIYORUM.mp3";"";""
"Ceylan POTBORI.mp3";"";""
"Ceylan SENSIZIM SIMDI.mp3";"";""
"Ceylan VUR GITSIN BENI.mp3";"";""
"Ceylan YA EVET DE YA HAYIR.mp3";"";""
"Ceylan ANA KUCAGI.mp3";"";""
"Ceylan BIR DILIM EKMEK.mp3";"";""
"Ceylan BIR YAR SEVDIM SIVASLI.mp3";"";""
"Ceylan CAN ALI CANAN ALI.mp3";"";""
"Ceylan DERE DIBI TASLI OLUR.mp3";"";""
"Ceylan EL OGLUDUR SضYLER GECER.mp3";"";""
"Ceylan GـL KOPARDIM.mp3";"";""
"Ceylan HASTA DـSTـM.mp3";"";""
"Ceylan KADERIN TUZAKLERI.mp3";"";""
"Ceylan KARA GURBET.mp3";"";""
"Ceylan KIME SUCLU DIYEYIM.mp3";"";""
"Ceylan KURBAN OLSUN.mp3";"";""
"Ceylan NINNO OLASIN.mp3";"";""
"Ceylan ARABACI.MP3";"";""
"Ceylan CALMA DOSTUN KAPISINI.MP3";"";""
"Ceylan DELILER GIBI.MP3";"";""
"Ceylan DـSDE GضR.MP3";"";""
"Ceylan EVIM MI VAR.MP3";"";""
"Ceylan GـZELSIN YAR.MP3";"";""
"Ceylan KADERSIZ DOGMUSUM.MP3";"";""
"Ceylan KAL DIYEMEM KI.MP3";"";""
"Ceylan ضMRـM.MP3";"";""
"Ceylan ASIKMISIN ARKADAS.mp3";"";""
"Ceylan ASKER TـRKـSـ.mp3";"";""

+ محمد کریمی ; ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکی ای در ایران www.Turkmp3.ir

eylan BضYLE BIR SEVGILI.mp3";"";""
"Ceylan ESME SEHER YELI.mp3";"";""
"Ceylan GضTـRـN KARSIMDAN.mp3";"";""
"Ceylan GـLـME BAK GـLـME.mp3";"";""
"Ceylan KARA GURBET.mp3";"";""
"Ceylan KEREMIN ASLISI VAR.mp3";"";""
"Ceylan SEN OLSAN CEKERMISIN.mp3";"";""
"Ceylan SEVMEK GـNAHMI.mp3";"";""
"Ceylan AYRILMAM.mp3";"";""
"Ceylan DAGLAR..mp3";"";""
"Ceylan DـGMELER.mp3";"";""
"Ceylan HATIRLATMAYIN.mp3";"";""
"Ceylan IKIMIZE DAR GELIR.mp3";"";""
"Ceylan KIRCICEGIM.mp3";"";""
"Ceylan KOSACAKSIN.mp3";"";""
"Ceylan NEDEN.mp3";"";""
"Ceylan POTPORI.mp3";"";""
"Ceylan SANSIMA.mp3";"";""
"Ceylan TABIP.mp3";"";""
"Ceylan EY KARA GضZLـ YAR.mp3";"";""
"Ceylan EYVAH.mp3";"";""
"Ceylan GERI DضN.mp3";"";""
"Ceylan GـLـM ODUR.mp3";"";""
"Ceylan HAMAMCI TEYZE.mp3";"";""
"Ceylan HANDAN.mp3";"";""
"Ceylan IKILE.mp3";"";""
"Ceylan KRITIK ETME BENI.mp3";"";""
"Ceylan MEYHANECI.mp3";"";""
"Ceylan YA HERRO YA MERRO.mp3";"";""
"Ceylan YAKTIM CIRANI.mp3";"";""
"Ceylan AGLAYI AGLAYI.mp3";"";""
"Ceylan BUNDAN SONRA.mp3";"";""
"Ceylan DEGIRMEN BASINDA.mp3";"";""
"Ceylan GITME TURNAM.mp3";"";""
"Ceylan GضNLـME.mp3";"";""
"Ceylan HADI LEYLIM.mp3";"";""
"Ceylan HEZALIM.mp3";"";""
"Ceylan KARA ERIK CAGALA.mp3";"";""
"Ceylan KESTANE.mp3";"";""
"Ceylan LELE KIRVO.mp3";"";""
"Ceylan OY DAGLAR.mp3";"";""
"Ceylan ZAMANIYIM BEN.mp3";"";""
"Ceylan - 1. Sanada Güvenilmez.mp3";"";""
"Ceylan - 10. Sacina Kar Yagdi.mp3";"";""
"Ceylan - 11. Felek Vurdu Tas ile.mp3";"";""
"Ceylan - 12. Yakarim Dünyayi.mp3";"";""
"Ceylan - 2. Aglama Yar.mp3";"";""
"Ceylan - 3. Seviyorum ضlümüne.mp3";"";""
"Ceylan - 4. Bِyle Bir Yar Seviyorum.mp3";"";""
"Ceylan - 5. O Günden Berli.mp3";"";""
"Ceylan - 6. Anasizim Babasizim.mp3";"";""
"Ceylan - 7. Dِnmeyecegim.mp3";"";""
"Ceylan - 8. Güzele Ne Yakismaz.mp3";"";""
"Ceylan - 9. Gizli Sevda.mp3";"";""
"Ceylan AFFET SEVGILIM.mp3";"";""
"Ceylan ANNEM.mp3";"";""
"Ceylan BEKCININ OGLU.mp3";"";""
"Ceylan HATIRASI VAR.mp3";"";""
"Ceylan KANIM KAYNADI SANA.mp3";"";""
"Ceylan KARA TOPRAKLARIMI SARSIN.mp3";"";""
"Ceylan MAVI GضZLER O BICIM.mp3";"";""
"Ceylan NE GـZELDI O GـNLER.mp3";"";""
"Ceylan SEV BENI SEVEYIM SENI.mp3";"";""
"Ceylan SILEMEDILER.mp3";"";""
"Ceylan SـRGـN.mp3";"";""
"Ceylan TAKMA KAFANI.mp3";"";""
"Ceylan YALNIZ BENI SEV.mp3";"";""
"Ceylan YASAYAN BIR ضLـYـM BEN.mp3";"";""
"Ceylan AH CEKE CEKE.mp3";"";""
"Ceylan AHU GضZLERINE.mp3";"";""
"Ceylan AY GIZ(sِyle).mp3";"";""
"Ceylan BU MUYDU.mp3";"";""
"Ceylan ETEK SARI.mp3";"";""
"Ceylan HEZALLE.mp3";"";""
"Ceylan MECBURUM.mp3";"";""
"Ceylan MENSURE HANIM.mp3";"";""
"Ceylan NARINI.mp3";"";""
"Ceylan OY HAVAR.mp3";"";""
"Ceylan VAY FELEK AMAN.mp3";"";""
"Ceylan VUR DA GIT.mp3";"";""
"Ceylan ALLAHINI SEVEN VURDU.mp3";"";""
"Ceylan AYRILIK.mp3";"";""
"Ceylan BIR YABANCI.mp3";"";""
"Ceylan CANIM DEDIKLERIM.mp3";"";""
"Ceylan DERE YUKARI BAGLAR.mp3";"";""
"Ceylan FELEK VURDU TAS ILE.mp3";"";""
"Ceylan GARIP ANAM.mp3";"";""
"Ceylan GEL HELE.mp3";"";""
"Ceylan GIT YOLUN ACIK OLSUN.mp3";"";""
"Ceylan GURBETTEN GURBETE.mp3";"";""
"Ceylan LEY ZARE.mp3";"";""
"Ceylan ضZLETME YAR.mp3";"";""
"Ceylan SANA GELMEK ISTIYORUM.mp3";"";""
"01 - Antebin Hamamlari Halebi.mp3";"";""
"02 - Lanet Olsun.mp3";"";""
"03 - Sürgün Sevdam.mp3";"";""
"04 - Memir Ha Memir.mp3";"";""
"05 - Aglarim.mp3";"";""
"06 - Zaza.mp3";"";""
"07 - Yaram Icerden.mp3";"";""
"08 - Arguvanlim.mp3";"";""
"09 - Sana SِZ.mp3";"";""
"10 - Sev  Aksam.mp3";"";""
"11 - Dertli Dertli.mp3";"";""
"12 - Düsenin Dünyada Dostu Yok imi$.mp3";"";""
"13 - Unutamadim.mp3";"";""
"14 - Munzur.mp3";"";""
"TRACK01.MP3";"";""
"TRACK02.MP3";"";""
"TRACK03.MP3";"";""
"TRACK04.MP3";"";""
"TRACK05.MP3";"";""
"TRACK06.MP3";"";""
"TRACK07.MP3";"";""
"TRACK08.MP3";"";""
"TRACK09.MP3";"";""
"TRACK10.MP3";"";""
"TRACK11.MP3";"";""
"TRACK12.MP3";"";""
"Track 01.mp3";"";""
"Track 02.mp3";"";""
"Track 03.mp3";"";""
"Track 04.mp3";"";""
"Track 05.mp3";"";""
"Track 06.mp3";"";""
"Track 07.mp3";"";""
"Track 08.mp3";"";""
"Track 09.MP3";"";""
"Track 10.MP3";"";""
"Track 12.MP3";"";""
"Track 13.MP3";"";""
"VAY LE LE.MP3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 01 - Beni Yaktin.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 02 - Ne Oldu Sana.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 03 - Ceza.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 04 - Seytanmisin Melekmisin.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 05 - Bunalimdayim.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 06 - Bir Sevgili Ariyorum.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 07 - Stres.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 08 - Yeniden Baslayalim.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 09 - Pul Koleksiyonu.mp3";"";""
"Ceza - Maskeli Kiz - 10 - Egoist.mp3";"";""
"Ceza - 01 - Med Cezir - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 02 - Tek Bir Ihtimal Var - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 03 - Sokak Sanati - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 04 - Meclis-i Ala (ft. dr. Fuchs) - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 05 - Buz Daglari - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 06 - Anladinmi Derdimi Bu ... - Türk Türkce Rap.MP3";"";""
"Ceza - 07 - Savas Cocuklari - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 08 - Kalbim, Rapim, Nefretim, Cezam - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 09 - Komedyenler Is Basina (ft. DJ Funky C.) - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 10 - Ceza Sahasi - Türk Türkce Rap.MP3";"";""
"Ceza - 11 - Kalbim Reosta (ft. Sirhot) - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 12 - Dejavu - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"Ceza - 13 - Açik Arttirma - Türk Türkce Rap.mp3";"";""
"01 Ceza - Intro.mp3";"";""
"02 Ceza - Ben Aglamazken.mp3";"";""
"03 Ceza - Holocaust.mp3";"";""
"04 Ceza - Rapstar.mp3";"";""
"05 Ceza - Bu Rap Muharebe.mp3";"";""
"06 Ceza - Araturka Fasli.mp3";"";""
"07 Ceza - Sinekler Ve Beatler (feat. Sahtiyan - Ayben).mp3";"";""
"08 Ceza - Panaroma Harem.mp3";"";""
"09 Ceza - Anneme.mp3";"";""
"10 Ceza - Tamam (feat. Fjarde Varlden).mp3";"";""
"11 Ceza - Sabah Basti Geceyi (Savas Cocuklari Part 2).mp3";"";""
"12 Ceza - Neyim Var Ki (feat. Sagopa K).mp3";"";""
"13 Ceza - Fatalrhyme v.i.p..mp3";"";""
"14 Ceza - Ara Tekrar.mp3";"";""
"15 Ceza - Rudeboy Vs. Bad Boy (feat. Dr.Fuchs).mp3";"";""
"16 Ceza - Alaturka Cesmesi.mp3";"";""
"17 Ceza - Hasat Zamani.mp3";"";""
"18 Ceza - Buna Dur Dedi General.mp3";"";""
"19 Ceza - Araba.mp3";"";""
"20 Ceza - Panorama Harem (Remix).mp3";"";""
"21 Ceza - Ben Aglamazken (Remix).mp3";"";""
"22 Ceza - Hasat Zamani (Insturmantal).mp3";"";""
"Ceza - 01 - Kemerini Bagla.mp3";"";""
"Ceza - 02 - Yerli Plaka.mp3";"";""
"Ceza - 03 - Gelsin Hayat Bildigi Gibi (feat. Sezen Aksu).mp3";"";""
"Ceza - 04 - Saskin Oglan (feat. Ayben).mp3";"";""
"Ceza - 05 - Sen Oyna Dilber (Remix).mp3";"";""
"Ceza - 06 - Dark Places (feat. Tech N9NE).mp3";"";""
"Ceza - 07 - Orientjazz (feat. Samy Deluxe, Afrob & Sahtiyan).mp3";"";""
"Ceza - 08 - Efkar Perdesi.mp3";"";""
"Ceza - 09 - Hadi Bize Baglan (feat. Eko Fresh, Killa Hakan & Summer Cem).mp3";"";""
"Ceza - 10 - Fark Var.mp3";"";""
"Ceza - 11 - Gece Gündüz Karismaz.mp3";"";""
"Ceza - 12 - Pusulam Yok (feat. Alaturka Mavzer, Mihenk Tasi & Emre).mp3";"";""
"Ceza - 13 - ضnce Kendine Bak.mp3";"";""
"Ceza - 14 - Gene Elde Mendil (feat. Sahtiyan & Yener).mp3";"";""
"Ceza - 15 - Aci Biber.mp3";"";""
"Ceza - 16 - Hiza Ve Nizam Yok.mp3";"";""
"Ceza - 17 - Ne Benim.mp3";"";""
"Coskun Sabah - Aglamak Istiyorum.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ask Bende.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Aski Ogrendim Senden.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Beyaz Gul Kirmizi Gul.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Cerkez Kizi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gidecegin Yere Benide Gotur.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gizli Ask.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hopacik Hopacik.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Inim Inim Inlesin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Mor Menekse.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Olem Ben.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Olmaz Olmaz.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Onu Bana Yaz.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sen Bambaskasin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sultan Suleyman.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Tele Lelli.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ud Solo (ham meyve).mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yanarim Askina Can Yar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yeni Bir Ask Ariyorum.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Alistim Sana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bahari Bekleyen Kumrular Gibi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Kez Daha Guluver.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Boncuk Boncuk.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ceylanim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Demir Attim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gitme Kal.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hasreti Takma Koluma.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Haydi Simdi Gel.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kahir Mektubu.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kal Bu Gece.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Koy Yollari.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sarmas Dolas.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sende Gozum Var.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yakti Beni.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yetmiyor Bana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Adini-Yoldaki.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Anilar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ayrilmayalim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Benimsin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir-Pazar-Gunu.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hatiram-Olsun.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ispanyola.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Iste-Bizim-Hikayemiz.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Isyanlardayim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kor-Asik.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Olmadi-Olmadi-Gitti.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Son-Bulusmamiz.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Aklim Sende.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Asigim Sana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Beklerim Bu Sahillerde.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Beni Unutma.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Arak Ver Vallahi O Yardir Potpori.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Birde Benden Dinleyin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Cal Kanunum Cal.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Can Bedenden Cikmayinca.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gelmez O Gunler.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gokyuzunde Duman Duman.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hayirdir Insallah.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Nerden Alayim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Selam Vermeden Gecersin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Seni Seviyorum.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Tatli Bela.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Telli Telli.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ut Taksimi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Vallahi O Yardir.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Benimsin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ceviz Oynamaya Geldim Odana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gel Barisalim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Git.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kus Adasi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kuslar Getirir Sesini Bana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ne Yesili Ne Siyahi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Neredesin Sevgilim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Omrumun Bahari Gelipde Gecti.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Pinar Basindan Bulanir.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Potpori.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sabah Ani.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sazini Sen Sev.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Seni Benden Alamazlar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Seversen Eger.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Simdi Asigim Ben.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ud Solo.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yudum Yudum Sevdayim Ben.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Acelen Neydi.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Birgun Gelecek.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gel Ha Boyle.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hayatimin Kadinisin.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Her Sarkim Sana.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Nazar Degmesin.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ne Umdum Ne Buldum.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sen Olmaliydin.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Senmissin Meger.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Unutamam Ben Seni.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yoksun Sen.MP3";"2005";""
"Coskun Sabah - Aksamdan Sabaha Kadar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Alev Saclar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Allahaismarladik.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Pazar Gunu.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir-Sevgi Istiyorum.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bursali Misin Kadifeli Gelin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Caresiz.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Dalgalandim Da Duruldum.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Deryalar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Elmali.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Fakir Bi Sairim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gu Dudaklim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Güller Aglasin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Istemem Boyle Kismet.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kimbilir.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Lanet Olsun.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Olursa Olsun.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ruzgar Kirdi Dalimi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sarsam Seni Gül Dudaklim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Senin Yüzünden.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Soyleyin Yildizlara.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Tahta Masa.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Tanrim Beni Bastan Yarat.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Veda Busesi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yasemen.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Aglama Sevdam.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Aski Bizde Gorsunler.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bekleyecegim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Boyle Ayrilik Olmaz.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bu Aksam Gun Batarken Gel.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gulseydin Bana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Haberin Var Mi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ispanyola Remix.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ispanyola.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kalbim Senin Olsun.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Karadut.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Karanfil Ekermisin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Karlar Duser.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ogut.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sabah Guneydogu.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Varmi Boyle Bir Sevda.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yalanci-Yarim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Alisimin Kaslari Kara.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ask Sarabu Acidir.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Benim Asklarim Hep Boyledir.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Aksam Son Defa Seni Gormeden.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Gonul Sayfasi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Ilkbahar Sabahi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Daglar Daglar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Dillere.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Esti Bahari Nesimi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hatiram Olsun.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hatiran Dolu Kalbim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kirik Bir Ud.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Mavi Mavi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Nazlanma.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Pinara Varmadin Mi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sen Aglama.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sen Ask Nedir Bilmezmisin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Size Selam Getirmisim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ud Solo.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bas Koydum Bu Aska.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Cikmazdayim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Dilimin Ucunda.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ellerimi Baglasinlar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Hayrola Nereye.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ihtiyacim Yok.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Iyi Gunler Insanlar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kolla Beni.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sevda Dedigin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Son Gece.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Yorma.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Beni Unutma.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Bir Sevda Ariyorum.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Gonul Yangini.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Guzelim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Haram Geceler.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Isyanlardayim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Kor Asik.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sen Nerdesin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Siirimin Dili.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Son Gulen.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Aci Hatiralar.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Agla Gozlerim.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Asigim Sana.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Ask Kitabi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Beni Unutma.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Canimsin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Cumbus Solo.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Guneydogu.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Haberin Varmi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Nemrudun Kizi.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Okyanus.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Sen Bambaskasin.mp3";"2005";""
"Coskun Sabah - Varmi Boyle Bir Sevda.mp3";"2005";""
"01 Ben istersem ot yerim.mp3";"";""
"02 Hey gidi hasan dayi.mp3";"";""
"03 Biletti oragini.mp3";"";""
"04 Bir yolun kenarinda.mp3";"";""
"05 Sari sari saclari.mp3";"";""
"06 Hey hey taksi.mp3";"";""
"07 Ela gِzlerin ela.mp3";"";""
"08 Biraktin gittin beni.mp3";"";""
"09 Hey gidi memleketim.mp3";"";""
"DAVUT GULOGLU - 01 - CAT CAT.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 02 - AYAGINDA TAKUNYA (MUDUR MUDUR.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 03 - YARALI YUREK.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 04 - DOYAMIYORUM SANA.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 05 - ASIL GURBET.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 06 - IKILE IKILE.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 07 - OLDI MI.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 08 - OP OP.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 09 - AH ULAN AH.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 10 - SEN DELI MUSUN.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 11 - KARADENIZ KARADUR.mp3";"2005";""
"DAVUT GULOGLU - 12 - NAR DANESI.mp3";"2005";""
"01. Ham Yaparىm.mp3";"";""
"02. Kendine Yaptىn.mp3";"";""
"03. Artى Eksi.mp3";"";""
"04. Kapak Olsun.mp3";"";""
"05. Laga Luga Yapma.mp3";"";""
"06. Daglarىn Karىmىsىn.mp3";"";""
"07. Adam Olmaz.mp3";"";""
"08. Tek Sen Sِyle.mp3";"";""
"09. Kocan Olacaktىm.mp3";"";""
"10. Sevdalىk Marsى.mp3";"";""
"11. Oy Aman Aman Aman.mp3";"";""
"12. Karamisim Karasى.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 01 - Nurcanim.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 02 - Komurlen mi Yazilmis.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 03 - Cav Cav Eder Durursun.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 04 - Terzi.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 05 - Benim Buyuk Allahim.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 06 - Carsamba Beylerinde.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 07 - Hastayim Gozlerine.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 08 - Olmaz Boyle Bir Kader.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 09 - Semaver.mp3";"";""
"Davut Guloglu - Nurcanim - 10 - Seni Hemen Ezerler.mp3";"";""
"DEMET AKALIN - Adam gibi.mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Askin acamadigi kapi.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Bana doneceksin.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Banane.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Bilmek istiyorum.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Bir anda sevmistim.mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Bittim.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Ninni.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Pembe dizi.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Tacsiz kral.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Tamamdir.mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Vuracak.Mp3";"2004";""
"DEMET AKALIN - Yalnizim.Mp3";"2004";""
"Demet Akalin 2008 - 01 - Dans Et.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 02 - Mucize.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 03 - Bebek.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 04 - Gururum.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 05 - اekilmiyor.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 06 - Selam Sِyle.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 07 - Geç Kalmadin mi.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 08 - Aldatildim.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 09 - Gِlge Etme.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 10 - Bulamadim.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 11 - Kina Yak.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 12 - Mucize  RemiX.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 13 - Dans Et RemiX.mp3";"";""
"Demet Akalin 2008 - 14 - Iki Kelime.mp3";"";""
"08 - soner arica - haydi simdi gel.mp3";"";""
"08 Demet Akalin-Helal olsun.wma";"";""
"09.Demet Akalin-Of.mp3";"";""
"10 Demet Akalin - Seven Kizin Romani.mp3";"";""
"Demet Akalin - 19.Herkes Hak Ettigi Gibi Yasiyor.mp3";"2006";""
"Demet Akalin - Alçak.mp3";"";""
"Demet Akalin - Banane.mp3";"";""
"demet akalin - bittim.mp3";"";""
"Demet Akalin - Ihanet.mp3";"";""
"Demet Akalin - Iyi Dinle.mp3";"";""
"Demet Akalin - Seni Seviyorum.mp3";"";""
"Demet Akalin - Yanilmisim.mp3";"2006";""
"Demet Akalin- Afedersin(Kusursuz 19).mp3";"2006";""
"Demet Akalin-Esmer Yarim.mp3";"";""
"Demet Akalin-Unut Beni (Süüpeeer).MP3";"";""
"Demet Akaln -  KADER.mp3";"2006";""
"DEMET AKALIN - Asla affedilmez.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Avut beni.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Dost kalamam.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Dugum.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Kanayakli.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Korolasi.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - ozur dilerim.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Sakin vazgeçme.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Sebebim.mp3";"1998";""
"DEMET AKALIN - Zor sevda.mp3";"1998";""
"Demet Akalin - 01 - Tatil.mp3";"";""
"Demet Akalin - 02 - Tatil (Latin Groove Version).mp3";"";""
"DEMET AKALIN - Aklim hep sende.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Allahindan bul  [ Mix ].mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Allahindan bul.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Degmezmis.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Dogruyu soyle.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Gazete.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Sana veda.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Sen mutlu ol.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Seni seviyorum.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Tanriya kaldi.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Unuttum.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Yana yana.mp3";"2003";""
"DEMET AKALIN - Cd extra expantion double club dj mix.mp3";"2000";""
"DEMET AKALIN - Senin anan guzel mi [ club mix ].mp3";"2000";""
"DEMET AKALIN - Senin anan güzel mi [ radio mix ].mp3";"2000";""
"DEMET AKALIN - Senin anan guzel mi.mp3";"2000";""
"DEMET AKALIN - Yalan sevdan [ club mix ].mp3";"2000";""
"DEMET AKALIN - Yalan sevdan [ radio mix ].mp3";"2000";""
"DEMET AKALIN - Yalan sevdan.mp3";"2000";""
"01.Demet Sagiroglu- Kinali Bebek.mp3";"1994";""
"02.Demet Sagiroglu- Yagizim.mp3";"1994";""
"03.Demet Sagiroglu- Biçare.mp3";"1994";""
"04.Demet Sagiroglu- Arnavut Kaldirimi.mp3";"1994";""
"05.Demet Sagiroglu- Gِnlünce Yasa.mp3";"1994";""
"06.Demet Sagiroglu- Hazan Mevsimi.mp3";"1994";""
"07.Demet Sagiroglu- Bu Saatten Sonra.mp3";"1994";""
"08.Demet Sagiroglu- Oyun Bozan.mp3";"1994";""
"09.Demet Sagiroglu- Yadigar.mp3";"1994";""
"10.Demet Sagiroglu- Benden Vazgeçme.mp3";"1994";""
"11.Demet Sagiroglu- Kinali Bebek (Pop Mix).mp3";"1994";""
"12.Demet Sagiroglu- Kinali Bebek (Undertech Mix).mp3";"1994";""
"13.Demet Sagiroglu- Kinali Bebek (Club Mix).mp3";"1994";""
"Demet Sagiroglu - Sus Soyleme.mp3";"";""
"Demet Sagiroglu - Tabu.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-afedersin.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-bay_bay_sevgilim.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-bulunurmu.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-cok.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-her_seyim.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-mandalina.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-utanip_da.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-yakismiyor.mp3";"";""
"demet_sagiroglu-yar_diye_diye.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 01 - Ikinci Evren.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 02 - En Derinde.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 03 - Rüyaci.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 04 - Sen Varsan.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 05 - Sükunet.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 06 - Nafile.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 07 - Neden Ben.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 08 - Toskana.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 09 - Metanoia.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 10 - Ben ve O.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 11 - Erkekler Kulübü.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 12 - Evreka.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 13 - 30 Derece.mp3";"";""
"Demir Demirkan 2007 - 14 - Bonus Rüzgar.mp3";"";""
"01.Alistim Artik.mp3";"";""
"02.Tesadüfen.mp3";"";""
"03.Asktan ضte.mp3";"";""
"04.Agir Agir.mp3";"";""
"05.Hayyam Gelip Kral Olsa.mp3";"";""
"06.Aci Nefes.mp3";"";""
"07.Masum Sِzler.mp3";"";""
"08.Doldur Kadehleri.mp3";"";""
"09.Bugün Ya Da Yarin.mp3";"";""
"10.اürümüs Cennet.mp3";"";""
"Demir_Demirkan_-_Zaferlerim.mp3";"";""
"Demir_Demirkan-Gitti_Gider.mp3";"";""
"Demir_Demirkan-Hayat_Sensiz_Olmuyor.mp3";"";""
"Demir_Demirkan-Senden_Sonra.mp3";"";""
"Demir_Demirkan-Sololar.mp3";"";""
"Demir_Demirkan-Yalanlar.mp3";"";""
"Demir_Demirkan-Yavas_Yavas.mp3";"";""
"Kahpe MP3.mp3";"";""
"Kahpe WMA.wma";"";""
"01 - Deniz Arcak - All the king's horses [ techno ].mp3";"";""
"02 - Deniz Arcak - Canin isterse.mp3";"";""
"03 - Deniz Arcak - Nerde.mp3";"";""
"04 - Deniz Arcak - Nerde  [ clup remix ].mp3";"";""
"05 - Deniz Arcak - Saçma sapan ispanyol.mp3";"";""
"06 - Deniz Arcak - Sana susadim.mp3";"";""
"07 - Deniz Arcak - Sensizlik.mp3";"";""
"08 - Deniz Arcak - Vurur.mp3";"";""
"09 - Deniz Arcak - Yagmurdan kaçarken.mp3";"";""
"10 - Deniz Arcak - Yine yalnizlik.mp3";"";""
"11 - Deniz Arcak - Yok artik.mp3";"";""
"12 - Deniz Arcak - Zehir ettin  [ first version ].mp3";"";""
"13 - Deniz Arcak - Zehir ettin  [ techno ].mp3";"";""
"01 - Deniz Arcak - Ay Batmasa.mp3";"";""
"02 - Deniz Arcak - Beyaz Vadi.mp3";"";""
"03 - Deniz Arcak - Bin Gunah.mp3";"";""
"04 - Deniz Arcak - Eller Aglatir.mp3";"";""
"05 - Deniz Arcak - Eve Ekmek Getir.mp3";"";""
"06 - Deniz Arcak - Fikir Fikir Kayna.mp3";"";""
"07 - Deniz Arcak - Geceler Buzdan Eller.mp3";"";""
"08 - Deniz Arcak - Pamuk Prens.mp3";"";""
"09 - Deniz Arcak - Sam Seytani.mp3";"";""
"10 - Deniz Arcak - Yolcundum Ben Senin.mp3";"";""
"01 - Deniz Arcak - Anlasizmiyim.mp3";"";""
"02 - Deniz Arcak - Ay batmasa [ remix ].mp3";"";""
"03 - Deniz Arcak - Bir mola ver.mp3";"";""
"04 - Deniz Arcak - Giderim buradan.mp3";"";""
"05 - Deniz Arcak - Gِkyüzü mavi.mp3";"";""
"06 - Deniz Arcak - Ha bügün ha yarin.mp3";"";""
"07 - Deniz Arcak - Kal deme.mp3";"";""
"01 - Deniz Arcak - Ah su cevapsiz sorular.mp3";"";""
"02 - Deniz Arcak - Bazen.mp3";"";""
"03 - Deniz Arcak - Birakin beni.mp3";"";""
"04 - Deniz Arcak - Dünya ayni dünya.mp3";"";""
"05 - Deniz Arcak - Eyvallah.mp3";"";""
"06 - Deniz Arcak - Kipir kipir.mp3";"";""
"07 - Deniz Arcak - Korku.mp3";"";""
"08 - Deniz Arcak - Kül oldum.mp3";"";""
"09 - Deniz Arcak - Rüzgarin lafi yok.mp3";"";""
"10 - Deniz Arcak - Veda.mp3";"";""
"01 - Deniz Arcak - canin isterse.mp3";"";""
"02 - Deniz Arcak - nerde.mp3";"";""
"03 - Deniz Arcak - sacma sapan Ispanyol.mp3";"";""
"04 - Deniz Arcak - sana susadim.mp3";"";""
"05 - Deniz Arcak - sensizlik.mp3";"";""
"06 - Deniz Arcak - vurur.mp3";"";""
"07 - Deniz Arcak - yagmurdan kacarken.mp3";"";""
"08 - Deniz Arcak - yine yalnizlik.mp3";"";""
"09 - Deniz Arcak - yok artik.mp3";"";""
"10 - Deniz Arcak - zehir ettin.mp3";"";""
"Deniz Arcak (Eyvallah).mp3";"";""
"Deniz Arcak (Veda).mp3";"";""
"Deniz Seki - Ahmet.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Benim Derdim.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Birakip Gidersen.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Destur اek.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Dile Benden.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Ey Kalbim.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Gülüme Hasret.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Hiç Kimse Degilim.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Kop Gel Günahlarindan.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Uslanmam.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Yeterki Sev.mp3";"1997";""
"Deniz Seki - Ask.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Askima Ait.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Bir Ayrilik Sarkisi.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Bu Sarkim Sana Sevgilim.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - اiglik اigliga.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Degerini Bilmedin.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Dile Kolay.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Eger Istersen.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Maalesef Sevdim.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Sana Siginiyorum.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Zor Mu.mp3";"1999";""
"Deniz Seki - Acele.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Aynaya Gülümse.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Gidelim Buralardan.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Gidenler Aglatirlar.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Nasihat Unutursun.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Sakinim.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Sana Mi Kaldi.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Son Nefesine Dair.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Su (Akustik).mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Su.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Yakamoz.mp3";"2002";""
"Deniz Seki - Anlamadim Gitti.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Ask Dedigin Laftir.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Askina Doyum Olmaz.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Bِyle Gelmis Bِyle Gider.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Kalbimi Kim اaliyor.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - ضlsemde Bir Kalsamda Bir.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Rüzgar Gibi Geçtin.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Sen Bensiz Ben Sensiz.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Sensiz Saadet.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Yarim Kalan Ask.mp3";"2003";""
"Deniz Seki - Affedemem.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Aglamak Yok.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Aman Aman.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Bir Avuç Ask.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Birakma Beni.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Bu Sehre Sonbahar Geldi.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Büyüyemedim.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Doyamadim.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Masal.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Mutsuzum.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Pasiflora.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Tutma Kendini.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - ـzgünüm Askim.mp3";"2005";""
"Deniz Seki - Zülüf.mp3";"2005";""
"Deniz Seki 01 - Pisman Olmadim.mp3";"";""
"Deniz Seki 02 - Zirve.mp3";"";""
"Deniz Seki 03 - Aptal.mp3";"";""
"Deniz Seki 04 - Sahici.mp3";"";""
"Deniz Seki 05 - Saka Degil.mp3";"";""
"Deniz Seki 06 - Gurur.mp3";"";""
"Deniz Seki 07 - Kayboldum.mp3";"";""
"Deniz Seki 08 - Yine Hüzün.mp3";"";""
"Deniz Seki 09 - Yeter.mp3";"";""
"Deniz Seki 10 - Imkansiz.mp3";"";""
"Deniz Seki 11 - Bu Senin Seçimin.mp3";"";""
"Deniz Seki 12 - Eski Bir Sarki Gibi.mp3";"";""
"Deniz Seki 13 - Oyun.mp3";"";""
"Deniz Seki 14 - Adaletsiz Seçim.mp3";"";""
"Deniz Seki 15 - Içimi Dِktüm.mp3";"";""
"Destan - Acelem Var.mp3";"";""
"Destan - Al Beni.mp3";"";""
"Destan - Asklara Geldim.mp3";"";""
"Destan - Cek Git.mp3";"";""
"Destan - Dort Mevsimim.mp3";"";""
"Destan - Gunahim Neydi.mp3";"";""
"Destan - Kaos.mp3";"";""
"Kim arar.mp3";"";""
"Kimene.mp3";"";""
"09-(Destan)-Makber.mp3";"";""
"11-(Destan)-Bir_Gun_Soz.mp3";"";""
"Atabari.mp3";"";""
"Birgun soz.mp3";"";""
"Cilveloy.mp3";"";""
"Hanim Hey.mp3";"";""
"kara gulum.mp3";"";""
"Makber.mp3";"";""
"Nalinada vur.mp3";"";""
"Raninna.mp3";"";""
"Yalan.mp3";"";""
"Yildirim ask.mp3";"";""
"Annem.mp3";"";""
"Cano.mp3";"";""
"Darildim.mp3";"";""
"Dere boyu kavaklar.mp3";"";""
"Destan - IstanbuL.mp3";"";""
"Gokte Yildiz.mp3";"";""
"Isterem.mp3";"";""
"Oynama yorulursun.mp3";"";""
"Tophane.mp3";"";""
"Türkiye.mp3";"";""
"Yinemi yalan.mp3";"";""
"A benim nazlim.mp3";"";""
"Ask boyledir.mp3";"";""
"Ben olursem.mp3";"";""
"Dokunursaniz aglarim.mp3";"";""
"Para para.mp3";"";""
"Sorma.mp3";"";""
"Tek arzum.mp3";"";""
"Yalan dunya.mp3";"";""
"Dilek Pinar - 01 - Yeni Bir Sevgili..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 02 - Randevu..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 03 - Fazla Geldim..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 04 - Hayra Alamet..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 05 - Pist..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 06 - Iyi Bilirsin..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 07 - Kitap..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 08 - Pisi Pisi..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 09 - Durum Vahim..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 10 - Pist (Remix)..mp3";"";""
"Dilek Pinar - 11 - Asigim Sana..mp3";"";""
"Doa - 01 - Müzigin Doa'si.mp3";"";""
"Doa - 02 - Saat oldu on.mp3";"";""
"Doa - 03 - Askim.mp3";"";""
"Doa - 04 - Sahte.mp3";"";""
"Doa - 05 - Son Sark.mp3";"";""
"Doa - 06 - Ver Gazi.mp3";"";""
"Doa - 07 - Nerden اiktin Sen Simdi.mp3";"";""
"Doa - 08 - Bu gece.mp3";"";""
"Doa - 09 - Demir Kapi.mp3";"";""
"Doa - 10 - Git Basimdan.mp3";"";""
"Doa - 11 - Düsün.mp3";"";""
"Doa - 12 - Rüya.mp3";"";""
"Ceza.mp3";"";""
"Dogus - Bozuk.mp3";"";""
"Dogus - Kiyamam.mp3";"";""
"Dogus Bozuk (Playback).mp3";"";""
"Dogus Ceza (Palyback.mp3";"";""
"Dogus Ceza.mp3";"";""
"Dogus? Dont Cry (Playback).mp3";"";""
"Dogus? Dont Cry.mp3";"";""
"Dogus? Sansin Yok (Playback).mp3";"";""
"Dogus Sansin Yok.mp3";"";""
"Dogus yilda bir.mp3";"";""
"Dogus-Affetmez.mp3";"";""
"Dogus-Ask derler.mp3";"";""
"Dogus-Diri diri.mp3";"";""
"Dogus-Mahserde.mp3";"";""
"Dogus-Pencere.mp3";"";""
"Dogus-Sevenlerime mektup.mp3";"";""
"Dogus-Sir oldum.mp3";"";""
"Dogus-Uh uh.mp3";"";""
"Dogus-Virane.mp3";"";""
"Dogus-Yemin ettim sana.mp3";"";""
"DU02.MP3";"";""
"DU03.MP3";"";""
"DU04.MP3";"";""
"DU05.MP3";"";""
"DU06.MP3";"";""
"DU07.MP3";"";""
"DU08.MP3";"";""
"DU09.MP3";"";""
"DU10.MP3";"";""
"DU11.MP3";"";""
"DU12.MP3";"";""
"UYAN.MP3";"";""
"01. Dِnek.mp3";"";""
"02. Yedin Beni.mp3";"";""
"03. Herbiseyim.mp3";"";""
"04. Namusumsun.mp3";"";""
"05. Sessizlik.mp3";"";""
"06. Alim.mp3";"";""
"07. Satasma Baba Yorgun.mp3";"";""
"08. Rezil Ettin.mp3";"";""
"09. Al Beni.mp3";"";""
"10. Gülom.mp3";"";""
"11. Vay Vay.mp3";"";""
"12. Daglar Alasi.mp3";"";""
"01.She.mp3";"";""
"02.Sana Da Gelir Ask.mp3";"";""
"03.Gurur.mp3";"";""
"04.Yola Devam.mp3";"";""
"05.Yikik.mp3";"";""
"06.Canin Cehenneme.mp3";"";""
"07.Yikik (Türkçe Versiyon).mp3";"";""
"08.Sana Da Gelir Ask (Bubbling Versiyon).mp3";"";""
"09.She (Stadium Remix).mp3";"";""
"10.She (Karaoke).mp3";"";""
"11.Sana Da Gelir Ask (Karaoke).mp3";"";""
"12.Gurur (Karaoke).mp3";"";""
"13.Yola Devam (Karaoke).mp3";"";""
"14.Yikik (Karaoke).mp3";"";""
"15.Canin Cehenneme (Karaoke).mp3";"";""
"1. Bu Konu Kapandi.mp3";"";""
"10. Hadi Gِrüsürüz.mp3";"";""
"11. اok Fena.mp3";"";""
"2. Boyfriend.mp3";"";""
"3. Aman Bosver.mp3";"";""
"4. Iki Gِzüm.mp3";"";""
"5. Ayrilik Soguk Iklim.mp3";"";""
"6. Olmuyor.mp3";"";""
"7. Gِrmedim Duymadim.mp3";"";""
"8. Su Içerim.mp3";"";""
"9. Gururun Efendin Olmus.mp3";"";""
"Ebru Destan - Aman Bosver.mp3";"";""
"Ebru Destan - Ayrilik Soguk Iklim.mp3";"";""
"Ebru Destan - Boyfriend.mp3";"";""
"Ebru Destan - Cok Fena.mp3";"";""
"Ebru Destan - Gِrmedim Duymadim.mp3";"";""
"Ebru Destan - Gururun Efendin Olmus.mp3";"";""
"Ebru Destan - Hadi Gِrüsürüz.mp3";"";""
"Ebru Destan - Iki Gِzüm.mp3";"";""
"Ebru Destan - Olmuyor.mp3";"";""
"Ebru Destan - Su Icerim.mp3";"";""
"01 ahdim olsun.mp3";"";""
"02 sensizim.mp3";"";""
"03 akili ol.mp3";"";""
"04 seni seviyorum.mp3";"";""
"05 telafi.mp3";"";""
"06 senin olmaya geldim.mp3";"";""
"07 sevdim inkar etmedin.mp3";"";""
"08 sabahlar uzak.mp3";"";""
"09 kaybedenler.mp3";"";""
"11 vazgecmem.mp3";"";""
"12 benim dunyam.mp3";"";""
"13 bir inat ugruna.mp3";"";""
"13.mp3";"";""
"01 - Sabahlar Uzak(Siir)Kayahan.mp3";"";""
"02 - Sevmekten gidince(Siir)Yilmaz Erdogan.mp3";"";""
"03 - Yasamak Bu Degil.mp3";"";""
"04 - Dertler Benim Olsun.mp3";"";""
"05 - Senin Olmaya Geldim.mp3";"";""
"06 - Hasret Rüzgarlari.mp3";"";""
"07 - Saygilarimla.mp3";"";""
"08 - Ben olmayinca(Düet)Cengiz Imren.mp3";"";""
"09 - Seni Sevmedigim Yalan.mp3";"";""
"10 - Seni Sevmeyen ضlsün(Remix).mp3";"";""
"11 - Anlatamam.mp3";"";""
"12 - Benim Dünyam.mp3";"";""
"13 - Tanimam Senden Baska.mp3";"";""
"14 - Ben insan degilmiyim.mp3";"";""
"15 - Tِvbekar.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 01.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 02.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 03.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 04.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 05.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 06.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 07.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 08.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 09.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 10.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 11.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 12.mp3";"";""
"Elimiz Mahkum.MP3";"";""
"Sevme Yanarsin.MP3";"";""
"Yorgun Gecelar.MP3";"";""
"01-.mp3";"";""
"Ebru Gundes -02- Soyleyin.mp3";"";""
"Ebru Gundes -03- Bir Gece Vakti.mp3";"";""
"Ebru Gundes -04- Yasamak Bu Degil.mp3";"";""
"Ebru Gundes -05- Hani.mp3";"";""
"Ebru Gundes -06- Adam olsaydin.mp3";"";""
"Ebru Gundes -07- Hasret Ruzgarlari.mp3";"";""
"Ebru Gundes -08- Tek Tabanca.mp3";"";""
"Ebru Gundes -09- Senden Gayri.mp3";"";""
"Ebru Gundes -10- Bize De Bu Yakisir.mp3";"";""
"Ebru Gundes -11- Dahasi Var.mp3";"";""
"Ebru Gundes -12- Tanimam Senden Baska.mp3";"";""
"Ebru Gundes -13- Ben Secilmem Secerim.mp3";"";""
"Ben Yokum Bu Iste.MP3";"";""
"BIR INAT UGRUNA.MP3";"";""
"EBRU GUNDES - 01.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 02.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 03.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 04.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 05.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 06.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 07.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 08.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 09.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 10.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 12.mp3";"";""
"01 Hayatta Basarilar Diliyorum.mp3";"";""
"02 Mazi.mp3";"";""
"03 Kacak.mp3";"";""
"04 Seni Unuturum.mp3";"";""
"05 Dertler Benim Olsun.mp3";"";""
"06 Mutluluklar Diliyorum.mp3";"";""
"07 Saygilarimla.mp3";"";""
"08 Iyi Sanslar.mp3";"";""
"09 Gidiyorum.mp3";"";""
"10 Seni Sevmedigim Yalan.mp3";"";""
"11 Seni Sevmeyen Olsun.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 01.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 02.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 03.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 04.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 05.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 07.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 08.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 09.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 10.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 11.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 12.mp3";"";""
"EBRU GUNDES - 13.mp3";"";""
"EBRU GUNDES -.mp3";"";""
"Iyi Gunde Kotu Gunde.MP3";"";""
"arayi sogutmayalim.mp3";"";""
"ben insan degilmiyim.mp3";"";""
"Bir Garip Serce.MP3";"";""
"Ebru Gundes - Alev Alev.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Anlatamam.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Ben Olmayinca.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Biliyorsun.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Ceza Mi_.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Her Kes Yarali.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Mumkunse.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Sahane.mp3";"www.Turkmp3.blogfa.com";""
"Ebru Gundes - Tovbekar.mp3";"www.Turkmp3.blogfa.com";""
"ebru gündes bir garip serçe.mp3";"www.Turkmp3.blogfa.com";""
"erkeksen soyle.mp3";"";""
"Sevmekten Gidince.mp3";"";""
"tِvbekar.mp3";"";""
"yanar doner geceler.mp3";"";""
"01.mp3";"";""
"02.mp3";"";""
"04.mp3";"";""
"05.mp3";"";""
"06.mp3";"";""
"08.mp3";"";""
"09.mp3";"";""
"10.mp3";"";""
"11.mp3";"";""
"12.mp3";"";""
"Erkekler.MP3";"";""
"Niyetini Bozma.MP3";"";""
"Ebru Gundes - Aman Kimseler Duymasin.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Beni Mi Buldun.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Demir Attim.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Gel Diyemem.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Guller Arasinda.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Hayret Birseysin.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Her Sey Seni Hatirlatiyor.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Kursun Yerine.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Simdi Git Gule Gule.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Tanri Misafiri.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Unutma Sakin.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Yalan miydi.mp3";"1995";""
"Ebru Gundes - Yaralim.mp3";"1995";""
"Potpori.MP3";"";""
"Ben Aski olumsuz bilenlerdenim.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Bana ضyle Gel.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Beterin Beteri Var.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Bir Sarkim Vardi.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Gül Koklar miyim.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Gurur.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Hosgِrsen.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - ضlü Bir Deniz.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Sipsevdi.mp3";"1994";""
"EBRU GـNDES - Tatli Bela.mp3";"1994";""
"Dِn Ne Olur.mp3";"";""
"EBRU (Soyleiyn).mp3";"";""
"Ebru Gundes - Adam Olsaydin.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Ben Secilmem Secerim.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Biliyorsun.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Bir Gece Vakti.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Bize De Bu Yakisir.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Dahasi Var.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Deli Divane.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Demir Attim.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Hani.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Hasret Ruzgarlari.mp3";"";""
"Ebru Gundes - Herkes Yarali.mp3";"";""
"EBRU.mp3";"";""
"ebru_gundes-akilli_ol.mp3";"";""
"ebru_gundes-cingenem.mp3";"";""
"Hata (Farsi).mp3";"";""
"01-Unutamadim.mp3";"";""
"02-Serefsize.mp3";"";""
"03-Ordunun Dereleri.mp3";"";""
"04-Kime Kin Ettin.mp3";"";""
"05-Bosver Gitsin.mp3";"";""
"06-Vefsiz Yarim.mp3";"";""
"07-Halay (Potbori).mp3";"";""
"08-Annem.mp3";"";""
"09-Dogum Günü.mp3";"";""
"10-Dayanmaz Yüregim.mp3";"";""
"11-Tükürsem Yüzüne.mp3";"";""
"12-Diyar Diyar.mp3";"";""
"13-Dumanlidir Basim.mp3";"";""
"14-Eski Toprak.mp3";"";""
"15-اِktü Gençligim.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Ask Olsun.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Askimiz Buraya Kadar.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Bana Birseyler Soyle.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Beklerim Seni.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Duy Duy.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Haberin Olsun .mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Hasretin Vuruyor.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Nasibimsin.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - O Degil.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Sen Bu Yaylalari Yaylayamazsin.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Yeminim Var.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Yuregime Kurtlar Salamam.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Ateslere Dustum.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Bu Sahilde.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Burhan Cacan - Sus.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Deliyim Doluyum.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Gidersen Yasayamam.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Oyalama Yorma.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Oyna Dostum.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Sans Oyunu.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Vurulur Duslerim.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Yarim Istanbulu Meskenmi Tuttun.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Yasaksin Bana.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Yavas Yavas.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Birak Yakami.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Bِyle mi Esecekti.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Hain Yar.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Helalim.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Isteme.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Kara Gِzlüm.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Kuslar.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Mutlu Olamadim.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Sagima Soluma.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Senim Anan Benim Için .mp3";"";""
"Ebru Yasar - Sirtimdan Vurdu.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Yabu Ne Yabu.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Yalan.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Zehir Oluyor.mp3";"";""
"Ebru Yasar - 01 - Degmez.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 02 - Yanimda Kal.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 03 - Sevenler Olmez.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 04 - Anlatamam.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 05 - Gidisin Olum Fermani.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 06 - Bu Is Olmali.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 07 - Yar.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 08 - Kara Vicdanli.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 09 - Yigidim.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 10 - Sevmek Zamani.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 01 - Degmez.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 02 - Yanimda Kal.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 03 - Sevenler Olmez.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 04 - Anlatamam.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 05 - Gidisin Olum Fermani.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 06 - Bu Is Olmali.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 07 - Yar.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 08 - Kara Vicdanli.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 09 - Yigidim.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - 10 - Sevmek Zamani.mp3";"2005";""
"Ebru Yasar - Atesden G¤mlek.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Bu G_n Beni Aramadin.mp3";"";""
"Ebru Yasar - D_r_st Olabilirdin.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Daglar.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Gel Neredeysen.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Gelecegim Yanina.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Iki Battaniye.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Ne Doktorlar Ne M_hendisler.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Sen Affetsen Ben Affetmem.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Sen Kimseyi Sevemezsin.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Seninde Allah'in Vardi.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Sevemem.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Uzun Geceler ( Kismet ).mp3";"";""
"Ebru Yasar - Yalan Yalan.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Yalani Dolani.mp3";"";""
"Ebru Yasar - Yesillenirim.mp3";"";""
"01 - Edip Akbayram - Merdo.MP3";"";""
"02 - Edip Akbayram - Hani.MP3";"";""
"03 - Edip Akbayram - Sozum Ona Inandim.MP3";"";""
"04 - Edip Akbayram - Zor Is.MP3";"";""
"05 - Edip Akbayram - Yaralar Gonul.MP3";"";""
"06 - Edip Akbayram - Suskun.MP3";"";""
"07 - Edip Akbayram - Istek.MP3";"";""
"08 - Edip Akbayram - Kiralik Keder.MP3";"";""
"09 - Edip Akbayram - Baladiz Agiti.MP3";"";""
"10 - Edip Akbayram - Daglar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Agit.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aksamlar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ay Karanlik.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Beni Kor Kuyularda.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bir Sarkin Olsun Dudaklarinda.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gocmen.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hakim Bey.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Het Sey Senin Ugruna.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kizimin Adi Sevgi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Olum Dedigin Nedir Ki.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ana Ogutu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Dilo.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Dom Dom Kursunu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gurbet.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Keyfo Agam.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Korolasi Gozlerin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ogul Buyumeli Kiz Buyumeli.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Olurum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Senziz Gunlerim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Usta.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Vesikali Yarim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aldirma Gonul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aman Kerem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ben Olursem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Cocuklar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Darmadagin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Degmen Benim Gonlume.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Eskiya Dunyaya.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Garip.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gidenlerin Turkusu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hasretinle Yandi Gonlum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Karadeniz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kibar Gelin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Memmet Emmi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Nice Yillara.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Vesikali Yarim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ah Yuregim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Anneler Gunu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bize Yaziktir.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Degilmisin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Donulmuyen Gitmeler.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gulumsemedik Gokyuzune.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Guzel Gunler Gorecegiz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kohne Liman.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sakin Unutma.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Seyreyle Gonul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Adilos Bebe.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ben Olursem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bu Memleket Bizim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Buyu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Eskiya Dunyaya.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gunes Batti.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gunesi Hic Gormedim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Haneler.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hava Nasil Oralarda.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Isteme Benden.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Karadeniz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kiyamam Efendiler.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Merhaba Cocuk.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Olmeyiz Biz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ozgurluk.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sahdamar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Saklayacagim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Canim Oglum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Dosta Bizden Selam.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gideyim Yar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hey Gonul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Pusu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sana Sarilayim Yar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sevda Sozleri.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sevdalara Darginim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yalan Oldu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yanmam Mi Gerek.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Adaletin Bumu Dunya.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ah Sensiz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ben Hayatta En Cok Babami Sevdim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bu Kagi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Efkarliyim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gideyim Yar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Martilarla Randevu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Saha Giden Dost Bezirgan.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Suclayamazlar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Vay Beni.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aldirma Gonul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aman Kerem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ben Olursem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Cocuklar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Darmadagin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Degmen Benim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Eskiya Dunyaya.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Garip.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gidenlerin Turkusu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hasretinle.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Karadeniz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kibar Gelin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Memmet Emmi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Nice Yillara.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Vesikali Yarim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Adam Olmak Dile Kolay.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Affetmem Seni.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Arabam Kaldi Yolda.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ayrilik.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Birak Beni.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Dar Agaci.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gam Ustune Gam.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Haberin Varmi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kahbe Felek.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kaslarin Karasina.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sen Actin Yarayi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yaralarim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Zalim Zalim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ah Halim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aman Kerem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bitliste Bes Minare.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Biz Guzeli Severiz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Cana Kurban.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ceken.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Darmadagin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Degmen Benim Gamli Yasli Gonlume.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hasretinle Yandi Gonlum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hava nasil Oralarda.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Karadeniz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kibar Gelin.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Nice Nice Yillara.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Canim Oglum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gel Acelem Ver.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hey Gonul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Pusu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Selam Olsun.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sevda Sozleri.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sevdalara Darginim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yalan Oldu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yanmammi Gerek.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yasamdan Olume.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bir Dus Ucurucagim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bir Sohbetin Ozeti.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Cesmi Siyahim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Goklerde Kartal Gibiydim.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gonlum Senindir.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hasretimden.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ilhana Ozlem.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Mor Daglar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Senden Haber Yok.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Seni Sevmek.MP3";"";""
"01-Ille De Memleket.mp3";"";""
"02-Yarim Yarim.mp3";"";""
"03-Metrisin ضnü.mp3";"";""
"04-Nefesin Nefesime.mp3";"";""
"05-Pazarbasi.mp3";"";""
"06-Haram Geceler.mp3";"";""
"07-Nem Kaldi.mp3";"";""
"08-Haberin Var Mi.mp3";"";""
"09-Adiyaman.mp3";"";""
"10-1 Mayis.mp3";"";""
"Edip Akbayram - Ask Olsun Cocuk Sana.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bekle Bizin Istanbul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ciksam Issiz Daglara.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Diyarbakir Gibi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Elimdeydi Gul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gittin Gideli.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kasimpasa Kiyilari.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kuslar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Turkuler Yanmaz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yitip Giden.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Aldirma Gonul.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bosu Bosuna.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Cirak Araniyor.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Deniz Ustu Kopuruyor.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Dumanli Dumanli.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gidenlerin Turkusu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Hasretinle Yandi Gonlum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Ince Ince Bir Kar Yagar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Nice Yillara.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Beyler Bu Vatana Nasil Kiydiniz.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Bu Gecede Bir Hal Var.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gitme Gulum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Gonuldagi.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Kolum Nereden Aldin Zinciri.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Meydan Turkusu.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Sokagin Tavani Kadar.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Soyle Zalim Dunya.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Unutamiyorum.MP3";"";""
"Edip Akbayram - Yillar.MP3";"";""
"Aldirma Gonul.mp3";"";""
"Edip Akbayram   (Eskiya Dunyaya Hukumdar Olmaz).mp3";"";""
"Hasretinle Yandi Gonlum.mp3";"";""
"EGE - Aldirma.mp3";"2001";""
"EGE - Bekle beni bekle güzel.mp3";"2001";""
"EGE - Bilemezsin yar.mp3";"2001";""
"EGE - Dِnüs yok geri.mp3";"2001";""
"EGE - Gitme [ Kivanç k. mix ].mp3";"2001";""
"EGE - Gül bahçem.mp3";"2001";""
"EGE - Gülüm benim.mp3";"2001";""
"EGE - Seni en çok ben sevdim.mp3";"2001";""
"EGE - Sevme [ Gitme ].mp3";"2001";""
"EGE - Son yolcu.mp3";"2001";""
"EGE - Yanarim.mp3";"2001";""
"EGE - Aska hayir denmiyor.mp3";"2006";""
"EGE - Askta gurur olmaz [ Club mix ].mp3";"2006";""
"EGE - Askta gurur olmaz.mp3";"2006";""
"EGE - Ay su gibi olunca.mp3";"2006";""
"EGE - Delice bir sevda [ Rika zarai düet ].mp3";"2006";""
"EGE - Dudaklarinla isit beni.mp3";"2006";""
"EGE - Durma.mp3";"2006";""
"EGE - Eflatun hüzünler [ Enstrümental ].mp3";"2006";""
"EGE - Gam çala [ Intro ].mp3";"2006";""
"EGE - Gam çalar.mp3";"2006";""
"EGE - Kaç kere.mp3";"2006";""
"EGE - Küçüksün.mp3";"2006";""
"EGE - Sicak ekmek [ Club mix ].mp3";"2006";""
"EGE - Sicak ekmek [ Gypsy kings düet ].mp3";"2006";""
"EGE - Yalan dünya.mp3";"2006";""
"1. Seytan Sev Diyor.mp3";"";""
"10. Kime Ne.mp3";"";""
"11. Nar Agaci.mp3";"";""
"12. Sevin Bütün Dullari.mp3";"";""
"13. Seytan Sev Diyor (Alaturca).mp3";"";""
"14. Aska Hayir Denmiyor.mp3";"";""
"15. Dans (Kaan Remix).mp3";"";""
"16. Nar Agaci (Remix).mp3";"";""
"17. Seytan Sev Diyor (Remix).mp3";"";""
"2. Ask Acisi.mp3";"";""
"3. Dans.mp3";"";""
"4. Dayan.mp3";"";""
"5. Hayat Baslar Yeniden.mp3";"";""
"6. Kime Ne (Remix).mp3";"";""
"7. Uyanin Millet.mp3";"";""
"8. Dans (Remix).mp3";"";""
"9. Yaniyor.mp3";"";""
"EGE - Asktan sِz et.mp3";"1995";""
"EGE - Ayrilik rüzgari.mp3";"1995";""
"EGE - Delice bir sevda.mp3";"1995";""
"EGE - Gel.mp3";"1995";""
"EGE - Izmir.mp3";"1995";""
"EGE - Keske.mp3";"1995";""
"EGE - Küçügüm.mp3";"1995";""
"EGE - Senden uzak.mp3";"1995";""
"EGE - Son gemi.mp3";"1995";""
"EGE - Yaz askim.mp3";"1995";""
"EGE - Bir tek sen.mp3";"1999";""
"EGE - Dِn bak.mp3";"1999";""
"EGE - Gitme.mp3";"1999";""
"EGE - Hurma gِzlüm.mp3";"1999";""
"EGE - Kadere bak.mp3";"1999";""
"EGE - Kalamam.mp3";"1999";""
"EGE - Of ooof.mp3";"1999";""
"EGE - Yag yagmurum.mp3";"1999";""
"EGE - Yanilmisim.mp3";"1999";""
"EGE - Yerine koy.mp3";"1999";""
"EGE - Yoksun yanimda.mp3";"1999";""
"EGE - Ayrilik.mp3";"1997";""
"EGE - Bir gece vakti.mp3";"1997";""
"EGE - Bir nefeslik rüya.mp3";"1997";""
"EGE - Dogum günü.mp3";"1997";""
"EGE - Düsmanim bile olamazsin.mp3";"1997";""
"EGE - Her sey seninle gelir.mp3";"1997";""
"EGE - Inanma.mp3";"1997";""
"EGE - Karanliktan aydinliga.mp3";"1997";""
"EGE - Korkuyorum.mp3";"1997";""
"EGE - Sevildigini bil yeter.mp3";"1997";""
"EGE - Sirça kِsk.mp3";"1997";""
"EGE - Yalanim varsa [ Remix ].mp3";"1997";""
"EGE - Yalanim varsa.mp3";"1997";""
"EGE - Ah yaz askim.mp3";"2003";""
"EGE - Elveda.mp3";"2003";""
"EGE - Evlilik yaramamis sana.mp3";"2003";""
"EGE - Ey yarabbim.mp3";"2003";""
"EGE - Istanbul içimde.mp3";"2003";""
"EGE - Kimin umurunda.mp3";"2003";""
"EGE - Korkar oldum [ Erol t. remix ].mp3";"2003";""
"EGE - Korkar oldum.mp3";"2003";""
"EGE - ضyle dedi doktorlar.mp3";"2003";""
"EGE - Sen kendine bak.mp3";"2003";""
"EGE - Sicak ekmek.mp3";"2003";""
"EGE - Sonsuza kadar.mp3";"2003";""
"EGE - Vicdansiz.mp3";"2003";""
"Ege Chubukchu (Yaz Geldi).mp3";"";""
"Ege Cubukcu - Asla.mp3";"";""
"Ege Cubukcu - Bir Gun.mp3";"";""
"Ege Cubukcu - Hey Dj (Ft. Ayse Hatun Onal).mp3";"";""
"Elif Karli - 01 - Erkek Kadin.mp3";"";""
"Elif Karli - 02 - Adam Gibi.mp3";"";""
"Elif Karli - 03 - Askin Cesareti Var.mp3";"";""
"Elif Karli - 04 - Padisahim Sen Misin Efendim.mp3";"";""
"Elif Karli - 05 - Benimle Kal.mp3";"";""
"Elif Karli - 06  -Gull Yabani.mp3";"";""
"Elif Karli - 07 - Erkek Kadin Remix (Dance Versiyon).mp3";"";""
"Elif Turan - Aqua De Beder.mp3";"";""
"Elif Turan - Askin Gِzü Kِr Mü Acaba ( R & B Club Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Askin Gِzü Kِr Mü Acaba ( Twist Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Askin Gِzü Kِr Mü Acaba.mp3";"";""
"Elif Turan - Bogaz Vapuru Simit Ve Cay ( New Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Bogaz Vapuru Simit Ve Cay.mp3";"";""
"Elif Turan - Büyüt Istersen ( Club Mix ).mp3";"";""
"Elif Turan - Büyüt Istersen ( Deep Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Büyüt Istersen ( Klip Mega Mix ).mp3";"";""
"Elif Turan - Cik Aradan ( Techno Dance Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Cik Aradan ( Trance Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Cry Me A Ariver.mp3";"";""
"Elif Turan - Kal Dudagimda Lütfen.mp3";"";""
"Elif Turan - Kirik Bir Ask ( Euro Pop Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - Kirik Bir Ask.mp3";"";""
"Elif Turan - ضpmeye Calisma ( Lambada Version ).mp3";"";""
"Elif Turan - ضpmeye Calisma.mp3";"";""
"Elif Turan - Rain.mp3";"";""
"Elif Turan - Seni Kalbimden Atak Mi.mp3";"";""
"Elif Turan - Seni Kalbimden Atmak Mi ( Enst ).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Düsler.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Düzeni Bozuk Dünya.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Gel Korkma.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Güller.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Haber Yolla.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Illallah.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Intro Mix.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Kader (Slow Version).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Kader.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Leyla.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Oyun.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Siyah Inci.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Aglama Ana Benle.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Allah Kahretsin.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Bana ضzel.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Bir Garip Yolcu.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Bu Roman Bitmez.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - اiçeklendim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Gِnülden Gِnüle.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Uysa Da Uymasa Da.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yar Sana Hiç Doyum Olmaz.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yedi Bela.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Ara.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Baska Hayat.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Bilsem.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - اok Ayip.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Deli Degnegi.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Mutsuz Musun.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Sِz Namustur.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yakisti Mi Bize.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yavru Kusum.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yaz Geldi (Kivanch K Version).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yaz Geldi.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Zorlama.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar  - Agla Agla.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar  - Altin Kafes.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar  - Beklerim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar  - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar (( Remix Vers. )).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar  - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Eglenilcek Kizlar Evlenilecek Kizlar - Zaman Lazim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Ah Bu Sevda.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - اal Beni.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Deli Et Beni.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Gitme.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Gِzümün Feri.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hey Dünya.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Korkuyorum.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Sevmek En Büyük Devlet.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yagmur.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yalnizim Yine.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yanar Yanar.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yeter.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Acilardan Geçtim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Affet Arkadas.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Faka Bastin.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Gِsterdi.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hayat Bayram Olsa.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Isine Gelirse.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Istanbul'da Olmak Vardi.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Kal Benimle.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Sev De Nasil Seversen Sev.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Vurgun.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yerin Dolmuyor.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hosgeldin Hüzün (Remix).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hosgeldin Hüzün.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hovarda (Remix).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hovarda.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Bitince.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hangimiz.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Haykirdim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Karlar Düser.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Ne اikar.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Neyse Bosver.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Olsun.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Tam Unutmusken.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yok Olmaz.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Zor.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Acemi Ask.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Aglar.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - اal Beni.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Cesaretsiz Yar.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Deli Dünya.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Faka Bastin (Remix).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Gel Günaha Girelim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Giden Gider.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Kal Benimle.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Mucize.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Uyumam Sensiz.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yaralidir Yüregim.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Bir ـmit Dogmaz Mi.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Denemeye Deger.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Her Gece.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Hovarda (Remix).mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Kara Kutu.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Rastgele.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Ruhun Duymaz.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Sakatlik Bende.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yaradan Kurban.mp3";"";""
"Emel Müftüoglu - Yine Kimlerin Ahi Tuttu.mp3";"";""
"Aƒkىnى Sِyle.mp3";"";""
"Ah Bu Sarkilarin Gِzü Kِr Olsun.mp3";"";""
"Bülbülün اilesi Yanmakmىƒ Güle.mp3";"";""
"Dumraka.mp3";"";""
"Ellerim Bِyle Boƒ Mu Kalacaktى.mp3";"";""
"Gِzler Kalbin Aynasىdىr.mp3";"";""
"Hadi Geri Dِn.mp3";"";""
"Istanbul Kazan Ben Kepce.mp3";"";""
"Leyla.mp3";"";""
"Mihrabىm Diyerek Sana.mp3";"";""
"O Beni Bir Bahar Akƒamى.mp3";"";""
"Sen Misin Gelen.mp3";"";""
"Senede Bir Gün.mp3";"";""
"Talihin Elinde Oyuncak Oldum.mp3";"";""
"Yorgo'ya Mektup.mp3";"";""
"istanbulu artik hic sevmiyorum 2.mp3";"";""
"KemerGibi.mp3";"";""
"Leyla -Live-.mp3";"";""
"Magdem Küstün.mp3";"";""
"Mavi Dünyam.mp3";"";""
"Ne Zalim Yar Sevmiƒim.mp3";"";""
"o A؛acىn Altىnى.mp3";"";""
"Sarhos Olamiyorum.mp3";"";""
"Senden Baƒka.mp3";"";""
"Senin Yüzünden.mp3";"";""
"Sevil De Sevme.mp3";"";""
"su kalbi dinle.mp3";"";""
"sus kalbim sus.mp3";"";""
"tatlim.mp3";"";""
"Yalanci Dünya Gibi.mp3";"";""
"Yalanci Dunya.mp3";"";""
"Yalanci Yarim.mp3";"";""
"Yesil Gِzlüm.mp3";"";""
"Askin Kanunu.mp3";"";""
"Aziz Joon (ACEMCE).mp3";"";""
"Bak Yesil Yesil.mp3";"";""
"Beklenen Sensin.mp3";"";""
"Bir Garip Yolcuyum.mp3";"";""
"Dudagindan bir ِpsem.mp3";"";""
"Gittigin yollari.mp3";"";""
"Gonlumun Sizisi.mp3";"";""
"Goreceksin Bir Gun Yine.mp3";"";""
"Gِzlerini Gِzlerimden.mp3";"";""
"Gülünce Gِzlerinin.mp3";"";""
"Hasret.mp3";"";""
"Kemanimla Ona Bir Ses.mp3";"";""
"KU YAREM (ACEMCE).mp3";"";""
"Olmuyor.mp3";"";""
"sakin bir sِz soyleme.mp3";"";""
"Sana Bakan Bir cift goz.mp3";"";""
"seni andim bu gece.mp3";"";""
"Sevene Sor.mp3";"";""
"Soltaaneh Ghalbhaa (Acemce) .mp3";"";""
"Tovbeler Tovbesi.mp3";"";""
"unutma sevgilim.mp3";"";""
"yudum yudum ic.mp3";"";""
"Aglar gezerim.mp3";"";""
"albumlerden cikarttigin.mp3";"";""
"Anmaz Olur Muyum Hic.mp3";"";""
"Ask Bilmecesi 2.mp3";"";""
"Ask Bu Mu.mp3";"";""
"Askimizin Ustunden.mp3";"";""
"At Kadehi Elinden.mp3";"";""
"Bir garip Yolcuyum.mp3";"";""
"Bir Gece Ansىzىn Gelebilirim.mp3";"";""
"cile bulbulum cile.mp3";"";""
"Doymadik Birbirimize.mp3";"";""
"Doymadim Sana.mp3";"";""
"Duydum YA (ACEMCE).mp3";"";""
"Elbet Bir Gun.mp3";"";""
"Gِzlerin Bir Ask Bilmecesi.mp3";"";""
"Gozumde yas.mp3";"";""
"Gurbete Dustugumden Beri.mp3";"";""
"hicran.mp3";"";""
"istanbulu artik sevmiyorum.mp3";"";""
"Kara Gِzlü Ceylanىm.mp3";"";""
"Kara Kara Gِzler.mp3";"";""
"Kara Kedi.mp3";"";""
"Sen Gِzlerimde Bir Renk  -Live-.mp3";"";""
"Ayrilmaliyiz Artik.mp3";"";""
"Bitmese.mp3";"";""
"Feride.mp3";"";""
"Feryat.mp3";"";""
"Gidecegin Yere Beni De Gِtür Yere Beni De Gotur.mp3";"";""
"Gülüzar.mp3";"";""
"Kemanci.mp3";"";""
"Mavi Boncuk MIX.mp3";"";""
"Mavi Boncuk.mp3";"";""
"Oyle Sarhos Olsam Ki.mp3";"";""
"Rüyalar Gercek Olsa.mp3";"";""
"Rüzgar.mp3";"";""
"Sen Mevsimler Gibisin.mp3";"";""
"Bir Kulunu Cok Sevdim.mp3";"";""
"Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Sarkimi Senin Icin.mp3";"";""
"Yanima Gel.mp3";"";""
"Aklىn Varsa Unutursun.mp3";"";""
"Ben Onu Arىyorum.mp3";"";""
"Bir Sevda Geldi basima.mp3";"";""
"Boyle Mi Olacakti.mp3";"";""
"Capkin.mp3";"";""
"Catilmis Kaslarinla.mp3";"";""
"Cilvelisin.mp3";"";""
"Dinle.mp3";"";""
"Gidiyor.mp3";"";""
"Kanىm Kaynadى Sana.mp3";"";""
"Yalana Bak.mp3";"";""
"Yüzyىlىn Aƒkى.mp3";"";""
"Beni De Yaktin.mp3";"";""
"Bu Yanliz Geceler.mp3";"";""
"Mor Elbise.mp3";"";""
"Olmuyor.mp3";"";""
"Saclarin Ipek Midir.mp3";"";""
"Saclarin Tavrumar .mp3";"";""
"Son Demimde.mp3";"";""
"Unutma Sevgilim.mp3";"";""
"Aska Davet.mp3";"";""
"Cok Gec.mp3";"";""
"El Bebek Gül BEBEK.mp3";"";""
"Hatirlar misin.mp3";"";""
"Kavak yelleri.mp3";"";""
"Med Cezir.mp3";"";""
"Vay Vay Vay.mp3";"";""
"Yemen Türküsü.mp3";"";""
"bir garip yolcu.mp3";"";""
"bu yara baska yara.mp3";"";""
"dudaklarimda arzu.mp3";"";""
"elveda meyhaneci.mp3";"";""
"Gِzlerini Gِzlerimden.mp3";"";""
"kulaklarin cinlasin.mp3";"";""
"o agacin altini anmaz olur muyum hic.mp3";"";""
"o agacin altini.mp3";"";""
"rüyalar gercek olsa.mp3";"";""
"sevil de sevme.mp3";"";""
"Askin Kanunu.mp3";"";""
"Basa Gelecek.mp3";"";""
"Bekleyecegim.mp3";"";""
"Husnune Guvenne.mp3";"";""
"istanbulu artik hic sevmiyorum 2.mp3";"";""
"Kara Bulutlari Kaldir Aradan.mp3";"";""
"Mavi Gokte Hep Sen.mp3";"";""
"Nicin Baktin Bana oyle.mp3";"";""
"Sus Kalbim Sus.mp3";"";""
"Tatlim.mp3";"";""
"Artىk Bu Solan Bahçede.mp3";"";""
"At Kadehi Elinden.mp3";"";""
"Bak Yeƒil Yeƒil.mp3";"";""
"Bir Dünya Yarattىm.mp3";"";""
"Dargىn Ayrىlmayalىm.mp3";"";""
"Kadehinde Zehir Olsa.mp3";"";""
"Kimler Unutmadى Ki.mp3";"";""
"Piƒman Olur Da Birgün.mp3";"";""
"Sevmedim Kaç Yىl Oldu.mp3";"";""
"Silemezler Gِzlerimden.mp3";"";""
"Tanrim Beni Baƒtan Yarat.mp3";"";""
"Emel Sayin - Ayyas.mp3";"";""
"Emel Sayin - Bir Gece Ansizin.mp3";"";""
"Emel Sayin - Bogaz Koprusu.mp3";"";""
"Emel Sayin - Calma Kapimi.mp3";"";""
"Emel Sayin - Hasert.mp3";"";""
"Emel Sayin - O Dudaklar.mp3";"";""
"Emel Sayin - Oyle Sarhos Olsam Ki.mp3";"";""
"Emel Sayin - Pencereden Kuƒ Uçtu.mp3";"";""
"Emel Sayin - Son Umidim de Bitti.mp3";"";""
"Emel Sayin - Tanrim Beni Bastan Yarat.mp3";"";""
"Falci.mp3";"";""
"Gidenler Donmez.mp3";"";""
"Her sevgiyi ruya gibi.mp3";"";""
"Her Sevgiyi.mp3";"";""
"Neyleyim Ben Sensiz.mp3";"";""
"Susmus Dilin.mp3";"";""
"Basi Bos Saatlerde.mp3";"";""
"Elveda.mp3";"";""
"Gücendim Sana.mp3";"";""
"Haberin Var mi.mp3";"";""
"Hesap Ver.mp3";"";""
"Odalarda Isiksizim.mp3";"";""
"Son Gülen.mp3";"";""
"Tovbeler Olsun b.mp3";"";""
"Uzulen Sen Olursun.mp3";"";""
"Side A.mp3";"";""
"Side B.mp3";"";""
"At Kadehi Elinden.mp3";"";""
"Aynalar.mp3";"";""
"Ayrilik.mp3";"";""
"cile bulbulum cile.mp3";"";""
"Deli Gibi Sevdim.mp3";"";""
"Dum Dum Miyat.mp3";"";""
"Kemanci.mp3";"";""
"Kirk Yillik Dost Gibi.mp3";"";""
"Ku Yarem Ku.mp3";"";""
"sekine D.mp3";"";""
"ada.mp3";"";""
"aziz.mp3";"";""
"beykoz.mp3";"";""
"beyoglunda.mp3";"";""
"bizhay.mp3";"";""
"cekkure.mp3";"";""
"dungoz.mp3";"";""
"eristi.mp3";"";""
"istan.mp3";"";""
"kalamis.mp3";"";""
"kiz.mp3";"";""
"kucuksuda.mp3";"";""
"mavi.mp3";"";""
"salat.mp3";"";""
"Bana Aski Ogretensin.mp3";"";""
"Gucume Gidiyor.mp3";"";""
"Guzelleri Kim Sevmez Ki.mp3";"";""
"Güzelsin.mp3";"";""
"kanىmda Kىvىlcىm.mp3";"";""
"Seni Ben.mp3";"";""
"Sevgi Ba؛larى.mp3";"";""
"Seviyorum sevmesen de.mp3";"";""
"Yilar Oldu Ayrilmamiz.mp3";"";""
"Zulüm Tasiyan Gozler.mp3";"";""
"01 - Kemanci.mp3";"";""
"02 - Aynalar.mp3";"";""
"03 - Gِnül Hasta.mp3";"";""
"04 - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"05 - Yudum Yudum Ic.mp3";"";""
"06 - Seni Ne Cok Bildigini.mp3";"";""
"07 - Gِzlerime Bakta Inan.mp3";"";""
"08 - Unuttun Mu Askimiza Ettigimiz.mp3";"";""
"09 - Gülünce Gِzlerini Ici Gülüyor.mp3";"";""
"10 - Deli Gibi Sevdim.mp3";"";""
"11 - Icimde Kim Vardir.mp3";"";""
"12 - Nankِr.mp3";"";""
"13 - Sevme Beni.mp3";"";""
"14- Yasadim Mi ضldüm Mü.mp3";"";""
"Aklinda Mi.mp3";"";""
"Ask Yasanir Anlatilmaz.mp3";"";""
"Goz Yasimda Saklisin.mp3";"";""
"Gülerim.mp3";"";""
"Ne Yaparim.mp3";"";""
"Sen Ilk Degil Son Degilsin.mp3";"";""
"Sevdalilar.mp3";"";""
"Yagmur Gِzlüm.mp3";"";""
"Yunusa Yakin.mp3";"";""
"yuregime kor dugmeler.mp3";"";""
"Asigim Sana.mp3";"";""
"Boyle Kutlanirmis.mp3";"";""
"Mor Lacivert.mp3";"";""
"Seni Sevdi Gonlum.mp3";"";""
"Sensiz Olacaksa Eger.mp3";"";""
"01 - Silemezler Gonlumden.mp3";"";""
"02 - Bak Yesil Yesil.mp3";"";""
"03 - Dargin Ayrilmayalim.mp3";"";""
"04 - Pisman Olurda Birgun.mp3";"";""
"05 - Kimler Unutmadiki.mp3";"";""
"06 - At Kadehi Elinden.mp3";"";""
"07 - Seni Ne Cok Sevdigimi.mp3";"";""
"08 - Gِnül Hasta.mp3";"";""
"09 - Tanrim Beni Bastan Yarat.mp3";"";""
"10 - Artik Bu Solan Bahcede.mp3";"";""
"11 - Bir Dünya Yarattim.mp3";"";""
"12 - Sayamadim Kac Yil Oldu.mp3";"";""
"13 - Artik Yeserecek Dalim Yok.mp3";"";""
"14 - Kadehimde Zehir Olsa.mp3";"";""
"15 - Unuttunmu Askimizqa Ettigin Yemini.mp3";"";""
"16 - Icimde Kim Vardir.mp3";"";""
"Bekliyorum.mp3";"";""
"Bilemedik.mp3";"";""
"Dediler Zamanla Hep.mp3";"";""
"Kader Utansin.mp3";"";""
"Kalpsiz Degilim.mp3";"";""
"Sana Gonul Borcum.mp3";"";""
"Uzuldugun Seye Bak.mp3";"";""
"Yag Yagmur.mp3";"";""
"Emrah - Agam Agam.mp3";"";""
"Emrah - Ayaginda Kundura.mp3";"";""
"Emrah - Ayriligi Sen istedin.mp3";"";""
"Emrah - Ben Yetim.mp3";"";""
"Emrah - cayin ote Yuzunde.mp3";"";""
"Emrah - Her Gun Bir Ask Ugruna.mp3";"";""
"Emrah - Kara Sevdanin Gozu Kor.mp3";"";""
"Emrah - Mezarima Anam Gelmesin.mp3";"";""
"Emrah - Ne Guzel Yaratmis.mp3";"";""
"Emrah - Sana Dertli Derler Agri.mp3";"";""
"Emrah - Acimaz Yaran Bile.mp3";"";""
"Emrah - Aglama Gelin.mp3";"";""
"Emrah - Biz Hizmali Derler.mp3";"";""
"Emrah - Giden Gidene.mp3";"";""
"Emrah - Gitti Canimin Canani.mp3";"";""
"Emrah - Gulom.mp3";"";""
"Emrah - Kose Basi Beklerim.mp3";"";""
"Emrah - Senin De Yuzun Gulmesin.mp3";"";""
"Emrah - Yanmisim Arkadas.mp3";"";""
"Emrah - Yara Bende.mp3";"";""
"Emrah - Yuru Kervanlarim.mp3";"";""
"Emrah - Bicare.mp3";"";""
"Emrah - Candan sevmeli.mp3";"";""
"Emrah - Cemo.mp3";"";""
"Emrah - Dilom.mp3";"";""
"Emrah - Dinleyin dostlarim.mp3";"";""
"Emrah - Doya Doya Sev Beni.mp3";"";""
"Emrah - Gِnül.mp3";"";""
"Emrah - Islanmissin arkadas.mp3";"";""
"Emrah - Komsumuzun Oglu.mp3";"";""
"Emrah - Neyleyim.mp3";"";""
"Emrah - Sak Sak.mp3";"";""
"Emrah - Yarali.mp3";"";""
"Emrah - Acilarin اocugu.mp3";"";""
"Emrah - Ben Felege Neylemisem.mp3";"";""
"Emrah - Boynu Bükükler.mp3";"";""
"Emrah - اekilin Basimdan.mp3";"";""
"Emrah - Diyarbakir Düzine.mp3";"";""
"Emrah - Kiz Milleti.mp3";"";""
"Emrah - Kizin Adi Perisan.mp3";"";""
"Emrah - Kurban Olsun.mp3";"";""
"Emrah - Lele Hamsi.mp3";"";""
"Emrah - Sen Affetsen Ben Affetmem.mp3";"";""
"Emrah - Sevgilim.mp3";"";""
"Emrah - Yürüdüm Yavas Yavas.mp3";"";""
"Emrah - Ayrilamam.mp3";"";""
"Emrah - Candan Sevmeli.mp3";"";""
"Emrah - Dilom.mp3";"";""
"Emrah - Dinleyin Dostlarim.mp3";"";""
"Emrah - Gِnül.mp3";"";""
"Emrah - Islanmissin Arkadas.mp3";"";""
"Emrah - Iyi Düsün ضyle Sev.mp3";"";""
"Emrah - Kalibi Neyleyim.mp3";"";""
"Emrah - Kara ـzüm Habbesi.mp3";"";""
"Emrah - Senede Bir Gün Gelse.mp3";"";""
"Emrah - Sev Beni.mp3";"";""
"Emrah - Vurup Durmayin.mp3";"";""
"Emrah - Yarali.mp3";"";""
"Emrah - Aglama.mp3";"";""
"Emrah - Canim Can اekismede (Enst).mp3";"";""
"Emrah - Canim Can اekismede.mp3";"";""
"Emrah - Ekin Ekilen Yere.mp3";"";""
"Emrah - Gadan Canima.mp3";"";""
"Emrah - Geçmiyor Günler.mp3";"";""
"Emrah - Gelmissin Onbes Yasina.mp3";"";""
"Emrah - Masallah.mp3";"";""
"Emrah - Sefiller.mp3";"";""
"Emrah - Selam Sevdiklerime.mp3";"";""
"Emrah - Sen Sev,Ben De Seveyim.mp3";"";""
"Emrah - Sevdaliyim.mp3";"";""
"Emrah - Yikilmak Yok ضyle.mp3";"";""
"Emrah - Acilar.mp3";"";""
"Emrah - Baharda Dost Bilinmez.mp3";"";""
"Emrah - Bal Dudaklim.mp3";"";""
"Emrah - Bil Yeter Ki.mp3";"";""
"Emrah - Gel.mp3";"";""
"Emrah - Güler Oynarim.mp3";"";""
"Emrah - Hatcam.mp3";"";""
"Emrah - Kirmizi Gül (Uzun Hava).mp3";"";""
"Emrah - Kirmizi Gül.mp3";"";""
"Emrah - Narinim.mp3";"";""
"Emrah - Seninle Ilk Defa.mp3";"";""
"Emrah - Sevdim Sevdim.mp3";"";""
"Emrah - Balmisin Ari Mi.mp3";"";""
"Emrah - Dِn Sevgilim.mp3";"";""
"Emrah - Es Deli Rüzgar.mp3";"";""
"Emrah - Güzel Diyarim.mp3";"";""
"Emrah - Hadi Sen Git Isine.mp3";"";""
"Emrah - Hayalde Gِr.mp3";"";""
"Emrah - Hayirsiz Yarim.mp3";"";""
"Emrah - Melik Ahmet Güzeli.mp3";"";""
"Emrah - Nedendir.mp3";"";""
"Emrah - Neseliyim.mp3";"";""
"Emrah - Odamm Kireçtir Benim.mp3";"";""
"Emrah - Severim Seni.mp3";"";""
"Emrah - Bebegim (Enst.).mp3";"";""
"Emrah - Bebegim.mp3";"";""
"Emrah - Bu Dügün Bizim.mp3";"";""
"Emrah - اocuklar.mp3";"";""
"Emrah - Ha Ninna.mp3";"";""
"Emrah - Hayirdir Insallah.mp3";"";""
"Emrah - Hosgeldin Gülüm.mp3";"";""
"Emrah - Kan اicekleri.mp3";"";""
"Emrah - Karakiz.mp3";"";""
"Emrah - Karilmayin.mp3";"";""
"Emrah - Mutluluklar Sana.mp3";"";""
"Emrah - Seviyorum.mp3";"";""
"Emrah - Tutsak.mp3";"";""
"Emrah - Bahar Konseri [1992].mp3";"";""
"Emrah - Aglamak Istiyorum.mp3";"";""
"Emrah - Dilber & Mavi Yelek.mp3";"";""
"Emrah - Gelde Sevme.mp3";"";""
"Emrah - Ihtiyacim Var.mp3";"";""
"Emrah - Iki Gِzüm Iki Cesme.mp3";"";""
"Emrah - Milyar.mp3";"";""
"Emrah - Sarisin.mp3";"";""
"Emrah - Sen Gülünce.mp3";"";""
"Emrah - Sensizim Simdi.mp3";"";""
"Emrah - Yar Diline.mp3";"";""
"Emrah - Bizi Kimse Ayiramaz.mp3";"";""
"Emrah - Di Gel Kiz Gel.mp3";"";""
"Emrah - Gitme Sevgilim.mp3";"";""
"Emrah - Haram Geceler.mp3";"";""
"Emrah - Haydi Simdi.mp3";"";""
"Emrah - Tik Tak.mp3";"";""
"Emrah - Tِre.mp3";"";""
"Emrah - Yaz Gazeteci.mp3";"";""
"Emrah - Ye Kürküm.mp3";"";""
"Emrah - Yüregimde Bir Ates.mp3";"";""
"Emrah - Zor Gelir.mp3";"";""
"Emrah - Acilardayim.mp3";"";""
"Emrah - Aglarsam Kizma Anne.mp3";"";""
"Emrah - Delilo.mp3";"";""
"Emrah - Durma Gel.mp3";"";""
"Emrah - Hasret Yagar Daglara.mp3";"";""
"Emrah - Haydi Dügüne.mp3";"";""
"Emrah - Hayirli Isler.mp3";"";""
"Emrah - Sevdim Mi Tam Severim.mp3";"";""
"Emrah - Taksi.mp3";"";""
"Emrah - Yasaksin Bana.mp3";"";""
"Emrah - Baba.mp3";"";""
"Emrah - Ben Nasil.mp3";"";""
"Emrah - Bizim Cocuklarimiz.mp3";"";""
"Emrah - Gelin Dostlar.mp3";"";""
"Emrah - Gِtür Beni Gittigin Yere.mp3";"";""
"Emrah - Günesten ضnce.mp3";"";""
"Emrah - Kaybolma Gِzlerimden.mp3";"";""
"Emrah - Narin Yarim.mp3";"";""
"Emrah - Neden Benim.mp3";"";""
"Emrah - ضldüren Sevda.mp3";"";""
"Emrah - Unutabilsem.mp3";"";""
"Emrah - Yara Benim.mp3";"";""
"Emrah - Agla Gِzbebegim.mp3";"";""
"Emrah - Ayrilda Gel.mp3";"";""
"Emrah - Belalim Benim.mp3";"";""
"Emrah - Birtek Sen Varsin.mp3";"";""
"Emrah - Dura Dura.mp3";"";""
"Emrah - Durma Oyle.mp3";"";""
"Emrah - Eyvallah.mp3";"";""
"Emrah - Nِbetlerdeyim.mp3";"";""
"Emrah - Sevmezsem Eger.mp3";"";""
"Emrah - Sokulsana.mp3";"";""
"Emrah - Yaban Eldeyim.mp3";"";""
"Emrah - Aklimi Tutamam.mp3";"";""
"Emrah - Asigim Ben Sana.mp3";"";""
"Emrah - Bastan Yazalim.mp3";"";""
"Emrah - Birakin Pesimi.mp3";"";""
"Emrah - Hadi Geç Bunlari.mp3";"";""
"Emrah - Ihtiyaci Var.mp3";"";""
"Emrah - Sِylemek Kolay.mp3";"";""
"Emrah - Var Git ضlüm.mp3";"";""
"Emrah - Ya Hey.mp3";"";""
"Emrah - Yakala.mp3";"";""
"Emrah - Yaniyor Gِnlüm.mp3";"";""
"Emrah - Baharda Dost Bilinmez.mp3";"";""
"Emrah - Bal Dudaklim.mp3";"";""
"Emrah - Ben Yetim.mp3";"";""
"Emrah - Delilo.mp3";"";""
"Emrah - Digel Kiz.mp3";"";""
"Emrah - Dilber Hanim.mp3";"";""
"Emrah - Güler Oynarim.mp3";"";""
"Emrah - Güzel Diyarim.mp3";"";""
"Emrah - Hasret Yagar Daglara.mp3";"";""
"Emrah - Kirmizi Gül.mp3";"";""
"Emrah - Mavi Yelek.mp3";"";""
"Emrah - Melik Ahmet Güzeli.mp3";"";""
"Emrah - Nedendir.mp3";"";""
"Emrah - Nene.mp3";"";""
"Emrah - Odam Kireç Tutmuyor.mp3";"";""
"Emrah - Tِre.mp3";"";""
"Emrah - ulvanlim.mp3";"";""
"Emrah - Uzun Hava.mp3";"";""
"Emrah - Yar Diline.mp3";"";""
"Emrah - Aglaya Aglaya.mp3";"";""
"Emrah - Anne.mp3";"";""
"Emrah - Cemile.mp3";"";""
"Emrah - Farzetki Ben Bir Yalanim.mp3";"";""
"Emrah - Kursun.mp3";"";""
"Emrah - Mavisim.mp3";"";""
"Emrah - Neredesin Sen.mp3";"";""
"Emrah - Tirlamisim.mp3";"";""
"Emrah - Uzaktan El Salla.mp3";"";""
"Emrah - Yagmurlar.mp3";"";""
"Emrah - Yürü Gidelim.mp3";"";""
"Emrah - Askim Yok.mp3";"";""
"Emrah - Asklar Yalan.mp3";"";""
"Emrah - Ben Seni Yüregime Yazdim (Akustik).mp3";"";""
"Emrah - Ben Seni Yüregime Yazdim.mp3";"";""
"Emrah - Bir Daha Düsün.mp3";"";""
"Emrah - Dün Gece.mp3";"";""
"Emrah - Kusursuzsun (Akustik).mp3";"";""
"Emrah - Kusursuzsun.mp3";"";""
"Emrah - Melegime Danistim.mp3";"";""
"Emrah - Son Durum Bِyle.mp3";"";""
"Emrah - Sِz Verdim.mp3";"";""
"Emrah - Unutamadim.mp3";"";""
"Emrah - Yilan.mp3";"";""
"Emrah - Zorla Güzellik Olmaz.mp3";"";""
"Bito Hargez.mp3";"";""
"Buyuk Yalan (Akustik).mp3";"";""
"Buyuk Yalan.mp3";"";""
"Don.mp3";"";""
"Dunya Bir Yana.mp3";"";""
"Istanbul.mp3";"";""
"Kahpe Felek.mp3";"";""
"Keyfe Keder.mp3";"";""
"Kor Bicak.mp3";"";""
"Sabir.mp3";"";""
"Tutkunum.mp3";"";""
"Emrah - 01 - Adin Ne Senin.mp3";"";""
"Emrah - 02 - Birimiz Ayakta Kalmaliydi.mp3";"";""
"Emrah - 03 - Yoldayim Geliyorum.mp3";"";""
"Emrah - 04 - Bunun Adi Hayat.mp3";"";""
"Emrah - 05 - Adin Ne Senin (Versiyon 2).mp3";"";""
"Emrah - 06 - Yoldayim Geliyorum (Versiyon 2).mp3";"";""
"Emrah - Acilarin Cocugu.mp3";"";""
"Emrah - Ayrilamam.mp3";"";""
"Emrah - Belalim Benim.mp3";"";""
"Emrah - Ben Yetim.mp3";"";""
"Emrah - Boynu Bükükler.mp3";"";""
"Emrah - Candan Sevmeli.mp3";"";""
"Emrah - Dura Dura.mp3";"";""
"Emrah - Gِtür Beni Gittigin Yere.mp3";"";""
"Emrah - Narin Yarim.mp3";"";""
"Emrah - Sen Affertsen Ben Affetmem.mp3";"";""
"Emrah - Seninle Ilk Defa.mp3";"";""
"Emrah - Sevdim.mp3";"";""
"Emrah - Unutabilsem.mp3";"";""
"Emrah - Yarali.mp3";"";""
"01 Ruhundayim.mp3";"";""
"02 Hani Nerde.mp3";"";""
"03 Seni Seviyorum.mp3";"";""
"04 Askim Gitme.mp3";"";""
"05 Gittigin Günden Beri.mp3";"";""
"06 Dِn Artik.mp3";"";""
"07 Askin Muamma.mp3";"";""
"08 Seni Seviyorum {VRS}.mp3";"";""
"09 Ruhundayim {CLUP VRS}.mp3";"";""
"10 Ruhundayim {HOUSE VRS}.mp3";"";""
"02___TRACK.MP3";"";""
"04___TRACK.MP3";"";""
"05___TRACK.MP3";"";""
"06___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"10___TRACK.MP3";"";""
"11___TRACK.MP3";"";""
"12___TRACK.MP3";"";""
"ASKI KIYAMET.MP3";"";""
"BU KADARMI.MP3";"";""
"NEFES DUDAK DUDAGA.MP3";"";""
"SU GIBISIN.MP3";"";""
"Emre Altug - Asla Dِnmem.mp3";"";""
"Emre Altug - Birakin Beni.mp3";"";""
"Emre Altug - Dertlere Derman.mp3";"";""
"Emre Altug - Hasret.mp3";"";""
"Emre Altug - Ibret-i Alem.mp3";"";""
"Emre Altug - Nerdesin.mp3";"";""
"Emre Altug - Saskin.mp3";"";""
"Emre Altug - Yani.mp3";"";""
"Emre Altug - Yarali Dilberim.mp3";"";""
"Emre Altug - Yasak.mp3";"";""
"Emre Altug - Hosgeldin.mp3";"";""
"Emre Altug - Kapis Kapis.mp3";"";""
"Emre Altug - Kisiye ضzel.mp3";"";""
"Emre Altug - Neyleyim.mp3";"";""
"Emre Altug - Ortam Insani.mp3";"";""
"Emre Altug - sans.mp3";"";""
"Emre Altug - Seni Kaybettim.mp3";"";""
"Emre Altug - Senin Tenin Senin Kokun.mp3";"";""
"Emre Altug - Senlik Tadinda.mp3";"";""
"Emre Altug - Sevisme Onlarla.mp3";"";""
"Emre Altug - Aglayamiyorum.mp3";"0";""
"Emre Altug - Bir Damla Gِzyasi.mp3";"0";""
"Emre Altug - Erkeklerde Yanar (Remix).mp3";"0";""
"Emre Altug - Erkeklerde Yanar.mp3";"0";""
"Emre Altug - Ibret-i Alem (80's).mp3";"0";""
"Emre Altug - Ibret-i Alem.mp3";"0";""
"Emre Altug - Sensiz Olmuyor (70's).mp3";"0";""
"Emre Altug - Sensiz Olmuyor (Acoustic).mp3";"0";""
"EMRE__10.MP3";"";""
"EMRE__12.MP3";"";""
"EMRE__16.MP3";"";""
"EMRE__18.MP3";"";""
"EMRE__20.MP3";"";""
"EMRE__22.MP3";"";""
"EMRE__24.MP3";"";""
"EMRE_A_6.MP3";"";""
"EMRE_A_8.MP3";"";""
"BU KADARMI.MP3";"";""
"Emre Altug (ask kiaymet).mp3";"";""
"SU GIBISIN.MP3";"";""
"01.Afili Yalnizlik.Mp3";"";""
"02.Git.Mp3";"";""
"03.Hareket Vakti.Mp3";"";""
"04.Ve Gulumse Simdi (Bebegim).Mp3";"";""
"05.Bu Kez Anladim.Mp3";"";""
"06.Kim Dokunduysa Sana Ona Git.Mp3";"";""
"07.Belki Bir Gun Ozlersin.Mp3";"";""
"08.Kalan Saglar Senin Olsun.Mp3";"";""
"09.Unut Gittigin Bir Yerde.Mp3";"";""
"10.Dayan Yalnizligim.Mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Belalim.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Belki Bir Gün ضzlersin.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Gülümse.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Hareket Vakti.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Kim Dokunduysa Sana Ona Git.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Umut Gittigin Bir Yerde.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Yalan.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Yerine Sevemem.mp3";"";""
"ضzcan Deniz & Emre Aydin - Yeterki Onursuz Olmasin Ask.mp3";"";""
"Ergün Efe - Asudeyim.mp3";"";""
"Ergün Efe - Ayrilik Boynuma Zor.mp3";"";""
"Ergün Efe - Bende Ask.mp3";"";""
"Ergün Efe - Eyledin Cefani.mp3";"";""
"Ergün Efe - Haberin Varmi.mp3";"";""
"Ergün Efe - Kalbim Yarali.mp3";"";""
"Ergün Efe - Nanna.mp3";"";""
"Ergün Efe - Sar Beni.mp3";"";""
"Ergün Efe - Seni Kim Dinler.mp3";"";""
"Ergün Efe - Senin Ugruna.mp3";"";""
"Ergün Efe - Sevdigin Kadarsin.mp3";"";""
"Ergün Efe - Sevmek Bir ضmürdür.mp3";"";""
"Ergün Efe - Tut Elimden.mp3";"";""
"Ergün Efe - ـzülme Gülüm.mp3";"";""
"Ergün Efe - Yagmur Yagardi.mp3";"";""
"Erkan Su - 01 - Kosamam ( Bayülken Version).mp3";"";""
"Erkan Su - 02 - Gitme Kal.mp3";"";""
"Erkan Su - 03 - Mahalle ( Bayülken Version).mp3";"";""
"Erkan Su - 04 - Son Buse.mp3";"";""
"Erkan Su - 05 - Gel Gel.mp3";"";""
"Erkan Su - 06 - Bugulu Gِzlüm.mp3";"";""
"Erkan Su - 07 - Cici Kiz.mp3";"";""
"Erkan Su - 08 - Senin Eserin.mp3";"";""
"Erkan Su - 09 - Biraz ضptür.mp3";"";""
"Erkan Su - 10 - Ayran.mp3";"";""
"Erkin Koaray -  Anma Arkadas - Anma Arkadas (1967).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Arap Saci - Timbilli (1976).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Cicek Dagi - Hop Hop Gelsin (1968).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Cumbur Cemaat Cumbur Cemaat (1976).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Estarabim - Estarabim (1975).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Estarabim - Sevince (1970).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Fepsuphanallah - Fesuphanallah (1974).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Fesuphanallah - Komsu Kizi (1974).MP3";"";""
"Erkin Koray -  Gonul Dagi - Hayat Bir Teselli (1976).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Ilahi Morluk - Ilahi Morluk (1971).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Kendim Ettim Kendim Buldum - Askimiz Bitecek (1970).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Kizlari da Alin Askere - Ask Oyunu (1967).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Kizlarida Alin Askere- Kizlarida Alin Askere (1967).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Krallar - Dost Aci Soyler (1974).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Mesafeler - Mesafeler (1973).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Mesafeler - Silinmeyen Hatiralar (1973).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Sana Birseyler Olmus - Sana Birseyler Olmus (1969).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Senden Ayri - Senden Ayri (1971).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Yagmur - Yagmur (1971).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Yagmur Aska Inanmiyorum (1971).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Zuleyha - Hor Gorme Garibi (1972).mp3";"";""
"Erkin Koray -  Zuleyha - Zuleyha (1972).mp3";"";""
"Erkin Koray - Cicek Dagi - Cicek Dagi (1968).mp3";"";""
"Erkin Koray - Gonul salincagi - Gonul Salincagi (1975).mp3";"";""
"Erkin Koray - Krallar - Krallar (1974).mp3";"";""
"Erkin Koray - Saskin - Saskin (1974).mp3";"";""
"Erkin Koray Arap Saci - Arap Saci (1976).mp3";"";""
"Erkin Koray Sana Birsey Olmus - Seni Her Gordugumde (1969).mp3";"";""
"Erkin Koray Saskin - Eyvah (1974).MP3";"";""
"Benden Sana -  Ankara Sokaklari.mp3";"";""
"Benden Sana -  Ay Bir Tane.mp3";"";""
"Benden Sana -  Bekle.mp3";"";""
"Benden Sana -  Meyhanede.mp3";"";""
"Benden Sana -  Sayin Arkadasim Osman.mp3";"";""
"Benden Sana -  Silinmeyen Hatiralar.mp3";"";""
"Benden Sana - Oyle bir Gecer.mp3";"";""
"Benden Sana - Sevdigim.mp3";"";""
"Erkin Koray -  Birgun Gecti.MP3";"";""
"Erkin Koray -  Copculer.MP3";"";""
"Erkin Koray -  Gozlerim Her Yerde.MP3";"";""
"Erkin Koray -  Soyle Boyle.MP3";"";""
"Erkin Koray -  Soylenir Bana.MP3";"";""
"Erkin Koray -  Uzat Serce Parmagini.MP3";"";""
"Erkin Koray -  Yasayan Sen Olen Ben.MP3";"";""
"Erkin Koray - Anladim.MP3";"";""
"Erkin Koray - Ceylan.MP3";"";""
"Erkin Koray - Muallim.MP3";"";""
"Erkin Koray - 12,13 ve Ben.mp3";"";""
"Erkin Koray - Allah Askina.mp3";"";""
"Erkin Koray - Ask Oyunu.mp3";"";""
"Erkin Koray - Copculer.mp3";"";""
"Erkin Koray - Devlerin Nefesi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Krallar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Memurum Ben.mp3";"";""
"Erkin Koray - Mesk Oyunu.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sen Yoksun Diye.mp3";"";""
"Erkin Koray - Seni Her Gordugumde.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sitem.mp3";"";""
"Erkin Koray - Zuleyha.mp3";"";""
"Erkin Koray - Arap Saci.mp3";"";""
"Erkin Koray - Estarabim.mp3";"";""
"Erkin Koray - Eyvah.mp3";"";""
"Erkin Koray - Hele Yar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Karli Daglar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Komsu Kizi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Saskin.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sevince.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sir Enstrumental.mp3";"";""
"Erkin Koray - Yalnizlar Rihtimi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Anlamadim.mp3";"";""
"Erkin Koray - Bir Gün Gecti.mp3";"";""
"Erkin Koray - Ceylan.mp3";"";""
"Erkin Koray - Cِpcüler.mp3";"";""
"Erkin Koray - Muallim.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sِyle Bِyle.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sِylenir Bana.mp3";"";""
"Erkin Koray - Track 10.mp3";"";""
"Erkin Koray -  Hele Yar.mp3";"";""
"Erkin Koray -  Korkulu Ruya.mp3";"";""
"Erkin Koray -  sir.mp3";"";""
"Erkin Koray -  Yalnizlar Rihtimi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Cemalim.mp3";"";""
"Erkin Koray - inat.mp3";"";""
"Erkin Koray - Karli Daglar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Turku.mp3";"";""
"Erkin Koray - Cemalim.mp3";"";""
"Erkin Koray - Dost Aci Soyler.mp3";"";""
"Erkin Koray - Fesuphanallah.mp3";"";""
"Erkin Koray - Gonul Salincagi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Hayat Bir Teselli.mp3";"";""
"Erkin Koray - Inat.mp3";"";""
"Erkin Koray - Krallar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Timbilli.mp3";"";""
"Erkin Koray - Turku Bizim Dostlar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Melekmisin.mp3";"";""
"Erkin Koray - Mermer Gibi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Ofke.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sakin Gitme.mp3";"";""
"Erkin Koray - Anladinmi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Bu Mendil.mp3";"";""
"Erkin Koray - Cal Gitarcim.mp3";"";""
"Erkin Koray - Copculer.mp3";"";""
"Erkin Koray - Deli Kadin.mp3";"";""
"Erkin Koray - Gaddar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Hare Krisna.mp3";"";""
"Erkin Koray - ilahi Morluk.mp3";"";""
"Erkin Koray - illa Ki.mp3";"";""
"Erkin Koray - Oksuruk.mp3";"";""
"Erkin Koray - Sana Birseyler Olmus.mp3";"";""
"Erkin Koray - Tek Basina.mp3";"";""
"Erkin Koray - Anma Arkadas.mp3";"";""
"Erkin Koray - Arap Saci.mp3";"";""
"Erkin Koray - Ask Oyunu.mp3";"";""
"Erkin Koray - Copculer.mp3";"";""
"Erkin Koray - Estarabim.mp3";"";""
"Erkin Koray - Fesuphanallah.mp3";"";""
"Erkin Koray - Gokteki Yildizlar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Gonul Salincagi.mp3";"";""
"Erkin Koray - Saskin.mp3";"";""
"Erkin Koray - Senden Ayri.mp3";"";""
"Erkin Koray - Seni Her Gordugumde.mp3";"";""
"Erkin Koray - Silinmeyen Hatiralar.mp3";"";""
"Erkin Koray - Uzat Serce Parmagini.mp3";"";""
"Erkin Koray - Yagmur.mp3";"";""
"Erkin Koray - Yalnizlar Rihtimi.mp3";"";""
"Esra Balamir - 01-Elveda.mp3";"";""
"Esra Balamir - 02-Sarayli.mp3";"";""
"Esra Balamir - 03-Masalci.mp3";"";""
"Esra Balamir - 04-Sevdanin Tadi.mp3";"";""
"Esra Balamir - 05-Yanlis Secimler.mp3";"";""
"Esra Balamir - 06-Ya Sen Ya Ben.mp3";"";""
"Esra Balamir - 07-Olmaz Olsun.mp3";"";""
"Esra Balamir - 08-ضzlüyorum.mp3";"";""
"Esra Balamir - 09-Yanlis Secimler.mp3";"";""
"Esra Balamir - 10-Elveda(Remix).mp3";"";""
"1. Aman.mp3";"";""
"10. Summer Dream.mp3";"";""
"11. Young Turks.mp3";"";""
"12. Voluptious.mp3";"";""
"13. Yalnizim (Club Remix).mp3";"";""
"2. Miz Miz.mp3";"";""
"3. Masum Masum.mp3";"";""
"4. Yalnizim.mp3";"";""
"5. اok Geç (To Little To Late).mp3";"";""
"6. Allah Allah.mp3";"";""
"7. I'm Gonna Get Ya.mp3";"";""
"8. Turkish Delight.mp3";"";""
"9. Get Down.mp3";"";""
"01. Güle Güle.mp3";"";""
"02. Sinanay Darling (Kale'nin Bedenleri).mp3";"";""
"03. Shake It In Istanbul.mp3";"";""
"04. Hayat.mp3";"";""
"05. Yere Saglam Basarim.mp3";"";""
"06. Sen ve Ben.mp3";"";""
"07. Yan Cebe.mp3";"";""
"08. Kem Gِzler.mp3";"";""
"09. I'm Gonna Get ya.mp3";"";""
"10. Let's Dance.mp3";"";""
"11. Yüksek Yüksek Tepelere.mp3";"";""
"12. Let's Get A Little Close.mp3";"";""
"01-Alaturka (Tarkan).mp3";"";""
"02-Geze Geze.mp3";"";""
"03-Gِzyasi.mp3";"";""
"04-Istanbul (Sertab Erener).mp3";"";""
"05-Agir Roman Bale Suiti 1.mp3";"";""
"06-Med Cezir.mp3";"";""
"07-Nazim Ile Piraye.mp3";"";""
"08-La'l (Sezen Aksu).mp3";"";""
"09-Ilk Ask.mp3";"";""
"10-Cumhuriyet.mp3";"";""
"11-Sir (Levent Yüksel).mp3";"";""
"12-Agir Roman Bale Suiti 2.mp3";"";""
"13-Oniki.mp3";"";""
"14-Uzagim Olma (Nilüfer).mp3";"";""
"15-Sari Zeybek.mp3";"";""
"Fatih Erkoç - Atesimi Sِndür.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Ayaklarin اiplak.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Beklenen.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Canim Benim.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Efkar.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Gitme.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Gurur.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Hepsi De (versiyon 2).mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Içelim.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Son Pismalik.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Yazik Oldu.mp3";"2005";""
"Fatih Erkoç - Agustos Sonu.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Ani.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Avuç Içi Kadar.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Cefalar.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Ellerim Bombos.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Kadinsin.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Kurtulamam.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Oynatmaya Az Kaldi.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Seninleyim.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Sev Beni.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Tutusacaksin.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç - Yalnizim.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Akar Seller.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Bahar Bahçesi.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Baska Birsey Istemem.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Birakma.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Henüz.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Sen Yoksun Diye.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Sevdalar.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Seviyorum.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Takvimler.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Vazgeç.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Vefasiz.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Yavas Yavas.mp3";"1999";""
"Fatih Erkoç -  Bagirma اagirma.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Ca Ca.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Degmez Bu Hayat.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Gِkten Topraga.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Gülüme Varayim.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Memleketim.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Mutluluga.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Mutluluk Yollarinda.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Olacak Seymi.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Sende Sev.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Sensiz.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Unutuldum.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Zor.mp3";"1992";""
"Fatih Erkoç -  Aglama.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  اilgin Yar.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Deli Dolu.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Hani Sevenler Nerde.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Isyan.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Kardelen.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Korkmazdim.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Sensiz Olamam.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Sevdalar.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Yarali Ceylan.mp3";"1996";""
"Fatih Erkoç -  Ani.mp3";"2007";""
"Fatih Erkoç -  Canevimden.mp3";"2007";""
"Fatih Erkoç -  Ellerim Bombos (Remix).mp3";"2007";""
"Fatih Erkoç -  Gel Ey Seher.mp3";"2007";""
"Fatih Erkoç -  Mi Amor Habibi (My Love).mp3";"2007";""
"Fatih Erkoç - Asik Oldum.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Bastan اikar.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Elveda Tatlim.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Geceler.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Gel Demedin Mi.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Gel Dostum.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Gِzler Uykuda.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Kِr Kuyular.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Penceremden Gِkyüzüne.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Piti Piti.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Sen Benimsin.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç - Sevmenin Tam Zamani.mp3";"1993";""
"Fatih Erkoç -  Bana Mi Sordun.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Bir Varsin Bir Yoksun.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Dur.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Hataliyim.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Hiç Kolay Degil.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Ne Zalimsin.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Sana Deliyim.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Sipsevdi.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Sultanim.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Unutma Sakin.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Yana Yana.mp3";"1994";""
"Fatih Erkoç -  Yarim Gülümsemeler.mp3";"1994";""
"01.Ben Iki Kere Agladim.MP3";"";""
"02.Cilginim Benim.MP3";"";""
"03.Cukurovali.MP3";"";""
"04.Saz Ustam Saz.MP3";"";""
"05.Telgrafin Telleri.MP3";"";""
"06.Akdeniz Gِzlüm.MP3";"";""
"07.Pesimde Sen Varsin.MP3";"";""
"08.Zindandan Mehmed'e Mektup.MP3";"";""
"09.Odam Kirec Tutmuyor.MP3";"";""
"10.Bagdat'li ضmer Aga.MP3";"";""
"Beklerem ki yar gele.MP3";"";""
"Benim Babam.MP3";"";""
"Benim icin Farketmez.MP3";"";""
"Bu Dag ne Rüzgallar gِrdü.MP3";"";""
"Garibim Fukarayim.MP3";"";""
"Kacagim Yillardir.MP3";"";""
"Sen yoksun Ya.MP3";"";""
"ـzüm karasi gِzlerin.MP3";"";""
"Yadeller.MP3";"";""
"yakilmis Mektup.MP3";"";""
"Zor Gelyor.MP3";"";""
"01.Karadut.mp3";"";""
"02.Cilginim Benim.mp3";"";""
"03.Birazcik Hatir.mp3";"";""
"04.Gayri Dayanamam.mp3";"";""
"05.Gülbebekler.mp3";"";""
"06.Gitti.mp3";"";""
"07.Pisman Degilim.mp3";"";""
"08.Yar Gِzlerin Yemyesil.mp3";"";""
"09..Tomurcuk.mp3";"";""
"10.Hic Sansin Yok.mp3";"";""
"11.Hüzzam Sevda.mp3";"";""
"12.Sevgi Cicidir.mp3";"";""
"13.Cemre Düsünce.mp3";"";""
"14.Sokaktaki Adam.MP3";"";""
"Al Cuha.MP3";"";""
"Ben bu Aska Gِnül Vermem.MP3";"";""
"Ben Nasil Edem.MP3";"";""
"Bir Ceket isterem.MP3";"";""
"Diclenin Oglu.MP3";"";""
"Dogu Celini.MP3";"";""
"gurbet türküsü.MP3";"";""
"Karadir kaslarin.MP3";"";""
"Kirmizi Karanfil.MP3";"";""
"Merik.MP3";"";""
"Narimim.MP3";"";""
"sen Yine yanildin.MP3";"";""
"Su kanli zalimin.MP3";"";""
"Akdenizlim.MP3";"";""
"Aydinliga merhaba.MP3";"";""
"Erzurumda cevirdiler yolumu.MP3";"";""
"Güllerim Lal.MP3";"";""
"Günesi biz Uyandirdik.MP3";"";""
"Humanist.MP3";"";""
"Iki Gِzüm iki Cesme.MP3";"";""
"Kopamiyorum.MP3";"";""
"Nicin benden Uzaktasin.MP3";"";""
"Sen güzel insansin.MP3";"";""
"Türkü Gِzlüm.MP3";"";""
"Vatan Bizim.MP3";"";""
"Yalanmiydi.MP3";"";""
"Yandiridin Kalbimi.MP3";"";""
"01.Akdenizlim.mp3";"";""
"02.Bekle Kücügüm.Mp3";"";""
"03.Gül Bebekler.mp3";"";""
"04.Günesi Biz Uyandirdik.mp3";"";""
"05.Hic Sansin Yok.mp3";"";""
"06.Karadut.mp3";"";""
"07.Kilim.mp3";"";""
"08.Nazli Bebe.mp3";"";""
"09.Niye Bِyle Gec Kaldin.mp3";"";""
"10.ضlümüne Sevda.mp3";"";""
"11.Yagmur Yagar.mp3";"";""
"12.Yarina Kac Var.Mp3";"";""
"abbas.MP3";"";""
"Aceleciyim.MP3";"";""
"Agliyorsun.MP3";"";""
"Birtek sen Degilsin.MP3";"";""
"kar yagiyor disarida.MP3";"";""
"Karadeniz.MP3";"";""
"Potpori Firat Diyarbakir.MP3";"";""
"Türkülerle gِmün beni.MP3";"";""
"Birazcik Hatir.MP3";"";""
"Cemre düsünce.MP3";"";""
"Cilginim Benim.MP3";"";""
"gayri dayanamam.MP3";"";""
"Gitti Gitti.MP3";"";""
"Gülbebekler.MP3";"";""
"Hic sansin yok.MP3";"";""
"Huzzam Sevda.MP3";"";""
"karadut.MP3";"";""
"kilim.MP3";"";""
"Pisman Degilim.MP3";"";""
"sevgi Cicidir.MP3";"";""
"Sokaktaki Adam.MP3";"";""
"Tomurcuk.MP3";"";""
"Yar Gِzlerin Yemyesil.MP3";"";""
"01.Kilim.mp3";"";""
"02.Nazli Bebe.mp3";"";""
"03.Havar.mp3";"";""
"04.Kara Sevda.mp3";"";""
"05.Halime.mp3";"";""
"06.Kilim (Enstr.).mp3";"";""
"07.Seferberlik Türküsü.mp3";"";""
"08.Dogu Kiz.mp3";"";""
"09.Gülom.mp3";"";""
"10.Dostlar Icin.mp3";"";""
"11.Yaradan Askina.mp3";"";""
"12.Beri Gel Kara Gِz.mp3";"";""
"asyacan.MP3";"";""
"bir Zindan Yoklugun.MP3";"";""
"Dünya.MP3";"";""
"Etme Bulursun.MP3";"";""
"Firardayim.MP3";"";""
"Geceller.MP3";"";""
"Kadir Gecesi.MP3";"";""
"Kahpe Zindan.MP3";"";""
"mor Salkimli sokak.MP3";"";""
"Türkü Gِzlüm.MP3";"";""
"Yetter allah.MP3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - AKDENIZLIM.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - AYDINLIGA MERHABA.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - ERZURUMDA اEVIRDILER YOLUMU.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - GـLLERIM LAL.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - GـNESI BIZ UYANDIRDIK.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - HـMANIST.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - IKI GضZـM IKI اESME.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - KOPAMIYORUM.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - NIاIN BENDEN UZAKSIN.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - PISMAN DEGILIM.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - SEN GـZEL INSANSIN.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - SIIR.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - VATAN BIZIM.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - YALANMIYDI.mp3";"";""
"FATIH KISAPARMAK - YANDIRDIN KALBIMI.mp3";"";""
"alli Turnam.MP3";"";""
"ara ver güzel bu nasil Sevda.MP3";"";""
"Cayda Cira destani.MP3";"";""
"Gün olaydi.MP3";"";""
"Günesim Ol.MP3";"";""
"Kara Toprak.MP3";"";""
"Keki eyvah.MP3";"";""
"neyleyim Kosku.MP3";"";""
"Potpori Fidayda Macka Yolla.MP3";"";""
"Selama Geldi.MP3";"";""
"Siir.MP3";"";""
"Sobalarda Kuru Mese.MP3";"";""
"tellal.MP3";"";""
"Urfanin etrafi.MP3";"";""
"Yaz Beni.MP3";"";""
"BASIMIN_BELASI_ACCZ.MP3";"";""
"BOYNUMDA_POSU_ACCZ.MP3";"";""
"FIRARDAYIM_ACCZ.MP3";"";""
"GELINCIK_ACCZ.MP3";"";""
"GUNAHMI_ACCZ.MP3";"";""
"KARTPOSTAL_BABAM_ACCZ.MP3";"";""
"OLURMU_BOYLE_HASAN_ACCZ.MP3";"";""
"OPTUM_ELLERINI_ANADOLU_ACCZ.MP3";"";""
"PAPATYA_FALI_ACCZ.MP3";"";""
"VAY_ANASINA_VAY_ACCZ.MP3";"";""
"YAR_SENI_ACCZ.MP3";"";""
"Ayran.MP3";"";""
"bana Gِnder.MP3";"";""
"Ekmek Kahvesi.MP3";"";""
"Istanbulda o Aksam.MP3";"";""
"Niye Bِyle gec kaldin.MP3";"";""
"ضlümüne Sevda.MP3";"";""
"Pinokyo.MP3";"";""
"Portakal Cicegim.MP3";"";""
"Sen Gelince Aklima.MP3";"";""
"Susma.MP3";"";""
"Yagmur Yagar.MP3";"";""
"Yüregime Ektim Seni.MP3";"";""
"01.Can Vermem.Mp3";"";""
"02.Bu Gece Beni Düsün.Mp3";"";""
"03.Sevdaysa Sevda Kavgaysa Kavga.Mp3";"";""
"04.Sِylesem De.Mp3";"";""
"05.Selam Sِyle.Mp3";"";""
"06.Kochisar Illeri.Mp3";"";""
"07.Demek Gidiyorsun.Mp3";"";""
"08.Yigidi Gül Aglatir.Mp3";"";""
"09.Aybüke.Mp3";"";""
"10.Yarali Turnam.Mp3";"";""
"11.Fidos.Mp3";"";""
"12.Iki Tepe Bir Dere.Mp3";"";""
"akdeniz gِzlüm 6.mp3";"";""
"bagdatli ِmer aga..11.mp3";"";""
"ben iki kere agladim 1.mp3";"";""
"ben yollarin gِzyasiyim 10.mp3";"";""
"çilginim benim 2.mp3";"";""
"çukurovali 3.mp3";"";""
"odam kireç tutmuyor 9.mp3";"";""
"pesimde sen varsin 7.mp3";"";""
"saz ustam saz 4.mp3";"";""
"telgrfin telleri 5.mp3";"";""
"zindandan mehmede..8.mp3";"";""
"Agaclar ayakta olur.MP3";"";""
"Daglara Agit.MP3";"";""
"eski Toprak.MP3";"";""
"Haram Saltanati.MP3";"";""
"hastane ِnünde Incir.MP3";"";""
"Kerkuk Kalasiyam.MP3";"";""
"mavi Gül.MP3";"";""
"Sevmedi Beni.MP3";"";""
"Silaya Dogru.MP3";"";""
"Varmisin.MP3";"";""
"Yesil Basli Telli Turna.MP3";"";""
"Zehirim Sensin.MP3";"";""
"01.Hayat Bana Yalan Sِyledi.mp3";"";""
"02.Yigittin.mp3";"";""
"03.Demek Gidiyorsun.mp3";"";""
"04.Memleket Sevdadir.mp3";"";""
"05.Belki.mp3";"";""
"06.Temmuz Geldi.mp3";"";""
"07.Zeynep.mp3";"";""
"08.Insan Kardesim.mp3";"";""
"Ask Yüzünden.Mp3";"";""
"Ayrilik.Mp3";"";""
"Bekle Kücügüm.Mp3";"";""
"Gecenin Kemani.Mp3";"";""
"Halay Bize Yakisir.Mp3";"";""
"Hazal Gelin.Mp3";"Turk";""
"Melek Annem.Mp3";"";""
"Meydanlar.Mp3";"";""
"Selam Sِyle.Mp3";"";""
"Urfa Kurtulus Türküsü.Mp3";"";""
"Viz Gelir.Mp3";"";""
"Yarina Kac Var.Mp3";"";""
"Yemen Potporisi.Mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 01 - Vermem.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 02 - Ayrilmayalim.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 03 - Mavi Mavi Masmavi.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 04 - Canim Yanar.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 05 - Aklim Basimda Degil.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 06 - Kemanci EnstrumentaL.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 07 - Yalniz Adam.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 08 - Yalan.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 09 - Anlayamadim.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 10 - CaL CaL.mp3";"";""
"Ferda AniL Yarkin 2006 - 11 - Dilim Varmiyor.mp3";"";""
"01 Askinla Beni Oldürdün.mp3";"1969";""
"02 Leyla (Gazelli).mp3";"1969";""
"03 Melekler Güler Yüze.mp3";"1969";""
"04 Derdin Nedir Sormuyorlar.mp3";"1969";""
"05 Dilek Kapisi.mp3";"1969";""
"06 Bu Kara Sevda (Gazelli).mp3";"1969";""
"07 Yüregimde Yare Var.mp3";"1969";""
"08 Dünya Ahret Kardesimsin.mp3";"1969";""
"09 Bilmemki Deli Gِnül (Gazelli).mp3";"1969";""
"10 Tatli Cingenem.mp3";"1969";""
"11 Adana Barajinda.mp3";"1969";""
"12 Kaderimsin (Gazelli).mp3";"1969";""
"13 Dur Dinle Sevgilim.mp3";"1969";""
"01 Postacilar.mp3";"1974";""
"02 Sana Kaderimsin Dedim.mp3";"1974";""
"03 Mahkumlarin Duasi.mp3";"1974";""
"04 Mahser Günü.mp3";"1974";""
"05 Cicekler Acsin.mp3";"1974";""
"06 Dur Dinle Sevgilim.mp3";"1974";""
"07 Kir Cicekleri.mp3";"1974";""
"08 Sakin Düsme.mp3";"1974";""
"09 Ne bilirdim Ki.mp3";"1974";""
"10 Yuregimde Yara Var.mp3";"1974";""
"11 Aksam Günesi.mp3";"1974";""
"12 Bana Gerçekleri Sِyle.mp3";"1974";""
"01 Allah Sahidim Olsun.mp3";"1976";""
"02 Deli Gِnül.mp3";"1976";""
"03 Askinla Beni Oldürdün.mp3";"1976";""
"04 Kara Sevda.mp3";"1976";""
"05 Dilek Kapisi.mp3";"1976";""
"06 Derdin Nedir Sormuyorlar.mp3";"1976";""
"07 ضlüm Vardi Ayrilik Yoktu.mp3";"1976";""
"08 Dünya Ahiret Kardesimsin.mp3";"1976";""
"09 Melekler Güler Yüze.mp3";"1976";""
"10 Tatli Cingenem.mp3";"1976";""
"A1 Vazgec Felek.mp3";"1977";""
"A2 Derbeder (Eski).mp3";"1977";""
"A3 Yagmur Gِzyaslarim (Eski).mp3";"1977";""
"A4 Birak Su Gurbeti.mp3";"1977";""
"A5 Sevdalilar Beni Anlar (Eski).mp3";"1977";""
"B1 Gِnül Oyunu.mp3";"1977";""
"B2 Hapishane.mp3";"1977";""
"B3 Yaddeller.mp3";"1977";""
"B4 Sanma Sana Dِnerim.mp3";"1977";""
"B5 Seninle ضyle.mp3";"1977";""
"A1 Huzurum Kalmadi.mp3";"1977";""
"A2 Gelme Artik.mp3";"1977";""
"A3 Sevgili Yarim.mp3";"1977";""
"A4 Kalp Yarasi.mp3";"1977";""
"A5 Almanya treni.mp3";"1977";""
"B1 Beddua.mp3";"1977";""
"B2 Kaderimsin.mp3";"1977";""
"B3 Hatira Defteri.mp3";"1977";""
"B4 Inanmadin Sevdigime.mp3";"1977";""
"B5 Hayat Adami.mp3";"1977";""
"A1 Batan Gunes.mp3";"1978";""
"A2 Hatirlarmisin.mp3";"1978";""
"A3 Aklimi Basimdan Aldin.mp3";"1978";""
"A4 Bekledim durdum.mp3";"1978";""
"A5 Olurmu bِyle olurmu.mp3";"1978";""
"B1 Kara Bahtim.mp3";"1978";""
"B2 Ne senden Gecerim.mp3";"1978";""
"B3 Kaybolan Gunler.mp3";"1978";""
"B4 Garipler Cile Ceker.mp3";"1978";""
"B5 Sabir Duasi.mp3";"1978";""
"A1 Merak etme sen.mp3";"1978";""
"A2 Cesme.mp3";"1978";""
"A3 Durdurun dünyayi.mp3";"1978";""
"A4 Boynu bükügüm.mp3";"1978";""
"A5 Muhtaç etme beni.mp3";"1978";""
"B1 Benim gibi sevenler.mp3";"1978";""
"B2 Sِz geçmiyor gِnlüme.mp3";"1978";""
"B3 Alistim.mp3";"1978";""
"B4 Aglamasam Uyuyamam.mp3";"1978";""
"B5 Sِz veriyorum.mp3";"1978";""
"01 Olmaz Olsun.mp3";"1979";""
"02 Insan Sevince.mp3";"1979";""
"03 Sevginin ضtesinde.mp3";"1979";""
"04 Keman Taksimi.mp3";"1979";""
"05 Kosturdu Pesinden.mp3";"1979";""
"06 Dert Kitabi.mp3";"1979";""
"07 Bu Günler Yasanacak.mp3";"1979";""
"08 Yalanci Gِzlerin.mp3";"1979";""
"09 Sِyleyin Yildizlar.mp3";"1979";""
"10 Nisan Yagmuru.mp3";"1979";""
"11 Senin Yerine.mp3";"1979";""
"12 Anlami Olmaz.mp3";"1979";""
"01 Yuvasiz Kuslar.mp3";"1979";""
"02 Gelin Mi Oluyorsun.mp3";"1979";""
"03 Yetti Kader.mp3";"1979";""
"04 Tِvbekar.mp3";"1979";""
"05 Aramizda Engeller var.mp3";"1979";""
"06 Yeter (Sira Daglar).MP3";"1979";""
"07 Leyla.mp3";"1979";""
"08 Beddua.mp3";"1979";""
"09 Seninle ضyle.mp3";"1979";""
"10 ـmit Dolu Yillarim.mp3";"1979";""
"Allah Acisin Bana.mp3";"1980";""
"Anlami Olmaz.mp3";"1980";""
"Bir Avuç Gِzyasi.mp3";"1980";""
"Bir Damla Ates.mp3";"1980";""
"Dert Kitabi.mp3";"1980";""
"Günaha Girme.mp3";"1980";""
"Hayat Adami Oldum.mp3";"1980";""
"Seherin Vaktinde.mp3";"1980";""
"Senin Yerine.mp3";"1980";""
"Sevginin ضtesi.mp3";"1980";""
"Yapragi Dِkülen.mp3";"1980";""
"Zalim Sevgilim.mp3";"1980";""
"A1 Sendemi Leyla (Eski).mp3";"1983";""
"A2 Can Birakmadin.mp3";"1983";""
"A3 Seni Dilendim.mp3";"1983";""
"A4 Bir Adim Atipta.mp3";"1983";""
"A5 Sِyle Bana Doktor.mp3";"1983";""
"B1 Yildizlarda Kayar (Eski).mp3";"1983";""
"B2 Mimar.mp3";"1983";""
"B3 Yolun Sonu.mp3";"1983";""
"B4 Nasil Bakarsin.mp3";"1983";""
"B5 Seni Düsünüyorum.mp3";"1983";""
"A1 Kurtuldum.mp3";"1985";""
"A2 Her Saat Basinda.mp3";"1985";""
"A3 Bana Bir seyler Sِyle.mp3";"1985";""
"A4 Yasli Gِzlerle.mp3";"1985";""
"B1 Gitme Yarim.mp3";"1985";""
"B2 Hakli Degil Mi.mp3";"1985";""
"B3 Ne Cikar.mp3";"1985";""
"B4 Bir Tanem.mp3";"1985";""
"B5 Gurbetciler.mp3";"1985";""
"01 Kader Kotu Degil mi.mp3";"1986";""
"02 Acilar.mp3";"1986";""
"03 Ne Anlami Var.mp3";"1986";""
"04 Icimde Bir His Var.mp3";"1986";""
"06 Yakti Güzel.mp3";"1986";""
"07 Birini Ariyorum.mp3";"1986";""
"08 Ya Benimsin Ya Topragin.mp3";"1986";""
"09 Bak Benim Icin.mp3";"1986";""
"10 Her seyi tanri bilir.mp3";"1986";""
"11 Yuregimde Yazdiklarin.mp3";"1986";""
"12 Acilar (Siirli).mp3";"1986";""
"A1 Haram Oldu.mp3";"1986";""
"A2 Senin Için.MP3";"1986";""
"A3 Bizim Sokaklar.MP3";"1986";""
"A4 Iki Hasret.mp3";"1986";""
"A5 Canimin Ici.MP3";"1986";""
"B1 Yabancimiyim.mp3";"1986";""
"B2 Gittin De Sevgilim.mp3";"1986";""
"B3 Bilemezsin.mp3";"1986";""
"B4 Aski Bana Anlatma.MP3";"1986";""
"B5 Ben Olaydim.mp3";"1986";""
"A1 Icimde Bir His Var.mp3";"1987";""
"A2 Sevgiler Cicek Gibi.mp3";"1987";""
"A3 Sitem.mp3";"1987";""
"A4 Neden.mp3";"1987";""
"A5 Gِnlümün Sultani.mp3";"1987";""
"B1 Ya Benimsin Ya Topragin.mp3";"1987";""
"B2 Bir Yaban Gibi.mp3";"1987";""
"B3 Yüregin Tas Olsada.mp3";"1987";""
"B4 Bilmece.mp3";"1987";""
"B5 Saklama Sevdigini.mp3";"1987";""
"A1 Naz Etme.mp3";"1988";""
"A2 Canina Okuyacagim.mp3";"1988";""
"A3 Geri Getir ضmrümü.mp3";"1988";""
"A4 Anne Duy Sesimi.mp3";"1988";""
"A5 Elveda Gencligim.mp3";"1988";""
"B1 Uzadi Geceler.mp3";"1988";""
"B2 Sende.mp3";"1988";""
"B3 Ah Bir Cocuk Olsaydim.mp3";"1988";""
"B4 Bugün Sen.mp3";"1988";""
"B5 Gencligim.mp3";"1988";""
"B6 Suc Benim Mi.mp3";"1988";""
"A1 Allahim Sen Bilirsin (Eski).mp3";"1989";""
"A2 Sanmaki Yasiyorum.mp3";"1989";""
"A3 Insanim Insan.mp3";"1989";""
"A4 ضyle Sirinsin.mp3";"1989";""
"A5 Hatiralar.mp3";"1989";""
"A6 Asik Oldum Ben Sana.mp3";"1989";""
"B1 Bu sehrin geceleri.mp3";"1989";""
"B2 Avareyim.mp3";"1989";""
"B3 Arayacaksin.mp3";"1989";""
"B4 Sen Benden Dertlisin.mp3";"1989";""
"B5 Kapa Perdelerini.mp3";"1989";""
"A1 Allahim Sen Bilirsin.mp3";"1989";""
"A2 Avareyim.mp3";"1989";""
"A3 Bir Duamiz Vardi.mp3";"1989";""
"A4 Nisan yagmuru.mp3";"1989";""
"A5 Ya benimsin ya topragin.mp3";"1989";""
"A6 Sende mi leyla.mp3";"1989";""
"A7 Zamansiz gidisin.mp3";"1989";""
"B1 Merak etme sen.mp3";"1989";""
"B2 Su Genc Omrumun.mp3";"1989";""
"B3 Anne.mp3";"1989";""
"B4 Ah bir çocuk Olsaydim.mp3";"1989";""
"B5 اesme.mp3";"1989";""
"B6 Bizim Sokaklar.mp3";"1989";""
"B7 Bende ِzledim.mp3";"1989";""
"B8 Gel.mp3";"1989";""
"01-LEYLA.MP3";"1990";""
"02-Bir mucize yarat.MP3";"1990";""
"03-Dondum durdum.MP3";"1990";""
"04-Durup dururken.MP3";"1990";""
"05-Baslamak niye.MP3";"1990";""
"06-Cicekli fistan [ALLANIYORSUN].MP3";"1990";""
"07-Bana sor.MP3";"1990";""
"08-Hatiran yeter.MP3";"1990";""
"09-Yanmisim.MP3";"1990";""
"10-Sevebilseydin.MP3";"1990";""
"11-Kalbimi caldin.MP3";"1990";""
"01 - Gelirsen.mp3";"1991";""
"02 - Bana Da Sِyle.mp3";"1991";""
"03 - Sen Olacaktin.mp3";"1991";""
"04 - Unutmak Istiyorum.mp3";"1991";""
"05 - Beni Dusun.MP3";"1991";""
"06 - Ne Oldu.mp3";"1991";""
"07 - Sevdali Gِzlerim.mp3";"1991";""
"08 - Cano.mp3";"1991";""
"09 - Essin Rüzgarlar.mp3";"1991";""
"10 - Bunu Senden Beklemezdim.mp3";"1991";""
"01-emmoglu.mp3";"1992";""
"02-geçenyىl.mp3";"1992";""
"03-dedikodu.mp3";"1992";""
"04-prangalar.mp3";"1992";""
"05-bir bilsen.mp3";"1992";""
"06-kanayan gül-yine sensiz.mp3";"1992";""
"07-sabahçى kahvesi.mp3";"1992";""
"08-sen nerdesin ben nerdeyim.mp3";"1992";""
"10-yüregimde çarpىyorsun.mp3";"1992";""
"01 Cesme.mp3";"1996";""
"02 Hapishane.mp3";"1996";""
"03 Huzurum Kalmadi.mp3";"1996";""
"04 Batan Günes.mp3";"1996";""
"05 Derbeder.mp3";"1996";""
"06 Birak su Gurbeti.mp3";"1996";""
"07 Benim Gibi Sevenler.mp3";"1996";""
"08 Alistim.mp3";"1996";""
"09 Merak Etme Sen.mp3";"1996";""
"10 Nisan Yagmuru.MP3";"1996";""
"11 Durdurun Dunyayi.MP3";"1996";""
"12 Bende ضzledim.mp3";"1996";""
"Ferdi Tayfur - Belki Bir Sabah Geleceksin.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Ben Küskünüm Felege.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Bir Bahar Aksami.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Derdimden Anlayan Yok.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Doymadim Sana.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Enginde Yavas Yavas.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Gezdigim Dikenli Ask Yollari.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Gِnlüm Yarali.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Her Mevsim Içimden.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Hicaz Saz Semaisi.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Hüzzam Saz Semaisi.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Kalbimin Sahibi Sensin.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Kِylü Güzeli.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Leyla Bir ضzge Candir.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Niçin Baktin Bana ضyle.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Nihavent Saz Semaisi.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Sarkilar Seni Sِyler.mp3";"";""
"Ferdi Tayfur - Simdi Uzaklardasin.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 01. Yol Bitti اoktan.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 02. Bizim Sarkimiz.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 03. Biri Bana Gelsin.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 04. Aklim Sende Kalir.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 05. Bir Dua Gibi.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 06. Gül Ki.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 07. Sen Sِyle Hayat.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 08. Kabul.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 09. Son Askim.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 10. Takvim.mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 11. Doymadim Sana ( Emel Sayin'la Düet ).mp3";"";""
"Ferhat Gِçer - 12. Aldirma Gِnül.mp3";"";""
"01 - Dِn Diyemedim.mp3";"";""
"02 - Aman.mp3";"";""
"03 - Asklarىn En Güzeli.mp3";"";""
"04 - Dola Dola.mp3";"";""
"05 - Tamah.mp3";"";""
"06 - Sevgisiz Olmaz.mp3";"";""
"07 - Yastayىm.mp3";"";""
"08 - Cok Yorgunum Kaptan.mp3";"";""
"09 - Dِk Zülküfünü.mp3";"";""
"10 - Caruso.mp3";"";""
"11 - Yemen Türküsü.mp3";"";""
"12 - Dola Dola (Ozan Do؛ulu Remix).mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 01 - Izmir Yaniyor.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 02 - Cennet.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 03 - Hancer.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 04 - YoLun Acik Olsun.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 05 - Yeditepe.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 06 - Vur Kadehi.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 07 - Yanginim Büyük.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 08 - Isyan.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 09 - Kadikِy.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 10 - Sevincim OL.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 11 - Gidemem.mp3";"";""
"FERHAT GضCER 2007 - 12 - YalaN.mp3";"";""
"Ferhat Gocher (Dido).mp3";"";""
"01 - LAVINIA.mp3";"";""
"02 - HOPTIRINOM.mp3";"";""
"03 - NENNI.mp3";"";""
"04 - SEVGILI OYKULER.mp3";"";""
"05 - PARANOYA.mp3";"";""
"06 - BEYAZ.mp3";"";""
"07 - ADI SEVDA.mp3";"";""
"08 - HEP SARHOS.mp3";"";""
"09 - AY.mp3";"";""
"10 - BURALAR SOGUK.mp3";"";""
"11 - KORDUGUM.mp3";"";""
"12 - BENI RAHATTA DINLEYIN.mp3";"";""
"01 Unut Beni.mp3";"";""
"02 Hep Uzaklara.mp3";"";""
"03 Golge.mp3";"";""
"04 Cis.mp3";"";""
"05 Oysa Ellerin.mp3";"";""
"06 Ela.mp3";"";""
"07 Yollar.mp3";"";""
"08 Askin E Hali.mp3";"";""
"09 Duslerime Kal.mp3";"";""
"10 Evimin Bir Odasi.mp3";"";""
"11 Sor.mp3";"";""
"01-FD.mp3";"";""
"02-BURALARDAN GITME.mp3";"";""
"03-ALEV ALEV.mp3";"";""
"04-BOS DERS SARKISI.mp3";"";""
"05-CUMARTESI.mp3";"";""
"06-DUSLER SOKAGI.mp3";"";""
"07-NADAS.mp3";"";""
"08-GAMLI UCAK.mp3";"";""
"09-YALAN.mp3";"";""
"01 Ayni.mp3";"";""
"02 Dipteyim Sondayim Depresyondayim.mp3";"";""
"03 Yalnizligim Sana Emanet.mp3";"";""
"04 Ucak.mp3";"";""
"05 Icimden Sehirler Geciyor.mp3";"";""
"06 Senin Sarkin.mp3";"";""
"07 Yaninda.mp3";"";""
"08 Son Yapragiydi Guzun.mp3";"";""
"09 Biterken Hersey.mp3";"";""
"10 Iyi Uykular.mp3";"";""
"11 Dipteyim Ben.mp3";"";""
"01 - اok Geç.mp3";"";""
"02 - Beni Birakma.mp3";"";""
"03 - Yenikِy.mp3";"";""
"04 - Kara Kara.mp3";"";""
"05 - Sِz Ver.mp3";"";""
"06 - Kurumus ضlüyorken.mp3";"";""
"07 - اok Asik.mp3";"";""
"08 - Yüzün.mp3";"";""
"09 - ضzledim.mp3";"";""
"10 - Hazir Cevap.mp3";"";""
"11 - Ardindan.mp3";"";""
"12 - Senin Için.mp3";"";""
"Feridun Düzagaç -  Adi Sevda.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Beyaz.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Bos Ders Sarkisi.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Buralardan Gitme.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Dipteyim Sondayim Depresyondayim.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Düslerimde Kal.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Ela.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  F.D..mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Gِlge.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - - Nadas.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Sevgili ضvgüler.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Son Yapragiydi Gِzün.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Unut Beni.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç  - Yalan.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -  Yanlizligim Sana Emanet.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Alev Alev.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Askin E Hali.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Biterken Hersey.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Cumartesi.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Düsler Sokagi.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Lavinia.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Paranoya.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Senin Sarkin.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Uçak.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç - Yanimda.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç- Içimden Sehirler Geçiyor.mp3";"2004";""
"Feridun Düzagaç -Rüzgar.mp3";"2004";""
"Filiz (Catir Catir).mp3";"";""
"Filiz (Seviyorum Seni).mp3";"";""
"01_AFFET.MP3";"";""
"02_ALAGUEL.MP3";"";""
"03_ANESTEZIK ASK.MP3";"";""
"04_ARAPSACI.MP3";"";""
"05_BELKI_BIRGUN.MP3";"";""
"06_BEN_HEP_BOYLEYIM.MP3";"";""
"07_GIZLICE.MP3";"";""
"08_KOERPECIGIM.MP3";"";""
"09_SENIDE_ADAM_SANDIM.MP3";"";""
"10_SENINIM.MP3";"";""
"11_YANLIZIK_DURAGI.MP3";"";""
"12_ISYAN.MP3";"";""
"01.Gِnlümün Içindedir.mp3";"";""
"02.Hicaz Saz Semaisi.mp3";"";""
"03.Gِrmedim ضmrümün Asude Geçen Bir Demini.mp3";"";""
"04.Yollarina Gül Dِktüm.mp3";"";""
"05.Saçinin Tellerine.mp3";"";""
"06.Ben Küskünüm Felege.mp3";"";""
"07.Pisman Olur da Birgün.mp3";"";""
"08.Dilimi Baglasalar.mp3";"";""
"09.Dertleri Zevk Edindim.mp3";"";""
"10.Artik Yeserecek Bir Dalim Yok.mp3";"";""
"11.Niçin Baktin Bana ضyle.mp3";"";""
"12.Ne Gelen Var Ne Soran Var.mp3";"";""
"13.Minimini Nihavend Pesrev.mp3";"";""
"14.Kimseye Etmem Sikayet.mp3";"";""
"15.Ask Bu Degil.mp3";"";""
"16.Gِzleri Aska Gülen.mp3";"";""
"Funda Arar - Asksiz Kal.mp3";"";""
"Funda Arar - Dِnemem.mp3";"";""
"Funda Arar - Gecsede Yillar.mp3";"";""
"Funda Arar - Gün Gelecek.mp3";"";""
"Funda Arar - Haberin Varmi.mp3";"";""
"Funda Arar - Kirik Düsler.mp3";"";""
"Funda Arar - Maske.mp3";"";""
"Funda Arar - Neyse.mp3";"";""
"Funda Arar - ضzledim.mp3";"";""
"Funda Arar - Roman.mp3";"";""
"Funda Arar - Sevda Yanigi.mp3";"";""
"Funda Arar - Yangin Yeri.mp3";"";""
"Funda Arar - Ah Oglan.mp3";"";""
"Funda Arar - Ay Dogmadan Gel.mp3";"";""
"Funda Arar - Aysel.mp3";"";""
"Funda Arar - Berdel Gelin.mp3";"";""
"Funda Arar - Cam Kirigi.mp3";"";""
"Funda Arar - Cok Hainsin.mp3";"";""
"Funda Arar - Kaldirimlar.mp3";"";""
"Funda Arar - Sevgilerde.mp3";"";""
"Funda Arar - Sonu Yok Bu Askin.mp3";"";""
"Funda Arar - Yagmur.mp3";"";""
"Funda Arar - 01 - Karartma Günleri.mp3";"";""
"Funda Arar - 02 - Benim Için ـzülme.mp3";"";""
"Funda Arar - 03 - Karaya Vuran Gemiler.mp3";"";""
"Funda Arar - 04 - Dua.mp3";"";""
"Funda Arar - 05 - Savur.mp3";"";""
"Funda Arar - 06 - Gurbet Kusu.mp3";"";""
"Funda Arar - 07 - Skandal.mp3";"";""
"Funda Arar - 08 - Bu Sabah Günes Dogmuyor.mp3";"";""
"Funda Arar - 09 - Camdan Kalp.mp3";"";""
"Funda Arar - 10 - Yasak Elma.mp3";"";""
"Funda Arar - 11 - Beni Benle Bِyle.mp3";"";""
"Funda Arar - 12 - Son Dans.mp3";"";""
"Gece Yolculari - A‏k Bir قeydir.mp3";"";""
"Gece Yolculari - A‏ka فhtiyac‎m Yok.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Ayr‎l‎ً‎n Sonras‎.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Bitmedi.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Bo‏ver.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Dü‏es.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Gِkler Aًl‎yor.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Hüzün.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Nerdesin.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Off.mp3";"";""
"Gece Yolculari - Rüya.mp3";"";""
"Gece Yolcularى- Seninle Bir Dakika.mp3";"2006";""
"01. Ihtimal.mp3";"";""
"02. Yildizlardayim.mp3";"";""
"03. Kapatma Gِzlerini.mp3";"";""
"04. Bir Yer Var mi.mp3";"";""
"05. Sirilsiklam.mp3";"";""
"06. Asklar da Yorulur.mp3";"";""
"07. Dur Gitme.mp3";"";""
"08. Deger mi.mp3";"";""
"09. Geceler Sevenler Içindir.mp3";"";""
"10. Bir Daha Dِnme.mp3";"";""
"11. Olmuyor.mp3";"";""
"12. Masal.mp3";"";""
"13. Sen Gidince.mp3";"";""
"Gece Yolcular_ - Allahim.mp3";"";""
"Gece Yolcular_ - ?l_m De Var.mp3";"";""
"Unut Beni.mp3";"";""
"01. Aradim Seni.mp3";"";""
"02. Bِgürtlenli Reçel.mp3";"";""
"03. Her Gece.mp3";"";""
"04. Lalala.mp3";"";""
"05. Sen.mp3";"";""
"06. Senden ضnce.mp3";"";""
"07. Senin Olurum.mp3";"";""
"08. Seviyorum ضzlüyorum.mp3";"";""
"09. Umrumda Degilsin.mp3";"";""
"10. Vay Be Ben Neymisim.mp3";"";""
"01-Gokhan_Kan-Bilet.mp3";"";""
"02-Gokhan_Kan-Yavrum.mp3";"";""
"03-Gokhan_Kan-Biraktigin_Gibi.mp3";"";""
"04-Gokhan_Kan-Gitme_Sana_Muhtacim_feat Zeynep Dizdar.mp3";"";""
"05-Gokhan_Kan-Password.mp3";"";""
"06-Gokhan_Kan-Ask_Bu_Kadar.mp3";"";""
"07-Gokhan_Kan-Canin_Sagolsun.mp3";"";""
"08-Gokhan_Kan-Yavrum__Versiyon.mp3";"";""
"09-Gokhan_Kan-Samama.mp3";"";""
"01 - Curan.mp3";"";""
"02 - Tanbron.mp3";"";""
"03 - Baglaya.mp3";"";""
"04 - Nayfly.mp3";"";""
"05 - Etrans.mp3";"";""
"06 - Umteka.mp3";"";""
"07 - Durbina.mp3";"";""
"08 - Ethnotronix.mp3";"";""
"09 - Oudin.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - DOGUNUN MANASTIRI_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - EV_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - GUN BE GUN_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - KAYIP CANTA_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - KIMSE DONMEDI_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - KURKCU HAN_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - MARDIN MOTELI_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - SOFRA_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - SON KULELER_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - TUVALET KAGIDI_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - YOLCULUK_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - YUKSEK DAGLAR_New.mp3";"";""
"GOKHAN KIRDAR - ZIKR-IN_New.mp3";"";""
"01. Anlarsin Ya_New.mp3";"";""
"02. Yerine Sevemem_New.mp3";"";""
"03. Serseri Mayin_New.mp3";"";""
"04. Gِzbebegim_New.mp3";"";""
"05. Fayton_New.mp3";"";""
"06. Fotograflar_New.mp3";"";""
"07. Nisan_New.mp3";"";""
"08. Canim Feda_New.mp3";"";""
"09. Son Bir Kez_New.mp3";"";""
"10. Bile Bile_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  cesaret_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  cikart_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  duzmece_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  kafes_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  niye_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  surunerek_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  susma_New.mp3";"";""
"Gokhan Kirdar  -  Trip  -  uyanis_New.mp3";"";""
"01 AH AYARTAN YAR_New.mp3";"";""
"02 USTUME BASIP GECME_New.mp3";"";""
"03 YATAGINA GOZ KOYDUM_New.mp3";"";""
"04 TUTUNAMADIM_New.mp3";"";""
"05 DOKUN TENIME_New.mp3";"";""
"06 DIVANE_New.mp3";"";""
"07 YASIYORUZ_New.mp3";"";""
"08 SABRET_New.mp3";"";""
"09 HEP AYNI ASK_New.mp3";"";""
"10 GECE MELEK VE BIZIM COCUKLAR_New.mp3";"";""
"01 Karsi Kiyi (Jenerik Mix)_New.mp3";"";""
"02 ـstüme Basip Gecme_New.mp3";"";""
"03 A Kadin_New.mp3";"";""
"04 Fayton_New.mp3";"";""
"05 Esen Rüzgar_New.mp3";"";""
"06 Baris Icin_New.mp3";"";""
"07 Garibi_New.mp3";"";""
"08 Barak Nefes_New.mp3";"";""
"09 Karsi Kiyi (Keman Mix)_New.mp3";"";""
"10 Piyano_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Ethnotronix_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Gündüz Uykusu_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Kapalى اarƒى_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Keyf_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Merdiven_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Otel Odasى_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Oudin_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Tanbron_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Umteka_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Ya؛mur (Jenerik Mix)_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Ya؛mur_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - Yolculuk_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kirdar - Yagmur Dansi (Past Mix)_New.mp3";"";""
"Gِkhan Kirdar - Yagmur Dansi (Today Mix)_New.mp3";"";""
"ASLINDA.mp3";"";""
"ATESINLE YAK.mp3";"";""
"AYRILAMAM.mp3";"";""
"KADER UTANSIN.mp3";"";""
"OYLE BUYU KI ICIMDE KIMSE KALMASIN.mp3";"";""
"SANA YINE MUHTACIM.mp3";"";""
"SAVRULDUM YILLAR YINI.mp3";"";""
"YASIN TUTMAZ.mp3";"";""
"YAVAS OL YAVAS 1.mp3";"";""
"YAVAS OL YAVAS 2.mp3";"";""
"YORGUNUM.mp3";"";""
"01 Vah Vah.mp3";"";""
"02 Bize Ask Lazim.mp3";"";""
"03 ضldürür Sevdan.mp3";"";""
"04 Yüz Yilin Aptali.mp3";"";""
"05 Kinalim.mp3";"";""
"06 Bize Ask Lazim (R&B).mp3";"";""
"07 Vah Vah (R&B).mp3";"";""
"08 Resimler Hayaller (Albüm Edit).mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Benide Gor Yarabbim.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Bir Veda Hikayesi.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Bosver.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Can Yoldasim.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Citirim.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Civciv.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Donemem.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Hatirla.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Masum Kadin.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Odedim.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Yemezler.MP3";"";""
"ALISAMADIM.mp3";"";""
"ARAMAZSAN ARAMA.mp3";"2000";""
"FEDA OLSUN.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Benim Icin Napardin ( Nazan Oncel Vers. ).mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Benim Icin Napardin.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Kader Utansin ( Club Mix ).mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Kalbim Seninle ( Akustik ).mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Kalbim Seninle.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - One More Time.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Askim.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Baliklara Yem Olduk.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Dayanamam.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Gidenlere.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Nerdesin.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Ozel Kiz.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Ozelsin.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Sebebimsin.MP3";"";""
"Gokhan Ozen - Usuyorum.mp3";"";""
"Gokhan Ozen - Yuregimden Uzaklarda.MP3";"";""
"01 Aglamak Sirayla.mp3";"";""
"02 Tovbeliyim.mp3";"";""
"03 Seni Ozledim.mp3";"";""
"04 Resimler & Hayaller.mp3";"";""
"05 Buraya Kadar.mp3";"";""
"06 Inkar Etme.mp3";"";""
"07 Kalsin.mp3";"";""
"08 Ikimizde Kaybetttik.mp3";"";""
"09 Tovbeliyim (R&B).mp3";"";""
"10 Tadi Yok.mp3";"";""
"11 Yalan Dunya.mp3";"";""
"12 Seni Ozledim (Trio).mp3";"";""
"13 Aslinda 2.mp3";"";""
"14 Ikimizde Kaybbetik (Akustik).mp3";"";""
"15 Inkar Etme (Akustik).mp3";"";""
"01. Gِkhan Tepe - Gel Askim.mp3";"";""
"02. Gِkhan Tepe - Yürü Yüregim.mp3";"";""
"03. Gِkhan Tepe - Insanoglu.mp3";"";""
"04. Gِkhan Tepe - Yaz Gecesi.mp3";"";""
"05. Gِkhan Tepe - Emrine Amade.mp3";"";""
"06. Gِkhan Tepe - Oldu.mp3";"";""
"07. Gِkhan Tepe - Kaç Kere.mp3";"";""
"08. Gِkhan Tepe - Evire اevire.mp3";"";""
"09. Gِkhan Tepe - Unut Kalbim.mp3";"";""
"10. Gِkhan Tepe - Bu Yüzden.mp3";"";""
"11. Gِkhan Tepe - Tarih Oldun.mp3";"";""
"Gِksel - Dِn.mp3";"1997";""
"Gِksel - Evire اevire.mp3";"1997";""
"Gِksel - Kursuni Renkler.mp3";"1997";""
"Gِksel - Olur Ya.mp3";"1997";""
"Gِksel - Sabir.mp3";"1997";""
"Gِksel - Sensiz Kalinca.mp3";"1997";""
"Gِksel - Unut Dediler.mp3";"1997";""
"Gِksel - Uzun Uzun Yollar.mp3";"1997";""
"Gِksel - Yakisikli.mp3";"1997";""
"Gِksel - Bir Ihtimal.mp3";"2001";""
"Gِksel - Bu Kadar.mp3";"2001";""
"Gِksel - Depresyondayim.mp3";"2001";""
"Gِksel - Gülümse.mp3";"2001";""
"Gِksel - Günün Birinde.mp3";"2001";""
"Gِksel - Hak Yerini Buldu.mp3";"2001";""
"Gِksel - Kiz Gibi.mp3";"2001";""
"Gِksel - Kِrebe.mp3";"2001";""
"Gِksel - Niyet.mp3";"2001";""
"Gِksel - Paril  Paril.mp3";"2001";""
"Gِksel - Uzatmalarda.mp3";"2001";""
"Gِksel - Acitmaz Beni.mp3";"2003";""
"Gِksel - Alli Pullu.mp3";"2003";""
"Gِksel - Ask Zor.mp3";"2003";""
"Gِksel - Ayrilik Günü.mp3";"2003";""
"Gِksel - Bitti.mp3";"2003";""
"Gِksel - Duman Duman.mp3";"2003";""
"Gِksel - Firar.mp3";"2003";""
"Gِksel - Hastasiyim.mp3";"2003";""
"Gِksel - Insafsiz.mp3";"2003";""
"Gِksel - Sadece Insanim.mp3";"2003";""
"Gِksel - Sِz Ver.mp3";"2003";""
"Gِksel - Arka Bahçemde.mp3";"2005";""
"Gِksel - Asiklar Cenneti.mp3";"2005";""
"Gِksel - Benden Geçti Ask.mp3";"2005";""
"Gِksel - Bi' Seni Konusurum.mp3";"2005";""
"Gِksel - Bilirim Sonunu.mp3";"2005";""
"Gِksel - Dِnme.mp3";"2005";""
"Gِksel - Dünya.mp3";"2005";""
"Gِksel - Kalbim Rehin.mp3";"2005";""
"Gِksel - Karar Verdim.mp3";"2005";""
"Gِksel - Kim Bilir.mp3";"2005";""
"Gِksel - Saadet Serbeti.mp3";"2005";""
"Gِksel - 01 Yarabbi Sükür(sipacik BY  FARUK.NL.mp3";"";""
"Gِksel - 02 Kaybettim Seni.mp3";"";""
"Gِksel - 03 Tas Bebek - Gِksel & Teoman & Ferman.mp3";"";""
"Gِksel - 04 Yabani Otlar.mp3";"";""
"Gِksel - 05 اok Kِtü Seyler.mp3";"";""
"Gِksel - 06 Sabrettim.mp3";"";""
"Gِksel - 07 Bekleme Dِnmem.mp3";"";""
"Gِksel - 08 Adim Adim.mp3";"";""
"Gِksel - 09 Ay`da Yürüdüm.mp3";"";""
"Gِksel - 10 Kardan Adam.mp3";"";""
"Bi Seni Konusurum.mp3";"";""
"Depresyondayim.mp3";"";""
"G¤ksel - G_n_n Birinde.mp3";"2003";""
"Goksel (Bahcembe).mp3";"";""
"Goksel (Karar Verdim).mp3";"";""
"Gِktan 2008 - 01 - Her Yanim Ayrilik.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 02 - Dolunay.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 03 - Sorma.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 04 - Bu Degil.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 05 - Sakin Aglama Ardindan.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 06 - Hasretim Sarhos.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 07 - Iki Yabanci.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 08 - Tuhaf.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 09 - Içimde Sonbahar.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 10 - Iki Yabanci  Akustik VersioN.mp3";"2008";""
"Gِktan 2008 - 11 - Mevsimler RemiX.mp3";"2008";""
"01 - ALLAH Icin.mp3";"";""
"02 - Askimiza Agliyorum.mp3";"";""
"03 - Nereye Gidiyorum.mp3";"";""
"04 - Bِyle Bitmesin.mp3";"";""
"05 - Mahzun.mp3";"";""
"06 - Gül Ali.mp3";"";""
"07 - Son Bir Defa.mp3";"";""
"08 - Imkansiz.mp3";"";""
"09 - Cocuk Oldum.mp3";"";""
"10 - Dokunmayin.mp3";"";""
"11 - Yanlizlik Sokaklari.mp3";"";""
"12 - Her Sabah Her Seye (( Potpori )).mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 01 - Beni Alan Yasadi..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 02 - Her Yandan..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 03 - Igne Attim Tarlaya..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 04 - Eman Eman..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 05 - Diyarbekirim..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 06 - Yoruldum..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 07 - Nanay..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 08 - Layik Degilsin..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 09 - Zeynep (Karsi Koyden Davul Sesi Geliyor)..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 10 - Ay Es Hanim..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 11 - Yalanmis (Yalanmis Askin)..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 12 - Tek Gecerim..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 13 - Bence..mp3";"";""
"Gِnül Dilan - 14 - Nanay (Remix)..mp3";"";""
"Grup Gündogarken-Aklina Birsey Gelmesin.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Bir Yaz Daha Bitiyor.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Dert Olur.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Gündogarken.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Istanbul.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Kimi Zaman.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Mustafa.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Sarmas Dolas.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Sen Benim Sarkilarimsin.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Sevgini Birak.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Tek Basina.mp3";"1986";""
"Grup Gündogarken-Anlatamam.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Bahar Oldum.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Bir Günlük Ask.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Dِn Artik.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Gel Istersen.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Günes Buluta Girdi.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Hayallerimi Birak.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Herseye Ragmen.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Ne Güzel Olurdu.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Nereye.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Yol Aldim Sevdalardan.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Yِnelis.mp3";"1989";""
"Grup Gündogarken-Ankara’dan Abim Geldi.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Asik Oluyorum.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Aska Dogru.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Beni Aldatma.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Darilmak Olmaz.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Esti Yorgun Gِnlüm.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Gibi Gibiyim.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Hep Bir Sonraya.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Hersey Bir Süre.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Olacak O Kadar.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Soran Bulunmaz.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Sormadan Gel.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Tükendi Yollar.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Amiral Batti.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Ankara'dan Abim Geldi.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Bahar Oldum.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Beni Aldatma.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Bir Yaz Daha.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Bodrum.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Gibi Gibiyim.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Hayallerimi Birak.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Rüzgar.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Sarmas Dolas.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Sen Benim Sarkilarimsin.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Yaz Bulutlari.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Yildizlar da Isterim.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Yol Aldim Sevdalardan.mp3";"1998";""
"Grup Gündogarken-Aska Sِzüm Yok.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Bir Türkü.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Bülbülün Ahiyim.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Degistim Oysa.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Hersey Bahane.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Kim Korkar Hain Asktan.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Nafile Dünya.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Oynak Yarim.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Penceremde Yagmurlar.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Sensiz.Olmaz.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Tombalak Tomurcuk.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Tozduman.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Yagmur ol kizim.MP3";"";""
"Grup Gündogarken-Agliyor Istanbul.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Ask Için.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Baglar.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Bin Defa Dedim.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Di Gel Yanima.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Ellerimde اiçekler.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Gِrdügüme Sevindim.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Istanbul-Atina-Istanbul [Enstrumental].mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Keman Taksimi (Agliyor Istanbul Girisi).mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Pismanim.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Sicaklardandir.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Temenni.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-ـç Otuzluk Ask.mp3";"2000";""
"Grup Gündogarken-Yanima Gel.mp3";"2000";""
"Grup.Gundogarken - 01 - Düs Gibi Bir Sey.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 02 - Elimde Olsaydi.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 03 -  Hayat Bu.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 04 -  Yanilmaz Miyim.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 05 -  Kuzguncuk.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 06 - Yaninda Olsam.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 07 -  Senin Gibi Bakmadi.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 08 -  Sevaplarim.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 09 -  Hadi Git.mp3";"";""
"Grup.Gundogarken - 10 -  Gündogarken.mp3";"";""
"Gulben Ergen - 01 - Fikir Fikir.mp3";"2005";""
"Gulben Ergen - 02 - Kandiramazsin Beni (Remix).mp3";"2005";""
"Gulben Ergen - 03 - Yasa.mp3";"2005";""
"Gulben Ergen - 04 - Ucacaksin.mp3";"2005";""
"Gulben Ergen - 05 - Beyaz Güvercin.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 06 - Kandiramazsin Beni.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 07 - Gencecik Delikanli.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 08 - Ayrilamam.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 09 - Küt.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 10 - Insanlik Hali.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 11 - Git.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen 2008 - 01 - Sürpriz.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 02 - Ask Hiç Bitmez.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 03 - Yonca Bahçesi.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 04 - Güçlü Kadin.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 05 - Masum.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 06 - Ya ضlümsün Ya Dügün.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 07 - Bay Dogru.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 08 - Masal.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 09 - Milat.mp3";"2008";""
"Gülben Ergen 2008 - 10 - Avrupa.mp3";"2008";""
"Gulben Ergen - Amor.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Asksin Sen.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Belki.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Ben Olsaydim.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Bile Bile.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Bu Gece.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Lay La Lay Lalay.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Mis Gibi.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Nihayet.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Olta.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Yalnizlik.mp3";"";""
"Gulben Ergen - Yani.mp3";"";""
"Gulben Ergen - 01 - Gumbur Gumbur.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 02 - Kor Asik.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 03 - Kim Ne Derse Desin.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 04 - Dugum Dugum.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 05 - Yaramaz (Remix).mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 06 - Kanima Dokunuyor.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 07 - Anadolu Kadini.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 08 - Senin Icin.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 09 - Kursuni.mp3";"1999";""
"Gulben Ergen - 10 - Gel Gonlumu.mp3";"1999";""
"Gülben Ergen - 01 - Sensiz Mutlu Olamam.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 02 - Yaramaz.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 03 - Bosvere Bosvere.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 04 - Hatiran Oldu.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 05 - Aska Park Ettim.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 06 - ضpmeden Gitmem.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 07 - Askta Kural Tanimam.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 08 - Sana Sana.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 09 - Unutamazsin.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 10 - Yar Aman.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 11 - Bu Aksam Icimden.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 12 - Biri Vardi.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 13 - Inleyen Nagmeler.mp3";"1997";""
"Gülben Ergen - 01 - Sadece (Elveda).mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 02 - Arka Sokaklar.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 03 - Tesekkür Ederim.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 04 - Abayi Yaktim.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 05 - Sans.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 06 - Sandik Lekesi.MP3";"2002";""
"Gülben Ergen - 07 - Bosu Bosuna.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 08 - Sana Mi Sormali.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 09 - Ne Zaman.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 10 - Ask Bِcegim.mp3";"2002";""
"Gülben Ergen - 01 - Yasa.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 02 - Ucacaksin.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 03 - Beyaz Güvercin (Anlamadin Mi).mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 04 - Kandiramazsin Beni (Selam Yalnizlik).mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 05 - Gencecik Delikanli.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 06 - Ayrilamam.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 07 - Küt (Pir Pir).mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 08 - Insanlik Hali.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 09 - Git.mp3";"2005";""
"Gülben Ergen - 10 - Ucacaksin (Enstrümental).mp3";"2005";""
"ADAM GےBے SEV BENے.mp3";"";""
"ALAMAM ONDAN.mp3";"";""
"ALIPAMAM.mp3";"";""
"BےLE BےLE.mp3";"";""
"DUR.mp3";"";""
"PARA PARA PAPARA.mp3";"";""
"SEVDےھےM.mp3";"";""
"ےKے YAKAN BےR OLMASIN.mp3";"";""
"ZALےM YAR.mp3";"";""
"benim kaynanam 12!!s.mp3";"";""
"bir yil verdik 9!!s.mp3";"";""
"can misali 4!!s.mp3";"";""
"degmezmis sana 5!!s.mp3";"";""
"duyanlara duymayanlara 1!!s.mp3";"";""
"eminِnü laleli 6!!s.mp3";"";""
"güllerin açsin 10!!s.mp3";"";""
"gülüsüne yandim8!!s.mp3";"";""
"hadi kucaklasana 2!!s.mp3";"";""
"ِgrettin bana 7!!s.mp3";"";""
"sevsene beni 11!!s.mp3";"";""
"üzülme 3!!s.mp3";"";""
"01 Gozlerine Bakmayacagim.mp3";"";""
"02 Asigim.mp3";"";""
"03 Hakkini Helal Et.mp3";"";""
"04 Cek Git.mp3";"";""
"05 Bosa Bosa.mp3";"";""
"07 Yeminler Olsun.mp3";"";""
"08 Param Yok Gelemedim.mp3";"";""
"09 Hayatimin Yanlisi.mp3";"";""
"10 Sen Yoksun Ya.mp3";"";""
"11 Ben Kazandim Sen Kaybettin.mp3";"";""
"aklimi kaciracagim 4!!s.mp3";"";""
"askina kurban 9!!s.mp3";"";""
"bir sevgi borcum var 11!!s.mp3";"";""
"birakip gitme 1!!s.mp3";"";""
"devran senin 8!!s.mp3";"";""
"gittin 3!!s.mp3";"";""
"hatiralar ceza vermezmi  bize 5!!s.mp3";"";""
"kirilirim 7!!s.mp3";"";""
"nesem yok annem 12!!s.mp3";"";""
"of allahim of 2!!s.mp3";"";""
"seni sevmeyen ِlsun 6!!s.mp3";"";""
"senigidi 10!!s.mp3";"";""
"doyamadim 8!!s.mp3";"";""
"gülüm var 3!!s.mp3";"";""
"kasim pasali 6!!s.mp3";"";""
"kime asiksin 12!!s.mp3";"";""
"kopamam senden 2!!s.mp3";"";""
"mest oldum 10!!s.mp3";"";""
"ِdüm kopüyor 9!!s.mp3";"";""
"oyuncak gibi 7!!s.mp3";"";""
"sabah olmadan 5!!s.mp3";"";""
"senin olmaya geldim 11!!s.mp3";"";""
"vurda ِylegit 1!!s.mp3";"";""
"zalim 4!!s.mp3";"";""
"acimiyorsan 4!!s.mp3";"";""
"balikesir bandirma 6!!s.mp3";"";""
"benim vijdanim rahat 1!!s.mp3";"";""
"canim yarim  8!!s.mp3";"";""
"deli gibi sevdim 12!!s.mp3";"";""
"herseyim oldun benim 11!!s.mp3";"";""
"kay bolan ask  9!!s.mp3";"";""
"sakasi bile kِtü  10!!s.mp3";"";""
"sevgiye yenildim yuzum gulmedi 7!!s.mp3";"";""
"yalan sevgiler 5!!s.mp3";"";""
"yemin ederim 2!!s.mp3";"";""
"zor deyil 3!!s.mp3";"";""
"cildiracagim 5.mp3";"";""
"derdin ne 9.mp3";"";""
"gِlgelerimiz 11.mp3";"";""
"haylazim 12.mp3";"";""
"ِzleyis 6.mp3";"";""
"rezil ederim 2.mp3";"";""
"seni cok sevdim 8.mp3";"";""
"senin olsun 10.mp3";"";""
"varsa casaretin 4.mp3";"";""
"veben 3.mp3";"";""
"yar sürmeli 7.mp3";"";""
"zülüm  1.mp3";"";""
"01 E BILEMEM ARTIK.mp3";"";""
"02 KARA BضCـKLER.mp3";"";""
"03 MUHTELIF ZAMANLARDA.mp3";"";""
"04 SAYEMIZDE 2 (YENI).mp3";"";""
"05 IHTIMALLER.mp3";"";""
"06 SU GIBIB GEاERDI ZAMAN.mp3";"";""
"07 AMA BIR FARKLA....mp3";"";""
"08 UZLASIRIZ ZANNEDERKEN.mp3";"";""
"09 GEا KALMISIZ.mp3";"";""
"10 RUHUMU ASLA.mp3";"";""
"11 DETAY.mp3";"";""
"12 SAYEMIZDE.mp3";"";""
"13 O ZAMAN (CLUB).mp3";"";""
"Gülsen - Aman.mp3";"1996";""
"Gülsen - Be Adam.mp3";"1996";""
"Gülsen - Buzdagim.mp3";"1996";""
"Gülsen - Firsatçi.mp3";"1996";""
"Gülsen - Gel اarem.mp3";"1996";""
"Gülsen - Nasil Unut Dersin.mp3";"1996";""
"Gülsen - Sari Gül.mp3";"1996";""
"Gülsen - Saz Mi Caz Mi.mp3";"1996";""
"Gülsen - Son Sِzüm.mp3";"1996";""
"Gülsen - Tuti Dillim.mp3";"1996";""
"Gülsen - Yapma Gel.mp3";"1996";""
"Gülsen - Yaz Gülüm.mp3";"1996";""
"Gülsen - Zig Zag.mp3";"1996";""
"Gülsen - Anam.mp3";"1999";""
"Gülsen - Belalim Oldun.mp3";"1999";""
"Gülsen - Ben Bِyleyim.mp3";"1999";""
"Gülsen - Bitti.mp3";"1999";""
"Gülsen - Bossun Adam.mp3";"1999";""
"Gülsen - Delisin.mp3";"1999";""
"Gülsen - Dudaklarinda.mp3";"1999";""
"Gülsen - Erkeksen.mp3";"1999";""
"Gülsen - Eyvallah.mp3";"1999";""
"Gülsen - Gِzü Karalim.mp3";"1999";""
"Gülsen - Ihanet Ettin.mp3";"1999";""
"Gülsen - Sen.mp3";"1999";""
"Gülsen - Yigidim.mp3";"1999";""
"Gülsen - Yoklugunda.mp3";"1999";""
"Gülsen - 1 Adi Ask Sebebimin.mp3";"";""
"Gülsen - 10 Anlayacaksin (Akustik).mp3";"";""
"Gülsen - 11 Megamix.mp3";"";""
"Gülsen - 2 3 Dakikada 3 Paralik.mp3";"";""
"Gülsen - 3 Mucize.mp3";"";""
"Gülsen - 4 Anlayacaksin.mp3";"";""
"Gülsen - 5 Ben, Günes, Yildizlar.mp3";"";""
"Gülsen - 6 ضnce Sen Sev.mp3";"";""
"Gülsen - 7 Hesabi Tez Sorulmali.mp3";"";""
"Gülsen - 8 ـç Gün Sürmüs.mp3";"";""
"Gülsen - 9 Adi Ask Sebebimin (Akustik).mp3";"";""
"01 - Of Of.mp3";"2004";""
"02 - Yaklasani Yakarim.mp3";"2004";""
"03 - Sakincali (Akustik Version).mp3";"2004";""
"04 - Sarisinim.mp3";"2004";""
"05 - ilgilenmiyorum (Retro Version).mp3";"2004";""
"06 - Tek Tarafli.mp3";"2004";""
"08 - Buz.mp3";"2004";""
"09 - Nazar Degmesin.mp3";"2004";""
"10 - Alninin Yazisi.mp3";"2004";""
"Gülsen - 07 - Ask Kadini.mp3";"2004";""
"AYRILIذIN DـذـNـ.mp3";"";""
"BANA AقKINDAN ضTE KضY YOK.mp3";"";""
"BU GECE.mp3";"";""
"CANIN SAذOLSUN.mp3";"";""
"اELفقKف.mp3";"";""
"EN قAHANESفNDEN.mp3";"";""
"FفLM.mp3";"";""
"HAKSIZ YENفLGف.mp3";"";""
"KIق YAقATTIN.mp3";"";""
"KUق TـYـ.mp3";"";""
"NE KAVGAM BفTTف NE SEVDAM.mp3";"";""
"SON PERDE.mp3";"";""
"YA TUTARSA.mp3";"";""
"YURTTA AقK CفHANDA AقK.mp3";"";""
"01. Gülten - Hey Can.mp3";"";""
"02. Gülten - Geceler.mp3";"";""
"03. Gülten - Unutma.mp3";"";""
"04. Gülten - Al Mendil.mp3";"";""
"05. Gülten - Benim Efendim.mp3";"";""
"06. Gülten - Besta.mp3";"";""
"07. Gülten - Sِyle Turnam.mp3";"";""
"08. Gülten - Ayrilik.mp3";"";""
"09. Gülten - Sakin Cahilin Yanina.mp3";"";""
"10. Gülten - Sen Gideli.mp3";"";""
"11. Gülten - Askin Elinden.mp3";"";""
"12. Gülten - Halaylar.mp3";"";""
"Gunce (Bal Gibi Olur).mp3";"";""
"Gunce (Gullerim Soldu).mp3";"";""
"01-Track.MP3";"";""
"02 - Track.MP3";"";""
"03-Track.MP3";"";""
"04-Track.MP3";"";""
"05 - Track.MP3";"";""
"06 - Track.MP3";"";""
"07 - Track.MP3";"";""
"08 - Track.MP3";"";""
"09 - Track.MP3";"";""
"10 - Track.MP3";"";""
"11 - Track.MP3";"";""
"12 - Track.MP3";"";""
"13-Track.MP3";"";""
"14-Track.MP3";"";""
"GUNEL BENI ANNEME GOTURUN[1].mp3";"";""
"NE OLUR ALLAHIM AYIRMA BIZI.MP3";"";""
"01___TRACK.MP3";"";""
"02___TRACK.MP3";"";""
"03___TRACK.MP3";"";""
"04___TRACK.MP3";"";""
"06___TRACK.MP3";"";""
"07___TRACK.MP3";"";""
"KIR BAKALIM.MP3";"";""
"NE OLUR ALLAHIM AYIRMA BIZI.MP3";"";""
"01. Buram Buram.mp3";"";""
"02. Son Mektup.mp3";"";""
"03. Kalpsiz.mp3";"";""
"04. Beni Unutma.mp3";"";""
"05. Lokum Gibi.mp3";"";""
"06. Kerbela.mp3";"";""
"07. Ben Ah Ben.mp3";"";""
"08. Yeni Ask.mp3";"";""
"09. D.J.mp3";"";""
"10. Soz Verdin.mp3";"";""
"11. Beyoglu.mp3";"";""
"12. Duman Oldum.mp3";"";""
"Hadise-2008 - A good kiss.mp3";"";""
"Hadise-2008 - All together.mp3";"";""
"Hadise-2008 - Busy Bee.mp3";"";""
"Hadise-2008 - Creep.mp3";"";""
"Hadise-2008 - Deli Oglan.mp3";"";""
"Hadise-2008 - Intimate.mp3";"";""
"Hadise-2008 - My body.mp3";"";""
"Hadise-2008 - My man and the devil on his shoulder.mp3";"";""
"Hadise-2008 - Prisoner.mp3";"";""
"Hadise-2008- Askkolik.mp3";"";""
"Hadise-2008- comfort zone.MP3";"";""
"Hadise-2008- Don't ask.mp3";"";""
"Hadise-2008- Good morning baby.mp3";"";""
"Hadise-2008- Men Chase Women Choose.mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Aglamak Yok Yuregim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02 - Her Sevda Bir Olummus.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Gonul Yarasi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Gul Belalidir.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Sen Bana Yalnis Yaptin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - Hoscakal.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Kara Gozlum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Vurmayin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Ah Bu Gonul.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - Seninim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Gul  Belalidir (Enst).mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Gonul  Yarasi  (Enst).mp3";"";""
"Hakan Altun- Aklin Bende Kalmasin 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Aranan Kan Bulunmustur 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Arizali 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Burda Olsaydin 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- DiyeLim Ki 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Evlilik Olsun 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Fesat 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Haberi Olsun 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Icelim Gِnlüm 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Istanbul Olmaz Olsun 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Sehri Terk Ediyorum 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Sen Sen Diye 2008.mp3";"";""
"Hakan Altun- Yine Sabah Oluyor (Muhayyer Kürdi Saz Semaisi).mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Hani Bekleyecektin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02 - Can Kusum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Yol Verin Bana Daglar.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Hain Geceler.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Aglamak Yok Yuregim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - Gonul Yarasi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Nefesimsin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Benide Alip Git.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Kiyamadim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - Gurbet.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Dayanamadim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Yarali Bir Ask Oykusu.mp3";"";""
"Hakan Altun - 13 - Unuttum Seni Ben.mp3";"";""
"Hakan Altun - 14 - Bir Telefon.mp3";"";""
"Hakan Altun - 15 - Hani Sen Benimdin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 16 - Sende Agla.mp3";"";""
"Hakan Altun - 17 - Hediye.mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Hani Bekleyecektin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02 - Can Kusum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Yol Verin Bana Daglar.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Can Feda Yoluna.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Hain Geceler.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - Bana Goresin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Kole Gibi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Yemin Olsun.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Nazara Mi Geldik.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - Tovbekar.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Son Sans.mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Gelen Olmadi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 13 - Yol Verin Bana Daglar (Ajan Mix).mp3";"";""
"Hakan Altun - 14 - Hani Bekleyecektin (Sound Mix).mp3";"";""
"Hakan Altun - 15 - Can Kusum (Sound Mix).mp3";"";""
"Hakan Altun - 16 - Bana Goresin (Sound Mix).mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Askim Askim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02 - Asli Sen Degilsin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Bu Kalp Senin Icin Atacak.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Cikmazlardayim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Cok Arayacaksin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - Darisi Size.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Deger Canim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Hediye.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Kara Bahtim Kem Talihim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - O Basardi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Sende Agla.mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Sensiz Yasamayi Ogrendim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 13 - Tedavul.mp3";"";""
"Hakan Altun - 14 - Usandim Sevgilim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 15 - Yurek Aglar Gozden Once.mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Son Buse.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02- ضzlemisim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Kendi Halime Gülüyorum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Yollara Taslara.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Sormuyorum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - Yalanci Asklarin Ol.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Unutamadim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Kabul Et.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Küstüm Asklara.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - Cok Gereksiz.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Canim Gitti.mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Yenikoy Rihtimi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 13 - Hicaz Sarki Kader Bِyle Yazmis.mp3";"";""
"Hakan Altun - 14 - Nokta.mp3";"";""
"Hakan Altun - 15 - Son Buse.mp3";"";""
"Hakan Altun - 16 - Yollara Taslara.mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Teklif Ediyorum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02 - Askima Son Sansim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Nefesimsin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Unutamiyorum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Benide Alip Git.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - Kiyamadim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Ben Seni Sevdim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Dur Gitme.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Ah Be Anacigim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - Gurbet.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Dayanamadim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Albumix.mp3";"";""
"Hakan Altun - 01 - Yarali Bir Ask Oykusu.mp3";"";""
"Hakan Altun - 02 - Unuttum Seni Ben.mp3";"";""
"Hakan Altun - 03 - Asik Oldum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 04 - Kordugum.mp3";"";""
"Hakan Altun - 05 - Ayrilik Olmasayadi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 06 - And Olsun.mp3";"";""
"Hakan Altun - 07 - Bes Para Etmeyenler.mp3";"";""
"Hakan Altun - 08 - Bir Telefon.mp3";"";""
"Hakan Altun - 09 - Sevemedim Ayriligi.mp3";"";""
"Hakan Altun - 10 - Hani Sen Benimdin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 11 - Kandiramazsin.mp3";"";""
"Hakan Altun - 12 - Canim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 13 - Fenalardayim.mp3";"";""
"Hakan Altun - 14 - Kirginim Senelere.mp3";"";""
"Hakan Altun - 15 - Fenalaradyim (Remix).mp3";"";""
"01 - Bir Efsane.mp3";"";""
"02 - Camdan Cama.mp3";"";""
"03 - Kolay Mi Unutmak.mp3";"";""
"04 - Amma Velakin.mp3";"";""
"05 - Askimiz Goze Mi Geldi.mp3";"";""
"06 - Karanliga Cak Bir Kibrit.mp3";"";""
"07 - Atesini Yolla.mp3";"";""
"08 - Koylu Guzeli.mp3";"";""
"09 - Gunahlar.mp3";"";""
"10 - Salina Salina.mp3";"";""
"11 - Vazgecen Ben Degildim.mp3";"";""
"12 - Cumartesi Olmasa.mp3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__1.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__2.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__3.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__4.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__6.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__7.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__8.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK__9.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK_10.MP3";"";""
"HAKAN_PEKAR___TRACK_11.MP3";"";""
"KELIMELER YETMEZ.MP3";"2003";""
"Hakan Peker Bomba.mp3";"";""
"Hakan Peker Da? Gibiyim.mp3";"";""
"Hakan Peker Gece G?zlüm.mp3";"";""
"Hakan Peker Gel Otur S?yle.mp3";"";""
"Hakan Peker G?rü?mesek iyi olacak.mp3";"";""
"Hakan Peker Kad?n?m.mp3";"";""
"Hakan Peker Tamamdir.mp3";"";""
"Hakan Peker Vakti Geldi Ayriligin.mp3";"";""
"Hakan Peker ?ifreni ??zdüm.mp3";"";""
"02.MP3";"";""
"03.MP3";"";""
"04.MP3";"";""
"05.MP3";"";""
"07.MP3";"";""
"09.MP3";"";""
"10.MP3";"";""
"1CUMARTESI OLMASA.MP3";"";""
"1GEL BENIM OL.MP3";"";""
"SANMA YLNIZIM.MP3";"";""
"1.MP3";"";""
"10.MP3";"";""
"11.MP3";"";""
"2.MP3";"";""
"4.MP3";"";""
"5.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"8.MP3";"";""
"9.MP3";"";""
"korkular .MP3";"";""
"KOYLU GUZELI.MP3";"";""
"AL ARTIK KOYNUNA.MP3";"";""
"SEL.MP3";"";""
"TRACK_03.MP3";"";""
"TRACK_04.MP3";"";""
"TRACK_05.MP3";"";""
"TRACK_06.MP3";"";""
"TRACK_07.MP3";"";""
"TRACK_08.MP3";"";""
"TRACK_09.MP3";"";""
"TRACK_10.MP3";"";""
"01 - Track.MP3";"";""
"02 - Track.MP3";"";""
"03 - Track.MP3";"";""
"04 - Track.MP3";"";""
"07 - Track.MP3";"";""
"11 - Track.MP3";"";""
"BU KACINCI YALNIZLIK.MP3";"";""
"DEGERiMi.MP3";"";""
"DENEDiM.MP3";"";""
"iHANET.MP3";"";""
"TAS GiBiYiM.MP3";"";""
"Aksam ـstü.mp3";"";""
"Haluk Levent - Bahar Sarkisi.mp3";"";""
"Haluk Levent - Bir Guldun Yar.mp3";"";""
"Haluk Levent - Eflatun (Kazim a).mp3";"";""
"Haluk Levent - Elfida.mp3";"";""
"Haluk Levent - Gitme.mp3";"";""
"Haluk Levent - Hosgeldin.mp3";"";""
"Haluk Levent - Tore.mp3";"";""
"Haluk Levent - Tutki Cildirdim.mp3";"";""
"Haluk Levent - Vapurum.mp3";"";""
"Haluk Levent - Vazgecmem.mp3";"";""
"Haluk Levent - Yusa Tepesi.mp3";"";""
"DERULE.MP3";"";""
"HALUK_12.MP3";"";""
"HALUK_14.MP3";"";""
"HALUK_16.MP3";"";""
"HALUK_18.MP3";"";""
"HALUK_20.MP3";"";""
"HALUK_22.MP3";"";""
"HALUK_24.MP3";"";""
"HALUK_26.MP3";"";""
"HALUK_28.MP3";"";""
"HALUKL_6.MP3";"";""
"YETER ARTIK.MP3";"";""
"Ac Pencereni.mp3";"2004";""
"Asik Veysel.mp3";"2004";""
"Corc Bus.mp3";"2004";""
"Daglarmi Yollarmi.mp3";"2004";""
"Divane.mp3";"2004";""
"Donmen Lazim.mp3";"2004";""
"Multeci.mp3";"2004";""
"Pervane Misali.mp3";"2004";""
"Salincak.mp3";"2004";""
"Haluk Levent - Aksamlar.mp3";"";""
"Haluk Levent - Ankara.mp3";"";""
"Haluk Levent - Askin Mapushane.mp3";"";""
"Haluk Levent - Ayrilik.mp3";"";""
"Haluk Levent - Bir Gece.mp3";"";""
"Haluk Levent - Bir Yarim Olsun Isterdim.mp3";"";""
"Haluk Levent - Hani Benim Olacaktin.mp3";"";""
"Haluk Levent - Kagizman.mp3";"";""
"Haluk Levent - Mektup.mp3";"";""
"Haluk Levent - Nerdesin.mp3";"";""
"Haluk Levent - Nereye Saklarsin.mp3";"";""
"Haluk Levent - Opmek Isterdim.mp3";"";""
"Haluk Levent - Yeterki.mp3";"";""
"Haluk Levent - Zor Ask.mp3";"";""
"ALISAMADIM (1).MP3";"";""
"ALISAMADIM (2).MP3";"";""
"ALISAMADIM (3).MP3";"";""
"ALISAMADIM (4).MP3";"";""
"ALISAMADIM (6).MP3";"";""
"ALISAMADIM.MP3";"";""
"MENDILI GELINE.MP3";"";""
"YOLLARDA BULURUM SENI.MP3";"";""
"YOLLARDA BULURUM SENI1.MP3";"";""
"11.MP3";"";""
"2.MP3";"";""
"3.MP3";"";""
"4.MP3";"";""
"5.MP3";"";""
"6.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"8.MP3";"";""
"9.MP3";"";""
"DAGLARMI YOLLARMI.mp3";"";""
"ELA GOZLU.MP3";"";""
"YOLLARDA BULURUM SENI.MP3";"";""
"10.MP3";"";""
"11.MP3";"";""
"12.MP3";"";""
"2.MP3";"";""
"5.MP3";"";""
"6.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"8.MP3";"";""
"9.MP3";"";""
"ASKIN MAPUSHANE.MP3";"";""
"BEN MAVI SEN KIRMIZI.MP3";"";""
"Daglar.MP3";"";""
"1.MP3";"";""
"10.MP3";"";""
"11.MP3";"";""
"2.MP3";"";""
"3.MP3";"";""
"4.MP3";"";""
"5.MP3";"";""
"6.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"8.MP3";"";""
"9.MP3";"";""
"1.MP3";"";""
"10.MP3";"";""
"11.MP3";"";""
"12.MP3";"";""
"2.MP3";"";""
"3.MP3";"";""
"4.MP3";"";""
"5.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"8.MP3";"";""
"9.MP3";"";""
"kagizman.MP3";"";""
"AYRILIK.MP3";"";""
"GULUN BITTIGI YER SANA GELEMEM.MP3";"";""
"HALUK~10.MP3";"";""
"HALUK~12.MP3";"";""
"HALUK~14.MP3";"";""
"HALUK~18.MP3";"";""
"HALUK~20.MP3";"";""
"HALUK~22.MP3";"";""
"HALUK~24.MP3";"";""
"HALUK~26.MP3";"";""
"HALUKL~6.MP3";"";""
"1.mp3";"";""
"2.mp3";"";""
"3.mp3";"";""
"4.mp3";"";""
"5.mp3";"";""
"6.mp3";"";""
"7.mp3";"";""
"8.mp3";"";""
"9.mp3";"";""
"01 - MEKTUP.MP3";"";""
"02 - VEFASIZ.MP3";"";""
"03 - HANI BENIM OLACAKTIN.MP3";"";""
"04 - ZEYTINDEN ASIMISIN.MP3";"";""
"05 - ELLER ELLER.MP3";"";""

+ محمد کریمی ; ۱:٠٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکی ای در ایران


"06 - GUNESIN BATTIGI SAHILDE.MP3";"";""
"07 - AKDENIZ AKSAMLARI.MP3";"";""
"08 - ANLASANA.MP3";"";""
"09 - IREM KIZ.MP3";"";""
"10 - NEYLEYIM.MP3";"";""
"11 - BU SEHIRDEN GIDELIM ARTIK.MP3";"";""
"01 - YOLLARDA BULURUM SENI.MP3";"";""
"02 - ALISAMADIM.MP3";"";""
"03 - GOKOVA.MP3";"";""
"04 - ANKARA.MP3";"";""
"05 - RINNA NAY  DENIZ USTU.MP3";"";""
"06 - BU ATES SONMEZ.MP3";"";""
"07 - BOSNA.MP3";"";""
"08 - AASHEGH OLDUM.MP3";"";""
"09 - KIZILCIKLAR OLDUMU.MP3";"";""
"10 - YOLLARDA.MP3";"";""
"06_DEPREM.MP3";"2003";""
"07 - AKDENIZ AKSAMLARI.MP3";"";""
"09 - KIZILCIKLAR OLDUMU.MP3";"";""
"12_YALAN.MP3";"2003";""
"17_KADER.MP3";"2003";""
"ALISAMADIM.MP3";"";""
"ASKIN MAPUSHANE.MP3";"";""
"AYRILIK.MP3";"";""
"BEN MAVI SEN KIRMIZI.MP3";"";""
"Daglar.MP3";"";""
"ELA GOZLU.MP3";"";""
"Haluk Levent - Ayrilik.mp3";"";""
"Haluk Levent - Bir Gece.mp3";"";""
"Haluk Levent - Hani Benim Olacaktin.mp3";"";""
"Haluk Levent - Opmek Isterdim.mp3";"";""
"Haluk Levent - Yandirdin Kalbimi.mp3";"";""
"Haluk Levent - Zor Ask.mp3";"2002";""
"Haluk Levent (Cemberimde Gul Oya).mp3";"";""
"Haluk Levent (Daglar Mi Yillar Mi).mp3";"";""
"HALUK_22.MP3";"";""
"HALUK_24.MP3";"";""
"HALUK_28.MP3";"";""
"HALUKL_8.MP3";"";""
"kagizman.MP3";"";""
"KONSER.MP3";"";""
"Multeci (Farsi).mp3";"";""
"VAY VAY DEPREMLER OLUYOR.MP3";"";""
"YOLLARDA BULURUM SENI.MP3";"";""
"track01.mp3";"";""
"track02.mp3";"";""
"track03.mp3";"";""
"track04.mp3";"";""
"track05.mp3";"";""
"track06.mp3";"";""
"track07.mp3";"";""
"track08.mp3";"";""
"track09.mp3";"";""
"track10.mp3";"";""
"track11.mp3";"";""
"track12.mp3";"";""
"track13.mp3";"";""
"track14.mp3";"";""
"track15.mp3";"";""
"track16.mp3";"";""
"Hande Yener - Bitmesin Bu Rüya (Extra).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Güvenemiyorum (Extra).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Senden Ibaret (Extra).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Sürünüyorum (Extra Club Mix).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Sürünüyorum (Extra).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Yalanin Batsin (Extra Club Mix).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Yalanin Batsin (Extra).mp3";"2001";""
"Hande Yener - Apayri.mp3";"";""
"Hande Yener - Askin Atesi.mp3";"";""
"Hande Yener - Bugun Sevgililer Gunu.mp3";"";""
"Hande Yener - Dus Bozumu.mp3";"";""
"Hande Yener - Insanlar Cok.mp3";"";""
"Hande Yener - Kanat.mp3";"";""
"Hande Yener - Kelepce (Clip Version).mp3";"";""
"Hande Yener - Kim Bilebilir Aski.mp3";"";""
"Hande Yener - Nasil Zor Simdi.mp3";"";""
"Hande Yener - Sakin Olmaliyim.mp3";"";""
"Hande Yener - Sefkat Gibi.mp3";"";""
"Hande Yener - Unut.mp3";"";""
"Hande Yener- Yola Devam.mp3";"";""
"1. Hipnoz.mp3";"";""
"10. Ip.mp3";"";""
"2. Pinokyo.mp3";"";""
"3. Iyi Günler.mp3";"";""
"4. Yarasa.mp3";"";""
"5. Kumar (Putlar).mp3";"";""
"6. Yaban Gülü.mp3";"";""
"7. Burdayim.mp3";"";""
"8. Sanma.mp3";"";""
"9. Gece Gündüz.mp3";"";""
"Hande Yener - Askin Gucu.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Firtina.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Kibir (Remix).mp3";"2007";""
"Hande Yener - Kibir (Yanmam Lazim).mp3";"2007";""
"Hande Yener - Kotuluk.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Kurtar Beni.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Naciye.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Nasil Delirdim.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Ne Yaparsin.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Paranoya.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Romeo.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Sen Anla.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Seni Sevi...Yorumlar Yok.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Su An Erken.mp3";"2007";""
"Hande Yener - Yalan Olmasin.mp3";"2007";""
"01 - Sansin Bol Olsun - Hande Yener.mp3";"2002";""
"02 - Duyduk Duymadik Demeyin - Hande Yener.mp3";"2002";""
"03 - Sen Yoluna Ben Yoluma - Hande Yener.mp3";"2002";""
"04 - Yanmisiz - Hande Yener.mp3";"2002";""
"05 - Uzgunum Ama O Kadin Ben Degili - Hande Yener.mp3";"2002";""
"06 - Kus - Hande Yener.mp3";"2002";""
"07 - Evlilik Sandali - Hande Yener.mp3";"2002";""
"08 - Elin Diline Sakiz Ederim - Hande Yener.mp3";"2002";""
"09 - Sozun Sozmudur - Hande Yener.mp3";"2002";""
"10 - Hadi Gecmis Olsun - Hande Yener.mp3";"2002";""
"11 - Mendil - Hande Yener.mp3";"2002";""
"12 - 32. Kisim - Hande Yener.mp3";"2002";""
"13 - Bakarim Keyfime - Hande Yener.mp3";"2002";""
"14 - Bana Olanlar - Hande Yener.mp3";"2002";""
"15 - Kazanamadik - Hande Yener.mp3";"2002";""
"16 - Sen Yoluna Ben Yoluma (Dans Ve - Hande Yener.mp3";"2002";""
"17 - Duyduk Duymadik Demeyin (Alatu - Hande Yener.mp3";"2002";""
"19 - Yanmisiz (Greko Latin) - Hande Yener.mp3";"2002";""
"21 - Yanmisiz (Ud Version) - Hande Yener.mp3";"2002";""
"Hande Yener - Anlamadin Ki.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Bitmesin Bu Rüya.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Bunun Adi Ayrilik.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Güvenemiyorum (Remix).mp3";"2000";""
"Hande Yener - Güvenemiyorum.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Haykirdim Seni.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Senden Ibaret.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Yalanin Batsin (Remix).mp3";"2000";""
"Hande Yener - Yalanin Batsin.mp3";"2000";""
"Hande Yener - Yoksa Mani.mp3";"2000";""
"Hande Yener (Party).mp3";"";""
"HandeYener_SenYolunaBenYoluma.mp3";"";""
"Harika Avci  (Deliyim).mp3";"";""
"Harika Avci - Surunuyorum.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 01 - En Buyuk Ask.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 02 - Sozumu Geri Aldim.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 03 - Derman Olayim.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 04 - Yazik Olur.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 05 - Insan Gulerken Aglar.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 06 - Sokul Bana.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 07 - Istersen.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 08 - Yalnizligi Ben Mi Sectim.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 09 - Beni Sariver.mp3";"";""
"Harun Kolcak - 10 - Dudagim Yangin Orman.mp3";"";""
"01.EN BUYUK  ASK.mp3";"";""
"02.SOZUMU GERI ALDIM.mp3";"";""
"03.DERMAN OLAYIM.mp3";"";""
"04.YAZIK OLUR.mp3";"";""
"05.INSAN GULERKEN AGLAR.mp3";"";""
"06.SOKUL BANA.mp3";"";""
"07.ISTERSEN.mp3";"";""
"08.YALNIZLIGIMI BEN SECTIM.mp3";"";""
"09.BENI SARIVER.mp3";"";""
"10.DUDAGIM YANGIN ORMAN.mp3";"";""
"01.GIR KANIMA.mp3";"";""
"02.MUPTELAYIM SANA.mp3";"";""
"03.SENSIZ OLMAM.mp3";"";""
"04.BENI AFFET.mp3";"";""
"05.BANA ELLERINI VER.mp3";"";""
"06.YILLAR.mp3";"";""
"07.OZLUYORUM.mp3";"";""
"08.ZORUNDAYIM.mp3";"";""
"09.GIT ISINE.mp3";"";""
"10.YUREGIMIN YANGINLARI.mp3";"";""
"10.mp3";"";""
"2.mp3";"";""
"3.mp3";"";""
"4.mp3";"";""
"5.mp3";"";""
"6.mp3";"";""
"7.mp3";"";""
"8.mp3";"";""
"9.mp3";"";""
"OLURUM ELiNDE ASKIMIZIN ATESi.mp3";"";""
"01.VERMEM SENI.mp3";"";""
"02.ARADA KALDIM.mp3";"";""
"03.HAKETMEDIM AYRILIGI.mp3";"";""
"04.SEVDANIN OKLARI.mp3";"";""
"05.YANIMDA KAL.mp3";"";""
"06.KORKUYORUM.mp3";"";""
"07.DUALARIM YOLUNA.mp3";"";""
"08.GUNAHLAR.mp3";"";""
"09.KALBIME YAZDIM SENI.mp3";"";""
"10.MAVI DUNYA.mp3";"";""
"01.YASASIN.mp3";"";""
"02.IHANET.mp3";"";""
"03.USLANDIM ANNE.mp3";"";""
"04.DERBEDER SEVDALI.mp3";"";""
"05.DERVISIN YOLU.mp3";"";""
"06.FUKARA SEVDASI.mp3";"";""
"07.KAL BENIMLE.mp3";"";""
"08.ICIM AGLAR.mp3";"";""
"09.RUYALAR.mp3";"";""
"10.YEMINLIYIM.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 01 - Istanbulun Babasi.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 02 - Adamim.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 03 - Ya Al Beni.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 04 - Gazla Güzelim.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 05 - Istanbul Agliyor.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 06 - Ufolar Alemi.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 07 - Alemci.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 08 - Mutlumusun Diyemedim.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 09 - Ayse.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 10 - Eksik Etek.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 11 - Adim Adim 14 Adim.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 12 - Askimiza Leke Sürdün.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz 2008 - 13 - Atalar Bilmisler.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 01. Ver coskuyu.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 02. Tak koluna.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 03. Ver diyom vermiyo.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 04. Onumu bunumu.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 05. Yilana bak.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 06. Ana kiz.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 07. Hastayim.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 08. Desemde inanma.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 09. Cayamadim.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 10. Balkon.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 11. ـstüne.mp3";"";""
"Hasan Yilmaz - 12. Ver coskuyu (Remix).mp3";"";""
"01. Yalan Mi.mp3";"2006";""
"02. Agir Abi.mp3";"2006";""
"03. Kuzum.mp3";"2006";""
"04. Bay Bay.mp3";"2006";""
"05. Vurgundur.mp3";"2006";""
"06. Seviyorum Harbiden.mp3";"2006";""
"07. Cezayir.mp3";"2006";""
"08. Dir Dir.mp3";"2006";""
"09. Koca Adam Agliyor.mp3";"2006";""
"10. Dogdu.mp3";"2006";""
"11. Havalanma.mp3";"2006";""
"12. Alsana.mp3";"2006";""
"01 - Eller Yansin.mp3";"2006";""
"02 - Sakayla Karisik.mp3";"2006";""
"03 -  Bilseydim.mp3";"2006";""
"04 - Farklisin.mp3";"2006";""
"05 - Sen Benimsin Sanmistim-(Rmx).mp3";"2006";""
"06 -  Borcum Bitmedi.mp3";"2006";""
"07 - Canimin Otesi.mp3";"2006";""
"08 - Allah'in Dedigi Olur.mp3";"2006";""
"09 - Sen Benimsin Sanmistim.mp3";"2006";""
"10 - Cikma.mp3";"2006";""
"11 - Bilseydim-(Rmx).mp3";"2006";""
"12 - Farklisin-(Alaturka).mp3";"2006";""
"13 - Sakayla Karisik (Alaturka).mp3";"2006";""
"Hepsi - Cok Guzelsin.mp3";"";""
"Hepsi - Dun Tattin.mp3";"";""
"Hepsi - Dur Dur.mp3";"";""
"Hepsi - Gecelerce.mp3";"";""
"Hepsi - Gitme.mp3";"";""
"Hepsi - Nedenini Sorma.mp3";"";""
"Hepsi - Olmaz Oglan.mp3";"";""
"Hepsi - Olta.mp3";"";""
"Hepsi - Ozgur Degilim.mp3";"";""
"Hepsi - Uc Kalp.mp3";"";""
"Hepsi - Yalan.mp3";"";""
"Hepsi - Ask Sakizi.mp3";"";""
"Hepsi - Bakalim.mp3";"";""
"Hepsi - Dinlemem.mp3";"";""
"Hepsi - Hanimis.mp3";"";""
"Hepsi - Herseye Ragmen.mp3";"";""
"Hepsi - Iki Kelime.mp3";"";""
"Hepsi - Kafana Takma.mp3";"";""
"Hepsi - Kalpsizsin.mp3";"";""
"Hepsi - Mum.mp3";"";""
"Hepsi - Saklambac.mp3";"";""
"Hepsi - Tik Tak.mp3";"";""
"Hepsi - Uzat Elini.mp3";"";""
"Hepsi_-_Kolay_mi_Sevmek.mp3";"";""
"Hepsi_-_Olmaz_Boyle_Sey.mp3";"";""
"01-hepsi  _ sen bir tanesin ( you are the one).mp3";"";""
"02-hepsi _ sadece bir kiz (only a girl).mp3";"";""
"03-kalk (stand up _ kalk (stand up).mp3";"";""
"05-enchantix _ enchantix.mp3";"";""
"06-Kanatlan _ (Fly).mp3";"";""
"07-all the magic _ all the magic.mp3";"";""
"Hepsi - Tempo.mp3";"";""
"Hepsi Kaç Y?l geçti aradan (Deep-Hause Mix).mp3";"";""
"Hepsi Kaç Y?l geçti aradan (Electro-Dub Mix).mp3";"";""
"Hepsi Kaç Y?l geçti aradan.mp3";"";""
"Hepsi Tempo (Deep-Tech Mix).mp3";"";""
"Hulya Avsar -  Iki Sevgili.mp3";"";""
"Hulya Avsar -  SIKILDIM.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Alninin Yazisi.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Ask Yangin Yeridir.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Delilerin Delisi.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Doyamadim Cano.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Gitme.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Mendil.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Saklan Gecelere.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Yar Senin Derdin Ne.mp3";"";""
"Hulya Avsar -01- Dostmusun Dusmanmisin.mp3";"";""
"Hulya Avsar -02- Cocuk Oldum.mp3";"";""
"Hulya Avsar -03- Bana Guzel Bir Sey Soyle.mp3";"";""
"Hulya Avsar -04- Aldirma.mp3";"";""
"Hulya Avsar -05- Unuttum Iste.mp3";"";""
"Hulya Avsar -06- Gonul.mp3";"";""
"Hulya Avsar -07- Cikmaz Sokak.mp3";"";""
"Hulya Avsar -08- Bilki Geri Donmek Yok.mp3";"";""
"Hulya Avsar -09- Yeterki Iste.mp3";"";""
"Hulya Avsar -10- Hayret Bir Seysin.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Bir Darildik Bir Baristik.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Cok Yanlizim.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Gozemi Geldik.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Gulseni Husnune.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Hatirlarmisin.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Kusura Bakma.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Nasil Ihanet Ettin.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Ne Olursun.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Sana Asik Oluyorum.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Unutmak Istiyorum.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Yalan Dünya.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Yokluguna Boyle.mp3";"";""
"01 ARADIN MI.mp3";"";""
"02 SENDEN SONRA.mp3";"";""
"03 IKI DIHEM BIR CEKIRDEK.mp3";"";""
"04 HEP PARAMPARCA.mp3";"";""
"05 BASINA BUYRUK.mp3";"";""
"06 BIRILERI SENDEN SOZ ETTI.mp3";"";""
"07 ASKIN IBADET.mp3";"";""
"08 AH BE GUZELIM.mp3";"";""
"09 HAYAT BOYLE.mp3";"";""
"10 SEVDA.mp3";"";""
"Aglamisim Gulmusum.mp3";"";""
"Askimiz Dillere Kaldi.mp3";"";""
"Aylara Sor.mp3";"";""
"Ben Aski Olumsuz.mp3";"";""
"Bil Yeterki.mp3";"";""
"Bir Demet Yasemen.mp3";"";""
"Hersey Gonlumce Olsun.mp3";"";""
"Kalplerimiz Bir Olsa.mp3";"";""
"Kos.mp3";"";""
"Sen De Ah Sen De.mp3";"";""
"Yaz Beni.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Agora Meyhanesi.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Ayrilik.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Gel Eskiye Donelim.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Gel Gir Tekrar Sineme.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Hata.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Hulya Gibi.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Kasin Gozun Soyke Dursun.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Nasilsin Bu Gun.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Ne Gunlere Kaldik.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Sarsam Diyorum.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Unutamassin.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Yuregimde Bir Sey Var.mp3";"";""
"Hulya Avsar - Zamana Birak.mp3";"";""
"01 SEVDIM (ORJINAL MIX).mp3";"";""
"01 SEVDIM (ORJINAL MIX9.mp3";"";""
"02 SEVDIM (SABAH MIX).mp3";"";""
"03 SEVDIM (ETNO MIX-RADYO EDIT).mp3";"";""
"04 SEVDIM (CLUB MIX-RADYO EDIT).mp3";"";""
"05 SEVDIM (ETNO MIX-UZUN VERSIYON).mp3";"";""
"06 SEVDIM (CLUB MIX-UZUN VERSIYON).mp3";"";""
"07 SEVDIM (ENSTRUMENTAL).mp3";"";""
"01- Gozlerini Gunesim Sectim.mp3";"";""
"02- Sevda Dalgalari.mp3";"";""
"03- Bu Gece Uzun Olacak.mp3";"";""
"04- Sensiz Kaldim.mp3";"";""
"05- Adamim.mp3";"";""
"06- Yarasi Saklim.mp3";"";""
"07- Yuru Ya Kulum.mp3";"";""
"08- Ben Aski Boyle Tanimamistim.mp3";"";""
"09- Niye Yoksun.mp3";"";""
"10- Vallahi Billahi.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 01 - Bul Getir.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 02 - Hay Ben Bu Gurbetin.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 03 - Geribo Lo.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 04 - Gadan Alam.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 05 - Sarhos.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 06 - Sevdan Kolay Is Degilmis.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 07 - Kalmadi Tabip.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 08 - Olurmu Cahil_Ali Benim Muhammet Ben (Semah).mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 09 - Lori.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 10 - Aglaram.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 11 - Tey Gidi.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 12 - Sevdan ضyle Birsey.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 13 - Sen Nerdeysen.mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 14 - Vabo (Uzun Hava).mp3";"";""
"Hülya Bozkaya - 15 - Him Hime Torevana.mp3";"";""
"01 Uyandim Sabah Ile.mp3";"";""
"02 Keskem.mp3";"";""
"03 Kinifir.mp3";"";""
"04 Yeni Cami Avlusunda.mp3";"";""
"05 Maden Yagi.mp3";"";""
"06 Aksam Mantisi.mp3";"";""
"07 Gِzleyi Gِzleyi.mp3";"";""
"08 Yagsin Yagmurlar.mp3";"";""
"09 Gِnül.mp3";"";""
"10 Narman Kazasinda.mp3";"";""
"11 Varin Da Bakin.mp3";"";""
"12 Mezar Arasinda.mp3";"";""
"13 Acayip Hayvanlara Benziyirsen.mp3";"";""
"1.mp3";"";""
"10.mp3";"";""
"11.mp3";"";""
"12.mp3";"";""
"13.mp3";"";""
"2.mp3";"";""
"3.mp3";"";""
"4.mp3";"";""
"5.mp3";"";""
"6.mp3";"";""
"7.mp3";"";""
"8.mp3";"";""
"9.mp3";"";""
"1.MP3";"";""
"10.mp3";"";""
"11.mp3";"";""
"12.mp3";"";""
"13.mp3";"";""
"14.mp3";"";""
"2.mp3";"";""
"3.mp3";"";""
"4.MP3";"";""
"5.mp3";"";""
"6.mp3";"";""
"7.mp3";"";""
"8.mp3";"";""
"9.mp3";"";""
"1.mp3";"";""
"10.mp3";"";""
"11.mp3";"";""
"12.mp3";"";""
"4.mp3";"";""
"5.MP3";"";""
"6.mp3";"";""
"7.mp3";"";""
"9.mp3";"";""
"CANISI.mp3";"";""
"HADi GEL.mp3";"";""
"YALNIZIM.mp3";"";""
"10.mp3";"2004";""
"11.mp3";"2004";""
"12.mp3";"2004";""
"13.mp3";"2004";""
"2.mp3";"2004";""
"3.mp3";"2004";""
"4.mp3";"2004";""
"5.mp3";"2004";""
"6.mp3";"2004";""
"7.mp3";"2004";""
"8.mp3";"2004";""
"9.mp3";"2004";""
"YANDIM ZARAYLA.mp3";"2004";""
"1.mp3";"2000";""
"10.mp3";"2000";""
"11.mp3";"2000";""
"12.mp3";"2000";""
"2.mp3";"2000";""
"3.mp3";"2000";""
"4.MP3";"2000";""
"5.mp3";"2000";""
"6.mp3";"2000";""
"7.mp3";"2000";""
"8.mp3";"2000";""
"9.mp3";"2000";""
"1.MP3";"";""
"10.mp3";"";""
"11.mp3";"";""
"2.mp3";"";""
"3.mp3";"";""
"4.mp3";"";""
"5.mp3";"";""
"6.mp3";"";""
"7.mp3";"";""
"8.mp3";"";""
"9.mp3";"";""
"AYRILIRMI ET TIRNAKTAN ..mp3";"";""
"1.mp3";"";""
"10.MP3";"";""
"2.MP3";"";""
"4.MP3";"";""
"5.MP3";"";""
"6.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"8.MP3";"";""
"9.MP3";"";""
"VAR MISIN.MP3";"";""
"01 Anlatamam.mp3";"";""
"02 Tutku.mp3";"";""
"03 Ellere Düs.mp3";"";""
"04 Varmayin üstüme.mp3";"";""
"05 Sadece Gezelim.mp3";"";""
"06 Bir Güzel Sevdim.mp3";"";""
"07 Unutmadim Seni.mp3";"";""
"08 Canimin Içi.mp3";"";""
"09 Potbori.mp3";"";""
"01 - Avuclarimda Tutamadim.mp3";"2006";""
"02 - Cümbüs.mp3";"2006";""
"03 - Yüreginden ضpüyorum.mp3";"2006";""
"04 - Gülüm.mp3";"2006";""
"05 - Bellimolur ( Haydan Olur ).mp3";"2006";""
"06 - Asktan Kacilmaz.mp3";"2006";""
"07 - Gِnül Cicegim.mp3";"2006";""
"08 - Naylon Dünya.mp3";"2006";""
"09 - Yanliz Agac.mp3";"2006";""
"10 - Birlik Türküsü.mp3";"2006";""
"11 - Erzurum Uzak Sehir.mp3";"2006";""
"12 - Palan Dِken.mp3";"2006";""
"AYRILIRMI ET TIRNAKTAN ..mp3";"";""
"Ibrahim Erkal - Kuzum.mp3";"";""
"TAZE TAZE.mp3";"";""
"YANDIM ZARAYLA.mp3";"2004";""
"Yandim.mp3";"";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track 10.mp3";"";""
"Track 11.mp3";"";""
"01 Aksam Günesi.MP3";"1975";""
"02 Ben Bilirim.MP3";"1975";""
"03 Bir Yol Gِster.MP3";"1975";""
"04 Dere Boyu Kavaklar.MP3";"1975";""
"05 Duman Duman Olmus (Uzun Hava).MP3";"1975";""
"06 Elinde Ayaginda.MP3";"1975";""
"07 Engin Ol Gِnül Engin Ol.MP3";"1975";""
"08 Erzincana Giderim Ne güzel Baglar.MP3";"1975";""
"09 Kaderde Varmis Ayrilmak.MP3";"1975";""
"10 Kara Dagin Boz Yilani.MP3";"1975";""
"11 Kara Sevdanin Gِzü Kِr.MP3";"1975";""
"Ibrahim Tatlises - Aglama Cananim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Asker Mektubu.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Doy Doy.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Eller Kina Gِzler Sürme.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Güler Yüze Tatli Dile.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Karni Büyük Koca Dünya.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Nar Tanesi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Ne Talihsiz Biriymisim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Niye اattik Kaslarini.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Saadet Ararken Izdirap Buldum.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Sar Beni.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Sevdimde Sevilmedim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Yazik Oldu Gençligime.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Yeter Allahim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Züleyha.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Batsin Bu Dünya.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Ben Kِylüyüm.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Beterin Beteri Var.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - اesme.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Gِrdükçe Seni.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Gurbet Garipleri.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Neden Saçlarin Beyazlamis.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Tükendi Nakti ضmrüm.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Veremli Kiz.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Zühtü.mp3";"";""
"TRACK~01.MP3";"";""
"TRACK~02.MP3";"";""
"TRACK~03.MP3";"";""
"TRACK~04.MP3";"";""
"TRACK~05.MP3";"";""
"TRACK~06.MP3";"";""
"TRACK~07.MP3";"";""
"TRACK~08.MP3";"";""
"TRACK~09.MP3";"";""
"Ibrahim Tatlises - 365 Günüm Yandi Ha Yandi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Baba Bugün (Uzun Hava).mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Bir Gِrüste Asik Oldum.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Bu Gelen Abalidir.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - اikma Karsima.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Dememisem.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Hele Yar Zalim Yar.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Huzurum Kalmadi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Kendi Utansin.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Maden Dagi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Saçlarini ضremedim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Sevdalilar Beni Anlar.mp3";"";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track 10.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - _agirin Hakko'yu.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Aci Gerçekler.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Arap Ati Gibi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Ceylan.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Elleri Pamuk Saçlari Sari.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Emine.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Hepsi Geçer.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Isyan Etmek Bosuna.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Seherde Uyanirsan.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - T_kendi Nakti ?mr_m.mp3";"";""
"TRACK~01.MP3";"";""
"TRACK~02.MP3";"";""
"TRACK~03.MP3";"";""
"TRACK~04.MP3";"";""
"TRACK~05.MP3";"";""
"TRACK~06.MP3";"";""
"TRACK~07.MP3";"";""
"TRACK~08.MP3";"";""
"TRACK~09.MP3";"";""
"TRACK~10.MP3";"";""
"TRACK~11.MP3";"";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track 10.mp3";"";""
"Track 11.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - _agirin Hakko'yu.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Arap Ati Gibi Sallar Basini.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Ask Yollari.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Ayagina Giymis Kara Yemeni.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Bir Mumdur.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Cemo.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Fadile.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Hepsi Geçer.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Nasil Isyan Etmem.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - T_kendi Nakti ?mr_m (Uzun Hava).mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Yasamak Bu Degil.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - 01 - Aldirma Gِnül.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 02 - Derbeder.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 03 - Maksadin Sevmekmi.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 04 - Ahirete Gidiyor Yine.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 05 - Nabalim Boynuna.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 06 - Bir Yarali Ceylanim.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 07 - Gel Ha Gِnül.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 08 - Pencereden Kar Geliyor.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 09 - Katip Arzuhalim.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 10 - Bir Bulut Kayniyor (uzun hava).mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 11 - Elvan Elvan.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 12 - Niye Cattin Kaslarin.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 13 - Ben De Bir Insanogluyum.mp3";"Mrtc";""
"Ibrahim Tatlises - 14 - Hergün Aglattin Durdun.mp3";"Mrtc";""
"TRACK~01.MP3";"";""
"TRACK~02.MP3";"";""
"TRACK~03.MP3";"";""
"TRACK~04.MP3";"";""
"TRACK~05.MP3";"";""
"TRACK~06.MP3";"";""
"TRACK~07.MP3";"";""
"TRACK~08.MP3";"";""
"TRACK~09.MP3";"";""
"TRACK~10.MP3";"";""
"TRACK~11.MP3";"";""
"TRACK~12.MP3";"";""
"TRACK~13.MP3";"";""
"01.mp3";"";""
"02.mp3";"";""
"03.mp3";"";""
"04.mp3";"";""
"05.mp3";"";""
"06.mp3";"";""
"07.mp3";"";""
"08.mp3";"";""
"09.mp3";"";""
"10.mp3";"";""
"11.mp3";"";""
"12.mp3";"";""
"01 Gِzlerim Yasli.mp3";"1984";""
"02 Gül Gec Derdine.mp3";"1984";""
"03 Cananim.mp3";"1984";""
"04 Yarimin Adi Yasar.mp3";"1984";""
"05 Memir Ha.mp3";"1984";""
"06 Kaderime Yazili.mp3";"1984";""
"07 Aradim Bulamadim.mp3";"1984";""
"08 Tersine (uzun hava).mp3";"1984";""
"09 Cemile.mp3";"1984";""
"10 Oklaviyam.mp3";"1984";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track 10.mp3";"";""
"Track 11.mp3";"";""
"IBRAH~10.MP3";"";""
"IBRAH~11.MP3";"";""
"IBRAHI~1.MP3";"";""
"IBRAHI~2.MP3";"";""
"IBRAHI~3.MP3";"";""
"IBRAHI~4.MP3";"";""
"IBRAHI~5.MP3";"";""
"IBRAHI~6.MP3";"";""
"IBRAHI~7.MP3";"";""
"IBRAHI~8.MP3";"";""
"IBRAHI~9.MP3";"";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track 10.mp3";"";""
"Track 11.mp3";"";""
"Track 12.mp3";"";""
"01 YAGMUR.mp3";"1987";""
"02 AFFETMEM SENi.mp3";"1987";""
"03 ASKIN YALANMIS.mp3";"1987";""
"04 BEN iNSAN DEGiLMiYiM.mp3";"1987";""
"05 EFKARIM VAR.mp3";"1987";""
"06 FESUPHANALLAH.mp3";"1987";""
"07 iNCE iNCE BiR KAR YAGAR.mp3";"1987";""
"08 NAZLI YAR.mp3";"1987";""
"09 SENiNLE GـLECEGiM.mp3";"1987";""
"10 SEVMESEYDi EZELDEN.mp3";"1987";""
"11 URFAYA PASA GELDi.mp3";"1987";""
"12 YARAP AL CANIMI.mp3";"1987";""
"ACILAR ICINDE KALA BILIRIM.mp3";"";""
"ASIKSIN.mp3";"";""
"DONMEM ASLA.mp3";"";""
"kara zindan01.mp3";"";""
"kara zindan05.mp3";"";""
"kara zindan06.mp3";"";""
"kara zindan07.mp3";"";""
"kara zindan08.mp3";"";""
"kara zindan09.mp3";"";""
"kara zindan10.mp3";"";""
"kara zindan11.mp3";"";""
"01-_NS~6.MP3";"";""
"02-__K~8.MP3";"";""
"03-_I~10.MP3";"";""
"04-GA~12.MP3";"";""
"05-BE~14.MP3";"";""
"06-_Z~16.MP3";"";""
"07-BI~18.MP3";"";""
"08-KI~20.MP3";"";""
"09-SE~22.MP3";"";""
"10-G_~24.MP3";"";""
"11-T_~26.MP3";"";""
"12-UN~28.MP3";"";""
"13-YA~30.MP3";"";""
"01 Fosforlu Cevriyem.mp3";"1989";""
"02 Sizi Nasil ضzledim.mp3";"1989";""
"03 Asiksin.mp3";"1989";""
"04 Uzun Hava.mp3";"1989";""
"05 Sarhosum oy.mp3";"1989";""
"06 Bende Bir Insan Ogluyum.mp3";"1989";""
"07 Yesil Yesil.mp3";"1989";""
"08 Esmerin Adi Oya.mp3";"1989";""
"09 Kadifeden Kesesi.mp3";"1989";""
"10 Canim Dediklerim.mp3";"1989";""
"11 Beyaz Gül Kirmizi Gül.mp3";"1989";""
"12 Ya Ley.mp3";"1989";""
"13 Askimsin Sevdalimsin - Allah Allah.mp3";"1989";""
"1 PERSEMBE GUNUNDE CESME BASINDA.mp3";"";""
"2 SEKER SERBET.mp3";"";""
"3 TURKMEN GELINI.mp3";"";""
"GIDECEGIM BU ELLERDEN.mp3";"";""
"HESABIM VAR.mp3";"";""
"LE LE CANIM.mp3";"";""
"NAYLON DARAK.mp3";"";""
"NE FAYDASI VAR.mp3";"";""
"NERDESIN HANI.mp3";"";""
"SACLARIN SARISINA.mp3";"";""
"SOLLIM MI.mp3";"";""
"TOMURCUK.mp3";"";""
"VURAMADIM.mp3";"";""
"YARADAN VAR.mp3";"";""
"01 Kursuna Gerek  Yok.mp3";"";""
"02 arabesk.mp3";"";""
"05 vur  gitsin beni.mp3";"";""
"06 mavi  yelek.mp3";"";""
"07 vay  bana  vayla.mp3";"2005";""
"08 tukendi  nakti  omrum.mp3";"";""
"09 Siverek  Asmasiyam.mp3";"";""
"10 kuma.mp3";"";""
"11 Cilli  Kiz.mp3";"";""
"01-AHK~1.MP3";"";""
"02-IST~1.MP3";"";""
"03-IMKAN.MP3";"";""
"04-SENSI.MP3";"";""
"05-SEV~1.MP3";"";""
"06-AKL~1.MP3";"";""
"07-IKI~1.MP3";"";""
"08-KIM~1.MP3";"";""
"09-SAY~1.MP3";"";""
"10-ATE~1.MP3";"";""
"11-VAR~1.MP3";"";""
"12-YAR~1.MP3";"";""
"01 Ben ask için ِlürüm.mp3";"1992";""
"02 Günes dogmayacak.mp3";"1992";""
"03 Birakin gitsin.mp3";"1992";""
"04 Eyvah neye yarar.mp3";"1992";""
"05 Gِzlerim Yasli.mp3";"1992";""
"06 Bu ne haldir.mp3";"1992";""
"07 Eli develi (uzun hava).mp3";"1992";""
"08 Urfa'nin seher vakti.mp3";"1992";""
"09 Garip bir kusdu gِnlüm.mp3";"1992";""
"10 Ellere var bizlere yokmu.mp3";"1992";""
"11 Bu isi anlamadim.mp3";"1992";""
"12 Mamir.mp3";"1992";""
"13 Siverek asmasiyam.mp3";"1992";""
"WAVED~10.MP3";"";""
"WAVED~11.MP3";"";""
"WAVED~12.MP3";"";""
"WAVED~13.MP3";"";""
"WAVEDU~1.MP3";"";""
"WAVEDU~2.MP3";"";""
"WAVEDU~3.MP3";"";""
"WAVEDU~4.MP3";"";""
"WAVEDU~5.MP3";"";""
"WAVEDU~6.MP3";"";""
"WAVEDU~7.MP3";"";""
"WAVEDU~8.MP3";"";""
"WAVEDU~9.MP3";"";""
"IBRA~01.MP3";"";""
"IBRA~02.MP3";"";""
"IBRA~04.MP3";"";""
"IBRA~124.MP3";"";""
"IBRAH~16.MP3";"";""
"IBRAH~20.MP3";"";""
"IBRAH~24.MP3";"";""
"IBRAH~28.MP3";"";""
"WAVEDU~2.MP3";"";""
"WAVEDU~5.MP3";"";""
"Allahim neyidi gunahim.MP3";"";""
"TRACK02.MP3";"";""
"TRACK03.MP3";"";""
"TRACK04.MP3";"";""
"TRACK05.MP3";"";""
"TRACK06.MP3";"";""
"TRACK07.MP3";"";""
"TRACK08.MP3";"";""
"TRACK09.MP3";"";""
"TRACK10.MP3";"";""
"TRACK11.MP3";"";""
"TRACK12.MP3";"";""
"TRACK13.MP3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Agliyorum Kahrimdan.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Akdeniz Aksamlari.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Allah Cezani Verecek.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Anam.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - At Gitsin.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Bi Tanem.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Erkekler.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Eyvah.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Gunes Dogmuyor.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Odalarda Isiksizim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Raki Ictim Sarap Içtim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Sen Olmayinca.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Yas Altmisbes.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Zamanlaman Harikaydi.mp3";"";""
"Track  1.mp3";"";""
"Track  2.mp3";"";""
"Track  3.mp3";"";""
"Track  4.mp3";"";""
"Track  5.mp3";"";""
"Track  6.mp3";"";""
"Track  7.mp3";"";""
"Track  8.mp3";"";""
"Track  9.mp3";"";""
"Track 11.mp3";"";""
"Track 12.mp3";"";""
"Track 13.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Aglama.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Ayrilamam.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Bebegim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Bir Murada Eremedim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Daglar.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Deryalim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Keskin Bicak.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Mavisim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Namert Olayim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Pala Remzi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Perisanim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Urfanin Etrafi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Yetmez Mi.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Yuh Yuh.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Zurnaci Ibo Dayi.mp3";"";""
"01___TRACK.MP3";"";""
"03___TRACK.MP3";"";""
"06___TRACK.MP3";"";""
"08___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"12___TRACK.MP3";"";""
"13___TRACK.MP3";"";""
"14___TRACK.MP3";"";""
"BU GONUL AZ MI.MP3";"";""
"FELEK BENIM YAZIMI..MP3";"";""
"IBRAHIM.MP3";"";""
"SU VER LEYLEM.MP3";"";""
"TEK TEK.MP3";"";""
"USTA.MP3";"";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Aramam (Dance Mix)16.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Aramam1.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Barismam11.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Bende Insanim2.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Beyaz Mendil9.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Dedi Ki Nisanliyim12.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Kal Benim Için8.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Kavur Baliklari4.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Kiz Ben Seni Vurmaz Miyim7.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Leylim Ley10.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Neden Saçlarin Beyazlamis Arkadas (Remix)17.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Neden Saçlarin Beyazlamis Arkadas5.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - O Yanmasin Ben Yanarim3.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Rindamin14.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Tak Beni Takmam Seni13.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Tamam Askim6.mp3";"2004";""
"Ibrahim Tatlises - www.CatlaEmi.net - Aramam - Yaz Geldi15.mp3";"2004";""
"01-Saclarn Yol Getir.mp3";"2005";""
"02-Bir Ta‏ Att‎m Pencereye.mp3";"2005";""
"03-Bileydim.mp3";"2005";""
"IBRAHIM TATLISES 2005 - Bu Dunyada uc Sey Vardir.mp3";"";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 01- Bulamadim.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 02 - Mavi Calar.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 03 - Sen Al Canimi.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 04 - Senin Papucun Dama.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 05 - Urfa Sana Küsmü$.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 06 - Türlü Türlü.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 07 - Agri dagi (Cano Cano).mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 08 - Saki.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 09 - Yok Yok.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 10 - Yetim Cemo.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 11 - Ayazdir Geceler.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 12 - Esarbini Yan Baglama.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 13 - Etek Sari.mp3";"2007";""
"IBRAHIM TATLISES 2007 - 14 - Agri Dagi (Cano Cano RemiX).mp3";"2007";""
"1 Neden.mp3";"";""
"10 Tosuno.mp3";"";""
"11 Senden Insaf Diler Yarin.mp3";"";""
"12 Neler Gِrdüm.mp3";"";""
"13 Arguvanlim.mp3";"";""
"14 Hadi Hadi  ( Remix ).mp3";"";""
"2 Kop Gel Günahlarindan.mp3";"";""
"3 Sِzüm Yok Artik.mp3";"";""
"4 Bir Yildiz Kaydi.mp3";"";""
"5 Gelmezsen Gelme.mp3";"";""
"6 Hadi Hadi.mp3";"";""
"7 Esik Tasi.mp3";"";""
"8 Pusat.mp3";"";""
"9 Layik Degilsin.mp3";"";""
"Track 01.mp3";"";""
"Track 02.mp3";"";""
"Track 03.mp3";"";""
"Track 04.mp3";"";""
"Track 05.mp3";"";""
"Track 06.mp3";"";""
"Track 07.mp3";"";""
"Track 08.mp3";"";""
"Track 09.mp3";"";""
"Track 10.mp3";"";""
"02__S.MP3";"";""
"03__S.MP3";"";""
"04__S.MP3";"";""
"05__S.MP3";"";""
"06__S.MP3";"";""
"07__S.MP3";"";""
"7.MP3";"";""
"bir kulunu cok sevdim  .MP3";"";""
"BIR TEK DILEGIM VAR.MP3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  01 - His Hisi Hancer.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  02 - LO LO.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  03 - Ceylan.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  04 - Hayrettin Agabey.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  05 - Kirmizi Kurdale.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  06 - Yogurt Koydum Dolaba.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  07 - Garip Bir Kustur.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  08 - Yaram Sizlar.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  09 - Cay Icinde Adalar.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  10 - Tükendi Nakti ضmrüm.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  11 - Kavak Kavak Uzundur.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  12 - Cagirin Hakkoyu.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  13 - Yaz Gelsin Gidelim.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises 2007 -  14 - Yogurt Koydum Dolaba  CluB VersiyoN.mp3";"";""
"- Mavi mavi.mp3";"";""
"- Yetmez Mi.mp3";"";""
"allahim neydi gunahim.mp3";"";""
"Bir Taƒ Attىm Pencereye.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises - Aramam.mp3";"";""
"Ibrahim tatlises - bitanem.mp3";"";""
"Ibrahim Tatlises & Funda Arar (Reklamlar).mp3";"";""
"Yalnizim Dostlarim.mp3";"";""
"A_KIاI~8.MP3";"";""
"A_LIYO~6.MP3";"";""
"BA_LA~10.MP3";"";""
"BINDE~12.MP3";"";""
"DIGEL~14.MP3";"";""
"ELLER~16.MP3";"";""
"GضRDـ~18.MP3";"";""
"ISTAN~20.MP3";"";""
"MUCIZE.MP3";"";""
"PI_MA~24.MP3";"";""
"SICAK~26.MP3";"";""
"TEMENNI.MP3";"";""
"ـاOTU~32.MP3";"";""
"YANIM~30.MP3";"";""
"ILHAN__6.MP3";"";""
"ILHAN__8.MP3";"";""
"ILHAN_10.MP3";"";""
"ILHAN_12.MP3";"";""
"ILHAN_14.MP3";"";""
"ILHAN_16.MP3";"";""
"ILHAN_18.MP3";"";""
"ILHAN_20.MP3";"";""
"ILHAN_22.MP3";"";""
"ILHAN_24.MP3";"";""
"ILHAN_26.MP3";"";""
"10OHOL~6.MP3";"";""
"1NELER~8.MP3";"";""
"2A_KL~10.MP3";"";""
"3AYLA~12.MP3";"";""
"4MAMA~14.MP3";"";""
"5DELI~16.MP3";"";""
"6TOMB~18.MP3";"";""
"7ALIG~20.MP3";"";""
"8GURB~22.MP3";"";""
"9BIRU~24.MP3";"";""
"ILHAN__6.MP3";"";""
"ILHAN__8.MP3";"";""
"ILHAN_10.MP3";"";""
"ILHAN_12.MP3";"";""
"ILHAN_14.MP3";"";""
"ILHAN_16.MP3";"";""
"ILHAN_18.MP3";"";""
"ILHAN_20.MP3";"";""
"ILHAN_22.MP3";"";""
"ILHAN_24.MP3";"";""
"ILHAN_26.MP3";"";""
"ILHAN_28.MP3";"";""
"ILHAN_30.MP3";"";""
"ILHAN_32.MP3";"";""
"Grup Gundogarken (Agliyor Istanbul).mp3";"";""
"Grup Gundogarken (Ellerinde chichekler).mp3";"";""
"Ilhan Sheshen (Sarilinca Sana).mp3";"";""
"01-beni mektupsuz koyma.mp3";"";""
"02-gece nemi.mp3";"";""
"03-ah senin kusmelerin.mp3";"";""
"04-yar burdayim.mp3";"";""
"05-bu sehir zalim.mp3";"";""
"06-bal kopugum.mp3";"";""
"07-yagmurlar canimi alsin.mp3";"";""
"08-zorba.mp3";"";""
"09-akli karalim.mp3";"";""
"10-bekle anam.mp3";"";""
"11-allahim neden.mp3";"";""
"Intizar - 01 - Ihlamurlar Altinda (Bonus).mp3";"";""
"Intizar - 02 - Sensiz Olamam.mp3";"";""
"Intizar - 03 - Diyemiyorum.mp3";"";""
"Intizar - 04 - Nazar Boncugum.mp3";"";""
"Intizar - 05 - Derin Derin.mp3";"";""
"Intizar - 06 - Tamam Sustum.mp3";"";""
"Intizar - 07 - Bir Günün Bir Gününü Tutmuyor.mp3";"";""
"Intizar - 08 - Dermanin Ellere.mp3";"";""
"Intizar - 09 - Beni Kiskandirma.mp3";"";""
"Intizar - 10 - Yani Sِyle.mp3";"";""
"Intizar - 11 - Nasil Dayanirim.mp3";"";""
"Intizar - 12 - Sarhos.mp3";"";""
"Irem - 01 - Hayalet Sevgilim.mp3";"";""
"Irem - 02 - Git.mp3";"";""
"Irem - 03 - Hayat Beni Cِzer Misin.mp3";"";""
"Irem - 04 - Ne Olur Anla.mp3";"";""
"Irem - 05 - Beyaz Yalan.mp3";"";""
"Irem - 06 - Istanbul Aglardi.mp3";"";""
"Irem - 07 - Hayal Kurmak Bedava.mp3";"";""
"Irem - 08 - Imkansizdi Sevdik.mp3";"";""
"Irem - 09 - Seninle Olmak (Hasret).mp3";"";""
"Irem - 10 - Itiraf.mp3";"";""
"Irem - 11 - Hayalet Sevgilim (Akustik).mp3";"";""
"IREM - Git.mp3";"2006";""
"Irem (Hayalet Sevigilim).mp3";"";""
"01-Intro.mp3";"2006";""
"02.Aradigim Ask.mp3";"2006";""
"03.Lambali Radyo.mp3";"2006";""
"04.Mandalinalar.mp3";"2006";""
"05.Tanriya Emanet.mp3";"2006";""
"06.Her Seye Ragmen.mp3";"2006";""
"07.Ayri Ayri.mp3";"2006";""
"08.Bedava ضylesine.mp3";"2006";""
"09.Birakma.mp3";"2006";""
"10.Iki Eksi Bir.mp3";"2006";""
"11.Bye Bye.mp3";"2006";""
"01 - Yetinmeyi Bilir Misin.mp3";"";""
"02 - Kayip Gِlgeler.mp3";"";""
"03 - Bekleyelim De Gِrelim.mp3";"";""
"04 - Gece.mp3";"";""
"05 - Hosgِrü.mp3";"";""
"06 - Tercüme.mp3";"";""
"07 - Zamansiz.mp3";"";""
"08 - Isyanimi Bagisla.mp3";"";""
"09 - Sen.mp3";"";""
"10 - Sevgiliye Son Sِzler.mp3";"";""
"11 - Kalbimin Sokagi.mp3";"";""
"01. Bas Gaza.mp3";"";""
"02. Yar Gitme.mp3";"";""
"03. Bir Numara.mp3";"";""
"04. Gidersen.mp3";"";""
"05. Sِndür.mp3";"";""
"06. Dügünün Varmis.mp3";"";""
"07. اatlak Zilli.mp3";"";""
"08. Canim Aciyor.mp3";"";""
"09. Bir Dudak Ver.mp3";"";""
"10. Aç Telefonu.mp3";"";""
"11. Ah Benim Olsan.mp3";"";""
"12. Seni Ben Kimseye Vermem.mp3";"";""
"13. اok Tatlisin.mp3";"";""
"14. اalkala.mp3";"";""
"15. Albümün ضzeti.mp3";"";""
"Bombabomba.com.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Albüm ضzetleri.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Allah Belan‎ Versin Version 2.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Allah Belan‎ Versin.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Bombabomba.com Version 2.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Bu قark‎n‎n Sِzleri Yok.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Cicilerini.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Eskisi Gibi.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Git Hadi  Git.mp3";"2006";""
"فsmail YK - G‎c‎k قey (Amman).mp3";"2006";""
"فsmail YK - Hap Gibi فçerim.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Of Ne Parça Bu.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Oley.mp3";"2006";""
"فsmail YK - Seviyorum.mp3";"2006";""
"فsmail YK - قekerim.mp3";"2006";""
"فsmail YK - فstemiyorum Seni.mp3";"2006";""
"Ceviz.mp3";"";""
"Citi Piti.mp3";"";""
"Deli Olurum.mp3";"";""
"Geceler.mp3";"";""
"Ismail YK - Benim Yarim Ondan Ayrilmis.mp3";"";""
"Ismail YK - Doktur.mp3";"";""
"Ismail YK - Isterim Seni.mp3";"";""
"Ismail YK - Nerdesin.mp3";"";""
"Ismail YK - Sappur Supur.mp3";"";""
"Ismail YK - Son Defa.mp3";"";""
"Ismail YK - Tikla.mp3";"";""
"Ismail YK - Ufle.mp3";"";""
"Kit Kit.mp3";"";""
"Otobus.mp3";"";""
"Patllat Gitsin.mp3";"";""
"Ismail - YK - 07 - Isterim Seni.mp3";"";""
"Ismail YK  (Nerdesin).mp3";"";""
"Ismail YK - Son Defa.mp3";"";""
"01. Izel - Hasretim.mp3";"";""
"02. Izel - Biktim.mp3";"";""
"03. Izel - Ah Yandim.mp3";"";""
"04. Izel - Mesken.mp3";"";""
"05. Izel - Yakisiklim.mp3";"";""
"06. Izel - Yana Yakila.mp3";"";""
"07. Izel - Adak.mp3";"";""
"08. Izel - Biz Hep Bِyleyiz.mp3";"";""
"09. Izel - Tutun ellerimden.mp3";"";""
"10. Izel - Bas Damarima.mp3";"";""
"01. Bebek.mp3";"";""
"02. Bosver.mp3";"";""
"03. Cocuk Yüzünden.mp3";"";""
"04. Efendim.mp3";"";""
"05. Geceler Kara.mp3";"";""
"06. Haberin Olmaz.mp3";"";""
"07. Kiyamadim.mp3";"";""
"08. Sekerim.mp3";"";""
"09. Son Arzum.mp3";"";""
"10. Vurmusum.mp3";"";""
"01. Ac Kapiyi.mp3";"";""
"02. Anlayamazsin.mp3";"";""
"03. Ask haklari.mp3";"";""
"04. Bir Dilek Tut Benim Icin.mp3";"";""
"05. Direniyorum.mp3";"";""
"06. Git Burdan.mp3";"";""
"07. Güle Güle.mp3";"";""
"08. Gülmek Icin.mp3";"";""
"09. Herseyi Bilen.mp3";"";""
"10. madem.mp3";"";""
"11. Mutluluk Sorunu.mp3";"";""
"12. Peki.mp3";"";""
"13. Yalanci Dünya.mp3";"";""
"01. Yok Yere.mp3";"";""
"02. Yelken.mp3";"";""
"03. Galibi Sen.mp3";"";""
"04. Unutmak.mp3";"";""
"05.  Dayanamam.mp3";"";""
"06. Ya Sus.mp3";"";""
"07. Bir Küçük Ask.mp3";"";""
"08. Beni Birak.mp3";"";""
"09. Elele.mp3";"";""
"10. اarsaf.mp3";"";""
"11. Dua.mp3";"";""
"01. Izel - Hasretim.mp3";"";""
"02. Izel  - Dayanamam.mp3";"";""
"03. Izel - Ya Sus.mp3";"";""
"04. Izel - Unutmak.mp3";"";""
"05. Izel - Bir Küçük Ask.mp3";"";""
"06. Izel - Kizimiz Olacakti.mp3";"";""
"07. Izel - Elele.mp3";"";""
"08. Izel - Beni Birak.mp3";"";""
"09. Izel - Galibi Sen.mp3";"";""
"10. Izel - اarsaf.mp3";"";""
"11. Izel - Yok Yere.mp3";"";""
"12. Izel - Yelken.mp3";"";""
"01. Izel & اelik & Ercan - Dِnmelisin.mp3";"";""
"02. Izel & اelik & Ercan - ضzledim.mp3";"";""
"03. Izel & اelik & Ercan - Avuçlarim Kaniyor.mp3";"";""
"04. Izel & اelik & Ercan - Ara Ara.mp3";"";""
"05. Izel & اelik & Ercan - Nerdesin.mp3";"";""
"06. Izel & اelik & Ercan - Yeter.mp3";"";""
"07. Izel & اelik & Ercan - Sus.mp3";"";""
"08. Izel & اelik & Ercan - Sen Yokken.mp3";"";""
"09. Izel & اelik & Ercan - Dِn Bana.mp3";"";""
"10. Izel & اelik & Ercan - Sِyle.mp3";"";""
"11. Izel & اelik & Ercan - Birakma.mp3";"";""
"12. Izel & اelik & Ercan - Ara Ara[Remix].mp3";"";""
"01. Izel - Emanet.mp3";"";""
"02. Izel - Eyvallah.mp3";"";""
"03. Izel - Geyik Cikabilir.mp3";"";""
"04. Izel - Bekle Biraz.mp3";"";""
"05. Izel - Sir.mp3";"";""
"06. Izel - Deli Gibi.mp3";"";""
"07. Izel - Acilen.mp3";"";""
"08. Izel - Nakis.mp3";"";""
"09. Izel - Hain.mp3";"";""
"10. Izel - Kirmizi Olacakti.mp3";"";""
"Izel - Belli Mi Olur summer Bonus.mp3";"";""
"Izel - Belli Mi Olur.mp3";"";""
"Izel - Bir Sene Oldu.mp3";"";""
"Izel - Bos Yere.mp3";"";""
"Izel - Gelisi Güzel Degil ( ayrilik ).mp3";"";""
"Izel - Gurur.mp3";"";""
"Izel - Hatalim.mp3";"";""
"Izel - Her Sey Ayri.mp3";"";""
"Izel - Hevesimi Kirma.mp3";"";""
"Izel - Isikli Yol.mp3";"";""
"Izel - Sana Ne Kadar.mp3";"";""
"Izel - Sayende.mp3";"";""
"Izel - Taksi.mp3";"";""
"Izel  & Ercan - Geri Dِn.mp3";"";""
"Izel  & Ercan - Imkani Yok.mp3";"";""
"Izel  & Ercan - Iste Yeniden.mp3";"";""
"Izel  & Ercan - Nerdesiniz.mp3";"";""
"Izel  & Ercan - Sus Konusma.mp3";"";""
"Izel &  Ercan - Bitmesin Bu Rüya.mp3";"";""
"Izel &  Ercan - Istemem.mp3";"";""
"Izel &  Ercan - Kafam Bozuk.mp3";"";""
"Izel &  Ercan - Sen Benimdin.mp3";"";""
"Izel & Ercan - Iste (Remix).mp3";"";""
"Izell & Ercan - Eller Havaya.mp3";"";""
"01. Hakan Altun Ve Izel - Kِle Gibi.mp3";"";""
"02. Izel - Annemin Sucu.mp3";"";""
"03. Izel - Ask Ihanetleri.mp3";"";""
"04. Izel - Aska Geldim.mp3";"";""
"05. Izel - Ben Halinden Anlarim.mp3";"";""
"06. Izel - Fenalardayim.mp3";"";""
"07. Izel - Gizli Macera.mp3";"";""
"08. Izel - Kendime Yasayacagim.mp3";"";""
"09. Izel - Kime Zarar.mp3";"";""
"10. Izel - Masa.mp3";"";""
"11. Izel - Sak.mp3";"";""
"01 Damimiza kar yagdi.mp3";"";""
"02 Aglattin anami.mp3";"";""
"03 Yaziklar olsun.mp3";"";""
"04 Erdebas.mp3";"";""
"05 Geri dِn.mp3";"";""
"06 Keje.mp3";"";""
"07 Yalanci yarim.mp3";"";""
"08 Agir keyte dilemin.mp3";"";""
"09 Nem kaldi.mp3";"";""
"10 اaldigim baglama.mp3";"";""
"11 Daglar.mp3";"";""
"12 Açma zülüflerin.mp3";"";""
"13 Dayan gülüm.mp3";"";""
"14 Aysem.mp3";"";""
"01 - Izzet Yildizhan - Ben Demistim.mp3";"";""
"02 - Izzet Yildizhan - Dubara.mp3";"";""
"03 - Izzet Yildizhan - Varmiy Di_.mp3";"";""
"04 - Izzet Yildizhan - Sallana Sallana.mp3";"";""
"05 - Izzet Yildizhan - Hiç Asik Oldun Mu_.mp3";"";""
"06 - Izzet Yildizhan - ضlüm Gelsin.mp3";"";""
"07 - Izzet Yildizhan - Dedo.mp3";"";""
"08 - Izzet Yildizhan - Güldür Yüzümü.mp3";"";""
"09 - Izzet Yildizhan - Yasak Ask.mp3";"";""
"10 - Izzet Yildizhan - Allah Aska Düsürmesin.mp3";"";""
"11 - Izzet Yildizhan - Sevda Daglari.mp3";"";""
"12 - Izzet Yildizhan - Ele Beni.mp3";"";""
"13 - Izzet Yildizhan - Be Nedir.mp3";"";""
"14 - Izzet Yildizhan - Delalim.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Aglasam mi - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Birisi - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Ceylan - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Citini Cikartma - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Esme Deli - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Sakine - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Sendin - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - ـcü Güzel - BiRiSi.mp3";"";""
"iZZET YILDIZHAN - Uzun Hava - BiRiSi.mp3";"";""
"Acim Sakli.mp3";"2005";""
"Bilen Gelsin.mp3";"2005";""
"Bu Atasi Sِndüremem.mp3";"2005";""
"Canimin Ici.mp3";"2005";""
"Dede Yine Yüz Aydir (U.H.).mp3";"2005";""
"Delilo.mp3";"2005";""
"Gardas.mp3";"2005";""
"Gencligim.mp3";"2005";""
"Helin.mp3";"2005";""
"Mapushane.mp3";"2005";""
"Maraliyam.mp3";"2005";""
"Sevko.mp3";"2005";""
"Siblaney.mp3";"2005";""
"Telli Turnam.mp3";"2005";""
"Vara Vara.mp3";"2005";""
"Yaprak Gibi.mp3";"2005";""
"Izzet YiLdizhan - 1,2,3.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - ALtin Kafes.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Antebin KaLesi (Seven oLur Yar Icin).mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Aysem.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Dert Ortagim (U.H.).mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Diyar Diyar.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Esti Sevdanin YeLi (Cevrasamin).mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Evire Cevire.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Gokyuzu HuzunLu.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Muebbet.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - oLsun Mu oLmasin.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Omrum SeninLe Gecsin.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - SefiL Baykus (U.H.).mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Son Vapur.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Tokat.mp3";"";""
"Izzet YiLdizhan - Yar ALi.mp3";"";""
"Allah Aska düsürmesin.mp3";"";""
"Ben Demistim.mp3";"";""
"Bu Nedir.mp3";"";""
"Dedo.mp3";"";""
"Delalim.mp3";"";""
"Güldür Yuzumu.mp3";"";""
"ne fark eder.mp3";"";""
"Olum Gelsin.mp3";"";""
"Sevda Daglari.mp3";"";""
"Yasak Ask.mp3";"";""
"01. Illaki.mp3";"";""
"02. Gururlu Ol.mp3";"";""
"03. Dِncem Ben Sana.mp3";"";""
"04. Var Mi Be.mp3";"";""
"05. Var Mi Be (Remix).mp3";"";""
"01_YUZLESME.MP3";"";""
"02_KALAMIS_PARKI.MP3";"";""
"03_YANIMDA_SEN_OLMAYINCA.MP3";"";""
"04_SAIRIN_ELINDE.MP3";"";""
"05_RENKLERIN_ICINDE.MP3";"";""
"06_ADIMI_CAGIR.MP3";"";""
"07_SON_DEFA.MP3";"";""
"08_AYRILIK_SARKISI__REMIX_.MP3";"";""
"09_LANETLENMIS_OMUZLAR.MP3";"";""
"11_FARKLI_RUYALAR.MP3";"";""
"12_ARABIC_FAHISE.MP3";"";""
"13_YILLAR_SONRA.MP3";"";""
"14_SEN_HER_ZAMAN.MP3";"";""
"KARGO___13___BOGAZICI.MP3";"";""
"Kargo  (Atesh Ve Su).mp3";"";""
"Kargo - Sen Aglama.mp3";"";""
"Kargo - Yildizlarin Altinda.mp3";"";""
"Kayahan - 01 - Beni Azat Et.mp3";"1999";""
"Kayahan - 02 - Yine Sise Bitecek.mp3";"1999";""
"Kayahan - 03 - Her Yerde Ayni.mp3";"1999";""
"Kayahan - 04 - Her An.mp3";"1999";""
"Kayahan - 05 - Gِmec.mp3";"1999";""
"Kayahan - 06 - Gel Be.mp3";"1999";""
"Kayahan - 07 - Yine Sise Bitecek 2.mp3";"1999";""
"Kayahan - 08 - Ilk Degil.mp3";"1999";""
"Kayahan - 09 - ـc Nokta.mp3";"1999";""
"Kayahan - 01 - Bir Garip Sece.mp3";"1995";""
"Kayahan - 03 - Allahim Neydi Günahim.mp3";"1993";""
"Kayahan - 04 - Ben Anadolu Cocuguyum.mp3";"1995";""
"Kayahan - 05 - Unutma.mp3";"1995";""
"Kayahan - 06 - Rüzgar Gibi Gecti.mp3";"1995";""
"Kayahan - 07 - Kizil Siyah Bulutlar.mp3";"1995";""
"Kayahn - 02 - Anla Halimden.mp3";"1995";""
"Kayhan - 08 - Devami Var.mp3";"1995";""
"Kayhan - 09 - Unutma (Remix).mp3";"1995";""
"Kayahan - 02 - Esmer Günler.mp3";"1990";""
"Kayahan - 03 - Kar Taneleri.mp3";"1990";""
"Kayahan - 04 - Onyedi Yasim Gibi.mp3";"1990";""
"Kayahan - 05 - Olmali Olacak Istiyorum.mp3";"1990";""
"Kayahan - 06 - Günesli Bir Resim Ciz Bana.mp3";"1990";""
"Kayahan - 07 - Kiraz.mp3";"1990";""
"Kayahan - 08 - Sokak Kedisi.mp3";"1990";""
"Kayahan - 09 - Geceler.mp3";"1990";""
"Kayahan - 10 - Acikmisim Sevgine.mp3";"1990";""
"Kayahan - 11 - Yagmur.mp3";"1990";""
"Kayahan - 12 - Kac Kere.mp3";"1990";""
"Kayahan - 13 - Masum ضpücük.mp3";"1990";""
"Kayahan - 14 - Iskelede Sandalim.mp3";"1990";""
"Kayahn - 01 - ـsküdar.mp3";"1990";""
"01 - Nasil Ayrilacagiz.mp3";"";""
"02 - Yelesi Karli Daglar.mp3";"";""
"03 - Olur Mu Olur Mu.mp3";"";""
"04 - Cennet Kokulum.mp3";"";""
"05 - Efendim.mp3";"";""
"06 - Olsaydim.mp3";"";""
"07 - Hayal Adasi.mp3";"";""
"08 - Bir An ضnce.mp3";"";""
"09 - Nasil Ayrilacagiz (Slow).mp3";"";""
"Kayahan - 01 - Herseyden Cok.mp3";"1996";""
"Kayahan - 02 - Ben De Insanim.mp3";"1996";""
"Kayahan - 03 - Ask Bayraklari.mp3";"1996";""
"Kayahan - 04 - Sikayetim Var.mp3";"1996";""
"Kayahan - 05 - Eyvah.mp3";"1996";""
"Kayahan - 06 - Neler Oldu Neler.mp3";"1996";""
"Kayahan - 07 - Sana Kaldi.mp3";"1996";""
"Kayahan - 01 - Emrin Olur.mp3";"";""
"Kayahan - 02 - Atin Beni Denizlere.mp3";"";""
"Kayahan - 03 - Eminem.mp3";"";""
"Kayahan - 04 - Mavilim.mp3";"";""
"Kayahan - 05 - Sevgilim Olmasan da.mp3";"";""
"Kayahan - 06 - Sampiyon.mp3";"";""
"Kayahan - 07 - Mektuplarin Eskidi.mp3";"";""
"Kayahan - 08 - Artik Aglamam Lazim.mp3";"";""
"Kayahan - 09 - Emrin Olur (Enstrümantal).mp3";"";""
"Kayahan - 01 - Sevdaya Mahsus.mp3";"2000";""
"Kayahan - 02 - Kagittan Kayiklar.mp3";"2000";""
"Kayahan - 03 - Sِz Güzelim.mp3";"2000";""
"Kayahan - 04 - ضlmem Mi Lazim.mp3";"2000";""
"Kayahan - 05 - Gِnül Sayfam.mp3";"2000";""
"Kayahan - 06 - Aman Beni Unutma.mp3";"2000";""
"Kayahan - 07 - Tek Delikli Kaval (Taslama).mp3";"2000";""
"Kayahan - 08 - 17 Agustos.mp3";"2000";""
"Kayahan - 09 - Ninni.mp3";"2000";""
"01. bin parçayىm hasretinle.mp3";"";""
"02. acىlanma.mp3";"";""
"03. seninle herseye varim ben.mp3";"";""
"04. masal yüzlüm.mp3";"";""
"05. minnacىk sevdacىk.mp3";"";""
"06. vay canىm vay.mp3";"";""
"07. plancى.mp3";"";""
"08. masal yüzlüm.mp3";"";""
"01 - Kayahan - Ne Oldu Can.mp3";"2003";""
"02 - Kayahan - Ay dolunaydi.mp3";"2003";""
"03 - Kayahan - Gülüm ضmrün Ne Kadar.mp3";"2003";""
"04 - Kayahan - Hülyam.mp3";"2003";""
"05 - Kayahan - Bir Ask Hikayesi.mp3";"2003";""
"06 - Kayahan - Onsuz Olmuyor.mp3";"2003";""
"07 - Kayahan - Büyük Askim.mp3";"2003";""
"08 - Kayahan - Bugün Aslinda Bayram.mp3";"2003";""
"01 - Odalarda Isiksizim.mp3";"";""
"02 - Icimden Geldigi Gibi.mp3";"";""
"03 - Basi Bos Saatlerde.mp3";"";""
"04 - Bir Aslan Miyav Dedi.mp3";"";""
"05 - Sultanim.mp3";"";""
"06 - E Bebegim.mp3";"";""
"07 - Ve Senin Sevgin.mp3";"";""
"08 - Beni Anlamadin Ya.mp3";"";""
"Kayahan - 01 - Hep Karanlik.mp3";"1989";""
"Kayahan - 02 - Ve Melankoli.mp3";"1989";""
"Kayahan - 04 - Canim Sikiliyor Canim.mp3";"1989";""
"Kayahan - 05 - Mor Menekse.mp3";"1989";""
"Kayahan - 06 - Seviyorum.mp3";"1989";""
"Kayahan - 07 - Alinma Agliyorsam.mp3";"1989";""
"Kayahan - 08 - Tutamiyorum Kendimi.mp3";"1989";""
"Kayahan - 09 - Gurbette Aksam.mp3";"1989";""
"Kayahan - 10 - Senin Icin.mp3";"1989";""
"Kayhan - 03 - Yoksun Sen.mp3";"1989";""
"Kayahan - 01 - Sabahlar Uzak.mp3";"1993";""
"Kayahan - 02 - Kara Saplandim.mp3";"1993";""
"Kayahan - 03 - Elmanin Yarisi.mp3";"1993";""
"Kayahan - 04 - Sensiz Olmaz Ki.mp3";"1993";""
"Kayahan - 05 - Sari Sekerim.mp3";"1993";""
"Kayahan - 06 - Yok Arkadas.mp3";"1993";""
"Kayahan - 07 - Vazgecmem.mp3";"1993";""
"Kayahan - 08 - Aman.mp3";"1993";""
"Kayahan - 09 - Kardesiz Senle.mp3";"1993";""
"Kayahan - 10 - 93 Rüzgari.mp3";"1993";""
"Kayahan - 01 - Yemin Ettim.mp3";"1991";""
"Kayahan - 02 - Sari Saclarindan Sen Suclusun.mp3";"1991";""
"Kayahan - 03 - Cilginim.mp3";"1991";""
"Kayahan - 04 - Gِzlerin Hapsindeyim.mp3";"1991";""
"Kayahan - 05 - Sen Mühimsin.mp3";"1991";""
"Kayahan - 06 - Istanbul Hatirasi.mp3";"1991";""
"Kayahan - 07 - Bu Gece Sen Daha Güzelsin.mp3";"1991";""
"Kayahan - 08 - Neden Olmasin.mp3";"1991";""
"Kayahan - 09 - Bekle Gülüm.mp3";"1991";""
"01.Hiç Bana Sordun Mu .mp3";"";""
"02. Kandirdim.mp3";"";""
"03. Günah Degil Mi Bana.mp3";"";""
"04. Agla.mp3";"";""
"05. Gelinim.mp3";"";""
"06. Para.mp3";"";""
"07. Oynak Yarim.mp3";"";""
"08. Turna.mp3";"";""
"09. Koca اinar.mp3";"";""
"10. Birak Be Dostum.mp3";"";""
"11.Bi Yanak Ver.mp3";"";""
"01.Hiç Bana Sordun Mu .mp3";"";""
"03 Yil Marsi.mp3";"";""
"günah degil mi bana.MP3";"";""
"01 Kenan Dogulu - Shake It Up Original Version.mp3";"";""
"02 Kenan Dogulu - Shake It Up Funky Mix by OZ.mp3";"";""
"03 Kenan Dogulu - Shake It Up Inside The Club Mix.mp3";"";""
"04 Kenan Dogulu - Shake It Up Big Room Remix.mp3";"";""
"05 Kenan Dogulu - Ask Kokusu Drill Mix by Ugur Kirik.mp3";"";""
"06 Kenan Dogulu - Shake It Up GREENDER Smooth Disco Mix.mp3";"";""
"07 Kenan Dogulu - Shake It Up Cool Mix by OZ & Zuzu.mp3";"";""
"08 Kenan Dogulu - Shake It Up Europe Mix by Erdem Kinay.mp3";"";""
"09 Kenan Dogulu - Shake It Up Amsterdam Midnight Mix.mp3";"";""
"10 Kenan Dogulu - اakkidi R&B Mix.mp3";"";""
"11 Kenan Dogulu - اakkidi GREENDER Indie Mix.mp3";"";""
"12 Kenan Dogulu - اakkidi House Mix by MC & Zuzu.mp3";"";""
"13 Kenan Dogulu - Shake It UpOut On The Street Mix.mp3";"";""
"14 Kenan Dogulu - Shake It Up Club Mix.mp3";"";""
"15 Kenan Dogulu - Shake It Up Funky Club Mix by Music Kidz.mp3";"";""
"01-ben güzelden anlarim.mp3";"";""
"02-ben senin herseyinim.mp3";"";""
"03-kiyamam.mp3";"";""
"04-tenhalar da yakalanma.mp3";"";""
"05-niyetini boz da gel.mp3";"";""
"06-tükendim ben.mp3";"";""
"07-kitabini yazdim senin.mp3";"";""
"08-kac kere agladim.mp3";"";""
"09-papatya.mp3";"";""
"10-bi yanak ver remix.mp3";"";""
"11-ben senin herseyinim remix.mp3";"";""
"12-tükendim ben remix.mp3";"";""
"01 - Track.MP3";"";""
"02 - Track.MP3";"";""
"03 - Track.MP3";"";""
"06 - Track.MP3";"";""
"07 - Track.MP3";"";""
"09 - Track.MP3";"";""
"10 - Track.MP3";"";""
"12 - Track.MP3";"";""
"Aklim karisti.MP3";"";""
"Ask.MP3";"";""
"Askim Askim.MP3";"";""
"01-kime ne.mp3";"";""
"02-ex askim.mp3";"";""
"03-pamuk.mp3";"";""
"04-tutamiyorum zamani.mp3";"";""
"05-aglayamam.mp3";"";""
"06-gül.mp3";"";""
"07-ellerimde cicekler.mp3";"";""
"08-elveda meyhaneci.mp3";"";""
"09-eksik hayatlar.mp3";"";""
"10-kalmam kiraci.mp3";"";""
"11-susma.mp3";"";""
"Ara Beni Lütfen.mp3";"";""
"Asigi.mp3";"";""
"Ask Kokusu.mp3";"";""
"Ask Tanrisi.mp3";"";""
"Bas Harfi Ben.mp3";"";""
"Cakkidi.mp3";"";""
"Haykiris.mp3";"";""
"Nereye Kadar.mp3";"";""
"Olmaz.mp3";"";""
"Rahatla.mp3";"";""
"Rüzgar.mp3";"";""
"Unutarak Kurtuluyorum.mp3";"";""
"Yüzsüz Yürek.mp3";"";""
"01___TRACK.MP3";"";""
"02___TRACK.MP3";"";""
"03___TRACK.MP3";"";""
"04___TRACK.MP3";"";""
"05___TRACK.MP3";"";""
"06___TRACK.MP3";"";""
"07___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"10___TRACK.MP3";"";""
"11___TRACK.MP3";"";""
"Guzeller icinden bir seni sectim.MP3";"";""
"KENAN DOGULU - 01-SIMSIKI SIKI SIKI.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 02-KURSUN ADRES SORMAZ KI.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 03-CAN BEBEGIM.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 04-BIR KEREDEN HIا BIRSEY OLMAZ.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 05-SEN اAGIR YETER.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 06-KASIK KASIK.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 07-ISYAN BU HAYKIRIS.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 08-HAYAT BU YA.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 09-SARKILARIM SANA DOGRU.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 10-SEYTANA SATMISIM KALBIMI.mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 11-ASK OYUNU[REMIX].mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 12-YAPARIM BILIRSIN[REMIX].mp3";"";""
"KENAN DOGULU - 13-SIMSIKI SIKI SIKI.mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 1.Yazmissa Bozmak Olmaz (Filtering by xmen1203)[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 1.Yazmissa Bozmak Olmaz (Original)[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 10. Belli Mi Olur[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 11. Tek Kürekcim (Remix)[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 12. Tek Kürekcim (Play Back)[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 2. Tak Etti Canima[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 3. Yaparim Bilirsin[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 4. Ask Oyunu[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 5. Catlasin Tüm Düsmanlar[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 6. Jazz Yapma[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 7. Bugünüm Sensiz Gecti[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 8. Benimle Kal[1].mp3";"";""
"Kenan Dogulu - 9. Vurgunum Sana[1].mp3";"";""
"01-Ask Bitti.mp3";"2007";""
"02-Kalenin Fethi.mp3";"2007";""
"03-Aman Aman.mp3";"2007";""
"04-Bari.mp3";"2007";""
"05-Birlikte.mp3";"2007";""
"06-Sikayetim Bundan oturu.mp3";"2007";""
"07-Sen Bilirsin.mp3";"2007";""
"08-Emniyet Kemeri.mp3";"2007";""
"09-Hesapla.mp3";"2007";""
"10-Dun Olebilirim.mp3";"2007";""
"11-Bilmece.mp3";"2007";""
"12-Yeter Ki Iste.mp3";"2007";""
"13-Asiksin Gidiyorum.mp3";"2007";""
"Keremcem Ask Bir Oyun Olsa da (feat Arikan Sirakaya).mp3";"2006";""
"Keremcem Ask Oyunu - Kadife Kelepce.mp3";"";""
"Keremcem Ask Yolculari.mp3";"";""
"Keremcem Birgün Gelecek.mp3";"";""
"Keremcem Dünya Dِnüyor.mp3";"";""
"Keremcem Gece.mp3";"";""
"Keremcem Hayde.mp3";"";""
"Keremcem Hüzün.mp3";"";""
"Keremcem Ikilem.mp3";"";""
"Keremcem Karadumanin Dِnüsü.mp3";"";""
"Keremcem Keske.mp3";"";""
"Keremcem Nerelere Gideyim (feat Kurtalan Expres).mp3";"";""
"Keremcem Olmadi Gitti.mp3";"";""
"Keremcem Sana Kalan.mp3";"";""
"Keremcem Sir.mp3";"";""
"Keremcem Yaz Meltemi.mp3";"";""
"01 Say (Yeke Yeke Feat. IMBA).mp3";"";""
"02 Atesler Içinde (Yo Feat IMBA).mp3";"";""
"allahim al onun askini benden.mp3";"";""
"bu can sensiz yasarmi.mp3";"";""
"cennetim sensin.mp3";"";""
"gitti.mp3";"";""
"ihtiyacim var.mp3";"";""
"illede roman olsun.mp3";"";""
"kanacak gِz varmi bende.mp3";"";""
"ne faydasi var.mp3";"";""
"peri kizi.mp3";"";""
"üzme canini.mp3";"";""
"yanina birakirmiyim.mp3";"";""
"yikipta gittin.mp3";"";""
"ask çemberi.mp3";"";""
"biçare.mp3";"";""
"bir yalanmiydi.mp3";"";""
"çaresizim.mp3";"";""
"dert yagmuru.mp3";"";""
"gِnlümdeki bu yara.mp3";"";""
"tِvbekar.mp3";"";""
"unutmayi ِgrenemedim.mp3";"";""
"yasamak bu degil.mp3";"";""
"alma mazlumun ahini.mp3";"";""
"askin adresi.mp3";"";""
"dert hammali.mp3";"";""
"dostlar yüzünden.mp3";"";""
"falci.mp3";"";""
"gِzüme bak anlarsin.mp3";"";""
"iyimserim.mp3";"";""
"maziyi unutma.mp3";"";""
"neye yarar.mp3";"";""
"ona mektup yazacagim.mp3";"";""
"yayli tambur taksimi.mp3";"";""
"asigim sana.mp3";"";""
"basimiza gelene bak.mp3";"";""
"bِyle ayrilik olmaz.mp3";"";""
"can veriyorum.mp3";"";""
"gül ali.mp3";"";""
"hasret.mp3";"";""
"hava nasil oralarda.mp3";"";""
"kar tanesi.mp3";"";""
"kaybolan yillar.mp3";"";""
"limoncu.mp3";"";""
"senin neyine.mp3";"";""
"tomurcuk.mp3";"";""
"zor yillar.mp3";"";""
"ask pinari.mp3";"";""
"benim dünyam.mp3";"";""
"biraz sana biraz bana.mp3";"";""
"çivi çiviyi sِker.mp3";"";""
"elhamdülillah.mp3";"";""
"geceler.mp3";"";""
"gitti de gitti.mp3";"";""
"gِnlüm senindir.mp3";"";""
"günesi biz uyandirdik.mp3";"";""
"iki gِzüm iki çesme.mp3";"";""
"kahrolatim.mp3";"";""
"kar yagiyor.mp3";"";""
"kimbilir.mp3";"";""
"ne kavgam bitti ne sevdam.mp3";"";""
"oldu olacak.mp3";"";""
"sari saçlarindan sen suçlusun.mp3";"";""
"sevda degil.mp3";"";""
"sorma.mp3";"";""
"tutsak.mp3";"";""
"vazgeçtim.mp3";"";""
"vur gitsin beni.mp3";"";""
"affet beni anacigim.mp3";"";""
"aglarim.mp3";"";""
"ah istanbul.mp3";"";""
"beni unutma.mp3";"";""
"benim ol.mp3";"";""
"dِnmelisin.mp3";"";""
"emmoglu.mp3";"";""
"gün oldu.mp3";"";""
"hüküm giymisim.mp3";"";""
"onun adi rahime.mp3";"";""
"sevildigini bil.mp3";"";""
"simdiki aklim olsa.mp3";"";""
"aglamak yok yüregim.mp3";"";""
"boyun egmem.mp3";"";""
"bulunur.mp3";"";""
"dayanamam.mp3";"";""
"hükümdar.mp3";"";""
"kanima girdin.mp3";"";""
"neredesin.mp3";"";""
"sende tutuklu kaldim.mp3";"";""
"seni sensiz yasarken.mp3";"";""
"sus konusma.mp3";"";""
"talihsiz kadinmisim.mp3";"";""
"anilarim var.mp3";"";""
"anne.mp3";"";""
"deli ettin.mp3";"";""
"ecel olsun.mp3";"";""
"imkansiz.mp3";"";""
"katar katar olmus giden turnalar.mp3";"";""
"keklik gibi kanadini süzmedin.mp3";"";""
"ne olmus sana.mp3";"";""
"o simdi asker.mp3";"";""
"sansizim.mp3";"";""
"sen ask nedir bilirmisin.mp3";"";""
"simarik sevgilim.mp3";"";""
"sükürler olsun.mp3";"";""
"tِvbe.mp3";"";""
"çal para.mp3";"";""
"çaresizim.mp3";"";""
"ecele sitem.mp3";"";""
"gelin agiti.mp3";"";""
"hançer.mp3";"";""
"hep beni düsüneceksin.mp3";"";""
"ikimizde yalanciymisiz.mp3";"";""
"itirazim var.mp3";"";""
"ne gel sor halimi.mp3";"";""
"sabredemedim.mp3";"";""
"yasamak bu degil.mp3";"";""
"allahim ne büyüksün.mp3";"";""
"çaresizim ben.mp3";"";""
"dert yagmuru.mp3";"";""
"elveda diyecegim.mp3";"";""
"felek yine oyun etti.mp3";"";""
"gidisin ِlüm olsada.mp3";"";""
"hayat merdiveni.mp3";"";""
"tastan tasa vurdum basimi.mp3";"";""
"vurun vurun beni ِldürün.mp3";"";""
"yollara benzedim.mp3";"";""
"çiglik.mp3";"";""
"dِnme sevgilim.mp3";"";""
"hiçmi kahir çekmedim.mp3";"";""
"kadehi siseyi kirarim bugün.mp3";"";""
"ne yapsin.mp3";"";""
"sarkilar agliyor.mp3";"";""
"seni yazdim kalbime.mp3";"";""
"sevmek.mp3";"";""
"sira sira daglar.mp3";"";""
"topraklara gِmecegim.mp3";"";""
"unutamadim.mp3";"";""
"anladimki.mp3";"";""
"ayrilik nikahi.mp3";"";""
"dinle.mp3";"";""
"eniste.mp3";"";""
"lafimi olur.mp3";"";""
"saril bana.mp3";"";""
"sen benimdin.mp3";"";""
"sen gidince.mp3";"";""
"sevmenin zamani geldi.mp3";"";""
"tanrim.mp3";"";""
"vazgeçemem.mp3";"";""
"yigidim aslanim.mp3";"";""
"bebegim.mp3";"";""
"dِn ocagina.mp3";"";""
"dur yapma.mp3";"";""
"gel deme.mp3";"";""
"gücüm yok.mp3";"";""
"gülüm.mp3";"";""
"hataliyim.mp3";"";""
"inanma.mp3";"";""
"karakislar.mp3";"";""
"sicacik.mp3";"";""
"sitem.mp3";"";""
"sِyleyemem.mp3";"";""
"biz ikimizde yalanciymisiz.mp3";"";""
"gecem gündüzüm dertli.mp3";"";""
"güldür yüzümü.mp3";"";""
"hatirla maziyi.mp3";"";""
"kaderime gülümserim.mp3";"";""
"ne gel sor halimi ne kapimi çal.mp3";"";""
"potbori.mp3";"";""
"vurun beni ِldürün.mp3";"";""
"zülüf.mp3";"";""
"ayiramaz kimse bizi.mp3";"";""
"dِnüsüm muhtesem olacak.mp3";"";""
"garibim oy.mp3";"";""
"hadi bana gel.mp3";"";""
"ne biçim ask bu.mp3";"";""
"neden agliyorsunuz gِzlerim.mp3";"";""
"olmadi olmuyor.mp3";"";""
"ِlümüne bu sevda.mp3";"";""
"oynama benimle.mp3";"";""
"piti piti.mp3";"";""
"tenim üsür.mp3";"";""
"ufukta ask gِrünüyor.mp3";"";""
"Kibnariye - ASK KAPIDA.mp3";"";""
"Kibnariye - BAKIR MANGAL.mp3";"";""
"Kibnariye - GـNLERDEN BIR GـN.mp3";"";""
"Kibnariye - GURBET.mp3";"";""
"Kibnariye - ILK NURUMSUN.mp3";"";""
"Kibnariye - KـLS KEDISI.mp3";"";""
"Kibnariye - SABAH OLMUYOR.mp3";"";""
"Kibnariye - SEVENLER IاIN.mp3";"";""
"Kibnariye - SضYLEYEMEM.mp3";"";""
"Kibnariye - UNUTU VERDIM.mp3";"";""
"ask beni harap etti.mp3";"";""
"biçare.mp3";"";""
"bir yalanmiydi.mp3";"";""
"gِnlümdeki bu yara.mp3";"";""
"ham meyva.mp3";"";""
"kimbilir.mp3";"";""
"tanrim.mp3";"";""
"unutmayi ِgrenemedim.mp3";"";""
"yalniz sana yenildim.mp3";"";""
"zülüf.mp3";"";""
"1. Ask Pinari.mp3";"";""
"10. Gِnlüm Senindir.mp3";"";""
"11. Vazgectim.mp3";"";""
"12. Tutsak.mp3";"";""
"13. Sari Saçlarindan Sen Suclusun.mp3";"";""
"14. Vur Gitsin Beni.mp3";"";""
"15. Kar Yagiyor.mp3";"";""
"16. Sevda Degil.mp3";"";""
"17. Sorma.mp3";"";""
"18. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam.mp3";"";""
"19. Oldu Olacak.mp3";"";""
"2. Benim Dünyam.mp3";"";""
"20. Günesi Biz Uyandirdik.mp3";"";""
"21. Biraz Sana Biraz Bana.mp3";"";""
"3. Gittide Gitti.mp3";"";""
"4. Kahrolayim.mp3";"";""
"5. Elhamdülillah.mp3";"";""
"6. Geceler.mp3";"";""
"7. Iki Gِzüm Iki اesme.mp3";"";""
"8. Kimbilir.mp3";"";""
"9. اivi اiviyi Sِker.mp3";"";""
"akilli ol.mp3";"";""
"alah için.mp3";"";""
"allah kadirdir.mp3";"";""
"canim efendim.mp3";"";""
"eledim eledim.mp3";"";""
"enstürümantal.mp3";"";""
"gidiyorum.mp3";"";""
"insallah.mp3";"";""
"kan çiçekleri.mp3";"";""
"mecbur kalinca.mp3";"";""
"sen ne biçim sevgilisin.mp3";"";""
"seninle ilk defa.mp3";"";""
"vurgun.mp3";"";""
"vurma gurbet.mp3";"";""
"ya benim olursun.mp3";"";""
"yüregimden vurdun beni.mp3";"";""
"allah vergisi.mp3";"";""
"bitanem.mp3";"";""
"canim dediklerim.mp3";"";""
"damla damla.mp3";"";""
"fayda yok dostum.mp3";"";""
"her sabah.mp3";"";""
"herkesin bir sevdasi var.mp3";"";""
"isyan etmiyorum.mp3";"";""
"kader kurbaniyim.mp3";"";""
"kaderinden kurtulan varmi.mp3";"";""
"neden.mp3";"";""
"yalan dünya.mp3";"";""
"01 - KIMBILIR.mp3";"";""
"02 - CAN VERIYORUM.mp3";"";""
"03 - YـREGIMDEN VURDUN BENI.mp3";"";""
"04 - SEVMENIN ZAMANI.mp3";"";""
"05 - SEVILDIGINI BIL.mp3";"";""
"06 - KADER KURBANI.mp3";"";""
"07 - PERI KIZI.mp3";"";""
"08 - GIDIYORUM.mp3";"";""
"09 - ANNEM.mp3";"";""
"10 - KAYBOLAN YILLAR.mp3";"";""
"11 - EMMOGLU.mp3";"";""
"12 - SIRA DAGLAR.mp3";"";""
"13 - ILLEDE ROMAN OLSUN.mp3";"";""
"01 100. Yil sarkisi - Yorumcu- Kirac.mp3";"2007";""
"02 Sen Fenerbahçe - Yorumcu- Funda Arar.mp3";"2007";""
"03 Efsane Fenerbahçe - Yorumcu- Edis ?lhan.mp3";"2007";""
"04 Sen Fenerbahçe - Yorumcu- Saro Secikyan.mp3";"2007";""
"05 Efsane Fenerbahçe (Remix).mp3";"2007";""
"06 Sen Fenerbahçe (Remix).mp3";"2007";""
"07 100. Yil sarkisi - Yorumcu- Koro -.mp3";"2007";""
"Kiraç - Aliye - 01 - Aliye (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 02 - Gِzyasi (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 03 - Oysa Bir Umuttu (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 04 - Ayrilik (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 05 - Güzel Günler (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 06 - Nihavent Taksim (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 07 - Arabesk (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kirac - Aliye - 08 - Oysa Bir Umuttu (Vokal Kirac).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 09 - Birgün ضzlersen Eger (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 10 - Aksamüstü (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 11 - Zor Anlar (Enstrumental).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 12 - Birgün Beni ضzlersen Eger (Vokal Zeynep Casalini).MP3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 13 - Atli Karinca (Enstrumental).mp3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 14 - Süphe (Enstrumental).mp3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 15 - اikmaz Sokak (Enstrumental).mp3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 16 - Mutlu Olmak Istiyorsan (Vokal Kiraç).mp3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 17 - Veda (Enstrumental).mp3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 18 - اiglik (Enstrumental).mp3";"2005";""
"Kiraç - Aliye - 19 - Aliye (Enstrumental).mp3";"2005";""
"01 Sana Mecburum.mp3";"";""
"02 Yikik.mp3";"";""
"03 Utangac.mp3";"";""
"04 Bu Aksam Sarhosum.mp3";"";""
"05 Ya Seninle Ya Sensiz.mp3";"";""
"06 Ister Sev Ister Sevme.mp3";"";""
"07 Zarife.mp3";"";""
"08 Hayalimde Resim.mp3";"";""
"09 Benim Yolum.mp3";"";""
"10 Dayan.mp3";"";""
"11 Yoruldum.mp3";"";""
"12 Seyrime Gel.mp3";"";""
"13 Arabesk Günler.mp3";"";""
"01-Gidiyorum.mp3";"";""
"02-Karahisar Kalesi.mp3";"";""
"03-Kazak Abdal.mp3";"";""
"04-Sari Gelin.mp3";"";""
"05-Yayla Yollari.mp3";"";""
"06-Bir Garip Ask Bestesi.mp3";"";""
"07-Ruzgarim Ol.mp3";"";""
"08-Gulum Ey Sebebim Ey.mp3";"";""
"09-Mahkemeye Versem Seni.mp3";"";""
"10-Sarkoy Turkusu.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 01 - Bir Istanbul Masali (Akustik).mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 02 - Kartal Yuvasi.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 03 - Olur Ya.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 04 - Kordugum.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 05 - Parilti.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 06 - Gozyasi Cigan (Enstrumental).mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 07 - Ask Masali.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 08 - Kartal Yuvasi (Enstrumental).mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 09 - Bir Istanbul Masali (Enstrumental).mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 10 - Sebebim Olur.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 11 - Buyulu Ask.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 12 - Uzaklar.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 13 - Gozyasi.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 14 - Ask Perisi.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 15 - Yollar.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 16 - Napoliten Sarki.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 17 - Cigan.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 18 - Gecenin Sesi.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 19 - Hicran.mp3";"";""
"Turk pop - Funda Arar & Kirac - Bir Istanbul Masali - 20 - Ask Perisi.mp3";"";""
"01-DAGLARIN KADINI.mp3";"";""
"02-DELI DUS.mp3";"";""
"03-VEFASIZ.mp3";"";""
"04-TALIHIM YOK BAHTIM KARA.mp3";"";""
"05-BEN YOLUMU BULURUM.mp3";"";""
"07-BOZKIRDAKI AGAC.mp3";"";""
"08-YALNIZLIGIN KAPILARI.mp3";"";""
"09-SEVME.mp3";"";""
"10-CESMINAZ.mp3";"";""
"11-NELER NELER.mp3";"";""
"12-KARA YILAN.mp3";"";""
"13-MAKARAM SARI BAGLAR.mp3";"";""
"04-KIRAا - HOPاAKAL.mp3";"";""
"06-KIRAا - TAP DUVARLAR ( ZERDA ).mp3";"";""
"08-KIRAا - BےR ےSTANBUL MASALI.mp3";"";""
"11-KIRAا - MUTLU OLMAK ےSTےYORSAN.mp3";"";""
"16-KIRAا - GELےNCےK اILGIN APKIM.mp3";"";""
"18-KIRAا - ACEM KIZI.mp3";"";""
"Aliye - - Mutlu Olmak ےsityorsan Kىraç.mp3";"";""
"Aliye - - Oysa Bir Umuttu Kirac.mp3";"";""
"Aliye Dizi Muzigi.mp3";"2005";""
"Ask Masali.mp3";"";""
"Avutma Beni.mp3";"";""
"Binbir Gece - Soundtrack - Kirac by U.U..mp3";"2006";""
"Bir Veda Havasy.mp3";"0";""
"Kirac - Beyaz Gelincik.mp3";"";""
"Kirac - Yanlizligin Kapilari.mp3";"";""
"Kirac-Soz Verdim (Beyaz Gelincik).mp3";"2006";""
"Preview Dizi Muzik.mp3";"";""
"Razgarim Ol.mp3";"2004";""
"Resimdeki Goezya lar.mp3";"";""
"TAS DUVARLAR.mp3";"";""
"Ulur Ya.mp3";"";""
"Yildazlarda Kayar.mp3";"";""
"Zerda.mp3";"";""
"Batsin Bu Dunya (Golgeler) TRT 1.mp3";"";""
"Dil Yarasi.mp3";"";""
"Donence (Golgeler) TRT 1.mp3";"";""
"Kadinim (Golgeler).mp3";"";""
"Kahyahya Yahya (Golgeler) TRT.mp3";"";""
"KIRAC_-_KAYIP_SEHIR.mp3";"";""
"Tamirci Ciragina (Golgeler) TRT.mp3";"";""
"Yollar Bizimli (Golgeler) TRT 1.mp3";"";""
"01-Senden Baska.mp3";"";""
"02-Ayse.mp3";"";""
"03-Tek Hatira.mp3";"";""
"04-Raziysan Gel.mp3";"";""
"05-Hep Sen.mp3";"";""
"06-Kayip Sehir.mp3";"";""
"07-Cemalim.mp3";"";""
"08-Yalan.mp3";"";""
"09-Yolcu.mp3";"";""
"10-Aman Aysam.mp3";"";""
"(Karahisar) (Sonati).mp3";"";""
"(Raziysan Gel) (Sonati).mp3";"";""
"02-KIRAا & FUNDA ARAR - KضRDـھـM & OLUR YA.mp3";"";""
"10-اEMBERےMDE GـL OYA.mp3";"";""
"13-KIRAا & FERHAT GضاER - KAN VE GـL.mp3";"";""
"Benim Yolum (Soz).mp3";"";""
"KIRAC -haydi haydi.mp3";"";""
"Kotu Kaderim.mp3";"";""
"01-Cesmi Naz.mp3";"";""
"02-Anla Artik.mp3";"";""
"03-Sevgiliye.mp3";"";""
"04-Seni Dusunurum.mp3";"";""
"05-Bir Tanem.mp3";"1998";""
"06-Yanlizligin Sarkisi.mp3";"";""
"01 - Dus Yakamizdan.mp3";"";""
"02 - Gonul.mp3";"2003";""
"03 - Yillar Sonra.mp3";"2003";""
"04 - Zaman.mp3";"2003";""
"05 - Eger Istersen.mp3";"";""
"06 - Sonsuza Kadar.mp3";"";""
"07 - Endamin Yeter.mp3";"";""
"08 - Kan Ve Gul.mp3";"";""
"09 - Demirci.mp3";"";""
"10 - Derdimi Soylesem.mp3";"";""
"11 - Cayir Cimen Geze Geze.mp3";"";""
"12 - Salak Oglan.mp3";"";""
"Anne.mp3";"";""
"Benim Sadik Yarim Kara Toprakdir.mp3";"";""
"Bir Safaktan Bir Safaga.mp3";"";""
"Canim Efendim.mp3";"";""
"Diloy.mp3";"";""
"Dostum Dostum.mp3";"";""
"Hele Gardas (( U.H )).mp3";"";""
"Karadagin Boz Yilani (( U.H )).mp3";"";""
"Kirvem.mp3";"";""
"Kor Gibi Gibi.mp3";"";""
"Marasta Bir Haber Geldi.mp3";"";""
"Ne Olacak (( U.H )).mp3";"";""
"ضmrüm.mp3";"";""
"Seher Yildizi.mp3";"";""
"Su Metrisin ضnü.mp3";"";""
"Türküler Gül Ve Sen.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 01 - Ahuzarim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 02 - Geriye Dِnün Seneler.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 03 - Kizilkaya.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 04 - Ayrilik (( U.H )).mp3";"";""
"Kivircik Ali - 05 - Dost Nerdesin.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 06 - Kerbela.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 07 - Gününe Düstüm.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 08 - Güle Benzer.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 09 - Yar Ali Yar (( Ben Melamet Hirkasini )).mp3";"";""
"Kivircik Ali - 10 - Ah Gardas.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 11 - Gِrmeye Geldim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 12 - Canimin Ici.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 13 - Yaram Sizlar (( Soran Var Mi )).mp3";"";""
"Kivircik Ali - 14 - Sevdigim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 15 - Kِr Ciban (( Tokat Türküsü )).mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Cahillerle.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Enstrümental.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Kasin Mihrabimdir.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Var Gibi.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Caner'e Agit.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Digel Gayri.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Gelin Aysem.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Gül Tükendi, Ben Tükendim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Hele Gardas.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Mazlumem.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Merhaba Erenler.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 01 - Sabret Murat Alacaksin.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 02 - Caglarda Gecer.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 03 - Hak Senindir.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 04 - Turnalar.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 05 - Doyulurmu.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 06 - Akkusun Gürgenler.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 07 - Gecti Dost Kervani.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 08 - Yok Yok.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 09 - Zühtü.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 10 - Trabzon Havalari.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 11 - Caglarda Gecer (Enstrümental).mp3";"";""
"01-Yaralarim.mp3";"";""
"02-Seni اok Seviyorum.mp3";"";""
"03-Kurban Oldugum.mp3";"";""
"04-Can Leyli.mp3";"";""
"05-Oy Anam.mp3";"";""
"06-Hepimize Yeter Dünya.mp3";"";""
"07-Bilesin.mp3";"";""
"08-Tedirgin Halim.mp3";"";""
"09-Yanimda Sen Olmayinca.mp3";"";""
"10-Bir Selam Sal.mp3";"";""
"11-Laz Eminem.mp3";"";""
"12-Nerdesin.mp3";"";""
"13-Pirimiz Bizim.mp3";"";""
"14-اekemiyorum.mp3";"";""
"15-Neye Yarar.mp3";"";""
"16-Oy Hido.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Fatma Baci.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Ihtiyaci Var.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Isirgan Otu.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Ne Deyim Gardas.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Nereden Nereye.mp3";"";""
"Kivircik Ali  - Yarali Turnam.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Basindaki Yazmaya.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Derde Derman.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Gülüm.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Gurbet Ellerde.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Sen Kalbimin Diregisin.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Türkülerde Sen Olunca.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Yanoy.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Yel Vurdu Beni.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Yusufcuk.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Aglar Oldum.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Bak Su Felegin isine.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Barabar.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Baris Guvercini.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Ben Patlarsam.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Buldular Beni.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Cemrem.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Halay Potpori.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Silanin Hasreti.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Sor Beni U.H.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Turnalar.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Yasamdan Olume.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Yavrum.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Yemen.mp3";"";""
"K Ali & Arzu Yeri Felek U.H.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Acilis Konusma.mp3";"";""
"Kivircik Ali - cnc Konusma.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Gl Tkendi Ben Tkendim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Gller Merhaba.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Glm.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Havada Bulut Yok.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Ikinci Konusma.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Isirgan Otu ( Siir ).mp3";"";""
"Kivircik Ali - Ne Deyim Gardas.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Odam Kirec Tutmuyor.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Sari Gelin.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Seher Yildizi.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Sor Beni.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Tel Vurdu Beni Dost.mp3";"";""
"Kivircik Ali - Yarim Eller Aldi.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 01 - ـçüncü Gurbet.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 02 - Can Yoldasim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 03 - Hizir Eleman.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 04 - Tez Yetis.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 05 - Sِyle Turnam.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 06 - Diyardan Diyara.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 07 - Sen Yanma.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 08 - Nerdesin.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 09 - Tutustu Gِnül Ceragim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 10 - Feride.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 11 - Erzurumda Bag Olurmu (Uzun Hava).mp3";"";""
"Kivircik Ali - 12 - Sen Bendesin Ben Sendeyim.mp3";"";""
"Kivircik Ali - 13 - Incinir.mp3";"";""
"Kubat - 05 Yaniyorum Hele.mp3";"";""
"Kubat - 06 Yarim Senden Ayrilali.mp3";"";""
"Kubat - 07 Sen Gülersen.mp3";"";""
"Kubat- 01 Sen Gideli.mp3";"";""
"Kubat- 02 Askin Sarabi.mp3";"";""
"Kubat- 03 Yar Yarasi.mp3";"";""
"Kubat- 04 Dermanimsin.mp3";"";""
"Kubat- 08 Gülüm.mp3";"";""
"Kubat- 09 Gِnül.mp3";"";""
"Kubat- 10 Topal.mp3";"";""
"Kutsi - Ask Payini Aldi.mp3";"";""
"Kutsi - Büyüme Bebek.mp3";"";""
"Kutsi - Haram Olsun.mp3";"";""
"Kutsi - Kaderim.mp3";"";""
"Kutsi - Kar Ustunde.mp3";"";""
"Kutsi - Kos Getir.mp3";"";""
"Kutsi - Mümkün mü.mp3";"";""
"Kutsi - Nazar.mp3";"";""
"Kutsi - Seninle.mp3";"";""
"Kutsi - Sevenim Oldu.mp3";"";""
"Kutsi - Soran Yok.mp3";"";""
"Kutsi - Taka Taka.mp3";"";""
"KUTSI - Aglama kalbim.mp3";"2008";""
"KUTSI - آsik olmaya yemin ediyorum.mp3";"2008";""
"KUTSI - Ask cellâdi.mp3";"2008";""
"KUTSI - Aynadaki yüzünün karsiligi benim [ Karaoke ].mp3";"2008";""
"KUTSI - Aynadaki yüzünün karsiligi benim.mp3";"2008";""
"KUTSI - B plani.mp3";"2008";""
"KUTSI - Helal etmiyorum.mp3";"2008";""
"KUTSI - Konusmayacagim.mp3";"2008";""
"KUTSI - Mutlumusun güzelim.mp3";"2008";""
"KUTSI - Veda filmi.mp3";"2008";""
"Kutsi - 01 Hediyem Olsun.mp3";"";""
"Kutsi - 02 Olay Olacak Askimiz.mp3";"";""
"Kutsi - 03 Ayni Sehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor.mp3";"";""
"Kutsi - 04 Bugün.mp3";"";""
"Kutsi - 05 Dua Et.mp3";"";""
"Kutsi - 06 Serefine Sevenlerin.mp3";"";""
"Kutsi - 07 Ilan-I Ask.mp3";"";""
"Kutsi - 08 Yeni Saçlarda Aklar.mp3";"";""
"Kutsi - 09 Posta Kutusuna Baki Ver.mp3";"";""
"Kutsi - 10 Sevdigim Istanbula Gelin Oluyor.mp3";"";""
"Kutsi - 11 Dertlerimi Zincir Yaptim.mp3";"";""
"Kutsi - 12 Son Perde.mp3";"";""
"Kutsi - 13 Duvardaki Resim.mp3";"";""
"Kutsi - 14 Büyüme Bebek.mp3";"";""
"Kutsi - 15 Günaha Girme.mp3";"";""
"Kutsi - 16 Nokta Koyulacak.mp3";"";""
"PETEK DINاضZ - Dogum günü [ R&b versiyon ].mp3";"2006";""
"PETEK DINاضZ - Git isine [ Aldanirim sanma ].mp3";"2006";""
"PETEK DINاضZ - Kِrdügüm [ Dance versiyon ].mp3";"2006";""
"PETEK DINاضZ - Kِrdügüm [ Dizi film versiyon ].mp3";"2006";""
"PETEK DINاضZ - Kِrdügüm [ Ispanyol versiyon ].mp3";"2006";""
"PETEK DINاضZ - Kِrdügüm [ Nostalji versiyon ].mp3";"2006";""
"Kutsi - 01 - Sana Ne.mp3";"2005";""
"Kutsi - 02 - MaktuL.mp3";"2005";""
"Kutsi - 03 - Neden Neden.mp3";"2005";""
"Kutsi - 04 - A$kin Gururu.mp3";"2005";""
"Kutsi - 05 - Ankara.mp3";"2005";""
"Kutsi - 06 - Gecer.mp3";"2005";""
"Kutsi - 07 - Bombo$um Buralarda.mp3";"2005";""
"Kutsi - 08 - Canin Sagolsun.mp3";"2005";""
"Kutsi - 09 - Dogum Günü.mp3";"2005";""
"Kutsi - 10 - Derdini Sِyle Bana.mp3";"2005";""
"Kutsi - 11 - Aglama Kalbim.mp3";"2005";""
"Kutsi - 12 - O Sen Olmazsin.mp3";"2005";""
"Kutsi - 13 - Hancer.mp3";"2005";""
"Kutsi - 14 - MaktuL Akustik Versiyon.mp3";"2005";""
"Kutsi - 15 - Canin Sagolsun Akustik Versiyon.mp3";"2005";""
"Kutsi - 16 - Gecer Akustik Versiyon.mp3";"2005";""
"AGLATMA.mp3";"";""
"DiLEKLER TUTTUM.MP3";"";""
"iSTANBUL YEDITEPE.MP3";"";""
"TOVBEKAR.mp3";"";""
"track01.mp3";"";""
"track02.mp3";"";""
"track05.mp3";"";""
"track06.mp3";"";""
"track07.mp3";"";""
"track08.mp3";"";""
"track09.mp3";"";""
"track10.mp3";"";""
"track11.mp3";"";""
"track12.mp3";"";""
"track13.mp3";"";""
"track14.mp3";"";""
"Lara - 01.Kabahat.mp3";"";""
"Lara - 02.Yanik Izi.mp3";"";""
"Lara - 03.Sen Mutlu Ol.mp3";"";""
"Lara - 04.Senin Eserin.mp3";"";""
"Lara - 05.Yadigar (Akustik Versiyon).mp3";"";""
"Lara - 06.Ihanet Bekçisi.mp3";"";""
"Lara - 07.Yadigar.mp3";"";""
"Lara - 08.Güvenmiyorum.mp3";"";""
"Lara - 09.Hor Gِrme Garibi.mp3";"";""
"Lara - 10.Hor Gِrme Garibi (Remix).mp3";"";""
"01 - Zalimey.mp3";"";""
"02 - Bitane.mp3";"";""
"03 - Antepli Gelin.mp3";"";""
"04 - Agla Gِzüm.mp3";"";""
"05 - Benmi Istedim.mp3";"";""
"06 - Halimiz.mp3";"";""
"07 - Geceler.mp3";"";""
"08 - Vay Vay.mp3";"";""
"09 - Sen اok Tatlisin.mp3";"";""
"10 - Istanbul Sokaklari.mp3";"";""
"11 - Leblebici.mp3";"";""
"12 - Boz Bulanik Nehir Gibi.mp3";"";""
"13 - Geçmiyor Günlerim.mp3";"";""
"14 - Sewe.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Adi Menekse.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Ask Bireysel Bir Yolculuk.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Bi Daha.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Deryalar.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Elimiz Mahkum.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Hakim Bey.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Hayrünnisa.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Imkansiz Ask.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Son Istanbul'da.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Süphe.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Bir Sel Gibi.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Daima.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Gül Kurusu.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Güllü Yar.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Hayat Dedigin.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Hep Sevecegim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Mutsuzsun (Remix).mp3";"";""
"Levent Yüksel - Mutsuzsun.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Saka Yaptim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Son Kadinim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sonbahar (Remix).mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sonbahar.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sultanim (Dz.A.Gürel).mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sultanim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Bi Daha (Hakan Kurtulmus Mix).mp3";"1998";""
"Levent Yüksel - Bi Daha (Kivanç Kurtulmus Mix).mp3";"1998";""
"Levent Yüksel - Bi Daha (Kivanç Remix).mp3";"1998";""
"Levent Yüksel - Bi Daha (Tolga Max Meriç).mp3";"1998";""
"Levent Yüksel - Bi Daha.mp3";"1998";""
"Levent Yüksel - Imkansiz Ask.mp3";"1998";""
"Levent Yüksel - Abanoz'daki Emine.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Ben Senin Bildigin Erkeklerden Degilim.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - اekirdek Hatiun.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Hayat Zaten Zor.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Haydar.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Karaagaç.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Singirdak Yarim.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Tuzum Kuru.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Yas.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Zalim.mp3";"1995";""
"Levent Yüksel - Beni Birakin.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Bu Gece.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Dedikodu.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Istanbul.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Kadinim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Med Cezir.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Tuana.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Uçurtma Bayramlari.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Yeniden Basla.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Yeter ki Onursuz Olmasin Ask.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Bu Askin Katili Sensin (Version2).mp3";"";""
"Levent Yüksel - Bu Askin Katili Sensin.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Fasli Muhabbet.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Kara Günes.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Kaybedenler.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Kirik Telli.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sadakatsiz Ask Olmaz.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sana Bir Kalp Biraktim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Selamsiz.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Sen Anla.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Uslanmadim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Yarabbim (Remix).mp3";"";""
"Levent Yüksel - Yarabbim.mp3";"";""
"Levent Yüksel - Zor Geliyor (Remix).mp3";"";""
"Levent Yüksel - Zor Geliyor.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 01 - Haydar.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 02 - Gocmen Kizi.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 03 - Su Garip Halimden.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 04 - Iki Dagin Arasinda Kalmisim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 05 - Garip.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 06 - Zello.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 07 - Sari Gelin.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 08 - Uzun Ince Bir Yoldayim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 09 - Dersim Dort Dag Icinde.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 10 - Bolemedim Felek Ile Kozumu.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 11 - Potbori.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 12 - Iste Gidiyorum Cesmi Siyahim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 13 - Kahpe Felek.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 14 - Ayrilik Sen Gelmez Oldun.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 15 - Bir Ates Ver.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 16 - Sevko.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 17 - Ordunun Dereleri.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 18 - Urfaliyam Ezelden.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 19 - Aman Agri - Burasi Mustur - Odam Kirec Tutmuyor - Potpori.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 20 - Su Karsi Yaylada Goc Katar Katar.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 21 - Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete-Gonlum Ateslerde Yandi Gidiyor (Uzun Hava).Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 22 - Bitlisde Bes Minare.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 23 - Carsambayi Sel Aldi.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 24 - Yaylanin Soguk Suyu.Mp3";"";""
"12 den vuracagim.mp3";"";""
"aglama sen.mp3";"";""
"ayaginda tek nalin.mp3";"";""
"bebegim.mp3";"";""
"bende sizdenim.mp3";"";""
"gozleri fettan guzel.mp3";"";""
"gunah.mp3";"";""
"kardeslik turkusu.mp3";"";""
"maco erkek.mp3";"";""
"mavi goz.mp3";"";""
"neyin pesindesin.mp3";"";""
"olumune sevdaliyim.mp3";"";""
"su cimeni.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 01 - Alem Buysa Kral Sensin.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 02 - Hele Zalim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 03 - Gel Beriye.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 04 - Mihriban.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 05 - Dun Gece Ruyamda Gordum.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 06 - Dert Sinemi.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 07 - Oleyim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 08 - Cozebirmirem Ben Seni.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 10 - Cicekten Harman Olmaz.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 11 - Oy Beni.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 12 - Geceler.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 13 - Sevdalim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 14 - Aramadi Sormadilar Beni.Mp3";"";""
"Azar Azar.mp3";"";""
"Corbaya Tas Katanlar.mp3";"";""
"Dinle.mp3";"";""
"Diyarbekirin Icinde.mp3";"";""
"Donmeyecegim.mp3";"";""
"Ellerin Kadinisin.mp3";"";""
"Felek.mp3";"";""
"Gul Senin Tenin.mp3";"";""
"Sevdigim.mp3";"";""
"Sevemem.mp3";"";""
"Uzaktayim.mp3";"";""
"Yalansa.mp3";"";""
"Zarar Olsan.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 01 - Insan Haklari.Mp3";"1995";""
"Mahsun Kirmizigul - 02 - Ellerin Kadinisin.Mp3";"1995";""
"Mahsun Kirmizigul - 03 - Ne Aglarsin.Mp3";"1995";""
"Mahsun Kirmizigul - 04 - Bebegim.Mp3";"1995";""
"Mahsun Kirmizigul - 01 - Nilufer.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 02 - Cagir Hemen Geleyim.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 03 - Seviyormusun.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 05 - Yagmur Sesine Bak.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 06 - Kara Sevda.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 07 - Gelecegi Yok.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 08 - Kirmizi.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 09 - Sevda Degil.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 10 - Firat Gibi.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 12 - Birak Be Zalim Birak.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 13 - Sanane.Mp3";"1991";""
"Mahsun Kirmizigul - 14 - Duydum Duyali.Mp3";"1991";""
"01___TRACK.MP3";"";""
"02___TRACK.MP3";"";""
"03___TRACK.MP3";"";""
"04___TRACK.MP3";"";""
"05___TRACK.MP3";"";""
"07___TRACK.MP3";"";""
"08___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"10___TRACK.MP3";"";""
"11___TRACK.MP3";"";""
"12___TRACK.MP3";"";""
"14___TRACK.MP3";"";""
"15___TRACK.MP3";"";""
"16___TRACK.MP3";"";""
"17___TRACK.MP3";"";""
"18___TRACK.MP3";"";""
"BIRLESSIN TUM CANLAR.MP3";"";""
"CEM KARACA  HAYAT COK GARIP.MP3";"";""
"095 TASRA DELIKANLISI.mp3";"";""
"096 SENI SEVIYORUM.mp3";"";""
"097 BU SEVDA BITMEZ.mp3";"";""
"098 KEKO.mp3";"";""
"099 DIR DIR ETME.mp3";"";""
"100 ARKADAS.mp3";"";""
"101 MESKENIM DAGLAR.mp3";"";""
"102 HEMSERIM.mp3";"";""
"103 NERDESIN.mp3";"";""
"105 KILIT.mp3";"";""
"106 BENI HOR GORME.mp3";"";""
"107 AMAN MEZARIMI.mp3";"";""
"108 HELE YAR.mp3";"";""
"109 URFANIN ETRAFI.mp3";"";""
"110 KIZLAR.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 01 - Ulkem Aglar.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 02 - Ulkem Aglar (Turku).Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 03 - Ulkem Aglar (Remix).Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 04 - Ulkem Aglar (Playback).Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 05 - Melekler Aglar.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 06 - Once Insanim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 07 - Olum Var.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 08 - Sevdim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 09 - Amin Amin.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 10 - Yoruldum.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 11 - Olurem Kizlar.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 12 - Boyle Kaderin.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 13 - Kardese Agit.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 14 - Mihriban.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 15 - Sivas Ellerinde Sazim Calinir.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 16 - Dostum.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 17 - Ogretmenim.Mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigul - 18 - Barlara Gulum.Mp3";"";""
"annem annem.mp3";"";""
"arkadas.mp3";"";""
"belalim.mp3";"";""
"beni hor gorme.mp3";"";""
"herseyim sensin.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigül(kurdish) - Yikilmadim(remix).mp3";"";""
"sevdaliyim.mp3";"";""
"turkish-MAHSUN KIRMIZIGUL - kizlar kizlar (remix).mp3";"";""
"uzun hava.mp3";"";""
"yeminim var.mp3";"";""
"yikilmadim.mp3";"";""
"amin amin.mp3";"";""
"barlara gulum.mp3";"";""
"boyle kaderin.mp3";"";""
"dostum.mp3";"";""
"kardese agit.mp3";"";""
"melekler aglar.mp3";"";""
"mihriban.mp3";"";""
"ogretmenim.mp3";"";""
"olum var.mp3";"";""
"olurem kizlar.mp3";"";""
"sevdim.mp3";"";""
"sivas ellerinde.mp3";"";""
"yoruldum.mp3";"";""
"Mahsun Kirmizigül(kurdish) - Yikilmadim(remix).mp3";"";""
"01 - Metin Arolat - Psikoloji.mp3";"2005";""
"02 - Metin Arolat - Ruhum Seninle.mp3";"2005";""
"03 - Metin Arolat - Kabul Et.mp3";"2005";""
"04 - Metin Arolat - Hani Askin Tertemizdi.mp3";"2005";""
"05 - Metin Arolat - Yetmiyor Valla.mp3";"2005";""
"06 - Metin Arolat - Burada Bitsin.mp3";"2005";""
"07 - Metin Arolat - Yar Nedir Dilegin.mp3";"2005";""
"08 - Metin Arolat - Belki Bir Yerlerde.mp3";"2005";""
"09 - Metin Arolat - Gidenlere Yandim.mp3";"2005";""
"10 - Metin Arolat - Kِr Kursun.mp3";"2005";""
"11 - Metin Arolat - Ayri Masalar.mp3";"2005";""
"12 - Metin Arolat - Gel de Anlam Kat.mp3";"2005";""
"13 - Metin Arolat - Sensizligimin Sarkisi.mp3";"2005";""
"14 - Metin Arolat - Psikoloji (Karaoke).mp3";"2005";""
"Metin Arolat - Ah Ne Yalan.mp3";"";""
"Metin Arolat - Ben Sana Bِyle Hasretken.mp3";"";""
"Metin Arolat - Elveda.mp3";"";""
"Metin Arolat - Hata Bende.mp3";"";""
"Metin Arolat - Salla Gitsin.mp3";"";""
"Metin Arolat - Seni Bana Sermeselerde.mp3";"";""
"Metin Arolat - Sensiz Olmadi.mp3";"";""
"Metin Arolat - Seytana Uyma.mp3";"";""
"Metin Arolat - Yandim Yar Diye Diye.mp3";"";""
"Metin Arolat - Yine Bir Basima.mp3";"";""
"Metin Senturk - Allah Biliyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Anla Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ask Tanricam.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Atesle Oynama.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Azeri.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Falan Filan.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gonlum Iflas Etti.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gozumun Bebegi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hayret.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hersey Seni Hatirlatiyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Meydan Okurum.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Seviyorum.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Uskudarda Sabah Oldu.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yar Diline.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ask Mabedi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Benim Ol.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Birakma Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hicaz Potpori.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Olmuyor Canim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Potpori.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Turku Potpori.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ud Taksimi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yakta Git.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bu Sehirde Yasanmaz.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Caresiz.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Cok Sendim Suc Sayildi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Donmem Gerek.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Finish.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gonul.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gozler Kalbin Aynasidir.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hoscakal.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Manset.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sansin Kalmadi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sevda.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Unut Gitsin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Azap.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bana Gore.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Beni Oyalama.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Can Ayazim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Cicegi Burnunda.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Dunya Guzeli.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Geri Dِn.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kadinimsin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Maymun Gozunu Acti.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sevenler Ayrilmasin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sitem.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yar Gidiyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Zalim Yarim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Elbiseli Seytan.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gecer.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Istanbulun Yollari Dar.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kara Vicdanli.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Leyla.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Roka Mandolinin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Senin Adin Ask.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sevgi Benim Hazinem.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yarasi Var.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yoksun Sen.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ask Sozu.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bana Ait Bir Kalp Varmi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Benden Sonra.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Cevap Vermiyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ey Gidi Koca Dunya.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ilk Goz Agrim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kahir Mektubu.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kalpten Kalbe.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Senin Icin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Unutma Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yokus.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Zalim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bakkal.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Basin Sagolsun.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bir Yanim Sende.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bugun Cok Agladim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Devlerin Aski Buyuk Olur.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gulum.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gunahkar.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hayalimdeki Kadin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kadehimde Zehir Olsa.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sahte Dunya.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sen Yanimda Yoksan.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Allah Biliyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ayrilma.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ben Seversem.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Benim Adim Metin.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bu Ask Bitermi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Burnu Havalim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Insafsiz.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sana Aitim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Soyle Kac Yil Gecti.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yaktin Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Askim Kan Agliyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ayrilalim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Bu Sevdadayim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Canim Yaniyor.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Elmi Yaman Beymi Yaman.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hasret Turkusu.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Hata Bendeydi.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ihaneti Affetmem.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ne Ahlar Cektim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ocagina Dustum.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Son Nokta.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yagmur.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ben Seversem.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Cancagazim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Dertli - Karabulutlar.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Dusun Biraz.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gunduzler Geceler.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kopsun Inceldigi Yerden.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Krizlere Girdim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ne Olur.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sar Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sen.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Seni Istiyorum.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yaktin Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Ah Ile Vah Ile.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Canimin Ici.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Dertleri Zevk Edindim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Durma Simdi Soyle.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Gel De Dayan.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Icelim Unutalim.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Kader.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Mecburum Sana.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Mesajini Yolla.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Nereden Sevdim O Zalim Kadini.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Sayamadim Kac Yil Oldu.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Seni Seviyorum.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Unutama Beni.mp3";"Mrtc";""
"Metin Senturk - Yolun Yarisi.mp3";"Mrtc";""
"01 Seni Terk Edecegim.mp3";"";""
"02 El Gibi.mp3";"";""
"03 Selam Sِyle.mp3";"";""
"04 Alta Grasia.mp3";"";""
"05 Bir Garip Yolcuyum.mp3";"";""
"06 Kalbim Agliyor.mp3";"";""
"07 Dert Ortagim Benim.mp3";"";""
"08 unutulurmu.mp3";"";""
"09 istanbul'un Kizlari.mp3";"";""
"10 1960'Lar.mp3";"";""
"Meyra (Elveda).mp3";"";""
"Meyra (Sanane).mp3";"";""
"01 - AGANNAGA.mp3";"";""
"02 - YAZ TATILI.mp3";"";""
"03 - RـSVET.mp3";"";""
"04 - اOK PROBLEM VAR.mp3";"";""
"05 - BIR BEN VAR BENDE.mp3";"";""
"06 - DENEYLERE DOGRU.mp3";"";""
"07 - PATLAMALAR.mp3";"";""
"08 - BELEDIYE NEREDE.mp3";"";""
"09 - BORSAZEDE.mp3";"";""
"10 - IDARE EDIP GIDIYORUZ.mp3";"";""
"11 - HALA DEVAM.mp3";"";""
"01 Muaf.mp3";"2006";""
"02 Milli Park.mp3";"2006";""
"03 Vurgun Yedim.mp3";"2006";""
"04 Amanin Aman.mp3";"2006";""
"05 Sari Laleler.mp3";"2006";""
"06 O Neydi O.mp3";"2006";""
"07 Ne Bileyim Ben.mp3";"2006";""
"08 Gündüz Rüyasi.mp3";"2006";""
"09 Silmez Gibisin.mp3";"2006";""
"10 Biz Isyersek.mp3";"2006";""
"11 Olduramadim.mp3";"";""
"01 nerdeyiz (geldiler-90).mp3";"";""
"02 yalnizlar gari (no problem-87).mp3";"";""
"03 olmuyor olamiyor (ele güne karsi-84).mp3";"";""
"04 tam ortasindayim (no problem-87).mp3";"";""
"05 uç oldum (no problem-87).mp3";"";""
"06 sevdim bir kere (ele güne karsi-84).mp3";"";""
"07 muhabbetler sana dogru (no problem-87).mp3";"";""
"08 adimiz miskindir (vak the rock-86).mp3";"";""
"09 sen ve ben (ele güne karsi-84).mp3";"";""
"10 gِzyaslarimizi bittimi sandin (vak the rock-86).mp3";"";""
"11 enayimiyim ben (mfِ 2003-albümdeki süpriz sarki).mp3";"";""
"12 sude (geldiler-90).mp3";"";""
"13 ele güne karsi (ele güne karsi-84).mp3";"";""
"01-Dِnmem Yolumdan.mp3";"";""
"02-Komsu Kizi.mp3";"";""
"03-Heyecanli.mp3";"";""
"04-Içinden Deli Desende.mp3";"";""
"05-Zam.mp3";"";""
"06-Don't Wanna See It.mp3";"";""
"07-Asklarin Ortasina.mp3";"";""
"08-Pusudayim.mp3";"";""
"09-Insan Karar Veremiyor.mp3";"";""
"10-Telif Hakki.mp3";"";""
"11-Hep Bِyle Sev.mp3";"";""
"01 - ELE GـNE KARSI.mp3";"";""
"02 - DELI DELI.mp3";"";""
"03 - SEN VE BEN.mp3";"";""
"04 - YANLIZLIK ضMـR BOYU.mp3";"";""
"05 - NEYE NIYET NEYE KISMET.mp3";"";""
"06 - ONDAN SIKAYET BUNDAN SIKAYET.mp3";"";""
"07 - BU SABAH YAGMUR VAR ISTANBUL'DA.mp3";"";""
"08 - OLMUYOR OLAMUYOR.mp3";"";""
"09 - SEVDIM BIR KERE.mp3";"";""
"10 - BODRUM.mp3";"";""
"11 - GـLLERIN IاINDEN.mp3";"";""
"asik oldum.mp3";"";""
"I Fall In Love.mp3";"";""
"sufi hey ya hey.mp3";"";""
"01 - ALI DESIDERO.mp3";"";""
"02 - MECBUREN.mp3";"";""
"03 - ANINDA GضRـNTـ.mp3";"";""
"04 - BITIR.mp3";"";""
"05 - ATES-I ASKA.mp3";"";""
"06 - SUDE.mp3";"";""
"07 - IK BEN.mp3";"";""
"08 - ALATURKA.mp3";"";""
"09 - NEREDEYIZ.mp3";"";""
"10 - GEاINIZ.mp3";"";""
"01 Mazeretim Var Asabiyim Ben.mp3";"";""
"02 Allah Allah.mp3";"";""
"03 Sakin Gelme.mp3";"";""
"04 Belalin Oldum.mp3";"";""
"05 Leylayim.mp3";"";""
"06 Aglamadan.mp3";"";""
"07 Acaip Haldeyim.mp3";"";""
"08 istedim.mp3";"";""
"09 Para Gelince Aska.mp3";"";""
"10 Bilmem Nedendir.mp3";"";""
"11 Sonrasi Rüyalar.mp3";"";""
"Mfo - Ele Gune Karsi.mp3";"";""
"Mfo - Yalnizlar Gari.mp3";"";""
"01 - NO PROBLEM.mp3";"";""
"02 - BULAMADIM.mp3";"";""
"03 - NIYET NEYDI AKIBET NE OLDU.mp3";"";""
"04 - SEN SARHOS OLUNCA.mp3";"";""
"05 - YANLIZLARDAYIM.mp3";"";""
"06 - SENI GضRDـM ASIK OLDUM.mp3";"";""
"07 - TAM ORTASINDAYIM YOLUN.mp3";"";""
"08 - BAZI BAZI.mp3";"";""
"09 - MUHABBETLER SANA DOGRU.mp3";"";""
"10 - AGLAMAKLA OLMAZ.mp3";"";""
"11 - BEBEK.mp3";"";""
"01-Diday Diday Day.mp3";"";""
"02-Peki Peki Anladik.mp3";"";""
"03-New York Sokaklarinda.mp3";"";""
"04-Herseyden Vazgeçtim.mp3";"";""
"05-Buselik Makamina.mp3";"";""
"06-Didai Didai Dai.mp3";"";""
"07-Vamos.mp3";"";""
"08-Barcelona.mp3";"";""
"09-Why Don't You Call Me.mp3";"";""
"10-Race.mp3";"";""
"MFO - Barcelona.mp3";"";""
"MFO - Buselik Makamina.mp3";"";""
"MFO - Didai Didai Dai.mp3";"";""
"MFO - Diday Diday Day.mp3";"";""
"MFO - Herseyden Vazgectim.mp3";"";""
"MFO - New York Sokaklari.mp3";"";""
"MFO - Peki Peki Anladik.mp3";"";""
"MFO - Race.mp3";"";""
"MFO - Vamos.mp3";"";""
"MFO - Why Don´t You Call Me.mp3";"";""
"01 Sufi.mp3";"";""
"02 Diday Diday Day.mp3";"";""
"03 Ele Güne Karsi.mp3";"";""
"04 Peki Peki Anladik.mp3";"";""
"05 Vak The Rock.mp3";"";""
"06 Deli Deli.mp3";"";""
"07 No Problem.mp3";"";""
"08 Bazen.mp3";"";""
"09 Bir Ordayim Bir Burda.mp3";"";""
"10 Newyork Sokaklarinda.mp3";"";""
"11 Buselik Makamina.mp3";"";""
"12 Güllerin Içinde.mp3";"";""
"13 Bodrum.mp3";"";""
"14 Bu Sabah Yagmur Istanbul'da.mp3";"";""
"15 Yalnizlik ضmür Boyu.mp3";"";""
"16 Kelimeler Kafi.mp3";"";""
"17 Gِzyasimizi Bittimi Sandin.mp3";"";""
"18 Sanatçinin ضyküsü.mp3";"";""
"01-DUNYA.MP3.mp3";"";""
"02-BIR BILSEN.MP3.mp3";"";""
"03-AH BU BEN.MP3.mp3";"";""
"04-YAPMA.MP3.mp3";"";""
"05-HUZNUNKUSLARI.MP3.mp3";"";""
"06-YANDIM.MP3.mp3";"";""
"07-BENIM HALA UMUDUM.MP3.mp3";"";""
"08-YURT DISINDAYIM.MP3.mp3";"";""
"09-NE DERSINIZ.MP3.mp3";"";""
"10-HAMAK.MP3.mp3";"";""
"11-HINDISTAN.MP3.mp3";"";""
"12-JAZZ.MP3.mp3";"";""
"13-PISKOPAT.MP3.mp3";"";""
"01-Vak The Rock.mp3";"";""
"02-Hep Ayni.mp3";"";""
"03-Bir Ordayim Bir Burda.mp3";"";""
"04-Sonunda.mp3";"";""
"05-Adimiz Miskindir Bizim.mp3";"";""
"06-Lay Lili Lili Lay.mp3";"";""
"07-Kelimeler Kafi.mp3";"";""
"08-Gِzyaslarimizi Bitti mi Sandin.mp3";"";""
"09-Bazen.mp3";"";""
"10-Sanatçinin ضyküsü.mp3";"";""
"01-MIKAIL ASLAN _ 01.BIMIRE ESQE MI.mp3";"";""
"02-MIKAIL ASLAN _ 02.IQRARDAR.mp3";"";""
"03-MIKAIL ASLAN _ 03.BESEBEB.mp3";"";""
"04-MIKAIL ASLAN _ 04.DAYIKA DELAL.mp3";"";""
"05-MIKAIL ASLAN _ 05.GULIZAR.mp3";"";""
"06-MIKAIL ASLAN _ 06.WAY WAY NINNA.mp3";"";""
"07-MIKAIL ASLAN _ 07.BERTENG.mp3";"";""
"08-MIKAIL ASLAN _ 08.MIJDANI.mp3";"";""
"09-MIKAIL ASLAN _ 09.DURI MENDO.mp3";"";""
"10-MIKAIL ASLAN _ 10.YARA MI.mp3";"";""
"11-MIKAIL ASLAN _ 11.MELEME.mp3";"";""
"12-MIKAIL ASLAN _ 12.DILO DILO.mp3";"";""
"13-MIKAIL ASLAN _ 13.SBIDAK.mp3";"";""
"Mirkelam - Ahu Gِzlüm.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Dümtek.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Hatiralar.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Her Gece.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Istanbul'da.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Istemem.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Karsiliksiz اek.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Sevdim Ben De.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Sevmek Suç Mu.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Tavla.mp3";"1995";""
"Mirkelam - Ah Bir Joker.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Anla Artik.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Ararim.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Bagiriyorsam Sebebi Var.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Hastayim Sana.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Kaprislisin Sevgilim.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Pervane.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Sanmisiz Ki.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Sensiz Biriyim.mp3";"1998";""
"Mirkelam - Yar Olacaksan.mp3";"1998";""
"Mirkelam - 3. Sokak.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Askim Askim.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Kivir.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Kokoreç.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Mesele.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Sevgi Tanecikleri.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Tereddüt.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Unutulmaz (Enst.).mp3";"2001";""
"Mirkelam - Unutulmaz.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Yazik Günah.mp3";"2001";""
"Mirkelam - Ask Garibi (Akustik Versiyon).mp3";"2004";""
"Mirkelam - Ask Garibi (Balaban Versiyon).mp3";"2004";""
"Mirkelam - Ask Garibi.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Askimsin.mp3";"2004";""
"Mirkelam - De De.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Hala.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Katilimsin (Akustik Versiyon).mp3";"2004";""
"Mirkelam - Katilimsin.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Laubali.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Lav (Love).mp3";"2004";""
"Mirkelam - Mirkelam'in ضnerisi.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Senle Dudaklar.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Sürükleniyorum.mp3";"2004";""
"Mirkelam - Tatlim.mp3";"2004";""
"01 Mirkelam -  Aci Ve Ask.mp3";"";""
"02 Mirkelam - Mutlu Olmak Istiyorum.mp3";"";""
"03 Mirkelam - Asuman Pansuman.mp3";"";""
"04 Mirkelam - Elma Degil Ayva.mp3";"";""
"05 Mirkelam - Eksikler Artilar.mp3";"";""
"06  Mirkelam - Zahmet Ne Demek.mp3";"";""
"07 Mirkelam - Bir Fotograf اekinebilirmiyiz.mp3";"";""
"08 Mirkelam - Vay Anasini Sayin Seyirciler.mp3";"";""
"09  Mirkelam - Her Dem Her An.mp3";"";""
"10  Mirkelam - Martilar Sarkilar Vicdansiz.mp3";"";""
"11 Mirkelam - Bahsettigim Rastlantilar.mp3";"";""
"12 Mirkelam - Odalarda Mahsur Kaldik.mp3";"";""
"01- Parti.mp3";"2006";""
"02- Kِrdügüm.mp3";"2006";""
"03- Ayip Olmaz Mi.mp3";"2006";""
"04- Sirket.mp3";"2006";""
"05- Küçük Sevgilim.mp3";"2006";""
"06- Durma ضyle.mp3";"2006";""
"07- Kis Geliyor.mp3";"2006";""
"08- Darbe.mp3";"2006";""
"09- Saklama.mp3";"2006";""
"10- Sonu Belli.mp3";"2006";""
"11- اocuklar ve Hayvanlar.mp3";"2006";""
"12- Büyük Düsler.mp3";"2006";""
"Mor ve Otesi  (Re).mp3";"";""
"Mor ve Otesi - Bazen.www.pop40.com.mp3";"";""
"Mor Ve Otesi (ask ichinde).mp3";"";""
"Mor Ve Otesi (Bir Derdim Var).mp3";"";""
"Mor Ve Otesi (Cambaz).mp3";"";""
"Mor Ve Otesi (Telli Telli).mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - 02 - Kal Bu Gece.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 03 - Seninle.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 04 - Sen Beni Cok Ararsin.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 05 - Cemre.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 06 - Gulen Gozlerin.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 07 - Sen Olmasaydin.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 08 - Once Sen Unut.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 09 - Sevenler Mesut Olmaz.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 10 - Herseyim Sensin.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 10 - Yalniz Birakip Gitme.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 11 - Derdimden Anlayan Yok.Mp3";"1992";""
"Muazzez Ersoy - 12 - Sensizlik.Mp3";"1992";""
"01 - Bos اerçeve.mp3";"2007";""
"02 - Gurbet Kuslari.mp3";"2007";""
"03 - Babuba.mp3";"2007";""
"04 - Arkadas.mp3";"2007";""
"05 - Yazimi Kisa اevirdin.mp3";"2007";""
"06 - Seni Kalbimden Kovdum.mp3";"2007";""
"07 - Ilk Gِz Agrisi.mp3";"2007";""
"08 - Gِzlerimden Yüzün.mp3";"2007";""
"09 - Bülbülün اilesi.mp3";"2007";""
"10 - Seytana Uyduk.mp3";"2007";""
"11 - Gitti Gidiyor.mp3";"2007";""
"12 - Yunus Gibi.mp3";"2007";""
"13 - Huma Kusu.mp3";"2007";""
"14 - Mavi Gِzler O Biçim.mp3";"2007";""
"15 - Alismisim Bi Kere.mp3";"2007";""
"16 - Ben Kalbini Bilmez Miyim.mp3";"2007";""
"Muazzez Ersoy - Felekten Bir Gece.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Giden Yanacak.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Gِzlerime Bakta Sِyle.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Haberin Var Mi.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Ikimiz Gibi.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Kim Arar ( Enstrm. ).mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Kim Arar.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Kum Tanesi.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nankِr.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Unutamazsin.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Uzlasalim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Adini Anmayacagim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Bagdat Yolu.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Bir Bahar Aksami.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Bir Fincan Kahve Olsam.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Bir Rüzgardir.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Gecenin Matemini.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Kader Bِyle Imis.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Kalbimi Kira Kira.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Kiskanirim Seni Ben.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Pisman Olur Da Bir Gün.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Potpori.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Sevemedim Karagِzlüm.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Sِyleyin Yildizlar.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 1 - Yollar Uzak Gelemedim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Askimiza Agliyorum.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Bir Garip Yolcuyum.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Bir Teselli Ver.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Cayelinden Oteye.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Gonlumun Sultanisin.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Guller Aglasin.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Gulum Benim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Guz Gulleri.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Ikimiz Bir Fidaniz.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Kopruden Gecti Gelin.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Misiri Kuruttunmu.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Olmaz Olmaz Bu Is Olamaz.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Oy Oy Emine.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 10 - Su Daglarda Kar Olsaydim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Albümdeki Resimler.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Artik Sevmeyecegim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Askin Bahardi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Bِyle Ayrilik Olmaz.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Daglar Daglar.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Elveda Meyhaneci.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Gündüzüm Seninle.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Kanun Taksimi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Kِrfezdeki ـc Bes Güzel.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Meyhanelerde Aksam Olunca.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Son Mektup.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Tabancamin Sapini.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Tanbur Taksimi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 11 - Yagmur.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Adalardan Bir Yar Gelir.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Ayrilik Yaman Kelime.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Benzemez Kimse Sana.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Bir Demet Yasemen.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Biz Camlica'nin ـc Gülüyüz.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Incecikten Bir Kar Yagar.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Kanun Taksimi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Klarnet Taksimi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Leyla Bir ضzge Candir.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Ney - Kemence Takisimi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Odasina Girdim Fincan Elinde.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Sarkilar Seni Sِyler.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 12 - Sِyleyemem Derdimi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Askin Kanunu.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Askla Basim Hos Degil.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Beklenen Sarki.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Ben Küskünüm Felege.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Dert Ortagim Benim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Gozleri Aska Gülen.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Intizar.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Kadehinde Zehir Olsa.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Kader Diyemezsin.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Kahverengi Gِzlerin.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Kollarinda ضleyim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Sabir Tasi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Sen Bir Yana.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Senede Bir Gün.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Severek Ayrilalim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Sevmekten Kim Usanir.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Sus Sus Sus.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 2 - Unutamam Seni.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Askimiz Bir Roman.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - At Kadehi Elinden.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Ayrilik Kolay Degil.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Ayrilmaliyiz Artik.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Dumanli Dumanli.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Ellerim Bِyle Bos Mu Kalacakti.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Eskidendi O.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Kirilsin Ellerim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Kulaklarin Cinlasin.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Oyun Bitti.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Samanyolu.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Sesinde Sarkisi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Sevemez Kimse Seni.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Su Gِgsüm Yirtilip Baksan.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 3 - Zor Dostum Zor.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Artik Mum Yak Da Ara.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Asigim Asik.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Bir Cennettir Bu Dunya.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Bu Ne Sevgi Ah.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Dalgalandim Da Duruldum.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Dayanilmaz Bir Cile.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Hayat Harcadin Beni.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Kim Derdi Ki Biz Ayrilacagiz.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Leylaklarin Altinda.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Nasil Gecti Habersiz.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Unutursun Diye.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 4 - Yesil ضrdek Gibi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Benim De Canim Var.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Benim Gِzüm Sende.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Bilemezsin Ki.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Bitmeyen Cile.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Falci.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Gezdigim Dikenli Ask Yollarinda.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Hasta Ettin Beni.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Karli Bir Kis Günü.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Merak Etme Sen.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - O Agacin Alti.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Sen Bensiz, Ben Sensiz.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Sigaramda Duman Duman.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Sokagin Ardindayim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 5 - Veda.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Ah Yine Nese-i Muhabbet.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Batan Gün Kana Benziyor.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Belki Bir Sabah Geleceksin.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Bir Tatli Tebessüm.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Gِnlüm Yarali.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Hicaz Humayun Pesrev.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - ضlürsem Yaziktir.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Seni Kirda Gِrmüsler.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Su Daglari Delmeli.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Unut Beni.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Yaniyor Mu Yesil Kِskün Lambasi-.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Yemenimde Hare Var.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Yesil Gِzlerini Ufkuma Ger Ki.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 6 - Yollarina Gül Dِktüm.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Agora Meyhanesi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Arim Balim Petegim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Bir Zamanlar Bir Yar Vardi.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Civelek.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Dargin Ayrilmayalim.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Elbet Birgün Bulusacagiz.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Gurbet O Kadar Aci Ki.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Hatirla Ey Peri.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Kadere Bak.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Ne Zaman Geleceksin.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Sen Ne Bicim Sevgilisin.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 7 - Yazik Olacak.mp3";"2001";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Can Bedenden Cikmayinca.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Duydum Ki Unutmussun.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Firuze.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Gokyuzunde Yalniz Gezen Yildizla.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Kislada Bahar.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Nisan Yagmuru.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Reyhan.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Sen Gozlerimde Bir Renk.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Sevil De Sevme.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 8 - Unuttun Beni Zalim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Adanin Yesil اamlari.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Akasyalar Açarken.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Ayva اiçek Açmis.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Beklerim Her Gün Bu Sahillerde.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - اok Geceler Bekledim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Gِnül Askinla.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Kalenin Bedenleri.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Keman Taksimi.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Klarnet - Kanun Taksim.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Klarnet Taksimi.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Menekse Gِzler Hülyali.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Son ـmidim De Bitti.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - Nostalji 9 - Tel Tel Taradim Zülfünü.mp3";"";""
"Muazzez Ersoy - 01 - Seni Seviyorum.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 02 - Emanetim.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 03 - Aska Davet Olmaz.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 04 - Gitmi Desem.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 05 - Seni Terkediyorum.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 06 - Nar Tanem.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 07 - Allah Var.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 08 - Sasirma.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 09 - Dert Bende Derman Sende.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 10 - Cok Gec Olmadan.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 11 - Ruyalarda Bulusuruz.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 12 - Alisirim.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 13 - Deymen Benim Gonlume.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 14 - Deli Gibi Sevdim.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 15 - Unutama Beni.Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 16 - Seni Seviyorum (Enst.).Mp3";"2004";""
"Muazzez Ersoy - 01 - Senin Icin.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 02 - Hatirla.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 03 - Gor Gor.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 04 - Yalanci Gul.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 05 - Pera Palas.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 06 - Son Kararim.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 07 - Yalanmi.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 08 - Belli Degil.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 09 - Sasirmisim.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 10 - Hic Farketmez.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 11 - Geceleri.Mp3";"2002";""
"Muazzez Ersoy - 12 - Susma.Mp3";"2002";""
"Murat Basaran - Azicik Ucundan.mp3";"";""
"Murat Basaran - Basi Belali Yar.mp3";"";""
"Murat Basaran - Deli Ettin.mp3";"";""
"Murat Basaran - Dert Degil.mp3";"";""
"Murat Basaran - Eyvah.mp3";"";""
"Murat Basaran - Geceyi Basima Bela Ettin.mp3";"";""
"Murat Basaran - Kiz Bana Deger Mi.mp3";"";""
"Murat Basaran - Nazli Yarim.mp3";"";""
"Murat Basaran - Seni Uzerler.mp3";"";""
"Murat Basaran - Zaman Gecer.mp3";"";""
"Murat Basaran - 01.Canin Sagolsun.mp3";"";""
"Murat Basaran - 02.Kader Bu.mp3";"";""
"Murat Basaran - 03.Yikilsin Meyhaneler.mp3";"";""
"Murat Basaran - 04.Yine O Zalime Düstüm.mp3";"";""
"Murat Basaran - 05.Beddua.mp3";"";""
"Murat Basaran - 06.Vicdansiz.mp3";"";""
"Murat Basaran - 07.Magrur.mp3";"";""
"Murat Basaran - 08.Kararim Karar.mp3";"";""
"Murat Basaran - 09.Sevgi Dilenir Oldum.mp3";"";""
"Murat Basaran - 10.Canin Sagolsun (2. Versiyon).mp3";"";""
"Murat Basaran - 11.Kader Bu (2. Versiyon).mp3";"";""
"Murat Basaran - - hadi sende kudur.mp3";"";""
"Murat Basaran - Allah Allah.mp3";"";""
"Murat Basaran - belam.mp3";"www.gencalem.com";""
"Murat Basaran - Bir Opucuk Kesmez.mp3";"2002";""
"Murat Basaran - Sanadir Yar.mp3";"";""
"Murat Basaran - Yetti Gari.mp3";"2002";""
"Murat Basaran - Yok Canimin Ici.mp3";"";""
"murat basaran_vay deli gonlum.mp3";"";""
"04. Murat Basaran - Deger Bilmezlere.mp3";"";""
"Murat Basaran  (Sana Olurum).mp3";"2005";""
"Murat Basaran - 01 - Tebrik Ederim.mp3";"";""
"Murat Basaran - 05 - ocu.mp3";"";""
"Murat Basaran - Gec Bunlari Yalan.mp3";"";""
"Murat Basaran - Gülümse Anne.mp3";"";""
"Murat Basaran - Nankor.mp3";"";""
"Murat Basaran - Pisman Etme.mp3";"";""
"Murat Basaran - Sarmas Dolas.mp3";"";""
"Murat Basaran -08- Benim Adim Serseri.mp3";"";""
"Anla Artik.mp3";"";""
"Aski Bulamam Ben.mp3";"";""
"Beni Bana Birak.mp3";"";""
"Derdin Var.mp3";"";""
"Donmem.mp3";"";""
"Kalbini Dinle.mp3";"";""
"Maximum.mp3";"";""
"Puf.mp3";"";""
"Seni Bana Baglayan.mp3";"";""
"Umurumda Degilsin.mp3";"";""
"Uzuleceksin.mp3";"";""
"Ben Aslinda.mp3";"";""
"ضtme Bülbül (AlaturcaVersion).mp3";"";""
"ضtme Bülbül (Stephn Zick).mp3";"";""
"Uçurum (Extented Mix).mp3";"";""
"Uçurum (Original Mix).mp3";"";""
"Uçurum (ضzgür Version).mp3";"";""
"Uçurum (Yalçin Asan Projeck).mp3";"";""
"Uçurum.mp3";"";""
"AY YUZULUM.MP3";"";""
"TRACK_02.MP3";"";""
"TRACK_03.MP3";"";""
"TRACK_04.MP3";"";""
"TRACK_05.MP3";"";""
"TRACK_06.MP3";"";""
"TRACK_07.MP3";"";""
"TRACK_08.MP3";"";""
"TRACK_09.MP3";"";""
"TRACK_10.MP3";"";""
"01__A_R__A.MP3";"";""
"02_KARAGOEZLUEM.MP3";"";""
"03_BEN_SANA_A__K_OLDUM.MP3";"";""
"04_OEYLEKI_HASRETIMSIN.MP3";"";""
"05_BAHAR_YA_MURLAR_.MP3";"";""
"06_SELVI_BOYLUM.MP3";"";""
"07_YEDIN_BENI.MP3";"";""
"08_AH_OEMRUEM.MP3";"";""
"09___IMDEKI_KAVGA.MP3";"";""
"10_GAFIL_GEZME__A_K_N.MP3";"";""
"01-SENI HIC SEVMEMISSE.mp3";"";""
"02-UNUTURMUYUM SENI.mp3";"";""
"03-DERT ETME.mp3";"";""
"04-SEN GITTIN.mp3";"";""
"05-VEFASIZ.mp3";"";""
"06-KARA SEVDA.mp3";"";""
"07-VAY BANA VAYLAR BANA.mp3";"";""
"08-UNUT.mp3";"";""
"09-VALLAHI GORMEDIM.mp3";"";""
"10-CAGIT.mp3";"";""
"01___TRACK.MP3";"";""
"02___TRACK.MP3";"";""
"03___TRACK.MP3";"";""
"04___TRACK.MP3";"";""
"05___TRACK.MP3";"";""
"06___TRACK.MP3";"";""
"07___TRACK.MP3";"";""
"08___TRACK.MP3";"";""
"09___TRACK.MP3";"";""
"11___TRACK.MP3";"";""
"YILLAR GECSE.MP3";"";""
"MURAT~10.MP3";"";""
"MURAT~13.MP3";"";""
"MURAT~17.MP3";"";""
"MURAT~1B.MP3";"";""
"MURAT~1E.MP3";"";""
"MURAT~22.MP3";"";""
"MURATG~2.MP3";"";""
"MURATG~5.MP3";"";""
"MURATG~9.MP3";"";""
"MURATG~D.MP3";"";""
"01_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"02_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"03_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"04_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"05_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"06_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"07_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"08_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"09_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"10_MURAT_GOE_EBAKAN_SEN_RAH.MP3";"";""
"01 Ask.mp3";"2007";""
"02 Gülpembe.mp3";"2007";""
"03 Sen Yoktun.mp3";"2007";""
"04 Ayrilmam.mp3";"2007";""
"05 Güz Yapraklari.mp3";"2007";""
"06 Ellerin Cekip Benden.mp3";"2007";""
"07 Sevdim.mp3";"2007";""
"08 Bu ne Dünya Kardesim.mp3";"2007";""
"09 Gِzlerim Kara Yarim.mp3";"2007";""
"01_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"02_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"03_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"04_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"05_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"06_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"07_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"08_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"09_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"10_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"11_MURAT_GOE_EBAKAN_TEK_SU_.MP3";"";""
"MURAT_10.MP3";"";""
"MURAT_12.MP3";"";""
"MURAT_14.MP3";"";""
"MURAT_16.MP3";"";""
"MURAT_18.MP3";"";""
"MURAT_20.MP3";"";""
"MURAT_22.MP3";"";""
"MURAT_24.MP3";"";""
"MURAT_26.MP3";"";""
"MURATG_6.MP3";"";""
"MURATG_8.MP3";"";""
"03_BEN_SANA_A__K_OLDUM.MP3";"";""
"Ay Yuzlum.mp3";"";""
"Murat Gogebakan  (Yarali).mp3";"";""
"Murat Gogebakan - Oyleki Hasretimsin.mp3";"";""
"Murat Gogebakan - Unuturmuyum Seni.MP3";"";""
"Murat Gogebakan - Vazgecilmiyor.mp3";"";""
"Sana Olan Askim Sahit.mp3";"2005";""
"01-Sana Gul Dedim.mp3";"";""
"02-Ahir Zaman.mp3";"";""
"03-Kahrinda Hos Lutfunda Hos.mp3";"";""
"04-Hayatimi Bu.mp3";"";""
"05-Sam Amcalar.mp3";"";""
"06-Cumbur Cemaat.mp3";"";""
"07-Doveceksin Dizlerini.mp3";"";""
"08-Bir Masal Ruzgari.mp3";"";""
"09-Yesil Basli Govel Ordek.mp3";"";""
"10-Ayrilik Ayi.mp3";"";""
"01 - Avara.mp3";"";""
"02 - Ayrilik.mp3";"";""
"03 - Esek Gozlum.mp3";"";""
"04 - Tomarza.mp3";"";""
"05 - Yandi Bu Yurek.mp3";"";""
"06 - Vakti Geldi.mp3";"";""
"07 - Odalarim.mp3";"";""
"08 - Meyro.mp3";"";""
"09 - Gitme Dِngüsü.mp3";"";""
"10 - Meseler.mp3";"";""
"Bu Aksam Olurum.MP3";"";""
"Murak Kekilli - Aklىma Gelmeyecektin.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Anadolu Benim.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Dadas.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Dere Boyu Kavaklar.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Karagozlum.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Vay Be.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Yar Deyi.mp3";"";""
"Turnam.mp3";"";""
"Esek Gozlum.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Anadolu Benim.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Bir Cift Turna Gordum.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Bit Pazari.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Cilgin.MP3";"";""
"Murat Kekilli - Dokunursan Yanarsin.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Kibris Turkusu.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Vay Be.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Vur Sineme Oldur Beni.mp3";"";""
"Alir Seni Bo?arim [padisah].mp3";"";""
"Gel ضpem Seni.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Be?inci Mevsim.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Bir Cift Turna Gordum.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Cilgin.MP3";"";""
"Murat Kekilli - Kapat Kapilari.MP3";"";""
"Murat Kekilli - Kopruden Gecti Gelin.mp3";"";""
"Murat Kekilli - Soyleme.MP3";"";""
"Murat Kekilli - Usandim.MP3";"";""
"Murat Kekilli (Salini Salini).mp3";"";""
"01 - Sen Olmassan.mp3";"2008";""
"02 - Artistik Yapma.mp3";"2008";""
"03 - Git Anana Sِyle.mp3";"2008";""
"04 - Gitme Ne Olur.mp3";"2008";""
"05 - Mardinli Güzel Yarim.mp3";"2008";""
"06 - Niye Gِnül.mp3";"2008";""
"07 - Saki.mp3";"2008";""
"08 - Seni Ben ellerin Olsun Diyemi Sevdim.mp3";"2008";""
"09 - Sen Olmassan (Remix).mp3";"2008";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 01 - Mahkum BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 02 - Izmir BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 03 - Olmuyor BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 04 - Deprem BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 05 - Gِnlün Kadar Konus BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 06 - Yalan BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 07 - Gülistan BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 08 - Sadece BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 09 - Prenses BY EFSANE06.mp3";"";""
"Murat Mermer - Mahkum 2@@6 - 10 - Mahkum (( Versiyon II )) BY EFSANE06.mp3";"";""
"01 Bu Sehirde Yasanmaz.mp3";"";""
"02 Hasret Rüzgarlari.mp3";"";""
"03 Gurbet Geceleri.mp3";"";""
"04 Yasanacak Gibi Degil.mp3";"";""
"05 Itirazim Var.mp3";"";""
"06 Fark Yaralari.mp3";"";""
"07 Hayret.mp3";"";""
"08 Susma.mp3";"";""
"01 Arkadas Kurbaniyim.mp3";"";""
"02 Artik Gِzüm Korktu Senden.mp3";"";""
"03 Benim Kaderim.mp3";"";""
"04 Sorma Gitsin.mp3";"";""
"05 Askimiz Güme Gitti.mp3";"";""
"06 Dokunmayin.mp3";"";""
"07 Sev Seveceksen.mp3";"";""
"08 Senin Gibiler.mp3";"";""
"09 Layik Olan Kim.mp3";"";""
"10 Merhamete Gel Sevgilim.mp3";"";""
"01 Arkadasim.mp3";"";""
"02 Tabiatin Bir Cilvesi.mp3";"";""
"03 O Sevgi Sensin.mp3";"";""
"04 Nice Yillara.mp3";"";""
"05 Hayallerim Suya Düstü.mp3";"";""
"06 Ben Raziyim.mp3";"";""
"07 Sevgilim Degilsin.mp3";"";""
"08 Sevmek Istiyorum.mp3";"";""
"09 O Gün Gelecekmi.mp3";"";""
"10 Canima Cansin.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - 01 - Bir ضmür Yetmez (Garbage-The World Is Not Enough).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 02 - Hayat Berbat (Bob Dylan-Mr. Tambourine Man).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 03 - Affet (Rainbow-Temple Of The King).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 04 - Kis Oldum (David Bowie-I'm Deranged).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 05 - Nilüfer.mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 06 - Istanbul'a Elveda (Leonard Cohen-Alexandra Leaving).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 07 - Artakalan (Jane Birkin-Amours Des Feintes).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 08 - Sebahat Abla (Haris Alexiou-Krata Gia To Telos).mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 09 - Dِndür Yolumdan.mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 10 - Ayrilik Rüzgari.mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 11 - Ask Bu.mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 12 - Ah Oglum.mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 13 - Kadinim.mp3";"2006";""
"Müslüm Gürses - 14 - Ask Tesadüfleri Sever (Bjork-Bachelorette).mp3";"2006";""
"01 Tutsak.mp3";"";""
"02 Bakma Bana ضyle.mp3";"";""
"03 Inkar Etme.mp3";"";""
"04 Seven Olmazki.mp3";"";""
"05 Hersey Yalan.mp3";"";""
"06 Gitme.mp3";"";""
"07 Dayanamazsin.mp3";"";""
"08 Kül Yanarmi.mp3";"";""
"09 Agir Yarali.mp3";"";""
"10 Itirazim Var.mp3";"";""
"11 Seni Ben Ellerin Olsun Diye.mp3";"";""
"12 Konussana Bir Tanem.mp3";"";""
"13 Zalim Aldi Gِtürdü.mp3";"";""
"14 Nerden اikti Bu Ayrilik.mp3";"";""
"15 Hangimiz sevmedik.mp3";"";""
"01 Zalim.mp3";"";""
"02 Bir Bilebilsen.mp3";"";""
"03 Sende Bizdensin.mp3";"";""
"04 Kaçma Gülüm.mp3";"";""
"05 Sev Bir Daha.mp3";"";""
"06 Gurbet Geceleri.mp3";"";""
"07 Elimde Degil.mp3";"";""
"08 Bebegim.mp3";"";""
"09 Mapushane.mp3";"";""
"10 Tatli Dilim.mp3";"";""
"01 Birak Yakami.mp3";"";""
"02 Bir Firtina Kopacak.mp3";"";""
"03 Sen Nerdesin Ben Nerdeyim.mp3";"";""
"04 ضmür Biter Ask Bitmez.mp3";"";""
"05 Ela Gِzlüm.mp3";"";""
"06 Bir Damla Yas.mp3";"";""
"07 Ellerin Dert Gِrmesin.mp3";"";""
"08 Aglatan Yillar.mp3";"";""
"09 Bir Yaz Yagmuru.mp3";"";""
"10 Vefasizlar Yolu.mp3";"";""
"01 Uykudamisin Sevgili Yarim.MP3";"";""
"02 Geç Kalmis Degilsin.MP3";"";""
"03 Bulunur Elbet.MP3";"";""
"04 Bir Kadeh Daha Ver.MP3";"";""
"05 Rüzgar mi Atti Seni.MP3";"";""
"06 Ceza.MP3";"";""
"07 Ben mi Istedim.MP3";"";""
"08 Askin Bende Bir ضmür.MP3";"";""
"09 Unutursun Diye.MP3";"";""
"10 Can Iste Canan Hani.MP3";"";""
"Adini Sen Koy.mp3";"";""
"Bitmesin.mp3";"";""
"اekemem Seni.mp3";"";""
"Daglarda Kar Olsaydim.mp3";"";""
"Kadin.mp3";"";""
"Sen.mp3";"";""
"Seni Isterim.mp3";"";""
"Seven Olmaz Ki.mp3";"";""
"Zahide.mp3";"";""
"Zülüf Dِkülmüs.mp3";"";""
"03 Bitmesin.mp3";"";""
"04 Seven Olmazki.mp3";"";""
"05 اekemem Seni.mp3";"";""
"06 Adini Sen Koy.MP3";"";""
"07 Kadin.mp3";"";""
"08 Seni Isterim.mp3";"";""
"09 Zahide.mp3";"";""
"10 Zülüf Dِkülmüs.mp3";"";""
"01_Dertler Insani.mp3";"";""
"01_Garipler.mp3";"";""
"02_Ceza.mp3";"";""
"03_Konussana Birtanem.mp3";"";""
"04_Dayanamam.mp3";"";""
"05_On Bes Cesit Mezemiz.mp3";"";""
"06_Tek Basimayim.mp3";"";""
"07_Dustun Gozumden.mp3";"";""
"08_Yagmur Duasi.mp3";"";""
"09_Habibimsin.mp3";"";""
"10_Sofor Kardes.mp3";"";""
"01 Dertler Insani.mp3";"";""
"02 Ceza.mp3";"";""
"03 Konussana Bir Tanem.mp3";"";""
"04 Dayanamam.mp3";"";""
"05 On Bes اesit Mezemiz.mp3";"";""
"06 Tek Basimayim.mp3";"";""
"07 Düstün Gِzümden.mp3";"";""
"08 Yagmur Duasi.mp3";"";""
"09 Habi Bimsin.mp3";"";""
"10 Sِfِr Kardes.mp3";"";""
"01 Olmadi Yar.MP3";"";""
"02 Yalan Bu Dünya Yalan.MP3";"";""
"03 Senin Kadar Hiç Kimseyi Sev.MP3";"";""
"04 Asktan Yana Bahtim Kara.MP3";"";""
"05 Gel Bahtim Karbeyazi.MP3";"";""
"06 Vatanim.MP3";"";""
"07 Tutku.MP3";"";""
"08 Hasretin Yaman.MP3";"";""
"09 Kal Benimle.MP3";"";""
"10 Git Deme Bana.MP3";"";""
"01 Mezara Girmeme Lüzum Kalmadi (ضlmeden ضldürdün Beni).mp3";"";""
"02 ضldürdügün Yetmedi mi.mp3";"";""
"03 Ne Hale Düstüm.mp3";"";""
"04 Dünya Ne Hale Gelmis.mp3";"";""
"05 Raki Sarap Farketmez.mp3";"";""
"06 Düsenin Dostu Olmaz.mp3";"";""
"07 Ask Yagmuru.mp3";"";""
"08 Vicdanin Yokmu Senin.mp3";"";""
"09 Cezami اekiyorum.mp3";"";""
"10 Tapiyorum Sana.mp3";"";""
"01 Esrarli Gِzler.mp3";"";""
"02 Sefil Asik.mp3";"";""
"03 Kader Agi.mp3";"";""
"04 Kalbime Gِmdüm Seni.mp3";"";""
"05 Içiyorsam Sebebi Var.mp3";"";""
"06 Gِnül Rüzgari.mp3";"";""
"07 Hayat Arkadasi.mp3";"";""
"08 Askin Sarti.mp3";"";""
"09 ضlüyorum Kederimden.mp3";"";""
"10 Içmesem Olmuyor.mp3";"";""
"11 Kaderi Benmi Yarattim.mp3";"";""
"01 Garipler.mp3";"";""
"02 Düsmanlara Ne Gerek Var.mp3";"";""
"03 Sensiz Olmuyor Iste.mp3";"";""
"04 Karsiliksiz Ask.mp3";"";""
"05 Bir Dedigimi Iki Etmedim.mp3";"";""
"06 Gitme Diyemem.mp3";"";""
"07 Yürek Dayanmaz.mp3";"";""
"08 Gülom.mp3";"";""
"09 Hanci.mp3";"";""
"10 Mavi Yelek.mp3";"";""
"01 Bir Kadin Tanidim.mp3";"";""
"02 Canim Dediklerim.mp3";"";""
"03 Akli Yok.mp3";"";""
"04 Damla Damla.mp3";"";""
"05 Silinmeyen Hatiralar.mp3";"";""
"06 Haberimiz Yok.mp3";"";""
"07 Hakkini Helal Eyle.mp3";"";""
"08 Gitme.mp3";"";""
"09 Dünya.mp3";"";""
"10 Bir Mâna Var Sِzlerinde.mp3";"";""
"01 Benim Kaderim.mp3";"";""
"02 Artik Gِzüm Korktu Senden.mp3";"";""
"03 Merhamete Gel Sevgilim.mp3";"";""
"04 Sev Seveceksen.mp3";"";""
"05 Askimiz Güme Gitti.mp3";"";""
"06 Dokunmayin.mp3";"";""
"07 Sorma Gitsin.mp3";"";""

+ محمد کریمی ; ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکیه ای درایران


"08 Layik Olan Kim.mp3";"";""
"09 Senin Gibiler.mp3";"";""
"10 Arkadas Kurbaniyim.mp3";"";""
"11 Enst.mp3";"";""
"01 - Gِnül Teknem - Bosaymis Meger.mp3";"2006";""
"02 - Gِnül Teknem - Gِnül Teknem.mp3";"2006";""
"03 - Gِnül Teknem - Olsun.mp3";"2006";""
"04 - Gِnül Teknem - Asla.mp3";"2006";""
"05 - Gِnül Teknem - Gelmezsen Gelme.mp3";"2006";""
"06 - Gِnül Teknem - Vurmayin (Benim Derdim).mp3";"2006";""
"07 - Gِnül Teknem - Sen Olmayinca.mp3";"2006";""
"08 - Gِnül Teknem - Sevdaliyim.mp3";"2006";""
"09 - Gِnül Teknem - Bulursun Beni.mp3";"2006";""
"10 - Gِnül Teknem - Sende Mi Arkadasim.mp3";"2006";""
"01 Güldür Yüzümü.mp3";"";""
"02 Ben Senin Kulunmuyum.mp3";"";""
"03 Kalles Dünya.mp3";"";""
"04 Sevmek Ne Güzel.mp3";"";""
"05 Ibadet.mp3";"";""
"06 Unutamazsin.mp3";"";""
"07 Maziden Biri.mp3";"";""
"08 Tِvbe Ettim.mp3";"";""
"09 Gِzünden Tanirim.mp3";"";""
"10 Anlasana.mp3";"";""
"01 Güle Güle Git.mp3";"";""
"02 Seneler.mp3";"";""
"03 Degismem Seni.mp3";"";""
"04 Bitmez.mp3";"";""
"05 Bu Insanlar.mp3";"";""
"06 Acili Sevda.mp3";"";""
"07 Bir Gülsen Yeter.mp3";"";""
"08 Faydasi Yok.mp3";"";""
"09 Islanmissin.mp3";"";""
"10 Nedense.mp3";"";""
"01 Bu Ayrilik Neden Oldu.mp3";"";""
"02 Hani Sِz Vermistin.mp3";"";""
"03 Kalbimdeki Serseri.mp3";"";""
"04 Raki, Sarap Farketmez.mp3";"";""
"05 Aksam Olur Gizli Gizli.mp3";"";""
"06 Uyu Demeye Geldim.mp3";"";""
"07 Kaç Kadeh Sustu.mp3";"";""
"08 Toprak Alsin Muradimi.mp3";"";""
"09 Yasadim Mi ضldüm Mü.mp3";"";""
"10 Sِyleyemem Derdimi.mp3";"";""
"11 Bu Ne Acayip Dünya.mp3";"";""
"12 Tersine Dِndü اarkim.mp3";"";""
"AGLAMA.MP3";"";""
"BOYLE_.MP3";"";""
"CIRAK_.MP3";"";""
"HAVA_N.MP3";"";""
"HERSEY.MP3";"";""
"KALPSI.MP3";"";""
"KAYBOL.MP3";"";""
"SENINL.MP3";"";""
"SEVENL.MP3";"";""
"UNUTTU.MP3";"";""
"01 Ikimizin Yerine.MP3";"";""
"02 Satilacak Adammiyim.MP3";"";""
"03 Kara Gِzlüm.MP3";"";""
"04 Mil اekmisler.MP3";"";""
"05 Saldir Moruk.MP3";"";""
"06 Ayin Isigi.MP3";"";""
"07 Harran Ovasi.MP3";"";""
"08 Bozulma Dostum.MP3";"";""
"09 Kِz Gِnder.MP3";"";""
"10 Sevgisiz Yasamak.MP3";"";""
"01-Kaçamadimki kaderimden.mp3";"";""
"02-Yardan oldum candan oldum.mp3";"";""
"03-Gidiyor.mp3";"";""
"04-Bugün aglayacagim.mp3";"";""
"05-Bir gِnül ariyorum.mp3";"";""
"06-Ne oldu bize.mp3";"";""
"07-Yanlis yaptin.mp3";"";""
"08-Yanmis bir yürek var.mp3";"";""
"09-Anaya babaya yare doyulmaz.mp3";"";""
"10-Asik olmak kim sen kimsin.mp3";"";""
"01 Kismetim Kapanmis.mp3";"";""
"02 Süpriz.mp3";"";""
"03 Unutursun Diye.mp3";"";""
"04 Uykudamisin.mp3";"";""
"05 Issiz Geceler.mp3";"";""
"06 اok ـzgünsün Arkadas.mp3";"";""
"07 Efkarliyim.mp3";"";""
"08 Bir Kadeh Daha Ver.mp3";"";""
"09 Sabah Ile.mp3";"";""
"03 Bir Anda.mp3";"";""
"04 Topraklara Gِmecegim.mp3";"";""
"05 Kolay.mp3";"";""
"06 Hasret Rüzgarlari.mp3";"";""
"07 Seni Kalbime Gِmdüm.mp3";"";""
"08 Unutamadim.mp3";"";""
"09 Ne Yapsin.mp3";"";""
"10 Sahte Dostlar.mp3";"";""
"01 Mahsun Kul.mp3";"";""
"02 Yillar Utansin.mp3";"";""
"03 Nerden Bilsinler.mp3";"";""
"04 Unutulmak.mp3";"";""
"05 Kaçiririm.mp3";"";""
"06 Zalimsin Yar.mp3";"";""
"07 Terkedemem.mp3";"";""
"08 اile.mp3";"";""
"09 Yazik.mp3";"";""
"10 Günahkar Oldum.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Aksam olur gizli aglarim .mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Bu ayrilik neden oldu.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Bu ne acayip dünya.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Hani sِz vermistin.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Kac kadeh sustu.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Kalbimdeki serseri.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Raki sarap fark etmez.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Sen istedin.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Silemezler gِnlümden.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Sِyleyemem derdimi.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Tersine dِndü çarkim.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Toprak alsin muradimi.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Uyu demeye geldim.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Yasadimmi ِldümmü.mp3";"";""
"MESELEM_01_Meselem.mp3";"";""
"MESELEM_02_Yemin olsun.mp3";"";""
"MESELEM_03_O Sarhos.mp3";"";""
"MESELEM_04_Sansima.mp3";"";""
"MESELEM_05_Ye memo.mp3";"";""
"MESELEM_06_Kadehler aglasin.mp3";"";""
"MESELEM_07_Uyma ellere.mp3";"";""
"MESELEM_08_Ayrilik.mp3";"";""
"MESELEM_09_Ak elleresalan gelen Yar.mp3";"";""
"MESELEM_10_Sabrima Borcluyum.mp3";"";""
"01 Meyhaneci.mp3";"";""
"02 Unutamayiz.mp3";"";""
"03 ضpmek Istedim.mp3";"";""
"04 Düsmanmi Olduk.mp3";"";""
"05 Ne Kِy Olur Ne Kasaba.mp3";"";""
"06 Kirik Sazim.mp3";"";""
"07 Gel Bana Dogru.mp3";"";""
"08 Gitmeyin Yillar.mp3";"";""
"09 Izdirap Yükümdür.mp3";"";""
"10 Parasizlik.mp3";"";""
"01 Isyanlardayim.mp3";"";""
"02 Ikiye Bِldün Beni.mp3";"";""
"03 Annem.mp3";"";""
"04 Iste Bu Sarki.mp3";"";""
"05 Sen Ve Ben.mp3";"";""
"06 Kimsesiz Kul.mp3";"";""
"07 Alisirim.mp3";"";""
"08 Sen Yoksan Eger.mp3";"";""
"09 Huma Kusu.mp3";"";""
"10 Eyvallah Sahim.mp3";"";""
"01 Kalbini Mahsere Gِtür.mp3";"";""
"02 Umut Yoksulun Ekmegi.mp3";"";""
"03 ضyle Dünya.mp3";"";""
"04 Mutlu Ol Yeter.mp3";"";""
"05 ـstüme Fazla Düsme.mp3";"";""
"06 Gِkyüzü.mp3";"";""
"07 Itirazim Var.mp3";"";""
"08 Sansim Olsa.mp3";"";""
"09 Sabret Gِnlüm.mp3";"";""
"10 Dalgalandim.mp3";"";""
"11 Gِnül Nikahi.mp3";"";""
"01 Bu Sehirde Yasanmaz.mp3";"";""
"02 اekemez Oldum.mp3";"";""
"03 Kara Bulut.mp3";"";""
"04 Misafir Oyunu.mp3";"";""
"05 Bakma ضyle Derin Derin.mp3";"";""
"06 Neyleyim Bِyle Yarim.mp3";"";""
"07 Sev Yeter.mp3";"";""
"08 Acimasiz Dünya.mp3";"";""
"09 Usandim Gecelerden.mp3";"";""
"10 Mehtapli Geceler.mp3";"";""
"11 Damla.mp3";"";""
"01_Ne Yazar.mp3";"";""
"02_Usta.mp3";"";""
"03_Zalim Aldi Goturdu.mp3";"";""
"04_Sevdim Iste.mp3";"";""
"05_Yaz Demedim.mp3";"";""
"06_Yuregimde Yangin Var.mp3";"";""
"07_Haberin Olsun.mp3";"";""
"08_Kaderimden Silemedim.mp3";"";""
"09_Elveda (Gazel).mp3";"";""
"10_Kibar Kiz.mp3";"";""
"01 Nerelerdesin.mp3";"";""
"02 Yar Yar.mp3";"";""
"03 Aldana Aldana.mp3";"";""
"04 Terket.mp3";"";""
"05 Sev Beni.mp3";"";""
"06 Kimsem Kalmadi.mp3";"";""
"07 ضlürüm O Zaman.mp3";"";""
"08 Sandalci.mp3";"";""
"09 Bir اare Gِster.mp3";"";""
"10 Eyvallah.mp3";"";""
"01_PARAM.MP3";"";""
"02_YITIK.MP3";"";""
"03_A_K_B.MP3";"";""
"04_SONUN.MP3";"";""
"05_AY_K.MP3";"";""
"06_KARA_.MP3";"";""
"07_ECELE.MP3";"";""
"08_SEN_Y.MP3";"";""
"09_OLAN_.MP3";"";""
"10_SEKO_.MP3";"";""
"11_INTRUMENTAL.MP3";"";""
"04 Yasadinda Ne Gِrdün.mp3";"";""
"05 Aci Yillar.mp3";"";""
"06 Veda Et Yeter.mp3";"";""
"07 Neden Bِyle Olduk.mp3";"";""
"08 Mübtelayi Tabib (Gazel).mp3";"";""
"09 Istemem.mp3";"";""
"10 Ay Beyaz Deniz Mavi.mp3";"";""
"1.Sadece.mp3";"";""
"10.Ay Beyaz Deniz Mavi.mp3";"";""
"2.Ne Yesili Ne Siyahi(Yalan Yillar).mp3";"";""
"3.Gِkyüzünde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"";""
"4.Yasadinda Ne Gِrdün.mp3";"";""
"5.Aci Yillar.mp3";"";""
"6.Veda Et Yeter.mp3";"";""
"7.Neden Bِyle Olduk.mp3";"";""
"8.Müptelayi Tabib Gazel.mp3";"";""
"9.Istemem.mp3";"";""
"01_Senden Vazgecmem.mp3";"";""
"02_Hangimiz Sevmedik.mp3";"";""
"03_Etme Bulma Dunyasi.mp3";"";""
"04_Dayanamazsin.mp3";"";""
"05_Yalan Oldu.mp3";"";""
"06_Evlat.mp3";"";""
"07_Agir Yarali.mp3";"";""
"08_Can Yar.mp3";"";""
"09_Haydar.mp3";"";""
"10_Butun Dunya Senin Olsun.mp3";"";""
"01 Evlat.MP3";"";""
"02 Agir Yarali.MP3";"";""
"03 Can Yar.MP3";"";""
"04 Haydar Haydar.mp3";"";""
"05 Bütün Dünya Senin Olsun.MP3";"";""
"06 Senden Vazgeçmem.MP3";"";""
"07 Hangimiz Sevmedik.MP3";"";""
"08 Etme Bulma Dünyasi.MP3";"";""
"09 Dayanamazsin.MP3";"";""
"10 Yalan Oldu.MP3";"";""
"01 Sevda Yolu.mp3";"";""
"02 Ayirdilar Sevenleri.mp3";"";""
"03 Denedim.mp3";"";""
"04 Bir Benmiyim.mp3";"";""
"05 Ah Bu Gِnlüm.mp3";"";""
"06 Tِvbeler Tِvbesi.mp3";"";""
"07 Kul Kuldan Beter.mp3";"";""
"08 ـzgün Bakislar.mp3";"";""
"09 Gidecek Bir Gün.mp3";"";""
"10 Benim Kalbim Tas Degil.mp3";"";""
"01_SULTAN_M.MP3";"";""
"02_NERDEN___KT__BU_AYR_L_K.MP3";"";""
"03_KUEL_YANAR_M_.MP3";"";""
"04_YALN_Z_KALD_M.MP3";"";""
"05_VICDAN_AZAB_.MP3";"";""
"06_BU_DA_GE_ER.MP3";"";""
"07_ISYAN_M_GECELERE.MP3";"";""
"08_I_ME_ARKADA__BU_KADAR.MP3";"";""
"09_SENI_BEN_ELLERIN_OLSUN_D.MP3";"";""
"10_CAN_DEDE.MP3";"";""
"01 Sultanim.mp3";"";""
"02 Nerden اikti Bu Ayrilik.mp3";"";""
"03 Kül Yanarim.mp3";"";""
"04 Yalniz Kaldim.mp3";"";""
"05 Vijdan Azabi.mp3";"";""
"06 Bu Da Geçer.mp3";"";""
"07 Isyanim Gecelere.mp3";"";""
"08 Içme Arkadas Bu Kadar.mp3";"";""
"09 Seni Ben Ellerin Olsun Diyemi Sevdim.mp3";"";""
"10 Can Dede.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Askimi Dile Getirsem.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Balmisin Sekermisin.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Bilmeyerek Kirdim Seni.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Bu Kadar Iskence Günah.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Gülmeyen Kaderim.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Kaderi Benmi Yarattim.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Kaybolan Günler.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Kederliyim Iciyorum.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Sen Gittin Gideli.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Sen Yoksun Diye.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Sensiz Geceler.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Talih Kusu.mp3";"";""
"Müslüm Gürses - Talih Kusu - Yarap.mp3";"";""
"01_TOPRAKTAN_BEDENE.MP3";"";""
"02__SYAN_M_VAR.MP3";"";""
"03__STANBUL_SOKAKLAR_.MP3";"";""
"04_TAHT_KUMU_SUN_KALBIME.MP3";"";""
"05_YOLCU__LE_ARABAC_.MP3";"";""
"06_NEDEN_SA_LAR_N_BEYAZLAM_.MP3";"";""
"07_KAHRETMI_IM_HAYAT_MA.MP3";"";""
"08_DERT_BENDE.MP3";"";""
"09_YOL_VER_DA_LAR.MP3";"";""
"10_YO_URT_KOYDUM_DOLABA.MP3";"";""
"01_Bagriyanik.mp3";"";""
"02_Kullarina Kul Yaratmis.mp3";"";""
"03_Kalbin Bu Kadar Dolumu.mp3";"";""
"04_Sir Olmussun.mp3";"";""
"05_Hudayi Tanimazsam.mp3";"";""
"06_Sevenler Anlar.mp3";"";""
"07_Intizar.mp3";"";""
"08_Iceyim Yavas Yavas.mp3";"";""
"09_Umutsuz Hayat.mp3";"";""
"10_Sabah Olmuyor.mp3";"";""
"11_Ne Hale Dustum.mp3";"";""
"12_Nazar.mp3";"";""
"13_Ey Zalim.mp3";"";""
"14_Bos Hayaller.mp3";"";""
"01 Ne Yazar.mp3";"";""
"02 Usta.mp3";"";""
"03 Zalim Aldi Gِtürdü.mp3";"";""
"04 Sevdim Iste.MP3";"";""
"05 Yaz Demedim.mp3";"";""
"06 Yüregimde Yangin Var.mp3";"";""
"07 Haberin Olsun.mp3";"";""
"08 Kaderimden Silemedim.mp3";"";""
"09 Elveda (Gazeli).mp3";"";""
"10 Kibar Kiz.mp3";"";""
"01 Uyanma Zamani.MP3";"";""
"02 Hosgeldin.MP3";"";""
"03 Sormam Bir Daha.MP3";"";""
"04 Hep Sabir.MP3";"";""
"05 Yalnizlar Rihtimi.MP3";"";""
"06 Kiyak Bitti.MP3";"";""
"07 Bunu Senden Beklemezdim.MP3";"";""
"08 Dost اukuru.MP3";"";""
"09 Dumana (U.H.).MP3";"";""
"10 Giden Gidene.MP3";"";""
"11 Kordayim.MP3";"";""
"12 Fincanin Etrafi.MP3";"";""
"01 Bakma Bana ضyle.mp3";"";""
"02 Vay Canim Vay.mp3";"";""
"03 Aglamakliyim.mp3";"";""
"04 Seversen Ali'yi.mp3";"";""
"06 Iyi Olacak.mp3";"";""
"07 اoban.mp3";"";""
"08 Elveda Meyhaneci.mp3";"";""
"09 Altin Hizma.mp3";"";""
"11 Bir Tel اektim Mardin'den.mp3";"";""
"12 Nartanem Nurtanem.mp3";"";""
"01 Vefasiz Alem.mp3";"";""
"02 Tanrim Beni Yaratmasaydin.mp3";"";""
"03 Sabrim Agliyor.mp3";"";""
"04 Sevdigim Sensin.mp3";"";""
"05 Hilebaz.mp3";"";""
"06 Yuvasiz Kus.mp3";"";""
"07 Nerdesiniz.mp3";"";""
"08 Sebebim O Yar Oldu.mp3";"";""
"09 Nebile.mp3";"";""
"10 اiçekler Dalda Olur.mp3";"";""
"01_Yanarim.mp3";"";""
"02_Nerede O Gunler.mp3";"";""
"03_Hayret.mp3";"";""
"04_Sevda Yuklu Kervanlar.mp3";"";""
"05_Kederliyim Iciyorum.mp3";"";""
"06_Bekler Mi Yillar.mp3";"";""
"07_Kaderinde Zehir Olsa.mp3";"";""
"08_Gule Gule Git.mp3";"";""
"09_Gidelim Firuzhaneye.mp3";"";""
"10_Koyunlar Kuzuyanda.mp3";"";""
"01 Yanarim.MP3";"";""
"02 Nerede O Günler.MP3";"";""
"03 Hayret.MP3";"";""
"04 Sevda Yüklü Kervanlar.MP3";"";""
"05 Kederliyim Içiyorum.MP3";"";""
"06 Bekler Mi Yillar.MP3";"";""
"07 Kadehinde Zehir Olsa.MP3";"";""
"08 Güle Güle Git.MP3";"";""
"09 Gidelim Firüzhaneye.MP3";"";""
"10 Koyunlar Kuzuyanda.MP3";"";""
"01_Yaranamadim.mp3";"";""
"02_Allah Muhtac Etmesin.mp3";"";""
"03_Alisacagim.mp3";"";""
"04_Asklarda Pazarda Satilir Oldu.mp3";"";""
"05_Ciglik.mp3";"";""
"06_Nankor.mp3";"";""
"07_Care Sende Allah'im.mp3";"";""
"08_Sana Benziyor.mp3";"";""
"09_Aglatti Kader.mp3";"";""
"10_Istemem Sevme Beni.mp3";"";""
"11_Bir Dudak Gormuyorum.mp3";"";""
"12_Hasta Dustum.mp3";"";""
"13_Bakkal Mahmudun Kizi.mp3";"";""
"02 Allah Muhtaç Etmesin.mp3";"";""
"03 Alisacagim.mp3";"";""
"04 Asklar da Pazarda Satilir Oldu.mp3";"";""
"05 اiglik.mp3";"";""
"06 Nankِr.mp3";"";""
"07 اare Sende Allah'im.mp3";"";""
"08 Sana Benziyor.mp3";"";""
"09 Aglatti Kader.mp3";"";""
"10 Istemem Sevme Beni.mp3";"";""
"11 Bir Durak Gِrmüyorum.mp3";"";""
"12 Hasta Düstüm.mp3";"";""
"13 Bakkal Mahmud'un Kizi.mp3";"";""
"01 Askin Bende Bir ضmür.mp3";"";""
"02 Garip Dünya.mp3";"";""
"03 Can Iste Canan Hani.mp3";"";""
"04 Benim Sarkim.mp3";"";""
"05 Bir Kadeh Daha.mp3";"";""
"06 Sahte Sevgililer.mp3";"";""
"07 Dinleyin Beni Daglar.mp3";"";""
"08 Açilsin Meyhaneler.mp3";"";""
"09 Yanarim Askin Elinden.mp3";"";""
"10 Yasamalisin.mp3";"";""
"03 Hasret Sarkisi.mp3";"";""
"04 Merhaba.mp3";"";""
"05 Bir Gün Yalniz Kalirsan.mp3";"";""
"06 Ya Rab Al Canimi.mp3";"";""
"01 Ela Gِzlüm.mp3";"";""
"02 Sende اekersin.mp3";"";""
"03 Uzun Hava.mp3";"";""
"04 Aska Tِvbeler Olsun.mp3";"";""
"05 Asigim Bir Kuluna.mp3";"";""
"06 Yüce Dag Basinda Yanar Bir Isik.mp3";"";""
"07 Ceza.mp3";"";""
"08 Bu Ayrilik Neden Oldu.mp3";"";""
"09 Daglar (Derdimi Kimlere Desem).mp3";"";""
"10 Hersey Gِnlünce Olsun.mp3";"";""
"Bana Hedie.mp3";"";""
"Muslum Gurses - Neden Saclarin Beyazlamis.mp3";"";""
"Son Pi?manl loo  Neye Yarar.mp3";"";""
"Mustafa Sandal - 01 - Tek Gecerim.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 02 - Hatirla Beni.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 03 - Geriye Donmem.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 04 - Guncel Zalim.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 05 - Alkislarla.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 06 - Hep Beraber.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 07 - Mesela.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 08 - Hava Atma.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 09 - Esas Durus.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 10 - Hatirla Beni.Mp3";"2000";""
"Mustafa Sandal - 11 - Akisina Birak.Mp3";"2000";""
"01-Aya Benzer.mp3";"";""
"02-Top.mp3";"";""
"03-Bombaci.mp3";"";""
"04-Teyze.mp3";"";""
"05-Onca.mp3";"";""
"06-Detay.mp3";"";""
"07-Cekilin.mp3";"";""
"08-Mevcut.mp3";"";""
"09-Yada.mp3";"";""
"10-Niyet.mp3";"";""
"11-Bir Baska.mp3";"";""
"12-Ve.mp3";"";""
"Mustafa Sandal - اoban.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Dayan (Featuring Izel).mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Devami Var.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Farketmez.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Gِnlünü Gün Edenin.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Herkes Mecbur.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Indir.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Kimbilir Kim.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Maglubuz.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Melek Yüzlüm.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Ne Sarkilar Yazdim.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - Zaten.mp3";"2007";""
"Mustafa Sandal - 01 - Bir Anda (Remix).Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 02 - Araba.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 03 - Kalmadi.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 04 - Denize Dogru.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 05 - Bir Tanem.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 06 - Bir Anda.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 07 - Gidenlerden.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 08 - Jest Oldu.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 09 - Karanliga Veda.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 10 - Oyalama.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 11 - Iki Tas Corba.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 12 - Daha Cok Vaktin Var.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 13 - Golgede Ayni.Mp3";"1996";""
"Mustafa Sandal - 01 - Isyankar.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 02 - Kavrulduk.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 03 - Gel Askim.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 04 - Fikra.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 05 - All My Life.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 06 - Isyankar (Remix).Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 07 - Gel Askim (Remix).Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 08 - Story.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 09 - All My Life (Remix).Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 10 - Ozetle.Mp3";"2004";""
"Mustafa Sandal - 01 - Pazara Kadar.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 02 - Gecmis Olsun.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 03 - Gururumdan.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 04 - Kopmam Lazim.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 05 - Bizi Bozar.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 06 - Tusuma Bas.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 07 - Yok Gerekcem.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 08 - En Kotu Ihtimalle.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 09 - Aptal Asik.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 10 - Helal Et.Mp3";"2002";""
"Mustafa Sandal - 01 - Aska Yurek Gerek.Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 02 - Moonlight.Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 03 - Yok Gerekcem.Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 04 - En Kotu Ihtimalle.Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 05 - Kop (Remix).Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 06 - Aska Yurek Gerek (Orient Mix).Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 07 - Aya Benzer (2003 Mix).Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 08 - Aska Yurek Gerek (Dance Mix).Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 09 - Aska Yurek Gerek (Club Trance).Mp3";"2003";""
"Mustafa Sandal - 01 - Bu Kiz Beni Gormeli.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 02 - Sana Ihtiyacim Var.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 03 - Beni Aglatma.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 04 - O Hep Bana.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 05 - Suc Bende.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 06 - Bize Gidelim.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 07 - Anlamazsin.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 08 - Nerdesin.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 09 - Dokunsana.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 10 - Bu Sarki Yarinlara.Mp3";"1994";""
"Mustafa Sandal - 01 - Yamali Tovbeler.Mp3";"2005";""
"Mustafa Sandal - 02 - Yamali Tovbeler (Akustik) (Bonova).Mp3";"2005";""
"Mustafa Sandal - 03 - Isyankar (Sabor De Amor) Feat. Panjabi M.C.Mp3";"2005";""
"Mustafa Sandal - 05 - Araba 2005 (Summer Tone).Mp3";"2005";""
"Mustafa Sandal - 06 - Yamali Tovbeler (Sense & Trance).Mp3";"2005";""
"Mustafa Sandal - 07 - Isyankar (Kingstone´s Senorita Remix).Mp3";"2005";""
"Mustafa Sandal - 08 - Yamali Tovbeler (Calisun) Feat. Ilhan Ersahin.Mp3";"2005";""
"Artik Kafaya Takmam.mp3";"2002";""
"DIYEMEDIM KI.mp3";"";""
"Ey Yüce Millet.mp3";"2002";""
"Güzel.mp3";"2002";""
"Hep Yalan.mp3";"2002";""
"Iste Buna Yaniyorum.mp3";"2002";""
"Koca Gِzlüm.mp3";"2002";""
"Türküm Türkiyem.mp3";"2002";""
"Yarmi Derim.mp3";"2002";""
"Yasiyorum ضylesine.mp3";"2002";""
"Basbuglar Olmez.mp3";"";""
"Bizim Memleket.mp3";"";""
"Boyle Degildik.mp3";"";""
"Gul Cocuklar.mp3";"";""
"Icim Gider.mp3";"";""
"O Garibim.mp3";"";""
"Sen O Yandan.mp3";"";""
"Tanimadi.mp3";"";""
"Vay Canina.mp3";"";""
"Yalan.mp3";"";""
"Aman Aysem.mp3";"";""
"Ask Budur.mp3";"";""
"Bakma ضyle Islak Islak.mp3";"";""
"Biz Bu Hallere Düsecek Adammiydik.mp3";"";""
"Deli Kiz.mp3";"";""
"Divane Gِnül.mp3";"";""
"Hüdayi.mp3";"";""
"Kerkük Elleri.mp3";"";""
"Küstüm.mp3";"";""
"Oglum.mp3";"";""
"Unutamadim.mp3";"";""
"Yar Olana Sor.mp3";"";""
"Abi.mp3";"";""
"Arzum.mp3";"";""
"Bu Vatan Kimin.mp3";"";""
"Dua.mp3";"";""
"Gaziantep Yolu.mp3";"";""
"Gitme Turnam.mp3";"";""
"Mecnun Gibi.mp3";"";""
"Ruhum Zindanda Kaldi.mp3";"";""
"Saçlarin.mp3";"";""
"Türkü Sev.mp3";"";""
"Anlat Mektup' ta.mp3";"";""
"Doguyoruz ufuklardan.mp3";"";""
"Eylül.mp3";"";""
"Gece Yagmuru.mp3";"";""
"Karam.mp3";"";""
"Ruhum Zindanda Kaldi.mp3";"";""
"Sehitler ضlmez.mp3";"";""
"Selam Sizlere.mp3";"";""
"Türk Kalacagiz.mp3";"";""
"Yanarim.mp3";"";""
"AH O SACLARIN.mp3";"";""
"BIZIM MEMLEKET.mp3";"";""
"BU VATAN KIMIN.mp3";"";""
"GAZIANTEP YOLU.mp3";"";""
"GITME TURNAM.mp3";"";""
"HAN DUVARLARI.mp3";"";""
"IBRET YOLARI.mp3";"";""
"KUL GIBI.mp3";"";""
"LOKMA GضZLـM.mp3";"";""
"Mustafa Yildizdogan - Dua.mp3";"";""
"PAYLASAMAM.mp3";"";""
"RUHUM ZINDANDA.mp3";"";""
"TـRKIYEM.mp3";"";""
"TـRKـ SضYLE.mp3";"";""
"UNUTMADIM.mp3";"";""
"YAR OLDUM.mp3";"";""
"AKSAMA KADAR.mp3";"";""
"AMIRIM.mp3";"";""
"ANA .mp3";"";""
"ASAN BILIR.mp3";"";""
"BARISA HIZMET.mp3";"";""
"INSANLAR.mp3";"";""
"KIRPIKLERIN.mp3";"";""
"KOLKALA GENاLER.mp3";"";""
"LEYLI GـZEL.mp3";"";""
"SEVGI ALLAHIM.mp3";"";""
"SEVMISIM.mp3";"";""
"BIZIM TـRKـMـZ.mp3";"";""
"اOBAN اESMESI.mp3";"";""
"DAYANAMIYORUM.mp3";"";""
"DERMANIM SENSIN.mp3";"";""
"KIM NE BILSIN.mp3";"";""
"MEKTUP.mp3";"";""
"PASA GضNLUN BILIR.mp3";"";""
"PAYLASAMAM.mp3";"";""
"VATAN DESTANI.mp3";"";""
"VAY DـNYA.mp3";"";""
"YA SEN GEL.mp3";"";""
"Asktandir.mp3";"2008";""
"Gِnle Zincir Vurulmaz.mp3";"2008";""
"Hasim Degil Hisimiz.mp3";"2008";""
"Korkuyorum.mp3";"2008";""
"Mahcubum.mp3";"2008";""
"Sahit.mp3";"2008";""
"Sevdigim.mp3";"2008";""
"Sunam.mp3";"2008";""
"Yanarim Askina Can Yar.mp3";"2008";""
"Yüregim Yaniyor.mp3";"2008";""
"Burasi Mustur.mp3";"";""
"اeçen Milli Marsi.mp3";"";""
"Daglar.mp3";"";""
"Diyemedimki.mp3";"";""
"Gel Yarim Silaya Dِnek.mp3";"";""
"Karahisar Kalesi.mp3";"";""
"Taze Karlar.mp3";"";""
"Utaniyorum.mp3";"";""
"Uzun Hava.mp3";"";""
"Yine Dertli Detli.mp3";"";""
"Dagitma Saçlarini.mp3";"";""
"Dede.mp3";"";""
"Dügün.mp3";"";""
"Gidenler Dِnmüyor.mp3";"";""
"Gülsün Yüzün.mp3";"";""
"Haykirayim.mp3";"";""
"Leyla.mp3";"";""
"Muamma.mp3";"";""
"Sari Zeybek.mp3";"";""
"Sevmeyen Bilmez.mp3";"";""
"Tahtalik.mp3";"";""
"Takdemir.mp3";"";""
"Barismam.mp3";"";""
"Bu Diyarda.mp3";"";""
"Bulamazsinki.mp3";"";""
"Gece Yagmuru.mp3";"";""
"Hasret.mp3";"";""
"ضn Kuzu.mp3";"";""
"Ona Dogru.mp3";"";""
"Sen Nerdesin.mp3";"";""
"Seslenis.mp3";"";""
"Türkiyem.mp3";"";""
"Yandi Gِnül.mp3";"";""
"Yanlizim.mp3";"";""
"اarpik اag.mp3";"";""
"Dost.mp3";"";""
"Garip Kusum.mp3";"";""
"Geliyoruz.mp3";"";""
"Gelsende Bir Gelmesende.mp3";"";""
"Nasil Anlatayim.mp3";"";""
"Sona Dogru.mp3";"";""
"Torunuyuz.mp3";"";""
"Türk Kizi.mp3";"";""
"Uyan.mp3";"";""
"01. Lanet Olsun (Remix).mp3";"2002";""
"02. Son Darbe.mp3";"2002";""
"03. Yalanci.mp3";"2002";""
"04. Acemi Balik.mp3";"2002";""
"05. Simdi Git.mp3";"2002";""
"06. Hiç Hakkin Yok.mp3";"2002";""
"07. Kimse Yanmasin.mp3";"2002";""
"08. Hasret.mp3";"2002";""
"09. Bittin.mp3";"2002";""
"10. Darilma.mp3";"2002";""
"11. Sus.mp3";"2002";""
"12. Unutmadim.mp3";"2002";""
"Artik Donmem.mp3";"";""
"Birak.mp3";"";""
"Cansuyum.mp3";"";""
"Hadi Yarin.mp3";"";""
"Kara Yas.mp3";"";""
"Sana Neler Oldu.mp3";"";""
"Sev Diyemem.mp3";"";""
"Tek Dilegimsin.mp3";"";""
"Yak Deli Gonul.mp3";"";""
"Yalanmis Rengi Sevdalarin.mp3";"";""
"Yenilmis Asklar.mp3";"";""
"Nalan - Anahtar.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Bal Gibi Biliyorsun.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Bitmemissin.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Cayir Cayir.mp3";"";""
"Nalan - Git Gule Gule.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Gucum Yetmez.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Karalara Baglandim.mp3";"";""
"Nalan - mahsuru mu var.mp3";"";""
"Nalan - Mujde.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Neden Aynisiniz.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Sana Sevgilim Ol Mu Dedim.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Sen Ne Anlarsin.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Sifirin Altinda.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Nalan - Tanirsin.mp3";"www.muziklisaatler.com KeNaN52";""
"Affet.mp3";"";""
"Boyle Gelmis Boyle Gider.mp3";"";""
"Bunun Adi Sevda.mp3";"";""
"Gonul Belasi.mp3";"";""
"Gulum.mp3";"";""
"Kim Yasaklar Bu Aski.mp3";"";""
"Of Aman.mp3";"";""
"Olurmusun Oldururmusun.mp3";"";""
"Sonkez Op.mp3";"";""
"Tutmayin Beni.mp3";"";""
"Ya Habibi.mp3";"";""
"NALAN - 01-SضK KALBINI.mp3";"";""
"NALAN - 02-HANI.mp3";"";""
"NALAN - 03-DOYAMIYORUM.mp3";"";""
"NALAN - 04-KARA BAHTIM.mp3";"";""
"NALAN - 05-KAا BAHAR.mp3";"";""
"NALAN - 06-ARAMIZI BOZAMAZLAR.mp3";"";""
"NALAN - 07-ZOR OLAN SEVMEK.mp3";"";""
"NALAN - 08-BENI ـZME.mp3";"";""
"NALAN - 09-ALLAH AFFETSIN.mp3";"";""
"NALAN - 10-YـREGIM BIR KOR.mp3";"";""
"Nalan - Aglama Degmez Hayat.mp3";"";""
"Nalan - Arim Balim Petegim.mp3";"";""
"Nalan - Bos Cerceve.mp3";"";""
"Nalan - Buruk Aci.mp3";"";""
"Nalan - Her Sey Bitmistir Artik.mp3";"";""
"Nalan - O Agacin Alti.mp3";"";""
"Nalan - ضmrümce Adim Adim.mp3";"";""
"Nalan - Sen Bahtimin Günesisin.mp3";"";""
"Nalan - Seven Ne Yapmaz.mp3";"";""
"Nalan - Yalanci Yarim.mp3";"";""
"nalan01.mp3";"";""
"nalan02.mp3";"";""
"nalan03.mp3";"";""
"nalan04.mp3";"";""
"nalan05.mp3";"";""
"nalan06.mp3";"";""
"nalan07.mp3";"";""
"nalan08.mp3";"";""
"nalan09.mp3";"";""
"nalan10.mp3";"";""
"nalan11.mp3";"";""
"nalan12.mp3";"";""
"01-A?k_m Baksana Bana.mp3";"";""
"02-Omzumda A?la.mp3";"";""
"03-7 n Bitirdin.mp3";"";""
"04-Ekilmekteyim.mp3";"";""
"05-Zehirli Sarma?_k.mp3";"";""
"06-B_rak Konu?sunlar.mp3";"";""
"07-Utan.mp3";"";""
"08-El K_z_.mp3";"";""
"09-Bittimse Bittim.mp3";"";""
"10-Anlat Arkada?_m.mp3";"";""
"11-Direkten D¤nd_m.mp3";"";""
"12-K_? Baba.mp3";"";""
"A_K_BEKLEMEZ.MP3";"";""
"ADAM_SENDE_YETER.MP3";"";""
"AVARE_Y_LLAR.MP3";"";""
"BEN_BOEYLE_A_K_GOERMEDIM.MP3";"";""
"BU_KA__NC__BAHAR.MP3";"";""
"BUNU_BIR_BEN_BILIRIM.MP3";"";""
"DILLERE_DUE_ECE_IZ.MP3";"";""
"EVELENME_GEVELENME.MP3";"";""
"GECELER_KARA_TREN.MP3";"";""
"NAZ_NLA_DUENYA_SOEZUENLE_DU.MP3";"";""
"A__K_DE_ILIM_OLABILIRIM.MP3";"";""
"A_LA_ERKE_IM_A_LA.MP3";"";""
"AYN__NAKARAT.MP3";"";""
"AYN__NAKARAT_M_X.MP3";"";""
"BIR_HADISE_VAR.MP3";"";""
"BONCUK.MP3";"";""
"GITME_KAL_BU__EHIRDE.MP3";"";""
"HADI_HADI_NAZLANMA.MP3";"";""
"HANI_BOEYLE_OLMAZD_K.MP3";"";""
"LEYLIM_YAR.MP3";"";""
"NOKTA_NOKTA.MP3";"";""
"OLMAZ_KI.MP3";"";""
"A__KLAR_PARK_.MP3";"";""
"BENI_SOEYLETME.MP3";"";""
"DEMIRDEN_LEBLEBI.MP3";"";""
"H_ZL__YA_ARKEN.MP3";"";""
"HEP_YALN_Z.MP3";"";""
"K_Z_BEBEK.MP3";"";""
"KOETUELERE_BIR__EY_OLMAZ.MP3";"";""
"KUNDURAM_SANDUKAM_ZEMBILIM.MP3";"";""
"SOKAR_M_POLITIKANA.MP3";"";""
"ZOR_DUENYA.MP3";"";""
"01_ nazan - gidelim buralardan.mp3";"";""
"02_ nazan - sen beni ِldürüyorsun.mp3";"";""
"03_ nazan  - ask olmali.mp3";"";""
"04_ nazan - vay gِnlüm vay.mp3";"";""
"05_ nazan - aglama gِnlüm.mp3";"";""
"06_ nazan - nazli ay.mp3";"";""
"07_ nazan - gel bana.mp3";"";""
"08_ nazan - her sey bu kadar hos mu.mp3";"";""
"09_ nazan - ah ne çare.mp3";"";""
"10_ nazan - vesaire.mp3";"";""
"A_BU_HAYAT.MP3";"";""
"B_RAK_SEVEY_M.MP3";"";""
"BANA_OZEL.MP3";"";""
"BEN_SOKAK_K_Z_Y_M.MP3";"";""
"BU_ISTANBUL.MP3";"";""
"ERKEKLERDE_YANAR.MP3";"";""
"GEBERIK.MP3";"";""
"HADI_GUENEYE.MP3";"";""
"OELUEYORUM_ANLASANA.MP3";"";""
"OEZGUER__I_EK.MP3";"";""
"Nazan Oncel - 01 - Hay Hay.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 02 - Ukala Dumbelegi.mp3";"";""
"Nazan ضncel - 03 - Nereye Bِyle.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 04 - Beyoglu.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 05 - Atiyorsun.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 06 - Beni Hatirla.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 07 - Hokka.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 08 - Anlamaya Calis.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 09 - Kucuk Gemiler.mp3";"";""
"Nazan ضncel - 10 - Gül Pansiyon.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 11 - Otomobil.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 12 - Ruh Hali.mp3";"";""
"Nazan Oncel - 13 - Hayat Güzelmis.mp3";"";""
"NEV - Bazen.mp3";"2002";""
"NEV - Efkarli.mp3";"2002";""
"NEV - Es.mp3";"2002";""
"NEV - Gülüm.mp3";"2002";""
"NEV - Herseye ragmen.mp3";"2002";""
"NEV - Küçük kiz.mp3";"2002";""
"NEV - Mavi.mp3";"2002";""
"NEV - Nereye.mp3";"2002";""
"NEV - Umutu sahili.mp3";"2002";""
"NEV - Yasarken dogmak.mp3";"2002";""
"NEV - Zor [ Kivanç k mix ].mp3";"2002";""
"NEV - Zor.mp3";"2002";""
"NEV - Alev alev.mp3";"2007";""
"NEV - Ask meydani.mp3";"2007";""
"NEV - Cevriye cabbar.mp3";"2007";""
"NEV - Gِlge.mp3";"2007";""
"NEV - Gül bahçesi.mp3";"2007";""
"NEV - Kelebek [ Versiyon ].mp3";"2007";""
"NEV - Kelebek.mp3";"2007";""
"NEV - Kِr kuyular [ Versiyon ].mp3";"2007";""
"NEV - Kِr kuyular.mp3";"2007";""
"NEV - Sevmek için burdayim.mp3";"2007";""
"NEV - Süküt-u hayal.mp3";"2007";""
"NEV - Susma.mp3";"2007";""
"NEV - Ask.mp3";"2004";""
"NEV - Bazen.mp3";"2004";""
"NEV - Benmisim.mp3";"2004";""
"NEV - Bu gece.mp3";"2004";""
"NEV - Cadi kazani.mp3";"2004";""
"NEV - Can-i gِnlüm.mp3";"2004";""
"NEV - Dans et.mp3";"2004";""
"NEV - Dem.mp3";"2004";""
"NEV - Meger.mp3";"2004";""
"NEV - Mühürlü kaderim.mp3";"2004";""
"NEV - Sen gibi.mp3";"2004";""
"Nez Büyütür Kendini.mp3";"";""
"Nez Do You Wanna Touch Me.mp3";"";""
"Nez Fame.mp3";"";""
"Nez G?nül.mp3";"";""
"Nez Hayat Senden Korkmuyorum.mp3";"";""
"Nez Hey Dj.mp3";"";""
"Nez Koy Koy.mp3";"";""
"Nez Now That I ve Found You.mp3";"";""
"Nez Sabir.mp3";"";""
"Nez Savruldum.mp3";"";""
"Nez Sevgi Bu Mu Diye.mp3";"";""
"Nez Sweet Dreams.mp3";"";""
"Nez Yan?lm???m.mp3";"";""
"01-Sizlanma.mp3";"";""
"02-Beni Hiç Unutamazsin.mp3";"";""
"03-Kalp Sِzü.mp3";"";""
"04-2. El Ask.mp3";"";""
"05-Baska Biri.mp3";"";""
"06-Ask Madalyasi.mp3";"";""
"07-Kendimi Taniyorum.mp3";"";""
"08-Buz.mp3";"";""
"09-Kapini Her an اalabilirim.mp3";"";""
"10-Maskeli Yüzler.mp3";"";""
"11-اare Yok.mp3";"";""
"12-Damarimda Kanimsin.mp3";"";""
"13-Buz (Remix).mp3";"";""
"01 - Nihan - VAHIM.mp3";"";""
"02 - Nihan - TERK-I DIYAR.mp3";"";""
"03 - Nihan - TIK.mp3";"";""
"04 - Nihan - BILSEN.mp3";"";""
"05 - Nihan - UYKU.mp3";"";""
"06 - Nihan - AYILA BAYILA.mp3";"";""
"07 - Nihan - PROBLEM.mp3";"";""
"08 - Nihan - KIMILDA.mp3";"";""
"09 - Nihan - CANIMI YAKTIN.mp3";"";""
"10 - Nihan - BEN BIRKEZ SEVENLERDENIM.mp3";"";""
"01-Nihat_Dogan_-_Orjinal.mp3";"";""
"02-Nihat_Dogan_-_Seve_Seve.mp3";"";""
"03-Nihat_Dogan_-_Haydi_Halaya.mp3";"";""
"04-Nihat_Dogan_-_Vazgec.mp3";"";""
"05-Nihat_Dogan_-_Cemalo.mp3";"";""
"06-Nihat_Dogan_-_Gulbeyazim.mp3";"";""
"07-Nihat_Dogan_-_Nare_Nare.mp3";"";""
"08-Nihat_Dogan_-_Zer_Mircan.mp3";"";""
"10-Nihat_Dogan_-_Ben_Musun_Agasiyam.mp3";"";""
"11-Nihat_Dogan_-_Kara_Gozlum.mp3";"";""
"12-Nihat Dogan - Doyulurmu Doyulurmu.mp3";"";""
"13-Nihat_Dogan_-_Olem_Olem.mp3";"";""
"14-Nihat_Dogan_-_Zer_Mican_(Enstrumantal).mp3";"";""
"Nihat Dogan - Aramiza Raylar Girdi.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Asklarin Efendisiyim.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Asla.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Demet Demet.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Harputun ضtesinde.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Hele Yar Zalim Yar.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Kim Sever Seni.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Mardin Kapisindan Atliyamadim.mp3";"";""
"Nihat Dogan - O Beni ضldürecek.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Olsaydim Olsaydim.mp3";"";""
"Nihat Dogan - ضzür Diliyorum.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Sen.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Tatliya Bagliyalim.mp3";"";""
"Nihat Dogan - Zoruna Mi Gitti.mp3";"";""
"01-Intro.mp3";"2002";""
"02-Erkekler Yuzunden.mp3";"2002";""
"03-Evlenmek Gerek.mp3";"2002";""
"04-XL.mp3";"2002";""
"05-Kek.mp3";"2002";""
"06-Pelin.mp3";"2002";""
"07-Ama.mp3";"2002";""
"08-Uzayli.mp3";"2002";""
"09-Babama N'olmus.mp3";"2002";""
"10-Kis Sarkisi.mp3";"2002";""
"11-Ruzgar.mp3";"2002";""
"12-Resmen Asigim.mp3";"2002";""
"13-Madonna Olacakmis.mp3";"2002";""
"01 - Nil Karaibrahimgil - Nil Fm Jingle.mp3";"2004";""
"02 - Nil Karaibrahimgil - Sinema.mp3";"2004";""
"03 - Nil Karaibrahimgil - Butun Kizlar Toplandik.mp3";"2004";""
"04 - Nil Karaibrahimgil - Gitme Yoksa.mp3";"2004";""
"05 - Nil Karaibrahimgil - Akbaba.mp3";"2004";""
"06 - Nil Karaibrahimgil - Havuz Problemi.mp3";"2004";""
"07 - Nil Karaibrahimgil - Bronzlasmak.mp3";"2004";""
"08 - Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal Miyim.mp3";"2004";""
"09 - Nil Karaibrahimgil - Vahdettin.mp3";"2004";""
"10 - Nil Karaibrahimgil - Meyva Kabagi.mp3";"2004";""
"11 - Nil Karaibrahimgil - Bencil.mp3";"2004";""
"12 - Nil Karaibrahimgil - Cocukda Yaparim Kariyerde.mp3";"2004";""
"13 - Nil Karaibrahimgil - Reklamlar.mp3";"2004";""
"01_nil_karaibrahimgil_-_pirlanta-cool.mp3";"2006";""
"02_nil_karaibrahimgil_-_kamikaze-cool.mp3";"2006";""
"03_nil_karaibrahimgil_-_siz-cool.mp3";"2006";""
"04_nil_karaibrahimgil_-_bu_mudur-cool.mp3";"2006";""
"05_nil_karaibrahimgil_-_sarhos-cool.mp3";"2006";""
"06_nil_karaibrahimgil_-_neyin_var_bugun-cool.mp3";"2006";""
"07_nil_karaibrahimgil_-_peri-cool.mp3";"2006";""
"08_nil_karaibrahimgil_-_bambaska-cool.mp3";"2006";""
"09_nil_karaibrahimgil_-_parcali_bulutlu-cool.mp3";"2006";""
"10_nil_karaibrahimgil_-_organize_isler_bunlar-cool.mp3";"2006";""
"11_nil_karaibrahimgil_-_bu_mudur_akustik-cool.mp3";"2006";""
"12_nil_karaibrahimgil_-_pirlanta_ozinga_remix-cool.mp3";"2006";""
"01. Bir Selam Yeter.mp3";"";""
"02. O Sevgili Nerde.mp3";"";""
"03. Neden Sanki Neden.mp3";"";""
"04. Yagmur.mp3";"";""
"05. Acikmisim Sevgine.mp3";"";""
"06. Haydi Durma.mp3";"";""
"07. Al Gotur Beni.mp3";"";""
"08. Bir Gun Darilip Bir Gun Barisma.mp3";"";""
"09. Erkekler Aglamaz.mp3";"";""
"10. Ver Elini Bana.mp3";"";""
"11. Bir Mevsim Ariyorum.mp3";"";""
"12. Mavi Mavi.mp3";"";""
"01. Buyuk Askim.mp3";"2001";""
"02. Soz Guzelim.mp3";"2001";""
"03. Beni Mi Buldun.mp3";"2001";""
"04. Anlat Arkadasim.mp3";"2001";""
"05. Cok Buyuksun.mp3";"2001";""
"06. Cumartesi.mp3";"2001";""
"07. Her Sey Bir An.mp3";"2001";""
"08. Erkekler Aglamaz.mp3";"2001";""
"09. Olmek Var Donmek Yok.mp3";"2001";""
"10. Bir Gun Bitecek.mp3";"2001";""
"11. Her Sey Bir An (2. Versiyon).mp3";"2001";""
"01. Esmer Gunler.mp3";"";""
"02. Seni Seviyorum.mp3";"";""
"03. Yolcu Yolunda Gerek.mp3";"";""
"04. Seni Simdiden Ozledim.mp3";"";""
"05. Aglarim Gizlice.mp3";"";""
"06. Bos Seyler.mp3";"";""
"07. Mor Menekse.mp3";"";""
"08. Sokak Kedisi.mp3";"";""
"09. Bir Sey Var Ki.mp3";"";""
"10. Dinle Sevgili.mp3";"";""
"11. Ne Olur.mp3";"";""
"12. Bu Gece Beni Dusuneceksin.mp3";"";""
"01. Geceler.mp3";"1983";""
"02. Bazen Hayaller Kurarim.mp3";"1983";""
"03. Tek Basina.mp3";"1983";""
"04. Sensiz Yillarda.mp3";"1983";""
"05. Yazik Sana.mp3";"1983";""
"06. Ispanyol Meyhanesi.mp3";"1983";""
"07. Her Yerde Kar Var.mp3";"1983";""
"08. Bosvermisim Dunyayi.mp3";"1983";""
"09. Seni Beklerim Optugum Yerde.mp3";"1983";""
"10. Ayrilanlar Icin.mp3";"1983";""
"11. Bos Sokak.mp3";"1983";""
"12. Yasamak Ne Guzel Sey.mp3";"1983";""
"01-NiLـFER -BiR GARiP YOLCUYUM.mp3";"";""
"02-NILـFER -OLURMU OLURMU.mp3";"";""
"03-NiLـFER -GضZـN AYDIN.mp3";"";""
"04-NiLـFER -NEDEN.mp3";"";""
"05-NiLـFER -SEN MUTLU OL.mp3";"";""
"07-NiLـFER -ALNIMIN YAZISI.mp3";"";""
"08-NiLـFER -AsKIM.mp3";"";""
"09-NiLـFER -SULAR ARINMAK Icin VAR.mp3";"";""
"10-NiLـFER -GضZـNAYDIN RMX.mp3";"";""
"11-NiLـFER -ACILARA SON.mp3";"";""
"12-NiLـFER -AYLAR GEcSE.mp3";"";""
"NiLـFER -HEY BAKARMISIN.mp3";"";""
"01. Karar Verdim.mp3";"2005";""
"02. Ask.mp3";"2005";""
"03. Hosuna Gidermi.mp3";"2005";""
"04. Unutmuyor Sevdan.mp3";"2005";""
"05. Hayalime Birak.mp3";"2005";""
"06. Hüzün.mp3";"2005";""
"07. Kaderin Oyunu.mp3";"2005";""
"08. Ansizin.mp3";"2005";""
"09. Ucuz Atlattim.mp3";"2005";""
"10. Kolaycisin.mp3";"2005";""
"11. Ilk Gِz Agrisi.mp3";"2005";""
"01. Muzik.mp3";"";""
"02. Son Asik.mp3";"";""
"03. Kim arar seni.mp3";"";""
"04. Iyisi mi.mp3";"";""
"05. Ne gunlere kaldik.mp3";"";""
"06. Ne olacak simdi.mp3";"";""
"07. Dunya bir yana.mp3";"";""
"08. Baska bir sozom yok.mp3";"";""
"09. Pisman olacaksin.mp3";"";""
"10. O bendim iste.mp3";"";""
"01. Egrisi Dogrusu.mp3";"1994";""
"02. Son Perde.mp3";"1994";""
"03. Tam Bana Gِresin.mp3";"1994";""
"04. Olsun Varsin.mp3";"1994";""
"05. Es Deli Rüzgar.mp3";"1994";""
"06. Na Masal Ne Rüya.mp3";"1994";""
"07. Sevda Sardi Basimi.mp3";"1994";""
"08. Sevgi Tam Olmali.mp3";"1994";""
"09. Zorba.mp3";"1994";""
"10. Uzak Dur Atesimden.mp3";"1994";""
"11. Yoksun.mp3";"1994";""
"12. Bosnada Biraktim Kalbimi.mp3";"1994";""
"01. Goreceksin Kendini.mp3";"1974";""
"02. Hayir Hayir Hayir.mp3";"1974";""
"03. Neden.mp3";"1974";""
"04. Hatira Defteri.mp3";"1974";""
"05. Basima Gelenler.mp3";"1974";""
"06. Ayrilik Hasreti.mp3";"1974";""
"07. O Sevince.mp3";"1974";""
"08. Sende Soyle.mp3";"1974";""
"09. Aldanirim Sanma.mp3";"1974";""
"10. Dunya Donuyor.mp3";"1974";""
"NILUFER - AGORA MEYHANESI VE DEVAMI SARKILARI.mp3";"";""
"NILUFER - ANLAMASI COK ZOR SENIN GIBI BIRINI.mp3";"";""
"NILUFER - ANLATACAK HICBIRSEY KALMADI KI SANA.mp3";"";""
"NILUFER - BIRAKMAZ PESIMI DUYGULAR.mp3";"";""
"NILUFER - HEY GIDI GUNLER.mp3";"";""
"NILUFER - OLMADI OLMADI GITTI.mp3";"";""
"NILUFER - SENIN YOLUNDA.mp3";"";""
"Nilufer - Bu Gece Ictikce Icmeli.mp3";"";""
"Nilufer - Dِnemezsin.mp3";"";""
"Nilufer - Dِnüyorum Eski Sevgilime.mp3";"";""
"Nilufer - Kaybettigin Dünya.mp3";"";""
"Nilufer - Olmuyor.mp3";"";""
"Nilufer - Sabirla Yasanmaz.mp3";"";""
"Nilufer - Sari Kordela.mp3";"";""
"Nilufer - Sus Konusma.mp3";"";""
"Nilufer - Tِvbekar.mp3";"";""
"Nilufer - Yalniz Kuslar.mp3";"";""
"01. Varsa Soyle.mp3";"1984";""
"02. Yalvaramam Sana.mp3";"1984";""
"03. Sevmek.mp3";"1984";""
"04. Yillar.mp3";"1984";""
"05. Kar Taneleri.mp3";"1984";""
"06. Gule Gule Size.mp3";"1984";""
"07. Olmaz Olsun.mp3";"1984";""
"08. Yokken Bir Neden.mp3";"1984";""
"09. Soyleyemedim.mp3";"1984";""
"10. Beklede Gor.mp3";"1984";""
"11. Sende Gozum Yok.mp3";"1984";""
"12. Yalnizligimla Basbasa.mp3";"1984";""
"13. Donsen Bile.mp3";"1984";""
"14. Pisman Etme.mp3";"1984";""
"01. Degisir Dünya.mp3";"1997";""
"02. Unut Gitsin.mp3";"1997";""
"03. Cok Uzaklarda.mp3";"1997";""
"04. Herseyden Cok.mp3";"1997";""
"05. Mavilim.mp3";"1997";""
"06. Hepsi Bu.mp3";"1997";""
"07. Birak Beni.mp3";"1997";""
"08. Namussuz Aksamlar.mp3";"1997";""
"09. Beni Benimle Anla.mp3";"1997";""
"10. Hasret Cigliklari.mp3";"1997";""
"Nilüfer - Agora- Haberin Olsun- Sevemez Kimse Seni- Arim Balim Petegim- SusSusSus- Muhabbet Bagin.mp3";"";""
"Nilüfer - Bu Gece Ictikce Icmeli.mp3";"";""
"Nilüfer - Duygular.mp3";"";""
"Nilüfer - Gِrmesinler Dedim.mp3";"";""
"Nilüfer - Hey Gidi Gunler.mp3";"";""
"Nilüfer - Inanma.mp3";"";""
"Nilüfer - Sabirla Yasanmaz.mp3";"";""
"Nilüfer - Sen Konusma Beni Dinle Bu Aksam.mp3";"";""
"Nilüfer - Uzadi Geceler- Donemezsin- Tovbekar- Sari Kurdele.mp3";"";""
"Nilüfer - Yalniz Kurtlar (Tanrim).mp3";"";""
"01. Selam Sِyle.mp3";"1976";""
"02. Oh Ya.mp3";"1976";""
"03. Son Arzum.mp3";"1976";""
"04. Kaderime Kaderime.mp3";"1976";""
"05. Bosver.mp3";"1976";""
"06. Kim Kime Dum Duma.mp3";"1976";""
"07. Askta Gurur Olmaz.mp3";"1976";""
"08. Ara Sira Bazi Bazi.mp3";"1976";""
"09. Ali.mp3";"1976";""
"10. Bastan Anlat.mp3";"1976";""
"01. Sen Mühimsin.mp3";"";""
"02. Yemin Ettim.mp3";"";""
"03. Bِyle Ayrilik Olmaz.mp3";"";""
"04. Gِzlerinin Hapsindeyim.mp3";"";""
"05. O Kadin Ben Olsam.mp3";"";""
"06. Inkar Etme.mp3";"";""
"07. Canim Sikiliyor Canim.mp3";"";""
"08. Bir Dünya Doguyor.mp3";"";""
"09. Her Sey Bitecek Birgün.mp3";"";""
"10. Ve Melankoli.mp3";"";""
"11. E... bebegim... E.mp3";"";""
"01. Sensiz Olmaz.mp3";"";""
"02. Taa Uzak Yollardan.mp3";"";""
"03. Hatiralar Hayal Oldu.mp3";"";""
"04. Pisman Etme.mp3";"";""
"05. Sende Gozum Yok.mp3";"";""
"06. Yalnizligimla Basbasa.mp3";"";""
"07. Donsen Bile.mp3";"";""
"08. Intizar.mp3";"";""
"09. Tanrim.mp3";"";""
"10. Benim Icin Oldun Artik.mp3";"";""
"11. Ask Kitabi.mp3";"";""
"12. Neredesin Nerede.mp3";"";""
"13. Elveda.mp3";"";""
"01. Ben Seni Seven Kadin.mp3";"2004";""
"02. Of Aman Aman.mp3";"2004";""
"03. Agliyorum Yine.mp3";"2004";""
"04. Al Beni, Cal Beni.mp3";"2004";""
"05. Soyle, Soyle Sever Mi.mp3";"2004";""
"06. Yas Otuzbes.mp3";"2004";""
"07. Leggera.mp3";"2004";""
"08. Kim Ayirdi Sevenleri.mp3";"2004";""
"09. Pourquoi Parler D'amour.mp3";"2004";""
"10. Bau Mir Ein Paradies.mp3";"2004";""
"11. Korebe.mp3";"2004";""
"12. Italiano.mp3";"2004";""
"13. Ancora.mp3";"2004";""
"01. Dunya donuyor.mp3";"2000";""
"02. Bosver.mp3";"2000";""
"03. Oh ya.mp3";"2000";""
"04. Agliyorum yine.mp3";"";""
"05. Of aman aman.mp3";"2000";""
"06. Son arzum.mp3";"2000";""
"07. Kim arar seni.mp3";"2000";""
"08. Goreceksin kendini.mp3";"2000";""
"09. Selam soyle.mp3";"2000";""
"10. Neden.mp3";"2000";""
"11. Basima gelenler.mp3";"2000";""
"12. O sevince.mp3";"2000";""
"13. Ne olacak simdi.mp3";"2000";""
"01. Sov Yapma.mp3";"1998";""
"02. Dokun Bana.mp3";"1998";""
"03. Yeniden Sev.mp3";"1998";""
"04. Haram Geceler.mp3";"1998";""
"05. Kavak Yelleri.mp3";"1998";""
"06. Aman.mp3";"1998";""
"07. Her Sevda Yeni Bir Veda.mp3";"1998";""
"08. Dokunsalar Aglarim.mp3";"1998";""
"09. Beni Anlamadin Ya.mp3";"1998";""
"10. Carem Benim.mp3";"1998";""
"NIRAN UNSAL - 01-GOCEBE.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 02-HAYAL MEYAL.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 03-BEYAZ GUL.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 04-SOYLE.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 05-FARZET.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 06-KONUSMAMIZ LAZIM.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 07-TANRIYA FERYAT.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 08-KIRALIK DUNYA.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 09-GITME GULUM.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 10-IZIN VER.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 11-CANIMI VERDIM.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 12-SARAP MISALI.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 13-BEN YOKUM.mp3";"";""
"NIRAN UNSAL - 14-DAG GIBI.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 01. Kizil Günes.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 02. Helal Et.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 03. Beyaz Sevda.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 04. Aglamaya Hazir Misin.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 05. Intizar.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 06. Bir Türkü.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 07. Aska Davet.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 08. Haktan.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 09. Fetbaz.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 10. Raziyim.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 11. Mahcubum.mp3";"";""
"Niran ـnsal - 12. Tanri Sundu.mp3";"";""
"01 - Hayranim.mp3";"";""
"02 - Gectim Dünya Hevesinden.mp3";"";""
"03 - Oyun Bozan (Acoustic Spanish).mp3";"";""
"04 - Kalbim Seninle.mp3";"";""
"05 - Iyi Ki Varsin (Ege).mp3";"";""
"06 - Ask Icin.mp3";"";""
"07 - Hayranim (Remix).mp3";"";""
"08 - Oyun Bozan.mp3";"";""
"09 - Ege (Enstrumantal).mp3";"";""
"Niran ـnsal - 01. Itiraf Ediyorum.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 02. Masum Günahlar.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 03. Tِvbekar.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 04. Son Bir Sِzüm Var.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 05. Vurgun [Agir Vurgun].mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 06. Firuze.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 07. Yasak Bir Düs.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 08. Dertli Saz.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 09. Gِnül Hancim.mp3";"1999";""
"Niran ـnsal - 10. Pesinde Ahim Var.mp3";"1999";""
"Og%fcn%20Sanl%fdsoy%20-%20Gitme%20D%f6nmezsin.mp3";"2006";""
"Ogun Sanlisoy - Hadi Beni Guldur.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Bilmece.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Bir Ben.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Dِn Evine.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Hiç Kimse Bilmedi.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Kendin ضldün.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Kucakla.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Ne Yerdeyim Ne Gِkte.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Paras‎ Var.mp3";"2006";""
"Ogün Sanl‎soy - Umudum Var.mp3";"";""
"Ben De Ozledim.mp3";"";""
"Ogun Sanlisoy - Diyorlar.mp3";"";""
"Ogun Sanlisoy - Yar Olmadin.mp3";"";""
"Saydim.mp3";"";""
"01 - HOP TERELELLI-HALKALI SEKER-ALT DUDAGINI SERBESR BIRAK.mp3";"";""
"02 - اARSI اAKALI-VICDANSIZ KIZLAR-ODALARA YATAK SERDIM.mp3";"";""
"03 - ZOTTIRIK-HALIMENIN ASIKLARI-ALEM SARHOS.mp3";"";""
"04 - EZANLAR BIZIM IاIN.mp3";"";""
"05 - MISKET-KضYDEN MERKEBINEN INDIM-AMANIN NINNAH.mp3";"";""
"06 - LABBAYA PـF DE-SOSYETE SAZIYE.mp3";"";""
"07 - ZAHIDEM (UH)-NAR TANESI.mp3";"";""
"01. Eyvah.mp3";"";""
"02. Amman Felek.mp3";"";""
"03. Anani Aglatirim.mp3";"";""
"04. Ezo Gelin.mp3";"";""
"05. Yar Kapadin Yollarimi.mp3";"";""
"06. Esmerim Biçim Biçim.mp3";"";""
"07. Güzelligin On Para Etmez (U.H). Gelhele.mp3";"";""
"08. Bir Incecik Duman Tüter Bacadan.mp3";"";""
"09. Giderim Kiraginan.mp3";"";""
"10. Esti Seher Yelleri (Beni Beni).mp3";"";""
"11. Iki Dagin Arasinda Kalmisam.mp3";"";""
"12. Osman Aga (اiksam A Rumelin Düzüne).mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Sendin.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - O Benim.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Akma Gozlerimden.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Eyvallah.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Oldu Mu Yavrum Oldu Mu.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Giderim.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Zalimden ضte.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Ha Varsin Ha Yoksun.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Yildiz Fali.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Dunya Dunya.mp3";"";""
"10-Sarhosun Biri.mp3";"2000";""
"11-Derdim Dünyadan Büyük.mp3";"2000";""
"12-Bagrimda Bir Ates Var.mp3";"2000";""
"13-ـmitsiz Ask.mp3";"2000";""
"1-Bir Araya Gelemeyiz.mp3";"2000";""
"2-Beni Bِyle sev.mp3";"2000";""
"3-Cilekes.mp3";"2000";""
"4-Tutuldu Ellerim.mp3";"2000";""
"5-ضldürdün Beni.mp3";"2000";""
"6-Birakinda Yasayalim.mp3";"";""
"7-Kara Cali.mp3";"2000";""
"8-Kolay Deyil.mp3";"";""
"9-Kِrdügüm.mp3";"2000";""
"01.Batsin Bu Dunya (1975).mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Hayat Kavgasi.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Benim Dunyam.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Ben Dogarken Olmusum.mp3";"";""
"05.orhan gencebay - Sevmiyorum Deme.mp3";"";""
"06.orhan gencebay - Duyun Beni.mp3";"";""
"07.ORHAN_GEncebay-Bir Araya Gelemeyiz.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Dertler Benim olsun.mp3";"";""
"09.orhan gencebay - gonul.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Sen Hayatsin.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Gitme.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Gurbet .mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Vefasiz Ask.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Eyvah.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Hatiralar.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Ben Topraktan Bir Canim.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Ben Ne Yaptim.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Askta Cimri.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Garip.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Gule Gule.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Farkindamisin.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Beni Biraz Anlasaydin.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - O Senmiydin.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Ikimizden Biri Kalmadi.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - El Hatirina.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - ELhamdulillah.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Bilmesin O Felek.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Hem Care Hem Dertsin.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Buyuk Askimiz.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - En Buyuk Duygu.mp3";"";""
"11.Orhan Gencebay - Ne Oldu Bize.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Zaman.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bitecek Dertlerimiz.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Felektende Beter Vurdu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Her Gunum Gamli Gecer.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Kaderimi Ciziyorum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Sen.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Seveceksin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Sevmek Ne Guzel.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Tutuldu Ellerim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Zalimsin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Zamansiz Ruzgar.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Ziyankar.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - ضyle Bir Ask.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Dogan Bir Pisman.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Seveceksin.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Sende Seversin.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Bir Damla Mutluluk.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Bilmez Insan Kadrini.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Gitme.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Birakinda Yasayalim.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Baglama Solo.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Bir Teselli Ver.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay -  Sev Dedi Gozlerim.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Benide Allah Yaratti.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Severek Ayrilalim.mp3";"";""
"05.ـmitsiz Ask.mp3";"2000";""
"06.Orhan Gencebay - Ask Pinari.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Bagrima Tas Bastim.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Yorgun Gozler.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Ben Eski Halimle Da.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Dünya Dِnüyor (Original).mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Canim Sagolsun.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Diyemedim Ki.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Kal Saglicakla.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Cennet Gِzlüm.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Benim Degil.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Neredesin Sevgilim.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Niye.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Ne Oldu Gülüm.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Dِn.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 01 - Cevap Ver.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 02 - Deryada Bir Salim Yok.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 03 - Yakilacak Yara (Ictim).mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 04 - Sevda Borcun Var.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 05 - Eski Kavak Yelleri.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 06 - Sen Farkli Birisin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 07 - Ayse.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 08 - Giden Gelmez Yerine.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 09 - Sevenlere Saygi Kalmamis.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 10 - Kacircem seni.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cevap Ver - 11 - Kader Cikmazi.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Derdim Dünyadan Büyük.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Gece Mehtabimsin.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Felek Ele Gecmiyorki.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Sevenler Mesut Olmaz.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Sevemedim Kara Gozlum.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Benide Allah Yaratti.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Aksam Günesi.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Basa Gelen Cekilirmis.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Ben Eski Halimle.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Hor Gِrme Garibi.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Gitti De Gitti.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Dil Yarasi.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Kahrolayim.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Anlatamam Ki.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Sen Sev Beni.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Ilk Gِz Agrim.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Zulum.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Sevecek Gibisin.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Hangi Rüzgar.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Izin Ver.mp3";"";""
"01-Orhan Gencebay - Dِnmeyen Yillar.mp3";"";""
"02-Orhan Gencebay - Vazgec Gِnül.mp3";"";""
"03-Orhan Gencebay - Hatasiz Kul Olmaz.mp3";"1986";""
"04-Orhan Gencebay - Yokluk.mp3";"";""
"05-Orhan Gencebay - En Büyük Sir.mp3";"";""
"06-Orhan Gencebay - Bagrimda Bir Ates Var.mp3";"1986";""
"07-Orhan Gencebay - Sarhosun Biri.mp3";"1986";""
"08-Orhan Gencebay - Sende Seversin.mp3";"";""
"09-Orhan Gencebay - Biraraya Gelemeyiz.mp3";"";""
"10-Orhan Gencebay - Beni Bِyle Sev.mp3";"";""
"11-Orhan Gencebay - Yasamak Bu Degil.mp3";"";""
"12-Orhan Gencebay - Ugrunda Bir ضlmek Kaldi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 01 - Emrin Olur.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 02 - Ne Olacaksa Olsun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 03 - Asla.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 04 - Kücüksün Yavrum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 05 - Tِvbe.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 06 - Vurda ضyle Git.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 07 - Allahin Emriyle.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 08 - Tekrar Dogda Gel.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 09 - Bir Icim Su Gibisin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Emrin olur - 10 - Sevme Gِnlüm.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Neyi Degistirdikki.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Yanar Yine Bu Yurek.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Bulunur.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Cakmak Cakmak Gozler.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Gidecek Yerim Olsaydi.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Gelin Birlik Olalim.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Almina.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Sadakan Olasun.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Sen Bilirsin.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Ne Cikarsa Bahtina.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Allah Bizimledir.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Beni Boyle Sev.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Araya Gelemeyiz.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Goruste Asik Oldum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Teselli Ver.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Yudum Mutluluk.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Cilekes.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Hor Gorme Garibi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Kara Toprak.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Kir Gonlunun Zincirini.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Sevemedim Kara Gozlum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Vazgec Gonlum.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Hasret Rüzgari.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Acaba Nerde.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Allah'im Sen Beni Koru.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Ne Kaybederdin.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Güzelsin.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Nikriz Rüyasi.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Mevsim Mevsim.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Gِzüm Kesmiyor.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Sana Yakismaz.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Yagmur Olsan.mp3";"";""
"11.Orhan Gencebay - Askimi Sakla.mp3";"";""
"12.Orhan Gencebay - Gِnül Nikahi.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Hatasiz Kul Olmaz.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Karacali.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - En Buyuk Sir.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Sevmenin Zamani Yok.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Sev Dedi Gozlerim.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Aksam Gunesi.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Kimi Sarsin Ellerim.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Sende Seversin.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Askimiz Duasi.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Ask Pinari.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay & Sibel Can - Ayriliktan Vazgecelim.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay & Sibel Can - Kurbanim.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay & Sibel Can - Hayat Devam Ediyor.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay & Sibel Can - Kandirma.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay & Sibel Can - Ahu Gozlum.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay & Sibel Can - Sevmenin Zamani Yok.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay & Sibel Can - Hayatim Degisti.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay & Sibel Can - Severek Ayrilalim.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay & Sibel Can - Kul Birakmadin.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay & Sibel Can - Unuttu seni.mp3";"";""
"01- Ideal Ask.mp3";"";""
"02- Batsin Bu Dunya (1975).mp3";"";""
"03- Batsin Bu Dunya (Enstrumantal).mp3";"";""
"04- Batsin Bu Dunya (Remix).mp3";"";""
"05- Ideal Ask (Remix).mp3";"";""
"06- Ideal Ask (Enstrumantal).mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 01- Ilk Gِz Agrim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 02 - Izin Ver Su Gِnlüne.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 03 - Sen Sev Beni.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 04 - Askimizin duasi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 05 - Sen hayatsin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 06 - Sevecekmis gibisin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 07 - Hangi Rüzgar.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 08 - Anlatamam.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 09 - Sevmenin zamani.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 10 - Bilemezsin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bagrima Tas Bastim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Ben Sevdim De  Ne Oldu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Efkar Basti Gonlumu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Gonul Firtinasi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Her Cefa Beni Buldu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Instrument.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Sende Bizdensin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Tanriya  Feryat.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Vicdan Azabi.mp3";"";""
"01. Bir De Sen Vurma.mp3";"";""
"02. Müsaden Olursa Ben Gidiyorum.mp3";"";""
"03. Kiralik Dünya.mp3";"";""
"04. Küstüm Cicegi.mp3";"";""
"05. Bakirkِyden Mektup Var.mp3";"";""
"06. Sevme Bensiz.mp3";"";""
"07. Sira Sende.mp3";"";""
"08. Ask Sensiz Olmaz.mp3";"";""
"09. Ne Degisti.mp3";"";""
"10. Cok Gِrme Bana.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 01 - Batsin Bu Dunya.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 02 - Hatasiz Kul Olmaz.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 03 - Bir Teselli Ver.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 04 - Askin Kanunu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 05 - Meyhaneci (Musalla Tasi).mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 06 - Kir Gonlunun Zincirini.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 07 - Umit Sarkisi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 08 - Bunca Yil Habersiz.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 09 - Beni Boyle Sev.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 10 - Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 11 - Dertler Benim Olsun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 1 - 12 - Yorgun Gozler.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri  CD2 - Cilekes.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 02 - Bir Goruste Asik Oldum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 03 - Hor Gorme Garibi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 04 - Vazgec Gonlum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 05 - Ask Pinari.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 06 - Sende Bizdensin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 07 - Aksam Gunesi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 08 - Donmeyen Yillar.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 09 - Benim Dunyam.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 10 - Kabahat Seni Sevende.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 11 - Ziyankar.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Klasikleri CD 2 - 12 - Bitecek Dertlerimiz.mp3";"";""
"01 - Dil Yarasi.mp3";"";""
"02 - Bir Araya Gelemeyiz.mp3";"";""
"03 - Bilmesin O Felek.mp3";"";""
"04 - Dünya Dِnüyor.mp3";"";""
"05 - Yasakmak Bu Degil.mp3";"";""
"06 - Tanriya Feryat.mp3";"";""
"07 - Aysen.mp3";"";""
"08 - Kahrolayim.mp3";"";""
"09 - Dilenci.mp3";"";""
"10 - Güle Güle Sevdigim.mp3";"";""
"11 - Seni Buldum Ya.mp3";"";""
"12 - Leyla Ile Mecnun.mp3";"";""
"01 - Ben Topraktan Bir Canim.mp3";"";""
"02 - Sarhosun Biri.mp3";"";""
"03 - Ben Dogerken ضlmüsüm.mp3";"";""
"04 - Gِnül Firtinasi.mp3";"";""
"05 - Felekle Sohbet.mp3";"";""
"06 - Duyun Beni.mp3";"";""
"07 - Ben O Zaman ضlürüm.mp3";"";""
"08 - Bana Cok Mu Gِrüyorsun.mp3";"";""
"09 - Sevenlerin Kaderi.mp3";"";""
"10 - Zelzele.mp3";"";""
"11 - Sevgilim Dinle.mp3";"";""
"12 - Goca Dünya.mp3";"";""
"13 - Gencebay Oryantal.mp3";"";""
"14 - Nihavent ـvertür.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Kordugum.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Veda Edeceksen Et.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Dalga Dalga.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Vazgec Gonul.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Ne Gectiki Eline.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Uc Gunluk Dunya.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Donmeyen Yillar.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Yokluk.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Vaktinde Gel Sevgilim.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Felekle Sohbet.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Al Senin Olsun.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Kolay degil.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Allah Bizimledir.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Bir Yudum Mutluluk .mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Beklemek Ibadet Kalmak Zulumdu.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Leyla Ile Mecnun.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Ziyankar.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Haberin Varmi.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Oyle Bir Ask.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Nazar Boncugu.mp3";"";""
"11.Orhan Gencebay - Istrumental.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Meyhaneci.mp3";"";""
"02.orhan gencebay - vicdan azabi.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Efkar Basti Gonlumu.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Gonul Firtinasi.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Ben Sevdim De Ne Oldu.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Kabahat Seni Sevende.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Hor Gorme Garibi.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Sevenler Mesut Olmaz.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Basa Gelen Cekilirmis.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Her Cefa Beni Buldu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Aci Gozyaslarim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Al Senin Olsun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Ask Degil Beni Kahreden.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Beklemek Ibadet.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Goruste Asik Oldum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Bir Yudum Mutluluk.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Dalga Dalga.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Haberin Varmi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Leyla Ile Mecnun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Nazar Boncugu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Oldurdun Beni.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Oyle Bir Ask.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - Tanriya Feryat.mp3";"";""
"01- Kir Gِnlümün Zincirini.mp3";"";""
"02- Aysem.mp3";"";""
"03- Dil Yarasi.mp3";"";""
"04- Hayat Devam Ediyor.mp3";"";""
"05- cilekes.mp3";"";""
"06- Ben Dogarken ضlmüsüm.mp3";"";""
"07- Sevmenin Zamani Yok (Hit).mp3";"";""
"08- Gurbet.mp3";"";""
"09- ضyle Bir ask.mp3";"";""
"10- Kabahat Seni Sevende.mp3";"";""
"11- Beni Bِyle Sev.mp3";"";""
"12- ضldürdün Beni.mp3";"";""
"13- ـç Günlük Dünya.mp3";"";""
"14- Kaderimin Oyunu.mp3";"";""
"15- Garip.mp3";"";""
"01- Batsin Bu Dünya.mp3";"";""
"02- Leyla ile mecnun.mp3";"";""
"03- Hatasiz Kul Olmaz.mp3";"";""
"04- Bir Teselli Ver.mp3";"";""
"05- iki Elin Kanda Olsada Gel.mp3";"";""
"06- Ben Topraktan Bir Canim.mp3";"";""
"07- Severek Ayrilalim (Hit).mp3";"";""
"08- Vazgeç Gِnlüm.mp3";"";""
"09- Hor Gِrme Garibi.mp3";"";""
"10- Meyhaneci.mp3";"";""
"11- Dertler Benim Olsun.mp3";"";""
"12- Sende Hakllisin.mp3";"";""
"13- Kara Toprak.mp3";"";""
"14- Gücün Yeterse.mp3";"";""
"15- Eski Kavak Yelleri.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Seni buldumya.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Bagrimda bir Ates.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Bunca yil Habersiz.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Beni bِyle Sev.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Boynu bükük Sevgililer.mp3";"2000";""
"06.Orhan Gencebay - Sarhosun biri.mp3";"2000";""
"07.Orhan Gencebay - Yasamak bu degil.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Kader Diye Diye.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Nerede.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Sende bizdensin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 01 - Batsin Bu Dünya.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 03 - Benim Dünyam.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 04 - Ben Dogarken ضlmüsüm.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 04 - Bilemezsin Ki.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 06 - Duyun Beni.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 07 - Bir Araya Gelemeyiz.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 08 - Dertler Benim Olsun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 08 - Kimi Sarsin Ellerim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 10 - Sen Hayatsin Ben ضmür.mp3";"1999";""
"Orhan Gencebay - 10 - Sevmenin Zamani Yok.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Tek Hece  (Ask).mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Gucun Yeterse.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Kime ne.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Sende Haklisin.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Hep O yerdesin.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Enstrumental.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Yasak Resim (Iki Elin Kanda Olsa-Ilah Gozlerin).mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Unutulmaz.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Resminle Agladim.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Aysen.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Nazar Degmez.mp3";"";""
"02.Orhan Gencebay - Ya Evde Yoksan.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Seni Ariyorum.mp3";"";""
"04.Orhan Gencebay - Gِzüm Sende.mp3";"";""
"05.Orhan Gencebay - Sev Gonlunce Yasa.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Bahcevan.mp3";"";""
"07.Orhan Gencebay - Hep Bِle Kal.mp3";"";""
"08.Orhan Gencebay - Ic Benim icin.mp3";"";""
"09.Orhan Gencebay - Degismem Gerek.mp3";"";""
"10.Orhan Gencebay - Uyu Ey Gonlum.mp3";"";""
"01.Orhan Gencebay - Utan.mp3";"";""
"03.Orhan Gencebay - Dilenci.mp3";"";""
"04.orhan gencebay - Aklimi Aldilar.mp3";"";""
"05.orhan gencebay - Bilseydim.mp3";"";""
"06.Orhan Gencebay - Dokunma.mp3";"";""
"07.orhan gencebay - Gozu Var.mp3";"";""
"08.orhan gencebay - Hadi git.mp3";"";""
"09.orhan gencebay - Suc Degil.mp3";"";""
"10.orhan gencebay - Daha Ne Olsun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 01 - Ya Evde Yoksan.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 02 - Seni Ariyorum.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 03 - Nazar Degmez.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 04 - Bahcevan.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 05 - Uyu Ey Gِnlüm.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 06 - Gِzüm Sende.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 07 - Hep Bِle Kal.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 08 - Ic Benim icin.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 09 - Degismem Gerek.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 10 - Sev Gِnluce Yasa.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 01 - Aklim Takildi.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 02 - Al Hanceri.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 03 - Yalniz Degilsin.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 04 - Ayrilik Nikahi.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 05 - Gِnülden Gِnüle.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 06 - Nihavent Uvertur.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 07 - Coban Kizi.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 08 - Gِnül Dagi.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 09 - Bir ضzürle Dil Asinmaz.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 10 - Demedimmi.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 11 - En Nihayet Bir Insansin.mp3";"1968";""
"Orhan Gencebay - 12 - Oryantel.mp3";"1968";""
"01.Orhan Gencebay - Yarabbim.mp3";"1968";""
"02.Orhan Gencebay - Cilekes.mp3";"68";""
"03.Orhan Gencebay - Dogan bir Pisman.mp3";"1968";""
"04.Orhan Gencebay - Dalga Dalga.mp3";"1968";""
"05.Orhan Gencebay - Felekle Sohbet.mp3";"1968";""
"06.Orhan Gencebay - Ask degil.mp3";"68";""
"07.Orhan Gencebay - Aci Gozyaslarim.mp3";"1968";""
"08.Orhan Gencebay - Bir gِrüste asik oldum.mp3";"68";""
"09.Orhan Gencebay - ضldürdün beni.mp3";"1968";""
"10.Orhan Gencebay - Vaktinde gel Sevgilim.mp3";"1968";""
"11.Orhan Gencebay - Nerede.mp3";"1968";""
"Askin Hesabi Olmaz.mp3";"";""
"Besmele ile Basla.mp3";"";""
"Bugün Senin Dogum Günün.mp3";"";""
"Gülünce Daha Güzel.mp3";"";""
"Günesimsin.mp3";"";""
"Mübarek.mp3";"";""
"Sensin Benim ?ilegahim.mp3";"";""
"S?ylenmedik S?z kalmadi.mp3";"";""
"Yargisiz Infaz.mp3";"";""
"Yenecegim Kendimi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 01 - Ben Kendim Bir Alemim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 02 - Seven Affeder.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 03 - Yürekten Olsun.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 04 - Bozamazsin Beni Dünya.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 05 - Idam Mehkumu.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 06 - Ask Mezari.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 07 - Hey Yabanci.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 08 - Hep Bِyle Kalalim.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 09 - Güloylom.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 10 - Cana Dogru.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 11 - Ipek Bِcegi.mp3";"";""
"Orhan Gencebay - 12 - Ariyorum.mp3";"";""
"01. Orhan Halalmaz - Hediyem Olsun.mp3";"";""
"02. Orhan Halalmaz - Agaçliktan Arar Gelir  Nevsehir.mp3";"";""
"03. Orhan Halalmaz - Sefonun Evi  Rümeli (Istip).mp3";"";""
"04. Orhan Halalmaz - Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum  Kütahya.mp3";"";""
"05. Orhan Halalmaz - Degirmene Su Tuttum.mp3";"";""
"06. Orhan Halalmaz - Ankara'da Yedim Taze Meyvayi  Keskin.mp3";"";""
"07. Orhan Halalmaz - Aslim Paktir  Ankara.mp3";"";""
"08. Orhan Halalmaz - Leyla'm  Azerbaycan.mp3";"";""
"09. Orhan Halalmaz - O Maral Bakisin  Malatya.mp3";"";""
"10. Orhan Halalmaz - Geçti Sahneler.mp3";"";""
"11. Orhan Halalmaz - Su Samsun'un Evleri  Samsun.mp3";"";""
"12. Orhan Halalmaz - Güzellerden ـç Güzel  Kerkük.mp3";"";""
"13. Orhan Halalmaz - Bir Sandigim Vardir  Bayburt.mp3";"";""
"14. Orhan Halalmaz - Asigim Ben Türkiye'm.mp3";"";""
"01 - Yasa Disi.mp3";"2008";""
"02 - Saril Bana.mp3";"2008";""
"03 - Damla Damla.mp3";"2008";""
"04 - Benim Gibi.mp3";"2008";""
"05 - Kabullendim.mp3";"2008";""
"06 - Olma O Zaman.mp3";"2008";""
"07 - Yani Olmuyor.mp3";"2008";""
"08 - Iki Elin Kanda Olsa Da Gel.mp3";"2008";""
"09 - Sustu Umudum.mp3";"2008";""
"10 - Açma Zülüflerin.mp3";"2008";""
"11 - Kabullendim (Pb).mp3";"2008";""
"Orhan Olmez - Ask Beni Sevmedi (Enstrümental).mp3";"";""
"Orhan Olmez - Ask Beni Sevmedi.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Bana Birak.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Bensiz Aska Doyma.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Delirdim.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Doyamadik Aska.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Farkindayim.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Hosgeldin.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Kurusa Fidanim.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Sabir Lazim.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Seni Seviyorum.mp3";"";""
"Orhan Olmez - Yalvarayim mi.mp3";"";""
"Orhan ضlmez -  Benim istedigim.mp3";"";""
"Orhan ضlmez -  ضzledim.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - Canim Gibi.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - Daglar.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - Dِn Desem.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - istemesen Bile (Enst).mp3";"";""
"Orhan ضlmez - istemesen Bile.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - izin Verme.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - izleri Siliyorum.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - Su Misali.mp3";"";""
"Orhan ضlmez - Tekrar .mp3";"";""
"Orhan ضlmez - Yanar Dururum.mp3";"";""
"6 Saat - Seviyorum.mp3";"";""
"Dِrt X Dِrt - Dün Gece (Akustik).mp3";"";""
"Ekrem Düzgünoglu - Birakip Gidersen.mp3";"";""
"Eyyam - Günaydin.mp3";"";""
"Gِkçe -  Aradim Seni.mp3";"";""
"Hayko Cepkin - Melekler.mp3";"";""
"Ilker Caliskan - Ne Aci.mp3";"";""
"Kzans - Eski Asklarin Kapsama Alani.mp3";"";""
"Nev - Sükût-u Hayal.mp3";"";""
"ضztürk - Aldirma.mp3";"";""
"Peyk - Sulusaka.mp3";"";""
"Riskk - Ah O Geceler ( Fuat Güner ) Düet.mp3";"";""
"Tuna Kiremitçi -  Birden Geldin Aklima.mp3";"";""
"ـst Kattakiler - ـç Deniz ضtesi.mp3";"";""
"01 Asfalt Dünya - Beni Severmis O.mp3";"2008";""
"02 Bendeniz & Harun Kolçak - Biri Var.mp3";"2008";""
"03 Bengü & Serdar Ortaç - Korkma Kalbim.mp3";"2008";""
"04 Cem ضzkan - Dِn Bana.mp3";"2008";""
"05 Demet Akalin - Tatil.mp3";"2008";""
"06 Elif Turan - Büyüt Istersen.mp3";"2008";""
"07 Emre Altug - Ortam Insani.mp3";"2008";""
"08 Enbe Orkestrasi & M. Ceceli - Unutamam.mp3";"2008";""
"09 Fatih Erkoç - Ani.mp3";"2008";""
"10 Funda Arar - Karaya Vuran Gemiler Gibi.mp3";"2008";""
"11 Gِkçe - Aradim Seni.mp3";"2007";""
"12 Gripin & Emre Aydin - Sensiz Istanbul'a Düsmanim.mp3";"2008";""
"13 Gülsen - E Bilemem Artik.mp3";"2008";""
"14 Hepsi - Iki Kelime.mp3";"2008";""
"15 Izel - Gurur.mp3";"2008";""
"01 Kenan Dogulu - Ask Kokusu.mp3";"2008";""
"02 Keremcem - Ask Bitti.mp3";"2008";""
"03 Malt - Deprem.mp3";"2008";""
"04 Mirkelam - Elma Degil Ayva.mp3";"2008";""
"05 Murat Boz - Püf.mp3";"2008";""
"06 Nev - Sükût-u Hayal.mp3";"2008";""
"07 Nil Karaibrahimgil - Bu Mudur.mp3";"2008";""
"08 ضzgün - Kivirir.mp3";"2008";""
"09 Sezen Aksu - Ikili Delilik.mp3";"2008";""
"10 Sila & Kenan Dogulu - ...dan Sonra.mp3";"2008";""
"11 Sebnem Ferah - Sil Bastan.mp3";"2008";""
"12 Yalin - Hersey Sensin.mp3";"2008";""
"13 Yasar - Sevda Sinemalarda.mp3";"2008";""
"14 Zakkum & Teoman - Zehr-i Zakkum.mp3";"2008";""
"Ajda Pekan (Bambaska Biri).mp3";"";""
"Alex (Ask Senin Adin).mp3";"";""
"Ali Altay - Tamirci أiragi.mp3";"2002";""
"Alisan (Yalan Oldu).mp3";"";""
"Askin Nur Yengi - Serserim Benim.mp3";"";""
"Athena_-_Macera.mp3";"2001";""
"Burcu Gunes  (Biz Askim).mp3";"";""
"Celik  (Sen Yoluna Ben Yoluma).mp3";"";""
"Cengiz (Tamirci Ciragin).mp3";"";""
"Ceza - Feyz Al.mp3";"";""
"Ceza - Hasat Zamani.mp3";"";""
"Ceza (Yerli Plaka).mp3";"";""
"Ciglik - Tamirci Ciragi.mp3";"";""
"Davut Goluglu (Yalan).mp3";"";""
"Deniz Seki - Zor Mu.mp3";"";""
"Deniz Sekki (Unut Beni).mp3";"";""
"Dilek Budak (Mumma).mp3";"";""
"Dilek Budak (Vur Vur).mp3";"";""
"Duman (Seni Kendime Sakladim).mp3";"";""
"Ebru Elver - Paranoyak.mp3";"2006";""
"Elif Karli - Kara Kara.mp3";"";""
"Ezginin Gunlugu (Dushler Sokagi).mp3";"";""
"Faruk K (Azar Azar).mp3";"";""
"Freidun Dozgac (Alev Alev ).mp3";"";""
"Gِkhan Kىrdar - - ـstüme Basىp Geçme.mp3";"";""
"Gokhan Ozen (Kader Utansin).mp3";"";""
"Hirsiz Polis - Imkansiz Ask.mp3";"";""
"Isin Karaca (Giderim Alsu Gitmelere).mp3";"";""
"Kazim Koyuncu - Dido.mp3";"";""
"KIBARIYE - nerdesin.mp3";"2006";""
"MFO (Sari Laleler).mp3";"";""
"Mina (sanane).mp3";"";""
"Mirkelam - Unutulmaz.mp3";"";""
"Misagh & Mohammad (Tamirci chiragina).mp3";"";""
"Mohammad (Tamirci chiragina).mp3";"";""
"Mozhdeh.mp3";"";""
"nashide gokturk (sakin ha).MP3";"";""
"Nil Karaibrahimgil (Bu Mudur).mp3";"";""
"Nil Karaibrahingil (Akbaba).mp3";"2004";""
"Ozkan Ugur (Olduramadim).mp3";"";""
"Pamela (Artik Birseyler Yapmak Lazim).mp3";"2006";""
"Sami Yusuf (Hasbi Rabbi).mp3";"";""
"Sebnem Pekar.mp3";"";""
"Seda Sayan (Bebeyim).mp3";"";""
"Serkül Kan (Alin Yazisi).mp3";"";""
"Sununa Kadar.mp3";"";""
"Tanju Okan (Kadinim).mp3";"";""
"Togba Ekinci.mp3";"";""
"Tual - Tiryakinim.mp3";"";""
"Volkan Konak - 01 - Gardas.mp3";"2006";""
"Yallin (Zalim).MP3";"";""
"Yildiz Tilbe (Seni O Sanmistim).mp3";"";""
"Yuksek_Sadakat_-_03_-_Kafile.mp3";"";""
"Ozan - 01 - Zalimsin.mp3";"";""
"Ozan - 02 - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Ozan - 03 - Sekerim Benim.mp3";"";""
"Ozan - 04 - Arkadas.mp3";"";""
"Ozan - 05 - Dünyam Kurtulsun.mp3";"";""
"Ozan - 06 - O Olmuyorsa.mp3";"";""
"Ozan - 07 - Bosu Bosuna.mp3";"";""
"Ozan - 08 - Yok Demezdim.mp3";"";""
"Ozan - 09 - Habibi.mp3";"";""
"Ozan - 10 - Altin Kafes.mp3";"";""
"Ozan - 11 - Sekerim Benim (Remix).mp3";"";""
"Ozan - 12 - Sekerim Benim (Clup Mix).mp3";"";""
"Ah O GOzlerin 02.mp3";"2005";""
"Aslan Gibi 01.mp3";"2005";""
"Bir Gece Vakti 08.mp3";"2005";""
"COl Ruzgari 07.mp3";"2005";""
"Dokunma 04.mp3";"2005";""
"Gelde GOr 03.mp3";"2005";""
"Gelesin 10.mp3";"2005";""
"Gemiler 06.mp3";"2005";""
"Karli Kayin 09.mp3";"2005";""
"Meger Dostum 11.mp3";"2005";""
"Potbori 13.mp3";"2005";""
"Sevdim Agam 12.mp3";"2005";""
"Sosyete Kizi 05.mp3";"2005";""
"Asmali Konak - Ay Batirdim Penceremde 2.mp3";"";""
"Asmali Konak - Ay Batirdim Penceremde.mp3";"";""
"Asmali Konak - Belalim.mp3";"";""
"Asmali Konak - Bir Umut.mp3";"";""
"Asmali Konak - Birumut Radyo.mp3";"";""
"Asmali Konak - Boylesi Ask.mp3";"";""
"Asmali Konak - Firedrums.mp3";"";""
"Asmali Konak - Kul.mp3";"";""
"Asmali Konak - Masal.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Belalim.mp3";"";""
"Bal Baldiz 06.mp3";"2005";""
"Beyaz Kelebegim 01.mp3";"2005";""
"Bi Care 08.mp3";"2005";""
"Dunya 10.mp3";"2005";""
"Hosuma Gidiyor 07.mp3";"2005";""
"Kara Haber 09.mp3";"2005";""
"Lule Lule 04.mp3";"2005";""
"Nasil Anlatayim 02.mp3";"2005";""
"Tarifi Yok 05.mp3";"2005";""
"Yaban Sevdam 03.mp3";"2005";""
"Yapma11.mp3";"2005";""
"Ozcan_Deniz_-_Askimsin.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Asri_Gurbet.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Ayrilik.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Coban_Yildizi.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Fetbaz.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Gecmiyor_GUnler.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Gel_Ha_Bِyle.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Gurbeti_Benmi_Yarattim.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Icem.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Kadersizim.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Kara_KOprU.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Ol_Deseydin.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_OldUr_Beni.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Toprak_Olacaksin.Mp3";"";""
"Ozcan_Deniz_-_Utaniyorum.Mp3";"";""
"Amanin Aman 03.mp3";"2005";""
"Bizim Askimiz 08.mp3";"2005";""
"Darbe 07.mp3";"2005";""
"Donusum Muhtesem Olacak 02.mp3";"2005";""
"Gururum 04.mp3";"2005";""
"Ihanet 06.mp3";"2005";""
"Jeton Dustu 09.mp3";"2005";""
"Melegim 01.mp3";"2005";""
"Mlegeim Remix 12.mp3";"2005";""
"Ne Geregi Vardi 05.mp3";"2005";""
"Ucun Guvercinler 10.mp3";"2005";""
"Yeter 11.mp3";"2005";""
"Bir dudaktan (remix).mp3";"2007";""
"Bir Dudaktan.mp3";"2007";""
"Eyvallah.mp3";"2007";""
"Hediye.mp3";"2007";""
"Her dem ey.mp3";"2007";""
"Kapi kapi.mp3";"2007";""
"Karsiliksiz Ask.mp3";"2007";""
"Kayboldum.mp3";"2007";""
"Nasip Degilmis.mp3";"2007";""
"Ne gezer.mp3";"2007";""
"Sacmaliyorum.mp3";"2007";""
"Sevda tanricasi.mp3";"2007";""
"Yar.mp3";"2007";""
"Zorun ne benle Ask (akustik).mp3";"2007";""
"Zorun Ne Benle Ask.mp3";"2007";""
"01-LEYLA.mp3";"";""
"02-SONUMUN ADI.mp3";"";""
"03-SENDE SEVEME.mp3";"";""
"04-DON DESEM.mp3";"";""
"05-O BENIM.mp3";"";""
"06-YARALARIN VAR.mp3";"";""
"07-DERIN DUYGULAR.mp3";"";""
"08-OLSAM.mp3";"";""
"09-GESI BAGLARI.mp3";"";""
"10-LAY LAY LOM.mp3";"";""
"11-GULUM.mp3";"";""
"12-PISMANIM.mp3";"";""
"13-HOVARDA.mp3";"";""
"14-UYAN.mp3";"";""
"15-BIR UMUT.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Anlayamadim.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Bahane.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Canim (Nazan Oncel Version).mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Canim (Remix).mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Canim.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Kal De.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Olmadi.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Sen Gidince.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Sevdanin Rengi.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Tomurcuk.mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Yanima Gel (Remix).mp3";"";""
"Ozcan Deniz - Ses Ve Ayrilik - Yanima Gel.mp3";"";""
"01 -ozcan Deniz - -ol Deseydin.mp3";"";""
"02 --ozcan Deniz - Sabahin Seherinde.mp3";"";""
"03 - -Ozcan Deniz - COkertme.mp3";"";""
"04 - Ozcan Deniz - Aksam Bize Gel.mp3";"";""
"05 - Ozcan Deniz - Gel Ha BOyle.mp3";"";""
"06 - Ozcan Deniz - Asri Gurbet.mp3";"";""
"07 - Ozcan Deniz - Kara KOpru Narlidere.mp3";"";""
"08 - Ozcan Deniz - Seyreyle Guzel.mp3";"";""
"09 - Ozcan Deniz - Munzur Dagi.mp3";"";""
"10 - Ozcan Deniz - Naze.mp3";"";""
"11 - Ozcan Deniz - Esme Ruzgar.mp3";"";""
"12 - Ozcan Deniz - Potpori (Toycular & Nare Nare).mp3";"";""
"Ozcan Deniz Aksama Bize Gel.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Ayrilamam.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Bittikten Sonra.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Cikma Karsima.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Cِkertme.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Fatma.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Munzur Dagi.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Naze.mp3";"";""
"Ozcan Deniz O Beni Bilir.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Sen Gelmezsen.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Seyreyle güzel.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Vallah.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Yalanmi.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Yalvaririm.mp3";"";""
"Ozcan Deniz Zir Deli.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - DUYDUM DUYALI.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - ESERRUZ GARDELI.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - GECENIN BIR YARISI.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - GUN OLA HARMAN OLA.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - HURIYEM.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - KORKUYORUM.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - OPERSEM.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - SABAHIN SEHERINDE.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - SANANE.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - SELAM.mp3";"";""
"OZCAN DENIZ - VURDULAR CEYLANI.mp3";"";""
"08-FATMA.MP3";"";""
"ضzcan Deniz (Geçmiyor Günler).mp3";"";""
"ضzgün - 01 - Elveda.mp3";"";""
"ضzgün - 02 - Seytan.mp3";"";""
"ضzgün - 03 - Yillar Yili.mp3";"";""
"ضzgün - 04 - Günahkar.mp3";"";""
"ضzgün - 05 - Ask Cicegi.mp3";"";""
"ضzgün - 06 - Kandirman Lazim.mp3";"";""
"ضzgün - 07 - Eyvah.mp3";"";""
"ضzgün - 08 - Yanarim.mp3";"";""
"ضzgün - 09 - Yoklugun Zulmüne.mp3";"";""
"ضzgün - 10 - Eyvah (Remix).mp3";"";""
"ضzgün - 11 - Kandirman Lazim (Remix).mp3";"";""
"ضzgün-Aciyi اeken Anlar.mp3";"";""
"ضzgün-Bir Yasima Daha Girdim.mp3";"";""
"ضzgün-Daragaci.mp3";"";""
"ضzgün-En Derin Acilar.mp3";"";""
"ضzgün-Kipir Kipir.mp3";"";""
"ضzgün-Kivirir.mp3";"";""
"ضzgün-Kumru.mp3";"";""
"ضzgün-Nِbeçti Asik.mp3";"";""
"ضzgün-Sar Beni.mp3";"";""
"ضzgün-Yalnizlik.mp3";"";""
"Ozgun - Elveda.mp3";"";""
"Ozgun - Seytan.mp3";"";""
"01 - Degmez.mp3";"2005";""
"02 - Gezegen X.mp3";"2005";""
"03 - Cinayet.mp3";"2005";""
"04 - Belki.mp3";"2005";""
"05 - Dene.mp3";"2005";""
"06 - Kaf Dagi.mp3";"2005";""
"07 - Ask Yangin.mp3";"2005";""
"08 -  Sik.mp3";"2005";""
"09 - Asinayim Firara.mp3";"2005";""
"10 - Adimi Sِyle.mp3";"2005";""
"01 - Ozlem Tekin - Ask Herseyi Affeder Mi.mp3";"";""
"02 - Ozlem Tekin - Sebepsiz Savas.mp3";"";""
"03 - Ozlem Tekin - Duvaksiz Gelin.mp3";"";""
"04 - Ozlem Tekin - Yar Bana Varmadi.mp3";"";""
"05 - Ozlem Tekin - Kime Ne.mp3";"";""
"06 - Ozlem Tekin - Herkes Sansli Dogmuyor.mp3";"";""
"07 - Ozlem Tekin - Niye Bana Bu Ceza.mp3";"";""
"08 - Ozlem Tekin - Adresler Karisti.mp3";"";""
"09 - Ozlem Tekin - Var Mi Yan Bakan.mp3";"";""
"10 - Ozlem Tekin - Gel Bu Yaz.mp3";"";""
"01 - Ozlem Tekin - Laubali.mp3";"";""
"02 - Ozlem Tekin - Vurma.mp3";"";""
"03 - Ozlem Tekin - Biri Var.mp3";"";""
"04 - Ozlem Tekin - Biberi Bol.mp3";"";""
"05 - Ozlem Tekin - Bu Kalp.mp3";"";""
"06 - Ozlem Tekin - Kumdan Kaleler.mp3";"";""
"07 - Ozlem Tekin - Yazmamislar.mp3";"";""
"08 - Ozlem Tekin - Ve Olamadi Ask.mp3";"";""
"09 - Ozlem Tekin - Sorma.mp3";"";""
"10 - Ozlem Tekin - Beni Yakan Askin.mp3";"";""
"11 - Ozlem Tekin - Bir Yaz Gunu.mp3";"";""
"01 - Ozlem Tekin - Bahar.mp3";"";""
"02 - Ozlem Tekin - Oz.mp3";"";""
"03 - Ozlem Tekin - Yol.mp3";"";""
"04 - Ozlem Tekin - Saat.mp3";"";""
"05 - Ozlem Tekin - Paparazzi.mp3";"";""
"06 - Ozlem Tekin - Tarlalar.mp3";"";""
"07 - Ozlem Tekin - Duvar.mp3";"";""
"08 - Ozlem Tekin - Dunya.mp3";"";""
"09 - Ozlem Tekin - Cok.mp3";"";""
"10 - Ozlem Tekin - Hic.mp3";"";""
"01 - Ozlem Tekin - Kimbilir.mp3";"";""
"02 - Ozlem Tekin - Daglari Deldim.mp3";"";""
"03 - Ozlem Tekin - Hep Yek.mp3";"";""
"04 - Ozlem Tekin - Oof.mp3";"";""
"05 - Ozlem Tekin - Kirildim.mp3";"";""
"06 - Ozlem Tekin - Deli Gibi.mp3";"";""
"07 - Ozlem Tekin - Onun Icin.mp3";"";""
"08 - Ozlem Tekin - Aska Dair.mp3";"";""
"09 - Ozlem Tekin - Iki Adim.mp3";"";""
"10 - Ozlem Tekin - Daa.mp3";"";""
"pamela spence - ayrilamayiz biz.mp3";"";""
"pamela spence - bebegim.mp3";"";""
"pamela spence - beni de mi istanbullu zannettin.mp3";"";""
"pamela spence - bir kucuk kadin.mp3";"";""
"pamela spence - bir tek o gece.mp3";"";""
"pamela spence - eger dinlersen.mp3";"";""
"pamela spence - gecmis is isten.mp3";"";""
"pamela spence - gercek askim.mp3";"";""
"pamela spence - kendimi sevmek.mp3";"";""
"pamela spence - sevgi yalanlari.mp3";"";""
"pamela spence - suna da bak.mp3";"";""
"pamela spence - tuhaf sey.mp3";"";""
"pamela spence - ask sevgiden beter.mp3";"";""
"pamela spence - ben simdi n'apicam (giris).mp3";"";""
"pamela spence - bir tek ask icin.mp3";"";""
"pamela spence - cok guclu olmak lazim.mp3";"";""
"pamela spence - firtinalar.mp3";"";""
"pamela spence - gecmis olsun.mp3";"";""
"pamela spence - hayat (artik bana da guler).mp3";"";""
"pamela spence - istanbul.mp3";"";""
"pamela spence - mavi cinayet.mp3";"";""
"pamela spence - olume hasret.mp3";"";""
"pamela spence - yaptin yaptin yapmadim gittin (cikis).mp3";"";""
"pamela spence - yarali gonlum.mp3";"";""
"Pamela (Gunul).mp3";"";""
"Pamela (Istanbul).mp3";"";""
"Petek Dincِz & Kuts-    Dogum Günü ( R & B Versiyon ).mp3";"";""
"Petek Dincِz & Kutsi  - Git Isine ( Aldanirim Sanma ).mp3";"";""
"Petek Dincِz & Kutsi - (Ispanyol Versiyon ).mp3";"";""
"Petek Dincِz & Kutsi - Kِrdügüm-  04  ( Nostalji Versiyon ).mp3";"";""
"Petek Dincِz & Kutsi - Kِrdügüm- 01 - Kِrdügüm ( Dizi Film Versiyon ).mp3";"";""
"Petek Dincِz & Kutsi - Kِrdügüm- 02 - Kِrdügüm ( Dance Versiyon ).mp3";"";""
"Petek Dincoz - Ben Bir Sarkiyim Soz Muzik Sensin.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Bundan Sonra.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Can Damari.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Cizz.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Dogum Gunu.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Erkek Milleti.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Hasta Ettin.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Istanbul Geceleri.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Sakin Ha.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Sandim Ki.mp3";"";""
"01.Frekans.mp3";"";""
"02.Degme Keyfime.mp3";"";""
"03.Kolay Degil.mp3";"";""
"04.Adaletin Bu Mu.mp3";"";""
"05.Tak Tak.mp3";"";""
"06.Ait Oldugun Yer.mp3";"";""
"07.Bodrum’da Ask.mp3";"";""
"08.اik Isin Içinden.mp3";"";""
"09.Kardan Adam.mp3";"";""
"10.Kolay Degil (Remix).mp3";"";""
"11.Iltraks (Enstrümantal).mp3";"";""
"Petek Dincoz - Ask Budur Iste.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Ask Yazi.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Buruk Aci.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Buyuk Sevda.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Catilmis Kaslarinla.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Delikanli Kiz.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Gitme.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Haykirmak Istiyorum.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Saka Gibi.mp3";"";""
"Petek Dincoz - Ucan Kacan.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Ask Yüzünde.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Ba Bay ( Simdi Asiklar Lay Lay ).mp3";"";""
"Petek Dincِz - Gِzümden Düstügün Yerde Kalirsin.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Istanbu´u Sana Dar Ederim.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Kadin Miyim Dadin Miyim.mp3";"";""
"Petek Dincِz - O Gِzlerin Benim Hakkim ( Yaraliyim Yarali ).mp3";"";""
"Petek Dincِz - ضlümsüz Asklar Sinemasi.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Sen Kralsin Ben Neyim.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Yerimde Sen Olsan.mp3";"";""
"Petek Dincِz - Yolun Acik Olsun.mp3";"";""
"Ben Bir Sarkiyim Soz Muzik Senin.mp3";"";""
"Haykirmak istiyorum.mp3";"";""
"Petec Dincoz  (Doonya).mp3";"";""
"Petek Dinç¤z - _alkala.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 01 - اanta (Sahte).mp3";"";""
"Pinar Aylin - 02 - Yine Mi.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 03 - Aslolan Ben.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 04 - Ask Demek.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 05 - Yolcu Yolunda Gerek.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 06 - Ask Kilici.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 07 - Can Da Canan Da.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 08 - Aslolan Ben (2. Vers).mp3";"";""
"Pinar Aylin - 09 - Kimsin Sen.mp3";"";""
"Pinar Aylin - 10 - Yine Son Bahar.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Ay isiginda.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Bekletme.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Birileri gelsede.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Dokun bana.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Dont make me wait.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Geçmis zaman.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Hiç mi bende sans yok.mp3";"";""
"PINAR AYLIN - Yasaksa.mp3";"";""
"01.Deliler Gibi.mp3";"1995";""
"02.Ya Sen Gidip De.mp3";"1995";""
"03.Diyemem.mp3";"1995";""
"04.Askimla Oynama.Mp3";"1995";""
"05.Kِrkütük.mp3";"1995";""
"06.Bos Yere.mp3";"1995";""
"07.Ben Bahara Hazirim.mp3";"1995";""
"08.Karar Ver.mp3";"1995";""
"09.Sen De.mp3";"1995";""
"10.Sِyle Ne Yaptim.mp3";"1995";""
"11.Isyan Etme.mp3";"1995";""
"PINAR AYLIN - Alistin mi.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Ask.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Ayrildigimiza.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Dِn bak [ remix ].mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Dِn bak.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Erkek gibi.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Gel.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Son verdim.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Toca.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Unutma.mp3";"2000";""
"PINAR AYLIN - Adam olaydin.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Agladin mi.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Arama.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Bilmiyorsun.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Hasret.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Ilk defa.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Nankِr.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Of çeksem.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Tamam tamam.mp3";"2003";""
"PINAR AYLIN - Yalvaramam.mp3";"2003";""
"01-Sebebini Sorma.Mp3";"2005";""
"02-Yalan.Mp3";"2005";""
"03-Neler Vermezdim.Mp3";"2005";""
"04-Imkansiza.MP3";"2005";""
"05-Kandirma.MP3";"2005";""
"06-Günahsa Günah.Mp3";"2005";""
"07-Büklüm Büklüm.Mp3";"2005";""
"08-Yine Sonbahar.Mp3";"2005";""
"09-Cesaretin Yok.Mp3";"2005";""
"10-Bozdum Yeminimi.Mp3";"2005";""
"11-Günahsa Günah (Remix).Mp3";"2005";""
"01.Zaman Beklemez.mp3";"2008";""
"02.Dügün.mp3";"2008";""
"03.Aglama.mp3";"2008";""
"04.Ne Güzel Güldün.mp3";"2008";""
"05.Dursana Dünya.mp3";"2008";""
"06.SIrasi Degil.mp3";"2008";""
"07.Yansin.mp3";"2008";""
"08.Bir Anda.mp3";"2008";""
"09.Yanlizlik.mp3";"2008";""
"10.Sevmekten Usanmam.mp3";"2008";""
"11.Dügün Dernek.mp3";"2008";""
"Rafet El Roman - Anlamsiz Bir Firtina.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Ask.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bugun Anladim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Gِnül.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Non Domandare.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Pesindeyim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sansliyim Club Long Version.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sansliyim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Tarihler Yazacak.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Yillar Sonra.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Zamansiz Bir Anda.mp3";"";""
"01.Sevdim Ama Sonu Yoktu.mp3";"";""
"04.Seni Seviyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Ask.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - BANA SEN LAZIMSIN.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Beni Affedermisin.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bugun Anladim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Elimde Degil.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - KALBIMIN SULTANI.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Pesindeyim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Seni Seviyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Tarihler Yazacak.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Yalanci Sahidim.mp3";"2004";""
"RAFET EL ROMAN - YUREGIMLE SEVIYORUM.mp3";"";""
"Rafet_El_Roman-Bir_Damla_Sevgi.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Elbet.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Gonul_Yarasi.mp3";"";""
"Rafet_El_Roman-Yana_Yakila.mp3";"2006";""
"01.Sevdim Ama Sonu Yoktu.mp3";"";""
"02.Ask-i Virane.mp3";"";""
"03.Son Veda.mp3";"";""
"04.Seni Seviyorum.mp3";"";""
"05.ضmrümün Sahibi.mp3";"";""
"06.Yasananlar Anlatilmaz.mp3";"";""
"07.Askindan Haber Ver.mp3";"";""
"08.Ohne Sie (Sensiz).mp3";"";""
"09.Ne Oldu O Günler.mp3";"";""
"10.Bilsen De Bilmesen De.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Affetmem.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Ask Degilse.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Aysem.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bana Gerçekleri Sِyle.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bu Nasil Sevgi.mp3";"";""
"Rafet El Roman - En Güzel Günler Senin Olsun.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Isyan Ediyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Nerdesin.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Seni Sevmiyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Yoklugun Bir Felaket.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Amerika.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Baba Ocaginda.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bilmem Insanlar Ne Yapar.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Gençligin Gِzyaslari.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Leyla.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sen ve Ben.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Seni Seviyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sorma Neden.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Su Hayatta.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Yasa اiftci.mp3";"";""
"Rafet_El_Roman-Asklar_Seni_Bekler.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Az_Ve_Oz_Beni_Affeder_Misin.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Bir_Damla_Sevgi.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Elbet.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Gonul_Yarasi.mp3";"";""
"Rafet_El_Roman-Guzelim_Yillar.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Sana_Da_Kalmaz.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Sende_Hersey_Yalandi.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Yana_Yakila.mp3";"2006";""
"Rafet_El_Roman-Yerine_Kimseyi_Koyamadim.mp3";"2006";""
"Rafet El Roman - Beni Affedermisin.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Elimde Degil.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Güzel Hayat.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Hanimeli.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Herseye Sِz Gerekmez.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Hop Vatandas.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Hosçakal Sevgilim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Olmuyor Bir Tanem.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sana Dِnemem.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sِyle Bِyle.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Allah Biliyor.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bay Bay.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bir Melek Diliyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Birgün Olmazsam.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bugün Asik Oldum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Bulmaca.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Hayat Hüzünlü.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Hersey Senin Elinde.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Liberta.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Son Mektup.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - BANA SEN LAZIMSIN.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - KALBIMIN SULTANI.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - KAYBOLAN CENNET.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - LOVE.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - SAHILLER.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - SAKLA BENI.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - SEVDA YOLU.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - UNUT ONU.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - YASAMAK.mp3";"";""
"RAFET EL ROMAN - YUREGIMLE SEVIYORUM.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Dِn Bebegim.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Eyvah.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Gençligin Ilkbaharinda.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Hasretinle Yaniyorum.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Kumral Bomba.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sonunda Bitti.mp3";"";""
"Rafet El Roman - Sürgün (Kendimi Bildim Bileli).mp3";"2004";""
"Rafet El Roman - Umut.mp3";"2004";""
"Rafet El Roman - Yalanci Sahidim.mp3";"2004";""
"Rafet El Roman - Yanarim.mp3";"2004";""
"01. Intro.mp3";"";""
"02. Bak Keyfine.mp3";"";""
"03. Mutlu Olmak Için.mp3";"";""
"04. Sen Kendinde Ol Yeter.mp3";"";""
"05. Kirli Suyunda Pariltilar.mp3";"";""
"06. Falan Filan.mp3";"";""
"07. Dünya.mp3";"";""
"08. Ne Olmaya Geldim.mp3";"";""
"09. Hala Ask Var Mi.mp3";"";""
"10. Prensesin Uykusuyum.mp3";"";""
"11. Bosver.mp3";"";""
"12. Nefes Bile Almadan.mp3";"";""
"13. Keyifli Bir Gün.mp3";"";""
"14. Roman Kahramani.mp3";"";""
"15. Artik Melek Degilim.mp3";"";""
"16. ضperler.mp3";"";""
"01-reyhan karaca - 01 - aman diyorum.mp3";"";""
"02-reyhan karaca - 02 - oh be.mp3";"";""
"03-reyhan karaca - 03 - agliyoruz aska.mp3";"";""
"04-reyhan karaca - 04 - oynaksin.mp3";"";""
"05-reyhan karaca - 05 - yazik degil mi.mp3";"";""
"06-reyhan karaca - 06 - heves.mp3";"";""
"07-reyhan karaca - 07 - iki gِzüm.mp3";"";""
"08-reyhan karaca - 08 - yediveren.mp3";"";""
"09-reyhan karaca - 09 - heves (ballad versiyon).mp3";"";""
"10-reyhan karaca - 10 - yazik degil mi (club vers.).mp3";"";""
"Reyhan Karaca - Ayaz Gozlum.mp3";"";""
"Reyhan Karaca - Iki Gozum.mp3";"";""
"Reyhan Karaca (Sevdik Sevdalandik).mp3";"";""
"Rober Hatemo - 01 - Saf Sevgilim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 02 - Itirazim Var.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 03 - Asksiz Prens.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 04 - Seni Benden Ayiranlar.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 05 - Cehennemi Kapattim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 06 - Havalanma.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 07 - Tanimazsin Beni.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 08 - Yaramaz Cocuk.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 09 - Gidersen Ortada Kalacaksin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 10 - Balim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 11 - Ceylan Gِzlüm.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 12 - Büyüdüm Uslandim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 13 - Saf Sevgilim (Hi Tech Mix).mp3";"";""
"Rober Hatemo - 01 - Vur Dibine.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 02 - Askim Adina.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 03 - Azili Bela.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 04 - Dِktür Dِktür.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 05 - Sen.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 06 - Cicegim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 07 - Para.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 08 - Yorgun Düstüm.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 09 - Hakki Reis.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 10 - Sِzünü Tutamadin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 01 - Esmer.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 02 - Askin Kanunu.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 03 - Cennetin Kapisi.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 04 - Bayram Deyil.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 05 - Elvada.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 06 - Dilber.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 07 - Kaea Defter.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 08 - Ah Asik.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 09 - O.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 10 - Sevis Arkadasimla.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 01 - Doldudizgin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 02 - Tanrim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 03  - Niyetimi Bozdum.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 04 - Gurur.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 05 - Vay Aney.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 06 - Sen Farklisin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 07 - Bensiz ضlmek Yoktu.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 08  - Baslarim Gecmisinden.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 09 - Zor Gelir.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 10 - Ne Yazar.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 11 - Senden Uzak.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 12 - Kacamak.mp3";"";""
"01 - Dj Ege - Senden Cok Var (Remix).mp3";"";""
"02 - Dj Koray - Senden Cok Var (Elektro Darbuka Mix).mp3";"";""
"03 - Dj TanBo Feat. VLKN - Senden Cok Var (Bubbling Mix).mp3";"2007";""
"04 - Dj Onur - Senden Cok Var (Remix).mp3";"";""
"05 - Dj Serkan - Senden Cok Var (Trobal Mix).mp3";"";""
"06 - Dj Senol - Senden Cok Var (Remix).mp3";"2007";""
"07 - Dj Oki - Senden Cok Var (Remix).mp3";"2007";""
"08 - Dj Adem - Senden Cok Var (Remix).mp3";"";""
"01 Rober Hatemo -  Senden اok Var.mp3";"";""
"02 Rober Hatemo - On Ne Güzel Oldu.mp3";"";""
"03 Rober Hatemo -  Beyaz ve Sen.mp3";"";""
"04 Rober Hatemo - Ama Seni Sevdim.mp3";"";""
"05 Rober Hatemo - Sana اinden Kosarim.mp3";"";""
"06Rober Hatemo - Yine Bulussak.mp3";"";""
"07 Rober Hatemo - Dua Et.mp3";"";""
"08 Rober Hatemo - Dedim Ama Dinlemedin.mp3";"";""
"09 Rober Hatemo - ـzgünüm Taniyamadim.mp3";"";""
"10 Rober Hatemo - Aglama Bebegim.mp3";"";""
"11 Rober Hatemo -  Bahanesi Yok.mp3";"";""
"12 Rober Hatemo - Yan Bahçe.mp3";"";""
"13 Rober Hatemo - Sihirli Degnek.mp3";"";""
"DEYIN ONA.mp3";"";""
"GEL DANIS.mp3";"";""
"RضYA - DE NIYE.mp3";"";""
"RضYA - DEGER (DEYER).mp3";"";""
"RضYA - DENIZ.mp3";"";""
"RضYA - DOSTUM.mp3";"";""
"RضYA - ELVEDA.mp3";"";""
"RضYA - FERAH.mp3";"";""
"RضYA - NARIN YAGIS.mp3";"";""
"RضYA - SENINIM (SENINEM).mp3";"";""
"SEN GITTIN (SEN GETTIN).mp3";"";""
"TEKاE SENI.mp3";"";""
"01 Kisasa Kisas.mp3";"";""
"02 Kiralik Ask.mp3";"";""
"03 Deli Deli.mp3";"";""
"04 Daginik.mp3";"";""
"05 Arpa Bugday.mp3";"";""
"06 Daginik (Remix).mp3";"";""
"07 Kisasa Kisas (Remix).mp3";"";""
"08 Kiralik Ask (Remix).mp3";"";""
"09 Deli Deli (Enstrümantel).mp3";"";""
"Sahsenem - Annemden Uzakta.mp3";"";""
"Sahsenem - Ayrilik Varmi.mp3";"";""
"Sahsenem - Büyü.mp3";"";""
"Sahsenem - Daha Dur.mp3";"";""
"Sahsenem - Gِzyaslarim Anlatir.mp3";"";""
"Sahsenem - Inaniyorum.mp3";"";""
"Sahsenem - Istemiyorum.mp3";"";""
"Sahsenem - Leyla Misali.mp3";"";""
"Sahsenem - Nartanem.mp3";"";""
"Sahsenem - O Bu Gece Gelecek.mp3";"";""
"Sahsenem - Sevda Türküsü.mp3";"";""
"Sahsenem - Seyyah.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - ASK YAGMURU.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - BEN SANA MECBURUM.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - BIR SABAH ISTIYORUM.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - GEMILERDE TALIM VAR.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - GOZLERI ASKA GULEN.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - KAPILDIM GIDIYORUM BAHTIMIN RUZGARINA.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - KASIN GOZUN SOYLE DURSUN.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - MEKTUP.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - SANA NASIL SEVDALANDIM.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - SANDALCI.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - SEVDA DUGUMU.mp3";"";""
"01 - Samime Sanay - Enginde Yavas Yavas.mp3";"";""
"02 - Samime Sanay - Bir Ilk Bahar Sabahi.mp3";"";""
"03 - Samime Sanay - Afedersiniz.mp3";"";""
"04 - Samime Sanay - Her Yasin Ayri Bir Guzelligi Var.mp3";"";""
"05 - Samime Sanay - Hep Boyle Kal.mp3";"";""
"06 - Samime Sanay - Ey Buti Nev Eda.mp3";"";""
"07 - Samime Sanay - Son Sevgi.mp3";"";""
"08 - Samime Sanay - Veda Busesi.mp3";"";""
"09 - Samime Sanay - Askima Kral Olsan.mp3";"";""
"10 - Samime Sanay - Mevlana.mp3";"";""
"11 - Samime Sanay - Ayva Cicek Acmis.mp3";"";""
"12 - Samime Sanay - Bahar Gelir Bulbul Oter.mp3";"";""
"13 - Samime Sanay - Karam.mp3";"";""
"Balans ve Manevra - Sebnem Ferah - Gِnülçelen.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Akbank Film Müzigi.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Ay Isiginda Saklidir.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Degirmenler.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Gel Ey Seher.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Yemen Türküsü.mp3";"";""
"Teoman - En Güzel Hikayem.mp3";"";""
"Teoman - Iki Yabanci.mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Oyunlar.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Ay.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Bugün.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Kalbim.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Herkes Bilsin Istedim.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Oyunun Sonu.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - ـvey.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Nefessiz Kaldim.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Yorgun.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Artik Kisa Cümleler.mp3";"";""
"11. Sebnem Ferah - Bugün (enstrumantal).mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Okyanus.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Can Kiriklari.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Bir Kalp Kirildiginda.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Delgeç.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Geçmise Yolculuk.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Ben Bir Mülteciyim.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - Sana Bilmedigin Birsey Sِyleyemem.mp3";"2005";""
"08. Sebnem Ferah - اakil Taslari.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Zaman Geçip Gidiyor.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Hosçakal.mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Deli Kizim Uyan.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Iyi Gün Dostlarim.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Bu Ask Fazla Sana.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Birak Kadinin Olayim.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Firtina.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - Yagmurlar.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Yeniden Dogup Gelsem.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Durma.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Buradan Gِçerken.mp3";"";""
"11. Sebnem Ferah - Yagmurlar (enstrümantal).mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Iyi Kِtü.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Babam Oglum.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Ben Sarkimi Sِylerken.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Senin Adin Ne.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Gِzlerimin Etrafindaki اizgiler.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - اocukken Sahip Oldugum Kirmizi Rugan Ayakkabilar.mp3";"2003";""
"07. Sebnem Ferah - Mayin Tarlasi.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Gِzyaslarimizin Tadi Ayni.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Daha Iyi Olmaz Miydi.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Her Sey Insalar Için.mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Sigara.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Ask.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Sil Bastan.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Nereye Kadar.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Perdeler.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Günaydin Sevgilim.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - Dünya.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Saatim اalmadan.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Korkarak Yasiyorsan.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Perdeler (Apocalyptica Version).mp3";"";""
"11. Sebnem Ferah - Perdeler Apocaliptica Version.mp3";"";""
"sebnem Ferah - (Sigara).mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Cakil Taslari.mp3";"2005";""
"?ebnem Ferah - Ben ?ark_m_ S¤ylerken.mp3";"";""
"?ebnem Ferah - Bug_n.mp3";"";""
"?ebnem Ferah - Vazgeçtim D_nyadan.mp3";"";""
"?ebnem Ferah- Ya?murlar.mp3";"";""
"01-Yoksun.mp3";"2001";""
"02-Bir Hastane Odasi.mp3";"2001";""
"03-Seni Seviyorum.mp3";"2001";""
"04-Kal Biraz Daha.mp3";"2001";""
"05-Beni Allah Affetsin.mp3";"2001";""
"06-Keskeleri Cikardim Hayatimdan.mp3";"2001";""
"07-Zalim.mp3";"2001";""
"08-Agliyorsun.mp3";"2001";""
"09-Ben Almanci Degilim.mp3";"2001";""
"10-Efendiler.mp3";"2001";""
"11-Ak Dustu Saclarina.mp3";"2001";""
"Sebnem Kisaparmak - 01 - Ayrilmaliyiz.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 02 - Donmelisin.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 03 - Sevmek Gunah Mi.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 04 - Huzzam Sevda.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 05 - Mor Salkimli Sokak.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 06 - Ara Beni.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 07 - Bu Bayram Da Gelemedim Anne.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 08 - Gittiler.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 09 - Hayat Bana Yalan Soyledi.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 10 - Almanya'dan Anadolu'ya.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 11 - Sen Gelince Aklima.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 12 - Devran Boyle Giderse.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 01 - Yildiz Gibi.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 02 - Yalanmiydi.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 03 - Ikimiz Bir Fidaniz.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 04 - Gelemez Miydin.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 05 - Beni Cocukluguma Goturun.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 06 - Ah Eski Sarkilar.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 07 - Gurbet Gelini.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 08 - Uzum Karasi.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 09 - Asker Mektubu.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 10 - Ben Bugun Dogdum.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 11 - Korsan Sarki.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 12 - Ebedi Ask.mp3";"2004";""
"SEDA SAYAN - AGLA GOZLERIM.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ah Geceler (Mix).mp3";"";""
"SEDA SAYAN - AH GECELER.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - ASKINA YANDIM.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - DON BEBEGIM.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - GERCEKCI OL.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - GERI GEL.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - GITME.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - INADINA SEVECEGIM.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - JANDARMA RESAT.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - OLEM MI YAR.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - VAZGECTIM.mp3";"";""
"01-Bebegim.mp3";"";""
"02.Evleneceksen Gel.mp3";"";""
"03.Siki Siki.mp3";"";""
"04. Seven ـzülür.mp3";"";""
"05. Ya onlar neydi.mp3";"";""
"06. Iki Gün Oldu.mp3";"";""
"07. Hor Gِrme garibi.mp3";"";""
"08. Nedense.mp3";"";""
"09. Ne farkeder.mp3";"";""
"10.Kanimi kaynatiyorsun.mp3";"";""
"11.Geride kaldin.mp3";"";""
"12. Yalan.mp3";"";""
"13. Sagir Sultan.mp3";"";""
"14. Sarhosun biri.mp3";"";""
"Seda Sayan - 01 - Arsiz.mp3";"";""
"Seda Sayan - 02 - Ben Sana Demedim Mi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 03 - Merhem.mp3";"";""
"Seda Sayan - 04 - Canin Seni Istedi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 05 - Yar Bana Sana.mp3";"";""
"Seda Sayan - 06 - Olmadi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 07 - Soyle Bana.mp3";"";""
"Seda Sayan - 08 - Uc Kardesin Ortancasi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 09 - Rabbim.mp3";"";""
"Seda Sayan - 10 - O Beni Vurdu.mp3";"";""
"Seda Sayan - 11 - Kader Dedigin Ne Ki.mp3";"";""
"Seda Sayan - Askimiz Buraya Kadar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ayagina Geldim Gitmi Diyorsun.mp3";"";""
"Seda Sayan - Benzemez Kime Sana.mp3";"";""
"Seda Sayan - Boyle Biraktin Beni.mp3";"";""
"Seda Sayan - Boyle Gelmis Boyle Gitmez.mp3";"";""
"Seda Sayan - Cikalim Sadusikare.mp3";"";""
"Seda Sayan - Diledigin Zaman Gelebilirsin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dost Olmaz.mp3";"";""
"Seda Sayan - Eden Bulur Dunyasi.mp3";"";""
"Seda Sayan - Geri Don.mp3";"";""
"Seda Sayan - Git Demesi Kolay.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sever Bu Gonlum Sever.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sormadi Gecip Gitti.mp3";"";""
"Seda Sayan - Susmayin Daglar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Zor Geliyor.mp3";"";""
"01-seni seviyorum.mp3";"";""
"02-git yoluna.mp3";"";""
"03-yalnizlardayim.mp3";"";""
"04-hayatin yalan.mp3";"";""
"05-birakma beni.mp3";"";""
"06-kara gozlum.mp3";"";""
"07-sen gideli.mp3";"";""
"08-gonul.mp3";"";""
"09-gel bu gece.mp3";"";""
"10-hicaz pesrev.mp3";"";""
"11-yillar ne cabuk.mp3";"";""
"12-bumudur sevmek.mp3";"";""
"13-tasa caldim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Adam Mi Bulduk.mp3";"";""
"Seda Sayan - Calimina Yandim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Farkindamisin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Gitme Guzelim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Mutsuzum.mp3";"";""
"Seda Sayan - O Kendini Biliyor.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sirtimdan Vuruldum.mp3";"";""
"Seda Sayan - Susmayin Daglar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Unuttun Gitti Beni.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yalanim Yok.mp3";"";""
"01. Track 1.mp3";"";""
"02. Track 2.mp3";"";""
"03. Track 3.mp3";"";""
"04. Track 4.mp3";"";""
"05. Track 5.mp3";"";""
"06. Track 6.mp3";"";""
"07. Track 7.mp3";"";""
"08. Track 8.mp3";"";""
"09. Track 9.mp3";"";""
"10. Track 10.mp3";"";""
"11. Track 11.mp3";"";""
"12. Track 12.mp3";"";""
"Seda Sayan - Aglamak Yakismaz Bana.mp3";"";""
"Seda Sayan - Allahim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Allcal Daglar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Annem.mp3";"";""
"Seda Sayan - Bensiz Yuzun Gulmesin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Donsen Bile 96.mp3";"";""
"Seda Sayan - Iyi Ki Varsin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sevemem.mp3";"";""
"Seda Sayan - Varmisin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yanginlarim Var.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yediveren.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dilharabi.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dilim Varmaz.mp3";"";""
"Seda Sayan - Efkarliyim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Inanmiyorum.mp3";"";""
"Seda Sayan - Izmirin Kavaklari.mp3";"";""
"Seda Sayan - Menekse.mp3";"";""
"Seda Sayan - Olsun.mp3";"";""
"Seda Sayan - Seninleyim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Taksim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Tanrim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Unutamam.mp3";"";""
"Seda Sayan - Viz Gelir.mp3";"";""
"01 Seda Sayan - Ayip Degilmi.mp3";"";""
"02 Seda Sayan - Sevmek Kimi Zaman.mp3";"";""
"03 Seda Sayan - Canim Efendim.mp3";"";""
"04 Seda Sayan - Ya Benim Olursun.mp3";"";""
"05 Seda Sayan - Farkindamisin.mp3";"";""
"06 Seda Sayan - Bir Nigah Et.mp3";"";""
"07 Seda Sayan - Seni Sevda Cicegim.mp3";"";""
"08 Seda Sayan - Anlatsin Sana.mp3";"";""
"09 Seda Sayan - Beklenen Sensin.mp3";"";""
"10 Seda Sayan - Icime Dogdu.mp3";"";""
"11 Seda Sayan - Postadan Mektubun Cikmadi Yine.mp3";"";""
"12 Seda Sayan - Icin Icin.mp3";"";""
"13 Seda Sayan - Gِzüm Kesmiyor.mp3";"";""
"Seda Sayan - Acaba Senmisin-Biraz Ayip Olmuyormu.mp3";"";""
"Seda Sayan - Al Beni.mp3";"";""
"Seda Sayan - Anladik Sevgilim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ayrilamam.mp3";"";""
"Seda Sayan - Cana Cansin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Cik Hayatimdan.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dedikodu.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ic Benim Icin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ona Buna Uyma.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sen Ve Ben.mp3";"";""
"Seda Sayan - Seviyorum.mp3";"";""
"Seda Sayan - Vazgecemem.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yeter Ki Iste.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bir Yudum Sevgi.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bum Bum.mp3";"";""
"Seden Gürel - اikmaz Sokak.mp3";"";""
"Seden Gürel - Demedi Deme.mp3";"";""
"Seden Gürel - Devlerin Aski.mp3";"";""
"Seden Gürel - Güllerimi Ver.mp3";"";""
"Seden Gürel - H.B.Y.P.mp3";"";""
"Seden Gürel - Harbiden.mp3";"";""
"Seden Gürel - Hay Allah.mp3";"";""
"Seden Gürel - Hopterelelli.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yetmez Mi.mp3";"";""
"Seden Gürel - Aklimi اelme.mp3";"";""
"Seden Gürel - Anla Yalnizligimi.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bir Bilsen.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bir اiglikti.mp3";"";""
"Seden Gürel - Korkmam.mp3";"";""
"Seden Gürel - Mesela.mp3";"";""
"Seden Gürel - Oglum.mp3";"";""
"Seden Gürel - Olmaz Dostum.mp3";"";""
"Seden Gürel - Seni Düsünüyorum.mp3";"";""
"Seden Gürel - Uyan (Enstrumantal).mp3";"";""
"Seden Gürel - Uyan.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yarin Aglarim.mp3";"";""
"Seden Gürel - Askim (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel - Askim.mp3";"";""
"Seden Gürel - اalkala.mp3";"";""
"Seden Gürel - Cinnet.mp3";"";""
"Seden Gürel - Dar Aksamlar.mp3";"";""
"Seden Gürel - Devlerin Aski (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel - Haydan Huya.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kahpe Felek.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kِrükِrüne (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel - Kِrükِrüne.mp3";"";""
"Seden Gürel - Muhtemelen.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yanlis Olmasin.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yildizlar Altinda.mp3";"";""
"Seden Gürel - Ben Kadinim.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ben Zaten.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Bi Bulsam.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Güzel Gِzlü.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Hesaplasma.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ihanet Kalbime Kِtülük Koydu.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ister Gel Ister Gelme (Radio Mix).mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ister Gel Ister Gelme.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Sen Kazandin.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Son Sevgilim.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Yazik.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Bayandan Satilik Araba.mp3";"";""
"Seden Gürel - Fanus.mp3";"";""
"Seden Gürel - Gecelerim.mp3";"";""
"Seden Gürel - Gِlgeler.mp3";"";""
"Seden Gürel - Hadi Git.mp3";"";""
"Seden Gürel - Insanlik Halleri.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kapilar.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kimi ضpsen.mp3";"";""
"Seden Gürel - Parmak Izleri.mp3";"";""
"Seden Gürel - Sebebim Ask.mp3";"";""
"Seden Gürel - Sevgiliye.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - 98.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Ask Herseye Deger.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - اagirma Ask.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Eylül (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Eylül (Remix)Version2.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Fanus (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Güzel Gِzlü.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Küçük Bir Ask Masali.mp3";"";""
"Seden Gürel - 01 - Show Ca La Paris ( feat.Cost ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 02 - Bir Nefes.mp3";"";""
"Seden Gürel - 03 - Sِyle ( feat.Keremcem ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 04 - Zerre ( feat.Aziret ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 05 - Sahtekar ( feat.Alper D ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 06 - Mazeret.mp3";"";""
"Seden Gürel - 07 - Yine Oynayalim.mp3";"";""
"Seden Gürel - 08 - Keyfe Keder.mp3";"";""
"Seden Gürel - 09 - Kaybedenler.mp3";"";""
"Seden Gürel - 10 - Show.mp3";"";""
"Seden Gürel - 11 - Umut Bitmesin.mp3";"";""
"01. Olmuyor.mp3";"";""
"02. Belki.mp3";"";""
"03. K.G.B.mp3";"";""
"04. Azap.mp3";"";""
"05. Miyim.mp3";"";""
"06. Gecelik Ask.mp3";"";""
"07. Kara Gِzlüm.mp3";"";""
"08. Ses Tiryakisi.mp3";"";""
"09. Yüzün Var Mi.mp3";"";""
"10. Dِrt Duvar.mp3";"";""
"11. Rol Yapma.mp3";"";""
"Grup 84 - B‎rakmaz.mp3";"";""
"Grup 84 - Masum Deًiliz.mp3";"";""
"Grup84~2.mp3";"";""
"Hacettepeliler Grup 84 - Neslihan - Hic Sevmedim.mp3";"";""
"Se165d~1.mp3";"";""
"Seksendِrt -  Neyin Var.mp3";"";""
"Seksendِrt - 01 - ےntro.mp3";"";""
"Seksendِrt - 02 - Sesimi Duymuyor musun.mp3";"";""
"Seksendِrt - 06 - Belki Bir Gün.mp3";"";""
"Seksendِrt - 07 - Sabah Olsun.mp3";"";""
"Seksendِrt - 09 - Soldum Yine.mp3";"";""
"Seksendِrt - قimdi Git.mp3";"";""
"SeksenDort (Affet).mp3";"";""
"Seksendort (Olurum Hasretinle).mp3";"";""
"Son Mektup.mp3";"";""
"Selami Sahin - Aklim Sende Kladi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Al Yeniden Yarat Beni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Anla Beni Kucugum.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dayan Hey Yuregim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gozler Sozler Anlatir.mp3";"";""
"Selami Sahin - Hadi Evet De Bana.mp3";"";""
"Selami Sahin - Icimi Hoplatiyorsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ozlemin Bir Degirmen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Orali Degilsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sende Kalmis.mp3";"";""
"Selami Sahin - Alismak Sevmekten Zor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ben Sevdali Sen Belali.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dayan Ey Yüregim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gِzler Sِzleri Anlatir.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kadere Sikayetim Var.mp3";"";""
"Selami Sahin - ضzledim Herseyini.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Evlisin Ben Evli.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tapilacak Kadin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Vur Beni Gideceksen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ayirma Gِzlerini.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bana Sen Gerek.mp3";"";""
"Selami Sahin - Biraz Daha Kal.mp3";"";""
"Selami Sahin - Hastayim Sana.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kaderi Zorlama.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mümkün Degil.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tanimam Senden Baska.mp3";"";""
"Selami Sahin - Utan.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ah Bu ضzlem.mp3";"";""
"Selami Sahin - Asilsiz Dedikodular.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ben Sevdali Sen Belali.mp3";"";""
"Selami Sahin - Beni Bekliyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Illede Sen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Maphus Türküsü.mp3";"";""
"Selami Sahin - O Bendim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Olacaksa Olsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Almasin Eller.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Bu Ev Cekilmiyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sirasimi Simdi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Vur Beni Gideceksen.mp3";"";""
"Selami Sahin -  Kadinin Biri.mp3";"";""
"Selami Sahin - Benmi Istedim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dogrumu Sence.mp3";"";""
"Selami Sahin - Iyi Düsün Sevgilim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kendine Gel.mp3";"";""
"Selami Sahin - Maksadin Nedir.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mecburum yasamaya.mp3";"";""
"Selami Sahin - Müjdeler Olsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Evlisin Ben Evli.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sevdigim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sürükler Beni Kaderim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yarim Seni Unutamam.mp3";"";""
"Selami Sahin - Canimsin Benim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dokun Bana Dokun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gidecegin Gunu Sِyleme.mp3";"";""
"Selami Sahin - Haketmedim Ayriligi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Iyi Ki Varsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Lades Gibi Aklimdasin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mualla.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ne Oldu Bize.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen ضzelsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yerin Dolmaz.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ah Seni seni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Askimiz Bitti Diyorsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Askinla Surgundeyim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gel Bir Daha.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ne Ararsan Bende Var.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ozledim Herseyi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Saki.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Sevmedigi Yalan.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ya Gidersen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yine Aklima Dustun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Alismak Sevmekten Daha Zor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bos Vere Bos Vere.mp3";"";""
"Selami Sahin - Eskimeyen Dost.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kadere Sikayetim Var.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Mevsimler Gibisin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tapilacak Kadinsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Acem Asiran Pesrevi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Asiklar Tepesi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ben Askinla Yanmisim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Canim Sevmek Istiyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dertliler Meyhanesi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Divaneyim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Isyankar.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ozlem Rihtimi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Mevsimler Gibisin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Istemem.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seven Insan Unutmaz.mp3";"";""
"Selami Sahin - Unutma O Sabahi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Allah Bilsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bir Fener Misali.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dünyada Olmaz.mp3";"";""
"Selami Sahin - Garip.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gel Avut Sevgilim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gitti Dediler.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Cok Seviyorum.mp3";"";""
"Selami Sahin - Unuttu Seni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Vur Ha Gardas.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yazsana Beni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Agladim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ask Yerine.mp3";"";""
"Selami Sahin - Basim Dِnüyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bir Aksam ـstü.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dünyami Yiktin Basima.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mutlu Olmak Istedik.mp3";"";""
"Selami Sahin - Nazar Boncugu.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sevme Beni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sevmesen Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tِvbe.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ya Kulunu Ver.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yillar Sonra.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ayrilik Saati.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bosvere Bosvere.mp3";"";""
"Selami Sahin - Büyük Mesele.mp3";"";""
"Selami Sahin - Cekinmem.mp3";"";""
"Selami Sahin - Felekten Bir Gece.mp3";"";""
"Selami Sahin - Iyi Bilirim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ne Duamsin Nede Bedduam.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sellim Yaamar (Arapca).mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Düsünmeye Basladigimda.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sustur Allahim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tanrim.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 01 - Hadi Bebe.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 02 - Haydi Salla  amman amman.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 03 - Birdaha.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 04 - Tatli Tatli.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 05 - Cicili Bicili.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 06 - ضlüm Ayirir.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 07 - Yavrum.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 08 - Imaj.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 09 - Yalvaririm.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 10 - Cici Kiz.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 11 - Yapayalnizim.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 12 - Salla Güzelim.mp3";"";""
"01  Kim Tutar Seni.mp3";"";""
"02 Gِre Gِre.mp3";"";""
"03 Gِnlümün Nikahlisi.mp3";"";""
"04 Gidiyorum.mp3";"";""
"05 اok Zor Halim.mp3";"";""
"06 Yine Ben ـzülürüm.mp3";"";""
"07 Tas Gibi.mp3";"";""
"08 Sen Tamamsin.mp3";"";""
"09 Kostura Kostura.mp3";"";""
"10 MMS.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Ankara Divan Ayagi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Badi Sabah.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dargin Mahkum.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Gayri Dayanamam.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hacal Obasi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Havada Durna Sesi Gelir.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kova Kova Indirdiler.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Sen Bilir Misin Avrupali.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Topal Oyun Havasi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Unutursun Mihribanim 02.mp3";"";""
"Ayrilik.mp3";"1990";""
"Garip Yolcu.mp3";"1990";""
"Hacel Obasi.mp3";"1990";""
"Kavak.mp3";"1990";""
"Kizildere.mp3";"1990";""
"Memleketim.mp3";"1990";""
"Sahin Serce Pesinde.mp3";"1990";""
"Selda -.mp3";"1990";""
"Sensiz Yasiyabilirmirem.mp3";"1990";""
"Telli Telli.mp3";"1990";""
"Unutursun Mihribanim.mp3";"1990";""
"Yuruyorum Dikenlerin Ustunde.mp3";"1990";""
"Ahmet e.mp3";"";""
"Anne ben geldim .mp3";"";""
"Ayni cemin bülbülü.mp3";"";""
"Dِn gel birtanem.mp3";"";""
"Dünyayi ters dِndüremem.mp3";"";""
"Giresun üstünde.mp3";"";""
"Hesapta yoktu.mp3";"";""
"Mevlam bircok dert vermis.mp3";"";""
"Sabreden dervis.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Agladim Anne.mp3";"";""
"Sivasin yollarina.mp3";"";""
"Yarim istanbul.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Beri Gel.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bir Gün Geldiki.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bir Hazin Hürriyet.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bu Yürek Sizin.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Cocuklar.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Cِplükteki Cocuklar.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Demedim Mi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dün Gece Seyrimde.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Gِrüs Günü.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kizildere.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kocero.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Saka Maka Muka.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Türk Kِylüsü.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Yikma Polis.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Aglama Anne.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bahra Lumbaya.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bilgisayar Dunya.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bir Besiktas Tramvayi.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bir Cocukluk Sarkisi.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Cifte Ciftetelli.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Hay Hay Eyvallah.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Kedili Sarki.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Kirvem.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Nice Nice Yillara.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Semah.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Vurma.mp3";"1997";""
"SELDA BAGCAN - Adiyaman Turkusu.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Ah Yalan Dunya.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Ay Isigi Yana Yana.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Batmandan Diyarbekire.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Bulgurunan Tarhana.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Denizlerىn Dalgasiyim.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Dunya Ikimizin.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Düsen Hep Yerde Mi Kalir.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Duvarda Sazim.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Eman Dilo.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Gulum Erzincan.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Kahta Halayi.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Mahsuni Serife Agit.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Ogul.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Selam Sana.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Semah-Miraclama-Tevhid.mp3";"2004";""
"Selda Bagcan - Bebek Nenni.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Butun Insanlardan Arzumuz Vardir.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Deli Gonul Sana Nasihatim Var.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dost Elinden Gelen Turnam.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dunyadan El Cek Divane Gonul.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Felek Cakmagini Ustume Cakti.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Gece Ruyamda Sohbetin.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hakikat Sehrinin Dukkaniyim Ben.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hasretin Beni Hasta Eyledi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Tabipler Sahi'ndan Derman Mi Geldi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Aglama Bebek.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Aksam Olur.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Ben Bir Yavru Gordum.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bir Incecik Duman Tuter.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Boyle Olur Mu.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Haydar.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kara Yazi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kavak.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Merhaba.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Oyle Bir Yerdeyim Ki.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Ozanim Ozan.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Sarhos.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Alamanya Beyleri.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Almanya Gemileri.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Almanya nin Ortasinda Bir Anadolu.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dom Dom Kursunu.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dun Gece Seyrimde.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hizir Pasa.mp3";"";""
"Selda - 1. Kac Kuzulu Ceylan (Filtering ).mp3";"";""
"Selda - 1. Kac Kuzulu Ceylan (Original).mp3";"";""
"Selda - 10. Karatoprak.mp3";"";""
"Selda - 11. Almanya Beyleri.mp3";"";""
"Selda - 12. Dom Dom Kursunu.mp3";"";""
"Selda - 13. Kavak.mp3";"";""
"Selda - 14. Dostum Dostum.mp3";"";""
"Selda - 15. Yüce Dag Basinda.mp3";"";""
"Selda - 16. Jenderme.mp3";"";""
"Selda - 17. irgat.mp3";"";""
"Selda - 18. Yaz Gazeteci Yaz.mp3";"";""
"Selda - 2. Unutursun Mihribanim.mp3";"";""
"Selda - 3. Güzellerin Duasi.mp3";"";""
"Selda - 4. Uyandim Sabah ile.mp3";"";""
"Selda - 5. Daglar Aglar.mp3";"";""
"Selda - 6. Hizir Pasa.mp3";"";""
"Selda - 7. Yuh Yuh.mp3";"";""
"Selda - 8. Almanya Aci Vatan.mp3";"";""
"Selda - 9. Uzun ince Bir Yoldayim.mp3";"";""
"10-Adaletin Bu Mu Dünya.mp3";"1988";""
"11-Mapushane Icinde Mermer Direk.mp3";"1988";""
"12-Mapushanelere Günes Dogmuyor.mp3";"1988";""
"13-Sivas Ellerinde Sazim Calinir.mp3";"1988";""
"14-Aciyi Bal Eyledik.mp3";"1988";""
"15-Boyaci Cocuk.mp3";"1988";""
"16-Ilkbahar Geldi.mp3";"1988";""
"17-Esen Yeller.mp3";"1988";""
"18-Bir Avuc Gِkyüzü.mp3";"1988";""
"1-Tahliye Olanin Ardindan.mp3";"1988";""
"2-Dünyanin Bütün Ciceklerini Getirin Bana.mp3";"1988";""
"3-ضzgürlük ve Demokrasiyi Cizmek.mp3";"1988";""
"4-An Gelir.mp3";"1988";""
"5-Ben Bir Papatyayim.mp3";"1988";""
"6-Sicak Saklayin Gecelerimi.mp3";"1988";""
"7-Metristen Bir Haber Geldi.mp3";"1988";""
"8-ـsür ضlüm Bile.mp3";"1988";""
"9-Bayilirim Düzenli Dünyaya.mp3";"1988";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Beri Gel Halo.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Bِyle Gelmis Bِyle Gitmez.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Cacane.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Canimi Yakanlar bakti Dumana.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Dogma Gardasim Araliyam Ben.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Gül Dikeni.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Hele Yar.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Kursun Kursun ـstüne.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Mevlam Gül Diyerek.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Ucun Kuslar Ucun.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Yar Ali Yaradan Ali.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Bir Can Cikar Daglara.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Bitti Mapus Bitti.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Buyu de Buyu.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Canimi Yakanlar Bakti Dumana.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Ekranda CNN.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Fadike.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Kocero.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Turk Koylusu.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Vicdan Mahkemesi.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Vuruldum Dustum Yere.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Yuru Bre Hizir Pasa.mp3";"1994";""
"01-KATIP ARZUHALIM YAZ YARE BضYLE.MP3";"1995";""
"02-ADALETIN BUMU DـNYA.MP3";"1995";""
"03-CEMBERINDE GـL OYA.MP3";"1995";""
"04-YALAN DـNYA.MP3";"1995";""
"05-KALENIN DIBINDE TAS BEN OLAYDIM.MP3";"1995";""
"06-TATLI DILLIM.MP3";"1995";""
"07-MAPUSHANELERE GـNES DOGMUYOR.MP3";"1995";""
"08-MAPUSHANE ICINDE MERMERDEN DIREK.MP3";"1995";""
"09-DANE DANE BENLERI.MP3";"1995";""
"10-GESI BAGLARI.MP3";"1995";""
"11-ALTIN KAFES.MP3";"1995";""
"12-BـLBـL.MP3";"1995";""
"13-BضLEMEDIM FELEK ILE KOZUMU.MP3";"1995";""
"14-EYVAH GضNـL SANA EYVAH.MP3";"1995";""
"15-ANAYASSO.MP3";"1995";""
"16-NEM KALDI.MP3";"1995";""
"17 - HER SEY HATIRIMDA.MP3";"1995";""
"01 -Yaz Gazeteci Yaz.mp3";"1996";""
"02 -Dost Uyan.mp3";"1996";""
"03 -Meydan Sizindir.mp3";"1996";""
"04 -Ince Ince Bir Kar Yagar.mp3";"1996";""
"05 -Kizildere.mp3";"1996";""
"06 -Mehmet Emmi.mp3";"1996";""
"07 -Niye Cattin Kaslarini.mp3";"1996";""
"08 -Gitme.mp3";"1996";""
"09 -Yine Haber Gelmis(U.H).mp3";"1996";""
"10 -Ay Aksamdan Isiktir.mp3";"1996";""
"01-UTAN UTAN.MP3";"1998";""
"02-BUNDAN SONRA.MP3";"1998";""
"03-MADEN DAGI.MP3";"1998";""
"04-BERI GEL.MP3";"1998";""
"05-OYANA DON.MP3";"1998";""
"06-KARA OGLAN.MP3";"1998";""
"07-MADEN ISCILERI.MP3";"1998";""
"08-GEZDEN GضZDEN ARPACIKTAN.MP3";"1998";""
"09-GARDASIM HASSO.MP3";"1998";""
"10-ACIYI BAL EYLEDIK.MP3";"1998";""
"11-VURULDUK EY HALKIM UNUTMA BIZI.MP3";"1998";""
"12-HASAN KALESI.MP3";"1998";""
"Ah Ne Olur Bizim Koyde.mp3";"1999";""
"Ayaginda Kundura.mp3";"1999";""
"Bu Yil Benim Yesil Bagim Kurudu.mp3";"1999";""
"Dostum Dostum.mp3";"1999";""
"Kaldi Kaldi.mp3";"1999";""
"Ona Don.mp3";"1999";""
"Saka Maka.mp3";"1999";""
"Tuh Be Yokluk.mp3";"1999";""
"Yigit Muhtac Olmus.mp3";"1999";""
"Yuh Yuh.mp3";"1999";""
"Zam Zam.mp3";"1999";""
"Zamani Geldi.mp3";"1999";""
"Dam ـstüne اul Serer.mp3";"2001";""
"Felek Sana Sualim Var.mp3";"2001";""
"Giderim Bre Annem.mp3";"2001";""
"Kabul Olur Güzellerin Duasi.mp3";"2001";""
"Karacaoglan Der Ki.mp3";"2001";""
"Pinara Gelki Gِrem.mp3";"2001";""
"Sari Yaylamda.mp3";"2001";""
"Turna Semahi.mp3";"2001";""
"Uyandim Sabah Ile.mp3";"2001";""
"Yatamadim Kasavetten Meraktan.mp3";"2001";""
"Yüce Dag Basinda.mp3";"2001";""
"01-Ugurlar Olsun.MP3";"1993";""
"02-Pir Sultan Olur Dirilir.MP3";"1993";""
"03-Felek Carkin Kirilsin.MP3";"1993";""
"04-Havaisin Deli Gonul.MP3";"1993";""
"05-Feridem.MP3";"1993";""
"06-Vicdan Mahkemesi.MP3";"1993";""
"07-Anam Irgat Babam Irgat.MP3";"1993";""
"08-Ben Donmezem Yolumdan.MP3";"1993";""
"09-Karli Daglar.MP3";"1993";""
"10-Sorsunlar Beni.MP3";"1993";""
"11-Katipler Oturmus.MP3";"1993";""
"12-Ey Sahin Bakislim.MP3";"1993";""
"13-Ben Yana Yana.MP3";"1993";""
"Bebek Nenni.mp3";"1987";""
"Butun Insanlardan Arzumuz Vardir.mp3";"1987";""
"Daglar duman olur -.mp3";"1987";""
"Deli Gonul Sana Nasihatim Var.mp3";"1987";""
"Dost Elinden Gelen Turnam.mp3";"1987";""
"Dunyadan El Cek Divane Gonul.mp3";"1987";""
"Felek Cakmagini Ustume Cakti.mp3";"1987";""
"Gece Ruyamda Sohbetin.mp3";"1987";""
"Hakikat Sehrinin Dukkaniyim Ben.mp3";"1987";""
"Hasretin Beni Hasta Eyledi.mp3";"1987";""
"Kaçma benden sevdigim - .mp3";"1987";""
"Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim.mp3";"1987";""
"Tabibler SahindanDerman mi Geldi -.mp3";"1987";""
"Yürüyorum Dikenlerin ـstünde - .mp3";"1987";""
"Acilarin Rihtiminda.mp3";"1992";""
"Asya Agliyor.mp3";"1992";""
"Beni Unutma.mp3";"1992";""
"Ellerinle Bana Baharlar Getir.mp3";"1992";""
"Gulusun Kalir Bende.mp3";"1992";""
"Koleydim Her Zaman.mp3";"1992";""
"Kucuk Afrikali Cocuk.mp3";"1992";""
"Oku Tar.mp3";"1992";""
"Selam Ver.MP3";"1992";""
"Surgun.mp3";"1992";""
"Ziller ve Ipler.mp3";"1992";""
"SERDAR ORTAا - 01-DERGMEZ.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 02-HADI GIT.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 03-DELIRIYORUM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 04-SEVISEN DALGALAR.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 05-ZAKKUM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 06-ASKIN KITABI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 07-ضZLEDIM ASKINI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 08-AFFEDEMEM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 09-KARABIBERIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 10-IاMELI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 11-ASK IاIN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 12-TASIMA SU (TASHIMASHU).mp3";"";""
"01 - 01 Beni unut.mp3";"";""
"02 - 02 Cakra.mp3";"";""
"03 - 03 Yar ayri gayri.mp3";"";""
"04 - 04 Sakin arama.mp3";"";""
"05 - 05 Canima minnet.mp3";"";""
"06 - 06 Pismanim.mp3";"";""
"07 - 07 Dayan.mp3";"";""
"08 - 08 Okumadan adam olmuyor.mp3";"";""
"09 - 09 Aam gibi.mp3";"";""
"10 - 10 Ugrunda her seyi.mp3";"";""
"11 - 11 Yapraklar.mp3";"";""
"12 - 12 Yazilir kitaba.mp3";"";""
"13 - 13 Yarali yürek.mp3";"";""
"14 - 14 Ismi lazim degil.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 01-ASRIN HATASI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 02-SENINKI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 03-BUNCA YIL.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 04-CAHIL.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 05-BILSEMKI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 06-YAR DIYE DIYE.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 07-ACILARI BITIREMEDIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 08-SABRET.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 09-SATTIM ASKI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 10-HـRRIYET.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 11-BIاAK.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 12-YIRTARIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 01-GECELERIN ADAMI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 02-KARA VICDANLI YAR.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 03-MUTSUZSUN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 04-NEREYE.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 05-NE OLUR GITME.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 06-SضYLEME.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 07-TERELELLI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 08-KARAGضZـM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 09-TEMMUZ AKSAMI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 10-VATAN BORCU.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 11-REZALET.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 13-KAHROLSUN.mp3";"";""
"Serdar Ortac  - 07 Gitme(club remix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 01 Hayret .mp3";"";""
"Serdar Ortac - 02 Garez.mp3";"";""
"Serdar Ortac - 03 Iki Kalp.mp3";"";""
"Serdar Ortac - 04 Mesafe (Extended Version).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 05 Bebegim Oldun (Bubbeling Remix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 06 Basardin Aglatmayi (Greek Mix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 08 Gel De (80'S Reload Mix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 09 Cikartacaksin (Ambient Mix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 10 Gel De (Gold Dance Remix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 11 Gitme (Alternative Mix).mp3";"";""
"01. Sor.mp3";"2006";""
"02. Dansِz.mp3";"2006";""
"03. Gel.mp3";"2006";""
"04. Mesafe.mp3";"2006";""
"05. Akdeniz.mp3";"2006";""
"06. cikartacaksin.mp3";"2006";""
"07. Gitme.mp3";"2006";""
"08. Tut Ki.mp3";"2006";""
"09. Istersen.mp3";"2006";""
"10. Basardin Aglatmayi.mp3";"2006";""
"11. En Büyük Askim.mp3";"2006";""
"12. Bebegim Oldun.mp3";"2006";""
"13. Melek.mp3";"2006";""
"14. Yürek Haini.mp3";"2006";""
"15. Ayrilik insanlar icin.mp3";"2006";""
"Serdar Ortac - Beni Unut.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 01.  Seytan.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 02.  Heyecan.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 03.  Düsman.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 04.  Bataklik.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 05.  Ayri Gitme.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 06.  Ayrilmam.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 07.  Nefes.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 08.  Bu Da Geçer.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 09.  Hadi اal.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 10.  Darmadagin.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 11.  اik Git.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 12.  Gram.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 13.  Full Ihtisam.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 14.  Sana Degmez.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 15.  Basima Bela.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 16.  Yoklugunda.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 01-KABAHAT.mp3";"";""

+ محمد کریمی ; ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکیه ای درایران

"Tarkan - Ask.Mp3";"";""
"Tarkan - Ay.mp3";"";""
"Tarkan - Gitti Gideli.mp3";"";""
"Tarkan - Her Nerdeysen.Mp3";"";""
"Tarkan - Ona Sor.Mp3";"";""
"Tarkan - Sen Baskasin.Mp3";"";""
"Tarkan - Tas.Mp3";"";""
"Tarkan - Uzak.Mp3";"";""
"Tarkan - Yandim.mp3";"";""
"verme.MP3";"";""
"01 - Vay Anam Vay.mp3";"";""
"02 - Dilli Düdük.mp3";"";""
"03 - Arada Bir.mp3";"";""
"04 - Istanbul Agliyor.mp3";"";""
"05 - Hop Hop.mp3";"";""
"06 - Dedikodu.mp3";"";""
"07 - Bam Teli.mp3";"";""
"08 - Gün Gibi.mp3";"";""
"09 - اat Kapi.mp3";"";""
"10 - Pare Pare.mp3";"";""
"-01- Simarik.mp3";"";""
"-02- Ikimizin Yerine.mp3";"";""
"-03- Olurum Sana.mp3";"";""
"-04- Salina Salina Sinsice.mp3";"";""
"-05- Gecenin ـrkek Kanatlarinda.mp3";"";""
"-06- Kir Zincirlerini.mp3";"";""
"-07-Inci Tanem.mp3";"";""
"-08- Basina Bela Olurum.mp3";"";""
"-09- Unut Beni.mp3";"";""
"-10- Delikanli اaglarim.mp3";"";""
"-11- Beni Anlama.mp3";"";""
"01 - Tarkan - Simarik (Malagutti Edit).mp3";"2007";""
"02 - Tarkan ft.Wyclef Jean - Why Don't We (Dj Onur Aman Mix).mp3";"2007";""
"03 - Tarkan - Start The Fire (Bugati Remix).mp3";"2007";""
"04 - Tarkan - Verme (Dj Altay House Mix).mp3";"2007";""
"05 - Tarkan - Shhh (DkEvrim Mix).mp3";"2007";""
"06 - Tarkan - Hup (Ozinga Mix).mp3";"2007";""
"07 - Tarkan - Gulumse Kaderine(hsyn krdy Remix).mp3";"2007";""
"08 - Tarkan ft. Adassa - Bounce (Don Candiani Reggaeton Mix).mp3";"2007";""
"09 - Tarkan - Dudu (Devrim Mix).mp3";"2007";""
"10 - Tarkan - Ayrilik Zor (Ozinga Alaturka Mix).mp3";"2007";""
"11 - Tarkan - Kuzu Kuzu (Acoustic Version).mp3";"2007";""
"12 - Tarkan - Simarik (Dj LA Smooth R&B Mix).mp3";"2007";""
"13 - Tarkan - Bu Gece (hsyn krdy&Vocal Mix).mp3";"2007";""
"1. Mouse T. (Radio Mix).mp3";"";""
"2. Orginal (Edit).mp3";"";""
"3. Bugati (Remix).mp3";"";""
"4. Mousse T. (Enstrümental).mp3";"";""
"5. Mousse T. Radio Mix (Enstrümental).mp3";"";""
"Tarkan - 01 - Kil Oldum.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 02 - Kimdi.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 03 - Soz Verdim.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 04 - Gelipte Halimi Gordunmu.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 05 - Saril Bana.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 06 - Oldu Canim Ara Beni.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 07 - Asla Vazgece.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 08 - Cok Ararsin Beni.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 09 - Selam Ver.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 10 - Yetti Artik.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 11 - Yine Sensiz.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 12 - Kil Oldum Yeni.Mp3";"1991";""
"Tarkan - 13 - Kimdi Yeni.Mp3";"1991";""
"01 - Yanarim.mp3";"";""
"02 - Imkansiz Olsam.mp3";"";""
"03 - Yeter Ki.mp3";"";""
"04 - Mucize.mp3";"";""
"05 - Masal Bu Ya.mp3";"";""
"06 - Mor Menekse ( Yalanmis Yillar ).mp3";"";""
"07 - Kaç Yüregim.mp3";"";""
"08 - Ayrildik.mp3";"";""
"09 - ضmrümü Uzat.mp3";"";""
"10 - Ah Istanbul.mp3";"";""
"11 - Kilit.mp3";"";""
"12 - Simdiki Aklim Olsa (Sen Bu Gece).mp3";"";""
"TEOMA_10.MP3";"";""
"TEOMA_12.MP3";"";""
"TEOMA_14.MP3";"";""
"TEOMA_16.MP3";"";""
"TEOMA_18.MP3";"";""
"TEOMA_20.MP3";"";""
"TEOMA_22.MP3";"";""
"TEOMA_24.MP3";"";""
"TEOMAN_6.MP3";"";""
"TEOMAN_8.MP3";"";""
"DOKTOR.MP3";"";""
"GEMiLER.MP3";"";""
"GOENUE_03A.MP3";"";""
"HAYA_0F0.MP3";"";""
"ISTA_062.MP3";"";""
"ISTA_0F6.MP3";"";""
"MAVI.MP3";"";""
"SEVD_0DF.MP3";"";""
"SOLU_0CD.MP3";"";""
"ZAMP_054.MP3";"";""
"01_S_0D0.MP3";"";""
"02_O.MP3";"";""
"03_K_0FD.MP3";"";""
"04_B_0A7.MP3";"";""
"05_B_06F.MP3";"";""
"06_Y_06C.MP3";"";""
"08_K_0ED.MP3";"";""
"09_DUNYA.MP3";"";""
"10_OGUL.MP3";"";""
"01_P_0D2.MP3";"";""
"02_O_0A6.MP3";"";""
"03_R_0EF.MP3";"";""
"04_U_057.MP3";"";""
"05_I_0FD.MP3";"";""
"06_G_014.MP3";"";""
"07_O_0DA.MP3";"";""
"08_Y_01C.MP3";"";""
"09_Z_0C0.MP3";"";""
"10_S_069.MP3";"";""
"01 Dursun Dünya.mp3";"";""
"02 Ask Kirintisi.mp3";"";""
"03 Renkli Rüyalar Oteli.mp3";"";""
"04 Iki اocuk.mp3";"";""
"05 Kim-.mp3";"";""
"06 Tesadüfler.mp3";"";""
"07 Unutamadim.mp3";"";""
"08 Kelimeler.mp3";"";""
"09 اoktandir.mp3";"";""
"10 Terlemeden Sevisenler.mp3";"";""
"Teoman - 01 - Paramparca (Sezen Aksu).mp3";"";""
"Teoman - 02 - Gِnülcelen (Yalin).mp3";"";""
"Teoman - 03 - Kim (Candan Ercetin).mp3";"";""
"Teoman - 04 - Rüzgar Gülü (Yasar).mp3";"";""
"Teoman - 05 - Istanbul´da Sonbahar (Nil Karaibrahimgil).mp3";"";""
"Teoman - 06 - Süpriz (Emre Aydin).mp3";"";""
"Teoman - 07 - Senden ضnce Senden Sonra (Izel).mp3";"";""
"Teoman - 09 - Dus (Irem Candar).mp3";"";""
"Teoman - 09 - Güzel Bir Gün (Mirkelam).mp3";"";""
"Teoman - 10 - Iki Cocuk (Yavuz Bingِl).mp3";"";""
"Teoman - 11 - Bugün (Kres).mp3";"";""
"Teoman - 12 - Istasyon Istasyonlari (Harun Tekin).mp3";"";""
"Teoman - 13 - Kisisel Bir Sey (Rashit).mp3";"";""
"Teoman - 14 - Gِkdelenler (Hayko Cepkin).mp3";"";""
"02 - Teoman - Papatya.mp3";"1996";""
"03 - Teoman - Sessiz Eller.mp3";"1996";""
"04 - Teoman - Vur Sen Beni.mp3";"1996";""
"05 - Teoman - Hepsi Bir ya Sonunda.mp3";"1996";""
"06 - Teoman - Sen Benim Olmasan da.mp3";"1996";""
"07 - Teoman - Yollar.mp3";"1996";""
"08 - Teoman - Hergun Aradiysan.mp3";"1996";""
"09 - Teoman - Yarin Olmaz.mp3";"1996";""
"Teoman - 11 - Hic Kimse Bilmez.Mp3";"1996";""
"TeomaN - Mutlu Son.mp3";"";""
"Teoman - Ne Ekmek Ne De Su.mp3";"";""
"Teoman - Sen benim olmasan da.mp3";"";""
"Teoman - Yazgi.mp3";"";""
"RESiMDEKi GOZ YASLAR.MP3";"";""
"TEOMAN____01___MOTOSIKLETLI.MP3";"";""
"TEOMAN____02___SENDEN_OENCE.MP3";"";""
"TEOMAN____03___KUPA_K_Z__VE.MP3";"";""
"TEOMAN____04___NEFES_NEFESE.MP3";"";""
"TEOMAN____05___KOL_DUE_MELE.MP3";"";""
"TEOMAN____06___SAAT_03.MP3";"";""
"TEOMAN____07___RAPSODI_ISTA.MP3";"";""
"TEOMAN____09___K_SKAN_L_K.MP3";"";""
"TEOMAN____10___MEKTUP.MP3";"";""
"Tibet 2008 - 01 - Kokos.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 02 - Aci Bana.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 03 - Yasakliyorum.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 04 - Yat Asagi.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 05 - Yalan Oldu.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 06 - Yasak Ask.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 07 - Sessiz Sakin.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 08 - O Bir Yürek Yakan.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 09 - Bes Parasiz.mp3";"";""
"Tibet 2008 - 10 - Manken.mp3";"";""
"Timucin - 01 - Yikiliyosun.mp3";"";""
"Timucin - 02 - Askin Benden De ضte.mp3";"";""
"Timucin - 03 - Dur.mp3";"";""
"Timucin - 04 - Git Simdi.mp3";"";""
"Timucin - 05 - اikmaz Sokak.mp3";"";""
"Timucin - 06 - Arama Beni.mp3";"";""
"Timucin - 07 - Bu Hale Düsecek Adam Miydim Ben.mp3";"";""
"Timucin - 08 - Kalbim Kirik Kirk Yerinden.mp3";"";""
"Timucin - 09 - Sarkilar.mp3";"";""
"Timucin - 10 - اat Pat.mp3";"";""
"Timucin - 11 - Nas Evladim.mp3";"";""
"01 - Tual - Ulan.MP3";"2005";""
"02 - Tual - Tiryakinim.MP3";"2005";""
"03 - Tual - Deliriyorum.MP3";"2005";""
"04 - Tual - Canimin Ta Icisin Sen (2.Versiyon).MP3";"2005";""
"05 - Tual - Kadinim.MP3";"2005";""
"06 - Tual - Sam Yelleri.MP3";"2005";""
"07 - Tual - Kasim.MP3";"2005";""
"08 - Tual - Hüzün (Ayazda Kِprüler).MP3";"2005";""
"09 - Tual - Avare.MP3";"2005";""
"10 - Tual - Sen ve Ben.MP3";"2005";""
"11 - Tual - Canimin Ta Icisin Sen.MP3";"2005";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 01 - Can Bulmaya Geldim.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 02 - Saygimi Haket.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 03 - Bu Sehri.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 04 - Taviz.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 05 - Ara Verelim.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 06 - Saganak Yagis.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 07 - Bekliyorum.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 08 - Acik Sari.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 09 - Bir Sevgli Ariyorum.mp3";"";""
"Tugba Aydin - Acik Sari - 10 - Taviz (( Akustik )).mp3";"";""
"TUGBA EKINCI - Boynuz [ Club version ].mp3";"2007";""
"TUGBA EKINCI - Boynuz [ Orjinal version ].mp3";"2007";""
"TUGBA EKINCI - Boynuz [ R&B versiyon ].mp3";"2007";""
"TUGBA EKINCI - Ayna ayna.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Ben güzelim ya.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Condom [ Clup mix ].mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Condom.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Dert olsun.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Prensimdin.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Sarisinim.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Vermem.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Yoksa.mp3";"2008";""
"TUGBA EKINCI - Cüce olsun.mp3";"2005";""
"TUGBA EKINCI - Dede.mp3";"2005";""
"TUGBA EKINCI - Kendine çeki düzen ver.mp3";"2005";""
"TUGBA EKINCI - Kontِr.mp3";"2005";""
"TUGBA EKINCI - Kutu kutu.mp3";"2005";""
"TUGBA EKINCI - O simdi asker [ Remix ].mp3";"2005";""
"TUGBA EKINCI - O simdi asker.mp3";"2005";""
"Ugur - Dillere Düstük.mp3";"";""
"Ugur - Hayat Bombos.mp3";"";""
"Ugur - Kacarim.mp3";"";""
"Ugur - Kelebek.mp3";"";""
"Ugur - Müptela.mp3";"";""
"Ugur - Olumum Olur.mp3";"";""
"Ugur - Ruya.mp3";"";""
"Ugur - Seninim.mp3";"";""
"Ugur - Sikir Sikir.mp3";"";""
"Ugur - Yanarim.mp3";"";""
"AGLARIM_AGLARIM.MP3";"";""
"AT_BASINA_BEYAZI.MP3";"";""
"EFULIM.MP3";"";""
"HEY_GIDI_KARADENIZ.MP3";"";""
"KUL_OLAYIM.MP3";"";""
"MACKAYA_MACKAYA.MP3";"";""
"MORA_NENEM.MP3";"";""
"TONYALIYIM_TONYALI.MP3";"";""
"TRABZONDAN_CIKTIM_YOLA.MP3";"";""
"YAR_GIDER_ARABALAN.MP3";"";""
"BU_YENI_PARALARIN.mp3";"";""
"DOKUN_PARMAGIM_DOKUN.mp3";"";""
"GELIR_MISIN_BENIMLE.mp3";"";""
"ISTE_GELDIN_GIDIYORSUN.mp3";"";""
"KARADENIZ_HIRCIN_KIZ.mp3";"";""
"KIZ_GOGSUNE_TAKTUGUN.MP3";"";""
"KOMURLUK_DAGI.mp3";"";""
"KUVAYI_MILLIYE_(SIIR).mp3";"";""
"LILALI_KIZ.mp3";"";""
"MEMLEKETIM.mp3";"";""
"SEN_FATIHIN_TORUNU.mp3";"";""
"VIYA_VIYA_AS_DA_GEL.mp3";"";""
"YAGLA_MARTININI.mp3";"";""
"Volkan Konak - Che.mp3";"";""
"Volkan Konak - Dido.mp3";"";""
"Volkan Konak - Ela Ela Leose.mp3";"";""
"Volkan Konak - Ferigim.mp3";"";""
"Volkan Konak - Gul Ektim.mp3";"";""
"Volkan Konak - Gurbetcilerin Turkusu.mp3";"";""
"Volkan Konak - Hastahane Onunde.mp3";"";""
"Volkan Konak - Herkesin Bir Derdi Var-Cerrahpasa.mp3";"";""
"Volkan Konak - Penceresi Onumde.mp3";"";""
"Volkan Konak - Trablus.mp3";"";""
"Volkan Konak - Vasiyet.mp3";"";""
"Volkan Konak - Zigana Daglari.mp3";"";""
"01 - Gardas.mp3";"";""
"02 - Aysem Destani II.mp3";"";""
"03 - Bu Gaybana Sevdaluk.mp3";"";""
"04 - Dertliyim Kederliyim.mp3";"";""
"05 - Kavga.mp3";"";""
"06 - Nefesim Nefesime.mp3";"";""
"07 - Eledim Eledim.mp3";"";""
"08 - O Vay Beni Aglarum.mp3";"";""
"09 - Oy Trabzon.mp3";"";""
"10 - Kol Basti Havasi Faroz Kesmesi.mp3";"";""
"11 - Karima Mektup.mp3";"";""
"AYSEM.MP3";"";""
"DERELER_AKAR_GIDER.MP3";"";""
"EFEM.MP3";"";""
"GURBETCILERIN_TURKUSU.MP3";"";""
"HEY_SEVDAMIN_MINIK_KUSU.MP3";"";""
"MAHIR.MP3";"";""
"PEDALIZA.MP3";"";""
"POTPORI.MP3";"";""
"ROCK_POTPORI.MP3";"";""
"SIIR.MP3";"";""
"BALIKCININ_TURKUSU.MP3";"";""
"GELEVERA_DERESI.MP3";"";""
"HALIDE.MP3";"";""
"HEM_OKUDUM_HEM_YAZDIM.MP3";"";""
"RAMO.MP3";"";""
"SIKSARAY_TURKUSU.MP3";"";""
"TAS_ALTINDA_KARINCA_YAYLA.MP3";"";""
"VAY_BENI.MP3";"";""
"Volkan Konak - Ben Seni Sevdigimi.MP3";"";""
"Volkan Konak - Siir - Uyanislarin En Guzeli.MP3";"";""
"ZINOS_KIZLARA_TURKU.MP3";"";""
"AFIDE.MP3";"";""
"BEN_TAKAYA_BINERIM.MP3";"";""
"DELI_GONLUM.MP3";"";""
"ELBISEMDE_ONDORT_CEP.MP3";"";""
"ENSTRUMANTAL.MP3";"";""
"GOKTE_UCAN_KUSLARA.MP3";"";""
"KURTULAMAZSIN.MP3";"";""
"SANA_SAKA_GELIYOR.MP3";"";""
"SEN_BU_YAYLALARI.MP3";"";""
"SIIR_MARTI_YUZLU.MP3";"";""
"USAK_CAN_USAK.MP3";"";""
"Volkan Konak - Oturup Aglayayim-Olayim.mp3";"";""
"ZINOS.MP3";"";""
"Yakup feat Ceza-Kadina Yer Ver Dünya.mp3";"";""
"Yakup-Alistim Tarzina.mp3";"";""
"Yakup-Anxiety.wav";"";""
"Yakup-Bilmece(Canli Akustik).mp3";"";""
"Yakup-Bilmece.mp3";"";""
"Yakup-Biter Rüyam.mp3";"";""
"Yakup-Küçücük.mp3";"";""
"Yakup-Oda Da.mp3";"";""
"Yakup-Paran Yok(Canli Akustik).mp3";"";""
"Yakup-Paran Yok.mp3";"";""
"Yakup-Platonik.mp3";"";""
"Yakup-Politika.mp3";"";""
"Yakup-Sebebimsin.mp3";"";""
"Yakup-Sehir Modu.mp3";"";""
"Yakup-Sonunda.mp3";"";""
"Yakup-Tek Dostum Var.mp3";"";""
"Yakup Ekin - Afet.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Anla Beni.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Bir Nefes.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Gece Yarisi.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Giderim Buralardan.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Korkuyorum.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Küpe.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Sen Yan.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Unutamam.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Yalanmis.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - Zor.mp3";"2005";""
"Yakup Ekin - 01 - Giderim Buralardan.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 02 - Ates Ates.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 03 - Rüzgar.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 04 - Yalanci.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 05 - ضlecegim.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 06 - Hayat Oyunu.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 07 - Deli Gِnlüm.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 08 - Iki Gِzüm.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 09 - Askim.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 10 - Erzincan.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 11 - Giderim Buralardan (Enst).mp3";"";""
"Yakup Ekin - 01 - Senden Sonra.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 02 - Vazgeciyorum.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 03 - Aman.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 04 - Unutursun.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 05 - Sarmadi Bu Ask.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 06 - Dِneceksin.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 07 - Simdi Git.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 08 - Dِn Bekliyorum.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 09 - Deger Mi.mp3";"";""
"Yakup Ekin - 10 - Ay Yalniz.mp3";"";""
"1.Yakup Ekin - Ay Yalniz.mp3";"";""
"2.Yakup Ekin - Senin Yolunda.mp3";"";""
"3.Yakup Ekin - Simdi Git.mp3";"";""
"4.Yakup Ekin - Unutursun.mp3";"";""
"5.Yakup Ekin - Vazgeçiyorum.mp3";"";""
"01 - Ask Ne Demek.mp3";"2005";""
"02 - Ben Bilmem.mp3";"2005";""
"03 - Bir Bakmissin.mp3";"2005";""
"04 - Eyvahlar Olsun.mp3";"2005";""
"05 - Istanbul Benden Buyuk.mp3";"2005";""
"06 - Keske.mp3";"2005";""
"07 - Seviyorum.mp3";"2005";""
"08 - Uzulme.mp3";"2005";""
"09 - Yagmur.mp3";"2005";""
"10 - Kucugum.mp3";"2005";""
"Askta Telafi Olmaz.mp3";"2004";""
"Degmez.mp3";"2004";""
"Günaydin.mp3";"2004";""
"Meleklerin Sِzü Var.mp3";"2004";""
"Sahte.mp3";"2004";""
"Seni Buralarda Bir Ozleyen Var.mp3";"2004";""
"Son Askim.mp3";"2004";""
"Sonsuz Ol.mp3";"2004";""
"Tek Gecelik Ask Masali.mp3";"2004";""
"Zalim.mp3";"2004";""
"Yalin - Alismak Zorundayim.mp3";"";""
"Yalin - Ama Olsun.mp3";"";""
"Yalin - Ara Sira.mp3";"";""
"Yalin - Cumhuriyet.mp3";"";""
"Yalin - Gelme.mp3";"";""
"Yalin - Güle Güle.mp3";"";""
"Yalin - Hersey Sensin.mp3";"";""
"Yalin - Kalamadim.mp3";"";""
"Yalin - Koy Ver.mp3";"";""
"Yalin - Sen Dِnmeden Uyumam Bu Gece.mp3";"";""
"Yasar - Bir tanem Remix.mp3";"";""
"Yasar - Bir tanem.mp3";"";""
"Yasar - Cezayir Meneksesi.mp3";"";""
"Yasar - Esirinim.mp3";"";""
"Yasar - Gel Benimle.mp3";"";""
"Yasar - Hasret Ayazlari.mp3";"";""
"Yasar - Iste ِyle birsey.mp3";"";""
"Yasar - Kor bicagim.mp3";"";""
"Yasar - Kumralim remix.mp3";"";""
"Yasar - On Bir Ay.mp3";"";""
"YASAR - 01 - DIVANE.mp3";"";""
"YASAR - 02 - KUMRALIM.mp3";"";""
"YASAR - 03 - YAZ BITTI.mp3";"";""
"YASAR - 04 - O'NUN VEDASI.mp3";"";""
"YASAR - 05 - CEZAYIR MENEKSESI.mp3";"";""
"YASAR - 06 - BIR TANEM.mp3";"";""
"YASAR - 07 - GEL BENIMLE.mp3";"";""
"YASAR - 08 - GـNAHSIZ.mp3";"";""
"YASAR - 09 - KضR BIاAK.mp3";"";""
"YASAR - 10 - KOY BENI GضZLERINE.mp3";"";""
"YASAR - 11 - DIVANE.mp3";"";""
"Yasar - Bela Sevdan.mp3";"";""
"Yasar - Esirinim.mp3";"";""
"Yasar - Hasret Ayazlari.mp3";"";""
"Yasar - Hosçakal Gِzbebegim.mp3";"";""
"Yasar - Kuslar.mp3";"";""
"Yasar - Nazli Kiz.mp3";"";""
"Yasar - Onbir ay.mp3";"";""
"Yasar - Sarkilar Güzelse Hala.mp3";"";""
"Yasar - Sebepsiz Firtina.mp3";"";""
"Yasar - Seni Ezbere Aldim.mp3";"";""
"01. hatirla.mp3";"";""
"02. yalanci bahar.mp3";"";""
"03. beni koyup gitme.mp3";"";""
"04. gِzyasinla yaz.mp3";"";""
"05. iltifat et.mp3";"";""
"06. bu yaz yine bize ayrilik var.mp3";"";""
"07. bak birtanem.mp3";"";""
"08. kiymet bilmez misin.mp3";"";""
"09. bir dost bulamadim.mp3";"";""
"10. sarkilarin var.mp3";"";""
"11. hatirla (T.D. versiyon).mp3";"";""
"12. gelmeyi la.mp3";"";""
"Yasar - Acitmiyor Sevdan.mp3";"";""
"Yasar - Ah Sen.mp3";"";""
"Yasar - Beni Unutma.mp3";"";""
"Yasar - Bes Dakika Bekle Git.mp3";"";""
"Yasar - Gِzler Ayni Sen.mp3";"";""
"Yasar - Masal.mp3";"";""
"Yasar - Mazim Degil.mp3";"";""
"Yasar - Sevda Yükleri.mp3";"";""
"Yasar - Yapragin Kaderi.mp3";"";""
"Yashar - Aldanirim.mp3";"";""
"01-BOS SOKAK REMIX.mp3";"";""
"02-BENIM BـTـN RـYALARIM SENINLE REMIX.mp3";"";""
"03-SENDEN BENDEN BIZDEN REMIX.mp3";"";""
"04-VAKIT YOK GEMI KALKIYOR REMIX.mp3";"";""
"AkdenizLi.mp3";"";""
"AListim.mp3";"";""
"Basimda Sevdan.mp3";"";""
"Beni ArayabiLirmisin.mp3";"";""
"Cumartesi.mp3";"";""
"Deniz Yoksunu.mp3";"";""
"ELde Var Bir.mp3";"";""
"Goz Yakmayan.mp3";"";""
"Hayirdir InsaLah.mp3";"";""
"KAyikçi.mp3";"";""
"Sarki HaLinde KaL.mp3";"";""
"SeLvi.mp3";"";""
"Sevda SinemaLarda.mp3";"";""
"YiLgin.mp3";"";""
"Yasar - Benim Bütün Rüyalarim Seninle (Remix).MP3";"";""
"Yasar - Benim Bütün Rüyalarim Seninle.MP3";"";""
"Yasar - Bir Günah Gibi.MP3";"";""
"Yasar - Bos Sokak (Remix).MP3";"";""
"Yasar - Bos Sokak.MP3";"";""
"Yasar - Hatiralar Hayal Oldu.MP3";"";""
"Yasar - Her Yerde Kar Var.MP3";"";""
"Yasar - Kadinim.MP3";"";""
"Yasar - Senden Benden Bizden.MP3";"";""
"Yasar - Sessiz Gemi.MP3";"";""
"Yasar - Vakit Yok Gemi Kalkiyor.MP3";"";""
"Yasar (Aldanirim).mp3";"";""
"Yasar (Bu Gece).mp3";"";""
"Yasar (Motor).mp3";"";""
"01-Yesil Basli Gِvel ضrdek.mp3";"";""
"02-Keklik.mp3";"";""
"03-Bِyle Geçer ضmür.mp3";"";""
"04-Türlü Türlü.mp3";"";""
"05-Yillar Sonra.mp3";"";""
"06-Esti Seher Yeli.mp3";"";""
"07-Sensiz Yapamam.mp3";"";""
"08-Yemin.mp3";"";""
"09-Daglar Basi Olaydim.mp3";"";""
"10-Semsiye.mp3";"";""
"11-Geri Dِn.mp3";"";""
"12-Keskem.mp3";"";""
"13-Sari Gelin.mp3";"";""
"14-Serçesme.mp3";"";""
"Track No01.mp3";"";""
"Track No02.mp3";"";""
"Track No03.mp3";"";""
"Track No04.mp3";"";""
"Track No05.mp3";"";""
"Track No06.mp3";"";""
"Track No07.mp3";"";""
"Track No08.mp3";"";""
"Track No09.mp3";"";""
"Track No10.mp3";"";""
"Track No11.mp3";"";""
"Track No12.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 01-DAYAN YـREGIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 02-YAR.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 03-ASK PEREST.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 04-EL ADAMI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 05-ASK YOK OLMAKTIR.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 06-ILAN-I ASK.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 07-GضNـL اALAMAZSIN.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 08-DURMA GIT.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 09-ALDAT.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 10-YARABBIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 11-TESADـF DEGIL.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 12-DILI BALLIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 13-DELIKANLIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 01-DELIKANLIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 02-SEVDANIN TADI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 03-SANA DEGER.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 04-اIZILMEMIS RESIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 05-اAL OYNA.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 06-HOSاAKAL.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 07-SEVEMEDIM AYRILIGI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 08-YALNIZ اIاEK.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 09-ZـLـF.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 10-SELAM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 01-VAZ GEاTIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 02-VURACAK.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 03-DILLERE DESTAN.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 04-GITTIN (NERDESIN).mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 05-HAVALIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 06-ARZULAR ARSIZ.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 07-ANLAMAK IاIN.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 08-BAHTIMIN KARASI (VEREM).mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 09-BUZ KIRAGI (KـاـCـGـM).mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 10-MـHـR GضZLـM.mp3";"";""
"01-askin cezam mi- yildiz tilbe.mp3";"";""
"02-Yar Yar.mp3";"";""
"03-Parayla Degil Sirayla.mp3";"";""
"04-Yalanci Gِnül.mp3";"";""
"05-ask denen ِlüm.mp3";"";""
"06-Kara Kuru Birseyim.mp3";"";""
"07-Gülüm.mp3";"";""
"08-Allan Pullan.mp3";"";""
"09-Bendim Yanlis Olan.mp3";"";""
"10-Askin Benden de ضte.mp3";"";""
"01 - Seni Hala Bekliyorum.mp3";"";""
"02 - Git Gِr Gününü.mp3";"";""
"03 - Ayip Degil Mi Canim.mp3";"";""
"04 - Dünden Bugüne.mp3";"";""
"05 - Ben Masumum.mp3";"";""
"06 - Güzel.mp3";"";""
"07 - Erkegimsin (Kiskançlik Sendromu).mp3";"";""
"08 - Nazli Yarim.mp3";"";""
"09 - Ask Bir Kahkaha.mp3";"";""
"10 - Ben Senin Var Ya.mp3";"";""
"11 - Ask Baglanmaz Ki.mp3";"";""
"12 - اِpteyim.mp3";"";""
"13 - Seni Anlattim Aska.mp3";"";""
"14 - Kara Günes.mp3";"";""
"15 - Sarkilarin Sarkisi.mp3";"";""
"16 - Ben Olaydim.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 01-ummadigin anda.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 02-haberi olsun.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 03-ask laftan anlamazki.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 04-ask kazanacak.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 05-zaten asigim.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 06-vaktim yok unutmaya.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 07-çok zor.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 08-insallah.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 09-sevmeyecegim.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 10-ne diyem.mp3";"";""
"01 - Kural Bِyle.mp3";"";""
"02 - Sor.mp3";"";""
"03 - Papatya Bahari.mp3";"";""
"04 - Seni O Sanmistim.mp3";"";""
"05 - Ha.mp3";"";""
"06 - Ayriligin Yükü Agir.mp3";"";""
"07 - Yana Yana Gelecegim (Dance Version).mp3";"";""
"08 - Degilsin.mp3";"";""
"09 - Kendimi Vermiyorum (Dance Version).mp3";"";""
"10 - Askin Tek Sahibi Kendisiymis.mp3";"";""
"11 - Tamam Canim Aç Kapiyi.mp3";"";""
"12 - Ne Yapsam Seviyorum.mp3";"";""
"13 - Kararsiz Esmer.mp3";"";""
"14 - Bir Benim Ol.mp3";"";""
"15 - Ey.mp3";"";""
"16 - Yar Yanina Gelecegim (Slow Version).mp3";"";""
"17 - Kendimi Vermiyorum (Pop-Rock Version).mp3";"";""
"18 - Papatya Bahari (Remix).mp3";"";""
"01-vursalar ِlemem.mp3";"";""
"02-sorma.mp3";"";""
"03-yolumun içinde.mp3";"";""
"04-salla gitsin dertlerini.mp3";"";""
"05-kim anlar.mp3";"";""
"06-içimdeki nehir.mp3";"";""
"07-geçti dost kervani.mp3";"";""
"08-gel ha bِyle.mp3";"";""
"09-sevdasina düsmüsem.mp3";"";""
"10-yaktin yandirdin.mp3";"";""
"11-çalin davullarin.mp3";"";""
"12-burasi mustur.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 01 PARAاI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 02 EMI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 03 YـRـ ANCA GIDERSIN.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 04 اABUK OLALIM ASKIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 05 SANA YOK YOK.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 06 YALAN MI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 07 KOLAY DEGIL KI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 08 اAT KAPI.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 09 ANLAT BAKALIM.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 10 AMA EVLISIN.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 11 ASKIN IاINDE ASK VAR.mp3";"";""
"YILDIZ TILBE - 12 BENDE KALMADI.mp3";"";""
"01. Gecenin Matemini.mp3";"";""
"01. Nereden Sevdim O Zalim Kadini.mp3";"";""
"02. Bir Rüzgardir Gelir Geçer Sanmistim.mp3";"";""
"02. Bu Aksam Bütün Meyhanelerini Dolastim Istanbul'un.mp3";"";""
"03. ضmrümüzün Son Demi.mp3";"";""
"03. Seni Ben Ellerin Olsun  Diyemi Sevdim.mp3";"";""
"04. Aksam Oldu Hüzünlendim Ben Yine.mp3";"";""
"04. Karam (Kِprüler Yaptirdim).mp3";"";""
"05. Hani O Birakip Giderken Seni.mp3";"";""
"05. Yillar Ne اabuk Geçti.mp3";"";""
"06. Nihansin Dideden.mp3";"";""
"06. Sen Hep Beni Mazimdeki Halimle Tanirsin.mp3";"";""
"07. Belki Bir Sabah Geleceksin.mp3";"";""
"07. Kader Kime Sikayet Edeyim Seni.mp3";"";""
"08. Kader Bِyleymis Ne Sِylesem.mp3";"";""
"08. Kirmizi Gülün Ali Var.mp3";"";""
"09. Sen Kimseyi Sevemezsin.mp3";"";""
"09. Sevmekten Kim Usanir.mp3";"";""
"10. Karagِzlüm Efkarlanma.mp3";"";""
"10. Sarkilar Seni Sِyler.mp3";"";""
"11. Inleyen Nagmeler.mp3";"";""
"01- 8 15 (Full Mix).mp3";"";""
"02- 8 15 (Turk Version).mp3";"";""
"03- 8 15 (Club Mix).mp3";"";""
"04- 8 15 (Radio Mix).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - 8 15 Vapuru (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Abone (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Bandira Bandira (Dub) (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Bandira Bandira (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Cesaretim Yok (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Findik (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Gel De Icme (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Karambol (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Kendine Gel (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Kiyamet Gunu (Yeni).mp3";"";""
"Yonca Evcimik - Tukendik (Yeni).mp3";"";""
"01- 7-24.mp3";"";""
"02- Ask Büyük yalan.mp3";"";""
"03- Adin Dün.mp3";"";""
"04- Sallayalim Dünyayi.mp3";"";""
"05- Askim.mp3";"";""
"06- 7-24 (Remix).mp3";"";""
"01- Tatli Kaçik.mp3";"";""
"02- Vurula Vurula.mp3";"";""
"03- Utanir ضmrüm.mp3";"";""
"04- Usta.mp3";"";""
"05- Hemen Simdi.mp3";"";""
"06- Iyi Mi.mp3";"";""
"07- Günaha Davet.mp3";"";""
"08- Vurula Vurula (Remix).mp3";"";""
"09- Halt Ettim.mp3";"";""
"10- Yalan Zaman.mp3";"";""
"11- Kedi Misali.mp3";"";""
"12- Seker Sey.mp3";"";""
"Askim.mp3";"";""
"Belki De.mp3";"";""
"Bir Sans Daha.mp3";"";""
"Bosver.mp3";"";""
"Hayat Aska Emanet.mp3";"";""
"Herkes Baksin Dalgasina.mp3";"";""
"Hosçakal.mp3";"";""
"Intizar.mp3";"";""
"Sen ـzülme.mp3";"";""
"Sexy (Version).mp3";"";""
"Sexy.mp3";"";""
"Yaktin Beni.mp3";"";""
"Yavrum.mp3";"";""
"bitirdin mi dub.mp3";"";""
"bitirdin mi.mp3";"";""
"boza.mp3";"";""
"dokunuver dub.mp3";"";""
"dokunuver.mp3";"";""
"feel for you.mp3";"";""
"feel your love dub.mp3";"";""
"haydi durma danset.mp3";"";""
"hot foo you dub.mp3";"";""
"I hot for you.mp3";"";""
"okey okey.mp3";"";""
"sallan yuvarlan.mp3";"";""
"01 - Kendine Gel.mp3";"";""
"02 - L.O.T.D (Triskadan Nagmeler).mp3";"";""
"03 - Henüz Cok Gencim.mp3";"";""
"04 - Cok Alemsin.mp3";"";""
"05 - Haberin Olsun.mp3";"";""
"09 - In & Out.mp3";"";""
"10 - Durum Kِtü.mp3";"";""
"11 - Haberin Olsun (Second Version).mp3";"";""
"01- Abone.mp3";"";""
"02- Bandira Bandira.mp3";"";""
"03- Karambol.mp3";"";""
"04- 8-15.mp3";"";""
"05- Gelde Içme.mp3";"";""
"06- Cesaretim Yok.mp3";"";""
"07- Kiyamet Günü.mp3";"";""
"08- Tükendik.mp3";"";""
"09- Kendine Gel.mp3";"";""
"10- Findik.mp3";"";""
"11- Bandira Bandira (Dub).mp3";"";""
"01- Yasasin Kِtülük.mp3";"";""
"02- Yasasin Kِtülük (Remix).mp3";"";""
"01- Bandira Bandira.mp3";"";""
"02- Kiyamet Günü.mp3";"";""
"03- Tükendik.mp3";"";""
"04- Gel De Içme.mp3";"";""
"05- Arsiz Gِnlüm.mp3";"";""
"06- Boomerang.mp3";"";""
"07- Gel Gel.mp3";"";""
"08- Seytana Uydum.mp3";"";""
"09- Anne.mp3";"";""
"10- 8-15.mp3";"";""
"11- Tut Elimi.mp3";"";""
"12- Findik.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 01 - Hickirmalisin.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 02 - Aldim Basimi Gidiyorum.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 03 - Gel Gِr Beni Cabuk Olur.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 04 - Saklanma.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 05 - Aglaya Aglaya.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 06 - Sende Yaram Var.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 07 - Her Ask Aciyla Biter.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 08 - Yolumu Bulurum.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 09 - Sِyleyemedim.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 10 - Gel Beni BuL.mp3";"";""
"YONCA LODI 2007 - 11 - HickirmalisiN RemiX.mp3";"";""
"Yonca_Lodi_-_Anlatma.mp3";"0";""
"Yuksek Sadakat - 01 - Ihtimaller Denizi.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 02 - Pervane.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 03 - Kafile.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 04 - Doneceksin Diye Soz Ver.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 05 - Denizalti.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 06 - Belki Ustumuzden Bir Kus Gecer.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 07 - Aklimizin Iplerini Salalim.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 08 - Huzun.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 09 - Yine De.Mp3";"2006";""
"Yuksek Sadakat - 10 - Ikarus.Mp3";"2006";""
"01. Ask Durdukça.mp3";"2008";""
"02. Ben Seni Arayamam.mp3";"2008";""
"03. Hiç Bir Sey Yerini Tutmaz.mp3";"2008";""
"04. Haydi Gel Içelim.mp3";"2008";""
"05. Babamin Evinde.mp3";"2008";""
"06. Savascinin Yolu.mp3";"2008";""
"07. Kara Gِründü.mp3";"2008";""
"08. Yavas.mp3";"2008";""
"09. Katil & Maktül.mp3";"2008";""
"10. Içimde Yagmur.mp3";"2008";""
"Yurtseven Kardesler - Bosver Salla.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Dilini mi Yuttun.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Elimde Degil.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Elveda.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Kacma Yar.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Kanka.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Lokum Gibi.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Olmaz Deme.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - ضlmek Vardir Dِnmek Yoktur.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Pismanim.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Sak Sak Ellere.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Umrumda Degil.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Vay Gِzünü Sevdigimin Dünyasi.mp3";"";""
"Yurtseven Kardesler - Yandi Ha Yandi.mp3";"";""
"ZAFER PEKER - Anlamazsin.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Askimiz var gibi.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Ben sana ِzelim.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Biri var.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Diyemedim.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Geceler sensiz.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Hor gِrme garibi.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Kalbim hep seninle.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Kendi düsen aglamaz.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Yalan miydi.mp3";"1999";""
"ZAFER PEKER - Arasana yar.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Bosuna yalvartma.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Dayanmiyor yüregim.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Gül kokulu yarimdin.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Güllerim solmadan.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Hasret.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Kavgam seninle degil.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Nedense anlatamadim.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Sevsende sevmesende.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Sonunu soramadim.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Sِyleme.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Veresiye olmaz.mp3";"1996";""
"ZAFER PEKER - Al pabuçlarini.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Belli olmaz.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Dِnemem.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Kafayi taktim sana.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Kolay mi ayrilmak.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Korkutamaz beni.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Mest olalim.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Sensiz sabah olmuyor.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Ya seninle ya sensiz.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Yalnizim 1.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Yalnizim 2.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Yar aman.mp3";"1994";""
"ZAFER PEKER - Ah kahrolasi.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Buzdan saatler.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Diyemedim.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Fabrika kizi.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Hadi bana eyvallah.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Marmara.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Potpori.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Sensiz olmaz.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Sevdim agladim.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Sor beni.mp3";"1993";""
"ZAFER PEKER - Aski sikayet.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Askin bedeli.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Ay süzülür.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Belki anlarsin.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Gidemezdin.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Giderim.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Hayat bu.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Hep alaturka.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Karar verdim.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Yalan ask.mp3";"2001";""
"ZAFER PEKER - Aman doktor.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Bir sen anlamadin.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Dudagimdan gülleri çaldin.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Evlenirim ben onunla [ Remix ].mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Evlenirim ben onunla.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Geç bunlari [ Külah ].mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Hangimiz günahsiz.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Hani.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Hata degil bu.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Her baharda.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Ihanet.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Kalbim yanar.mp3";"2005";""
"ZAFER PEKER - Seni gِrdüm.mp3";"2005";""
"Zara - Anadolu.mp3";"";""
"Zara - Armut Agaci.mp3";"";""
"Zara - Bir Tipiye Yakalandim.mp3";"";""
"Zara - Degmen Benim Gamli Yasli Gِnlüme.mp3";"";""
"Zara - Dostum Dostum.mp3";"";""
"Zara - Eklemedir Koca Konak.mp3";"";""
"Zara - Gel He Bِyle.mp3";"";""
"Zara - Kesik Cayir.mp3";"";""
"Zara - Kizilkaya.mp3";"";""
"Zara - ضtme Bülbül.mp3";"";""
"Zara - Sad Olup Gülmedim.mp3";"";""
"Zara - Sebebini Bileyim.mp3";"";""
"Zara - Türküler Susmaz.mp3";"";""
"Zara - Yeni Hamamin ـstüyem.mp3";"";""
"Zara - 01- Tez Gel Yarim.mp3";"";""
"Zara - 02 - Derde Düstüm.mp3";"";""
"Zara - 03 - Be Vefasiz.mp3";"";""
"Zara - 04 - Yalelli.mp3";"";""
"Zara - 05 - Ask Bir Izdirap.mp3";"";""
"Zara - 06 - Artik Sana Elveda.mp3";"";""
"Zara - 07 - Yare Sِyleme (U.H).mp3";"";""
"Zara - 08 - Sunam.mp3";"";""
"Zara - 09 -Son Fasil.mp3";"";""
"Zara - 10 - Atim Arap.mp3";"";""
"Zara - 11 - Havada Durna Sesi.mp3";"";""
"Zara - 12 - Gova Gova.mp3";"";""
"Zara - 13 - Seyran.mp3";"";""
"Zara - 14 - Bir Incecik.mp3";"";""
"Zara - 15 - ضmrün Payizinda.mp3";"";""
"Zara - 16 - Isteyirem Gِrem Seni.mp3";"";""
"Zara - Ah Hamamci.mp3";"";""
"Zara - Basimda Altin Tacim.mp3";"";""
"Zara - Bu Gece.mp3";"";""
"Zara - Bulut Gelir.mp3";"";""
"Zara - Ceyran (Azeri).mp3";"";""
"Zara - Gele Gele Geldik.mp3";"";""
"Zara - Hasretinden Yandi Gِnlüm.mp3";"";""
"Zara - Havalanma Telli Turnam.mp3";"";""
"Zara - Kütahya'nin Pinarlari.mp3";"";""
"Zara - Ova Garibi (Uzun Hava).mp3";"";""
"Zara - Oy اalamadim Gitti.mp3";"";""
"Zara - Siir Dügümlü Ahimda.mp3";"";""
"Zara - Sِylenir Gezersin (Semah).mp3";"";""
"Zara - Tin Tin.mp3";"";""
"Zara - Yunus.mp3";"";""
"Zara - Zeytin Yagli (Gelin Nazlanmasi).mp3";"";""
"Zara - Ah Bir Mekanim - Salik Meratib Kateder.mp3";"";""
"Zara - Ah Nice Bir Uyursun.mp3";"";""
"Zara - Askin Ile Asiklar - Güzel Asik Cevrimizi.mp3";"";""
"Zara - Can Ellerinden Gelmisem.mp3";"";""
"Zara - Daglar Ile Taslar Ile - ضmrün Bitirmis Virane Miyem.mp3";"";""
"Zara - Dolap Niçin Inilersin.mp3";"";""
"Zara - Erler Demine Destur Alalim.mp3";"";""
"Zara - Gel Yüzünü Rüyamizda.mp3";"";""
"Zara - Kaside & Bülbül - Dinle Sِzüm Sana Direm.mp3";"";""
"Zara - Segah Tezkir & Ussak Sema Zikri.mp3";"";""
"Zara - Tekbir - Salat-i ـmmiyee.mp3";"";""
"Zara - Uyan Ey Gِzlerim Gafletten Uyan.mp3";"";""
"Zara - Beyaz Giyme Toz Olur.mp3";"";""
"Zara - Bugün Ayin Isigi.mp3";"";""
"Zara - Bulut Bulut ـstüne.mp3";"";""
"Zara - Degme Felek.mp3";"";""
"Zara - Divane Ask.mp3";"";""
"Zara - Elif Dedim.mp3";"";""
"Zara - Ey Sevdigim.mp3";"";""
"Zara - Gurbet Elde Bir Hal Geldi Basima.mp3";"";""
"Zara - Gurbet Türküsü (Ah Su Eller).mp3";"";""
"Zara - Hakikat Bir Gizli Sirdir.mp3";"";""
"Zara - Hastane ضnünde Incir Agaci.mp3";"";""
"Zara - Hayal Kurdum.mp3";"";""
"Zara - Haykirdi اikti Meseden.mp3";"";""
"Zara - Kale'nin Dibinde Bir Tas Olaydi.mp3";"";""
"Zara - Kِprüden Geçti Gelin.mp3";"";""
"Zara - Misafir Uzun Ince Bir Yoldayim.mp3";"";""
"Zara - Sari Yazma (Uzun Hava).mp3";"";""
"Zara - Sen Olasin Urgup.mp3";"";""
"Zara - Sille.mp3";"";""
"Zara - Bakisi اagirir Beni Uzaktan.mp3";"";""
"Zara - Bakmiyor Cesmi-i Siyah.mp3";"";""
"Zara - Bir Bahar Aksami.mp3";"";""
"Zara - Bir Rüzgardir Gelir Geçer Sanmistim.mp3";"";""
"Zara - Bos Kalan اerceve.mp3";"";""
"Zara - Buruk Aci.mp3";"";""
"Zara - Damarimda Kanimsin.mp3";"";""
"Zara - Dilsad Olacak Diye.mp3";"";""
"Zara - Dِnsende Artik Sevemem.mp3";"";""
"Zara - Ettigin اevri Bile Kendime Nimet Bilirim.mp3";"";""
"Zara - Gِnlümün Içindedir.mp3";"";""
"Zara - Güller Arasinda Seni Bensiz Gِren Olmus.mp3";"";""
"Zara - Inanki Kimse Bana.mp3";"";""
"Zara - Kalbi Kirik Serseri.mp3";"";""
"Zara - Kederli Günlerimde.mp3";"";""
"Zara - Nisan Yagmuru.mp3";"";""
"Zara - ضmrum Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktir.mp3";"";""
"Zara - ضmrümce Hep Adim Adim.mp3";"";""
"Zara - Sarmasik Gülleri.mp3";"";""
"Zara - Sebep Sensin Gِnülde Ihtilale.mp3";"";""
"Zara - Sen Bensiz Ben Sensiz.mp3";"";""
"Zara - Senede Birgün.mp3";"";""
"Zara - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Zara - Sِyleyemem Derdimi Kimseye.mp3";"";""
"Zara - Su Gِgsüm Yirtilip Baksa.mp3";"";""
"Zara - Unutmadim Seni Ben.mp3";"";""
"Zara - Unutturamaz Seni Hiçbirsey.mp3";"";""
"Zara - Atli Karinca.mp3";"";""
"Zara - Baharda Kuslar Gibi.mp3";"";""
"Zara - Beni Unutma.mp3";"";""
"Zara - Deniz ve Mehtap.mp3";"";""
"Zara - Hasret.mp3";"";""
"Zara - Haydi Ugurla.mp3";"";""
"Zara - Sen Istedin.mp3";"";""
"Zara - Sevdim Seni.mp3";"";""
"Zara - Tek Basina.mp3";"";""
"Zara - Tükenecegiz.mp3";"";""
"Zara - Without You.mp3";"";""
"Zara - Yalnizlar Rihtimi.mp3";"";""
"Zara - Ah Istanbul.mp3";"";""
"Zara - Aman Dayler.mp3";"";""
"Zara - Avsar Bozlagi.mp3";"";""
"Zara - Ben Bir Yakup Idim.mp3";"";""
"Zara - Derdimi Dِkersem.mp3";"";""
"Zara - Kaladan Kalaya Sahin Uçurdum.mp3";"";""
"Zara - Kircali Ali.mp3";"";""
"Zara - Kirklar Semahi.mp3";"";""
"Zara - Kirmizi Bugday.mp3";"";""
"Zara - Kizim Diyor.mp3";"";""
"Zara - Mapushane Içinde.mp3";"";""
"Zara - Nem Alacak Felek Benim.mp3";"";""
"Zara - Payton Geldi.mp3";"";""
"Zara - Potpori.mp3";"";""
"Zara - Potpori2.mp3";"";""
"Zara - Yandi Bagrim.mp3";"";""
"Zara - Zamani Geldi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aglama Degmez Hayat.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ah Dunya Oh Dunya.mp3";"";""
"Zeki Muren - Boyle Bir Kara Sevda.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dertli.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gok Yuzunde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gozlerin Gozlerinden.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gulunce.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hayatim Askinla Yanip.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kapandi Perdeler.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kiskanirim Seni Ben.mp3";"";""
"Zeki Muren - Oluyorum Kederinden.mp3";"";""
"Zeki Muren - Omrumce Adim Adim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ozlem Rihtimi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Saclarin Tarumar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yesil Gozlerinden Muhabbet Kaptim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aglamis Gulmusum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ayrildik Iste.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Mektup Bir Resim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Sen Bir Ben.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gozlerin Yeter.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gozyasi Bekleme.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hep Sen Varsin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kanimda Kivilcim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Keder Dolu Her Gunum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sastim Allahim Mevlam Bircok.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seni Senden Istiyorum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seni Sordum Yildizlara.mp3";"";""
"Zeki Muren - Annem.mp3";"";""
"Zeki Muren - Beklenen Sarki.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Evet Yeter.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Sevgi Istiyorum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kalbime Borclusun.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kul Defteri.mp3";"";""
"Zeki Muren - Susma.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yanimda Sen Olmayinca.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yorgunum.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Aksam Olunca Yarelerim Sizlar.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Al Mendilim.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Anladimki Daha Dolmamis Cilem.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Ben Zeki Müren.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Beni Kalbinde Ara.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Bir Sabah Istiyorum.mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Gayri Dayanamam .mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Gِzlerin Doguyor Gecelerime .mp3";"";""
"Z.M - Ben Zeki Müren - Günlerdir Icime Cِktu Ayrilik.mp3";"";""
"01-Zeki müren - Kutupta Yaz Gibi.mp3";"";""
"02-Zeki müren - Dünya Meyhane.mp3";"";""
"03-Zeki müren - Ask Rüsveti.mp3";"";""
"04-Zeki müren - Birtanem.mp3";"";""
"05-Zeki müren - Helal Olsun.mp3";"";""
"06-Zeki müren - Davaciyim.mp3";"";""
"07-Zeki müren - Yagdir Mevlam Su.mp3";"";""
"08-Zeki müren - Birakin Yasayalim.mp3";"";""
"09-Zeki müren - Acilara Gücendim.mp3";"";""
"10-Zeki müren - Fayda Yok Dostum.mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Ah Bu Sarkilarin Gِzü Kِr Olsun .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Ayaz Geceler .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Biz Ayrilamayiz .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Büyüleyen Gِzlerinle .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Git Gidebilirsen .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Gücüme Gidiyor Bِyle Yasamak .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Rüyalarda Bulusuruz .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Rüyalarim Olmasa .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Seni Ben Unutmak Istememistim .mp3";"";""
"Z.M- Biz Ayrilamayiz - Unutur Sanma Sakin .mp3";"";""
"Zeki Müren - Ayrilik.mp3";"";""
"Zeki Müren - Belalim.mp3";"";""
"Zeki Müren - Bir Garip Asigim Ben.mp3";"";""
"Zeki Müren - Dediler Zamanla Hep.mp3";"";""
"Zeki Müren - Dilek Cesmesi.mp3";"";""
"Zeki Müren - Elveda.mp3";"";""
"Zeki Müren - Gok Yuzunde Duman Duman Bulutsun.mp3";"";""
"Zeki Müren - Oyle Ozledim Ki.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sana Bir Buse Vermedim Diye.mp3";"";""
"Zeki Müren - Sevme Beni.mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Aksam Olmadan Gel .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Beni Sevmeni Istiyorum .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Bِyle Ayrilik Olmaz .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Gِzüm Kesmiyor .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Hava Nasil Oralarda .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Içimdeki ضzlemi .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Karlar Düser .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Nereye Gidiyorum .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Sen Sevgini Bana Sakla .mp3";"";""
"Z.M - Doruktaki Nagmeler - Sende Basini Alip Gitme .mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--01 -Tekrar Bana Dِnsen.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--02 -Gel Gezelim.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--03 -Ne Cikar Bahtimizda.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--04 -Mahzendeki Sarap Gibi.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--05 -Askin Sirri Bilinmez.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--06 -Gelince Gِz Gِze.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--07 -Soz Verirsin Severek.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--08 -Eller Ne Derse Desin.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--09 -Dolarken Gonlume Bir Tatli .mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 11--11--10 -Askimla Oynama Kumar Degild.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--01 -Bir Demet Yasemen.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--02 -Elveda Gecti Artik.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--03 -ضmrüm Senin Olsun.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--04 -Kalbimde Tek Hatiran Rengi.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--05 -Bir Gِnül Hikayesi.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--06 -Tekrar Bana Dِnsen.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--07 -Deva Bulamayacak Mi.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--08 -Simdi Uzaklardasin.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--09 -Sensiz Saadet Neymis.mp3";"";""
"Z.M - Dünden Bu Güne 08--10 -Manolyam.mp3";"";""
"Zeki Muren - Acik Birak Pencereni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Agora Meyhanesi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Avuclarimda Hala Sicakligin Var.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ben Kuskunum Felege.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gordugum Ruya.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gurbette Omrum Gececek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kimi Dertten.mp3";"";""
"Zeki Muren - Menekselendi Sular.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ne Kadar Cok Severdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Saclarindaki Aklar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seninle Dustum Dile.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sus Kalbim Sus.mp3";"";""
"Zeki Muren - Tambur Taksimi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Unut Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Anlatilmaz Bin Dert Ile.mp3";"";""
"Zeki Muren - Askin Icimde Ruya.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Atesim Yanarim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Gun Karsilasirsak.mp3";"";""
"Zeki Muren - Catilmis Kaslarina.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ela Gozlerine Kurban Oldugum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gitmek Mi Zor Kalmak Mi Zor.mp3";"";""
"Zeki Muren - Menekse Gozlerde Hic Vefa Yokmus.mp3";"";""
"Zeki Muren - Muhur Gozlum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Omrum Seni Sevmekle Nihayet Bulacak.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sarmasik Gulleri.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yabanci Olduk Simdi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ask Yalanmis.mp3";"";""
"Zeki Muren - Asktan Ustun.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ayrilmak Ne Kadar Zor.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Han Kosesinde Kalmisim Hasta.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Ruzgardir Gelir Gecer.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Yaz Sabahi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bu Ne Hazan Yine Kalbim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Derdimi Bilen Cok.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dert Ortagimsin Benim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gule Sor Bulbule Sor.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gun Dogmadan Neler Dogar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Halime.mp3";"";""
"Zeki Muren - Inanmam Artik Sana.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yarali Gonlum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bahcevan.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ben Aglarken O Ellerlr.mp3";"";""
"Zeki Muren - Cemile.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gizli Ask Bu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gokyuzunde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Golgesinde Mevsimler Boyu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gormedim Omrumun Asude.mp3";"";""
"Zeki Muren - Insanligi Aradim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kapat Su Pencereni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Leyla Ile Mecnun.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sesinde Sarkisi Askin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seytana Uyduk Bir Kere.mp3";"";""
"Zeki Muren - Unutulmaz.mp3";"";""
"Zeki Muren - Zalimin Zulmu Varsa.mp3";"";""
"Zeki Muren - Artik Seni Sevemem.mp3";"";""
"Zeki Muren - avet.mp3";"";""
"Zeki Muren - Azize.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bana Bir Ask Masalindan.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Gun Karsilasirsak.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Kere Bakanlar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dile Benden Ne Dilersen.mp3";"";""
"Zeki Muren - Eski Dost Dusman Olmaz.mp3";"";""
"Zeki Muren - Fakir Bir Sairim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kolay Olmayacak.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sen Ask Nedir Bilmezsin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sevgilim Bir Insan Dogarken Aglar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Unutmadim Seni Ben.mp3";"";""
"Zeki Muren - Askimla Oynama Kumar Degildir.mp3";"";""
"Zeki Muren - Askin Sirri Bilinmez.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dolarken Gonlume Bir Tatli Huzun.mp3";"";""
"Zeki Muren - Eller Ne Derse Desin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gel Gezelim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gelince Goz Goze.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mahzendeki Sarap Gibi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ne Cikar Bahtimizda Ayrilik Varsa.mp3";"";""
"Zeki Muren - Soz Verirsin Severek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Tekrar Bana Donsen.mp3";"";""
"Zeki Muren - Unuttun Beni Zalim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aski Bekle Diyor Kalbim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bekleyis.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bu Yara Baska Yara.mp3";"";""
"Zeki Muren - Canin Isterse.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ela Gozlerini Sevdigim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gozlerini Gozlerimden.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hangi Ruzgar Atti Seni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hep Gozyasi Hep Elem.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kalbimin Sahibi Sensin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kanlica.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ne Zaman Bir Ayak Sesi Isitsem.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sabir Tasi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sevilde Sevme.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sirilsiklam Seviyorum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 01 - Sev Beni Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 02 - Eskimeyen Dost.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 03 - Seni Nasil Sevdim.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 05 - Aksam Olur Gizli Gizli.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 06 - Gitme Sana Muhtacim.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 07 - Askimiz Eski Bir Roman.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 08 - Mihrabim Diyerek.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost - 09 - Bu Sensiz Ilk Gecem.mp3";"2000";""
"Zeki Muren - Aksam Olunca Yarelerim Sizlar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Al Mendilim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Anladimki Daha Dolmamis Cilem.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ben Zeki Muren.mp3";"";""
"Zeki Muren - Beni Kalbinde Ara.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gozlerin Doguyor Gecelerime.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gunlerdir Icime Coktu Ayrilik.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hic Bir Seyde Gozum Yok.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ne Olur Anla Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Neler Ettin Sen Neler.mp3";"";""
"Zeki Muren - O Cesme.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sana Olan Ozlemim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aldattin Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Belki Bir Sabah Geleceksin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Ruzgar Esti.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hanceri Askinla .mp3";"";""
"Zeki Muren - Hani Gelecektin Bana.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hasta Kalbimle Yanan Derdin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Korfezdeki Dalgin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mehtaba Burunmus.mp3";"";""
"Zeki Muren - Menekse Gozlerinde Hic Vefa Yokmus.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ne Bildin Kiymetin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Nideyim Sahni Cemen.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seninle Bir Sonbahar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Solsanda Sararsan.mp3";"";""
"Zeki Muren - Unutmadim Seni Ben.mp3";"";""
"Zeki Muren - Veda.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yalniz Benim Ol.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aldattin Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Belki Bir Sabah Geleceksin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Ruzgar Esti Felek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hanceri Askinla.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hani Gelecektin Bana.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hasta Kalbimle Yanan Dedin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Korfezdeki Dalgin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mehtaba Burunmus.mp3";"";""
"Zeki Muren - Menekse Gozlerinde Hic Vefa Yokmus.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ne Bildin Kiymetin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Nideyim Sahni Cemen.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sarap Mahzende Yillanir.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seni Ben Ellerin Olsun Diyemi Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seninle Bir Sonbahar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Solsanda Sararsan.mp3";"";""
"Zeki Muren - Unutmadim Seni Ben.mp3";"";""
"Zeki Muren - Veda.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yalniz Benim Ol.mp3";"";""
"01 - Kahir Mektubu.mp3";"";""
"02 - Aldigim Her Nefesim Birisi Sensin.mp3";"";""
"03 - Icimdeki Buyuk Ask.mp3";"";""
"04 - Sorma Arkadasim.mp3";"";""
"05 - Koseyi Donup de Gelmedim Sana.mp3";"";""
"06 - Yollarda Kaldi Gozum.mp3";"";""
"07 - Dunya Yansa Yorganim Yok Icinde.mp3";"";""
"01 - RAST KAR-I NEV.mp3";"";""
"02 - SEDARABAN PESREV.mp3";"";""
"03 - SEDARABAN SENGI SEMAI SARKI.mp3";"";""
"04 - SEDARABAN DEVR-I HINDI SARKI.mp3";"";""
"05 - SEDARABAN SEMAI SARKI.mp3";"";""
"06 - HICAZ PESREV.mp3";"";""
"07 - HICAZ MـSEMMEN SARKI.mp3";"";""
"08 - HICAZ AKSAK SARKI.mp3";"";""
"09 - HICAZ-HـMAYUN YـRـK SEMAI.mp3";"";""
"14 - NIHAVEND CURCUNA SARKI.mp3";"";""
"15 - NIHAVEND AKSAK SARKI.mp3";"";""
"16 - NIHAVEND SEMAI SARKI.mp3";"";""
"17 - NIHAVEND SOFYAN SARKI.mp3";"";""
"18 - NIHAVEND SEMAI SARKI.mp3";"";""
"Aska gِnül vermem (Unut sevme beni).mp3";"";""
"Aska paydos.mp3";"";""
"Ayrilik atesten bir ok - (Son beste filmi 1956).mp3";"";""
"Ayrilik yaman kelime.mp3";"";""
"Ayrilmak ne kadar zor.mp3";"";""
"Bir yaz sabahi.mp3";"";""
"Bu dünyanin dِrt bucagi (Gazel).mp3";"";""
"Bu yagmur.mp3";"";""
"اaldigim kapilar hemen.mp3";"";""
"اapkin.mp3";"";""
"اatilmis kaslarinla.mp3";"";""
"اaya iner aglarim - (Adana Türküsü).mp3";"";""
"اeribasi.mp3";"";""
"Derdimden anlayan yok.mp3";"";""
"Dile benden ne dilersen.mp3";"";""
"Dokunma kalbime zira.mp3";"";""
"Doymadim sana.mp3";"";""
"Dula dِnmüssün.mp3";"";""
"Dün gece mehtaba dalip.mp3";"";""
"Ecel kapimi çaldi.mp3";"";""
"Elbet gِnüllerde sabah olacak.mp3";"";""
"Geceler sahidim.mp3";"";""
"Geçti muhabbet demi.mp3";"";""
"Gizli derdim kalbimdedir.mp3";"";""
"Gِnlüm yarali.mp3";"";""
"Günah bende mi.mp3";"";""
"Gurbet aksamlari+.mp3";"";""
"Hanci.mp3";"";""
"Hasret içimde bir kor.mp3";"";""
"Hoslandim senden.mp3";"";""
"Irafa fincan koydum - (Türkü)+.mp3";"";""
"Kasik havasi.mp3";"";""
"Kederden mi neden bilmem.mp3";"";""
"Kilitledin gِnlümü.mp3";"";""
"Kimsesiz bir yolcuyum.mp3";"";""
"Kinali keklik.mp3";"";""
"Kِhne meyhane.mp3";"";""
"Kِylü kizi - (Türkü).mp3";"";""
"Mehtapli gecelerde (78 devir plak).mp3";"";""
"Mendilim allaniyor - (Türkü).mp3";"";""
"Meyhanelerde aksam olunca.mp3";"";""
"Nasil geçti habersiz.mp3";"";""
"Niçin a sevdigim niçin - (1968 Katibim Filmi).mp3";"";""
"Niçin baktin bana ِyle.mp3";"";""
"O kara gِzlere Leylam.mp3";"";""
"ضpücük.mp3";"";""
"Pencerenin perdesini.mp3";"";""
"Pisman olurda bir gün.mp3";"";""
"Rumba.mp3";"";""
"Senelerce aski anmis.mp3";"";""
"Seni andikça.mp3";"";""
"Seni andim bu gece (Kulaklarin çinlasin).mp3";"";""
"Seni çilgin gibi sevdim.mp3";"";""
"Seni sevdim pek çok sevdim.mp3";"";""
"Son ümidim de bitti.mp3";"";""
"Sِyle derdini kaç yil çekecek+.mp3";"";""
"Sus sus sus.mp3";"";""
"ـmidini kirpiklerine bagladi gِnlüm+.mp3";"";""
"Unut beni.mp3";"";""
"Unutturamaz seni hiç bir sey.mp3";"";""
"Unutturamaz seni hiçbir sey (Siirli).mp3";"";""
"ـsküdara gider iken (1968 Katibim Filmi).mp3";"";""
"Viraneye dِnmüs.mp3";"";""
"Yalan dünya garip dünya.mp3";"";""
"Zennube.mp3";"";""
"04-  Pinarin basinda su verdin - (Hicaz).mp3";"";""
"05-  Al gِnlünü ondan bana ver - (M.Kürdi).mp3";"";""
"06-  Bu çesme ne güzelmis - (M.Kürdi).mp3";"";""
"07-  Saydeyledi bu gِnlümü - (Hicaz).mp3";"";""
"109-  Bir bir geçiyor sevgililer - (Hicaz).mp3";"";""
"113-  Nasil geçti habersiz -(Hicaz).mp3";"";""
"114-  Ela gِzlüm yiktin benim evimi - (Zavil).mp3";"";""
"16-  Yükselen nagmenle bak - (A.Kürdi).mp3";"";""
"17-  Hayat bazen tatlidir - (M.Kürdi).mp3";"";""
"18-  Bahar gelmis neyleyim - (Nihavend).mp3";"";""
"24-  Seni sevda çiçegim -(Hicaz).mp3";"";""
"41-  Bir hadise var can ile - (H.Buselik).mp3";"";""
"42-  Küçüksu'da gِrdüm seni - (S.Buselik).mp3";"";""
"51-  Nazli bir çiçek gibi - (M.Kürdi).mp3";"";""
"58-  Issiz gecede ben yine - (Nihavend).mp3";"";""
"59-  Unutturamaz seni - (Nihavend).mp3";"";""
"60-  Yaprak dِkümü mevsimi geldi - (Nihavend).mp3";"";""
"70-  Bir kendi gibi zalimi sevmis - (K.Hicazkar).mp3";"";""
"71-  Hançeri ebrusu saplandi dile - (K.Hicazkar).mp3";"";""
"72-  Gurub etti günes - (K.Hicazkar).mp3";"";""
"73-  Nereden sevdim o zalim kadini - (K.Hicazkar).mp3";"";""
"74-  Sen gِzlerine nes'e veren - (K.Hicazkar).mp3";"";""
"75-  Sevmediklerinle gِnül avutma - (Rast).mp3";"";""
"92-  Yüce dag basinda yatmis uyumus- (Hüseyni).mp3";"";""
"93-  Nerdesin nerde acep - (Hicazkar).mp3";"";""
"94-  Mani oluyor hallimi takrire - (Hicazkar).mp3";"";""
"Zeki Muren - Annem.mp3";"";""
"Zeki Muren - Askin Kanunu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Gulu Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dilek Cesmesi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Duydumki Unutmussun (Instrumental).mp3";"";""
"Zeki Muren - Elbet Bir Gun Bulusacagiz.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gokyuzunde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mevlana.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mihrabim Diyerek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Olmeyen Sarki.mp3";"";""
"Zeki Muren - Rakimda Buz Parcasi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sorma.mp3";"";""
"Zeki Muren - Veda.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aksam Olur Gizli Gizli.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aldigim Her Nefesin Birisi Sensin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Askimiz Eski Bir Roman.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dunya Yansa Yorganim Yok Icinde.mp3";"";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Icimdeki Buyuk Aski.mp3";"";""
"Zeki Muren - Koseyi Donupte Gelmedim Sana.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mihrabim Diyerek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Seni Nasil Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sev Beni Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Simdi Uzaklardasin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sorma Arkadasim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yollarda Kaldi Gozum.mp3";"";""
"Bag-i Husnun O Guzel Gulleri Soldu.mp3";"";""
"Bu ne Sevgi Ah Bu Ne Istirap.mp3";"";""
"Cana Rakibi Handan Edersin.mp3";"";""
"Derdimden Anlayan Yok.mp3";"";""
"Dost Bildiklerim.mp3";"";""
"Gittin Bu Gidis Bence Olumden Beterdi.mp3";"";""
"Haleli Gozlerin Hayale Dondu.mp3";"";""
"Hicran Yine Hicran mi Bu Askin Sonu.mp3";"";""
"Indim Havuz Basina.mp3";"";""
"Olursem Yaziktir Sana Kanmadan.mp3";"";""
"Segah Pesrevi.mp3";"";""
"Ussak Pesrevi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bag-i Husnun O Guzel Gulleri Soldu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Istirap.mp3";"";""
"Zeki Muren - Cana Rakibi Handan Edersin.mp3";"";""
"Zeki Muren - Derdimden Anlayan Yok.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dost Bildiklerim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gittin Bu Gidis Bence Olumden Beterdi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Haleli Gozlerin Hayale Dondu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hicran Yine Hicran Mi Bu Askin Sonu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Indim Havuz Basina.mp3";"";""
"Zeki Muren - Olursem Yaziktir Sana Kanmadan.mp3";"";""
"Zeki Muren - Segah Pesrevi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ussak Pesrevi.mp3";"";""
"Zeki Müren - Bir Gülü Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Müren - Bulamazsin.mp3";"";""
"Zeki Müren - اin اini.mp3";"";""
"Zeki Müren - Kalbime Borçlusun.mp3";"";""
"Zeki Müren - Susma.mp3";"";""
"Zeki Müren - Yanimda Sen Olmayinca.mp3";"";""
"Zeki Müren - Yorgunum.mp3";"";""
"Zeki Muren -  Aldigim Her Nefesin Birisi Senin.mp3";"";""
"Zeki Muren -  Gizli Ask Bu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Agla Gitar, Cal Gitar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Annem.mp3";"";""
"Zeki Muren - Arim Balim Petegim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ask Kitabi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ben Zeki Müren.mp3";"";""
"zeki muren - Bir gulu sevdim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Sevgi Istiyorum.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gidecegim gurbet ele.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gokyuzunde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gonul Penceresinden (Bir Yanginin Kulunu).MP3";"";""
"Zeki Muren - Kutupta yaz gibi.mp3";"";""
"zeki muren - Mevsimlerden Ilkbaharken.mp3";"";""
"Zeki Muren - Odam Kirec Tutmuyor.mp3";"";""
"Zeki Muren - Simdi Uzaklardasin(1).mp3";"";""
"Zeki Muren - Yagdir Mevlam Su.mp3";"";""
"zeki muren - Agora Meyhanesi.mp3";"";""
"Zeki Müren - Ah Bu Sarkilarin Gِzü Kِr Olsun.mp3";"";""
"Zeki Müren - Aksam Olur Gizli Gizli.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ayaz Geceler.mp3";"";""
"Zeki Müren - Beklenen Sarki.mp3";"";""
"zeki muren - Ben seni unutmak icin sevmedim.mp3";"";""
"Zeki Müren - Bu ne sevgi Ah bu ne istirap.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dediler Zamanla Hep.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dost Bildiklerim - turkcemuzik-com.mp3";"";""
"Zeki Müren - Elbet Bir Gün Bulusacagiz.MP3";"";""
"Zeki Muren - Eskimeyen Dost.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gokyuzunde Duman Duman.mp3";"";""
"zeki muren - keklik gibi.mp3";"";""
"zeki muren - Keman taksimi & Gozlerin hayran bakarmis.mp3";"";""
"Zeki Muren - Mihrabim diyerek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sen de Basini Alip Gitme Ne Olur.mp3";"";""
"Zeki Muren--Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Zeki Muren-Inleyen nagmeler.mp3";"";""
"zeki muren - Acilara Gucendim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Aglama Degmez Hayat.mp3";"";""
"Zeki Muren - Al Mendilim.mp3";"";""
"zeki muren - Anladim Maziye Gommussun Beni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bana Bir Ask Masalindan.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ben Seni Unutmak Icin Sevmedim.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Demet Yasemen.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Garip Asigim Ben.mp3";"";""
"zeki muren - bir yanginin kulunu.mp3";"";""
"zeki muren - Bitmeyen cile.mp3";"";""
"zeki muren - Biz Ayrilamayiz.mp3";"";""
"zeki muren - Cana Rakibi Handan Edersin.mp3";"";""
"zeki muren - Elveda Meyhaneci.mp3";"";""
"Zeki Muren - Golgesinde Mevsimler Boyu.mp3";"";""
"Zeki Muren - Gِzlerin Doguyor Gecelerime.mp3";"";""
"Zeki Muren - Intizar  KAPTAN.mp3";"";""
"Zeki Muren - Menekse gozlerinde hic vefa yokmus.mp3";"";""
"Zeki Muren- Sevilde Sevme.mp3";"";""
"Zeki Muren-Gayri Dayanamam BenBu Hasrete.mp3";"";""
"Zeki Muren-Solsanda Sararsanda.MP3";"";""
"Cana Rakibi Handan Edersin - Zeki Müren.mp3";"";""
"Zeki Muren - Agora Meyhanesi.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Gun Karsilasirsak (cover).mp3";"";""
"Zeki Müren - Dediler Zamanla Hep.mp3";"";""
"zeki muren - gozlerin doguyor gecelerime.mp3";"";""
"Zeki Muren - Hem okudum hem de yazdim.mp3";"";""
"Zeki müren - Hiç Bir Seyde Gِzüm Yok.mp3";"";""
"Zeki Muren - Kiskanirim Seni Ben.mp3";"";""
"zeki muren - mihrabim diyerek.mp3";"";""
"zeki muren - Omrum Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktir.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sen De Basini Alip Gitme Ne Olur.mp3";"";""
"Zeki Müren - Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim.mp3";"";""
"zeki muren - sevemez kimse seni.mp3";"";""
"Zeki Muren - Sorma.mp3";"";""
"Zeki Muren - Yarab.mp3";"";""
"MUAZZEZ ABACI - Cal Kanunum Cal.mp3";"";""
"Zeki Muren & Muazzez Abaci - Biz Ayrilamayiz.mp3";"";""
"Zeki Muren & Muazzez Abaci - Dediler Zamanla Hep- Turkish.mp3";"";""
"Zeki Muren & Muazzez Abaci -- Hicbir seyde gozum yok- Turkis.mp3";"";""
"aksam_olunca.mp3";"";""
"al_mendilim.mp3";"";""
"anladimki_daha_dolmamis_cilem.mp3";"";""
"ben_zeki_muren.mp3";"";""
"beni_kalbinde_ara.mp3";"";""
"bir_sabah_istiyorum.mp3";"";""
"gayri_dayanamam.mp3";"";""
"gozlerin_doguyor_gecelerime.mp3";"";""
"gunlerdir_icime_coktu_ayrilik.mp3";"";""
"hic_bir_seyde_gozum_yok.mp3";"";""
"ne_olur_anla_beni.mp3";"";""
"neler_ettin_sen_neler.mp3";"";""
"o_cesme.mp3";"";""
"sana_olan_ozlemim.mp3";"";""
"seviyorum_iste_var_mi_diyecegin.mp3";"";""
"Zeki Müren_Aglama Degmez Hayat.mp3";"";""
"Zeki Müren_Ah Dünya Oh Dünya.mp3";"";""
"Zeki Müren_Aksam Olur Gizli Gizli.mp3";"";""
"Zeki Müren_Aldigim Her Nefesin Birisi Sensin.mp3";"";""
"Zeki Müren_Askimiz Eski Bir Roman.mp3";"";""
"Zeki Müren_Askimla Oynama Kumar Degildir.mp3";"";""
"Zeki Müren_Askin Sirri Bilinmez.mp3";"";""
"Zeki Müren_Baharin Gülleri Acti.mp3";"";""
"Zeki Müren_Beklenen Sarki.mp3";"";""
"Zeki Müren_Bir Muhabbet Kusu.mp3";"";""
"Zeki Müren_Bir Yaz Yagmuru Gibi.mp3";"";""
"Zeki Müren_Bِyle Bir Kara Sevda.mp3";"";""
"Zeki Müren_Bu ne sevgi Ah Bu Ne istirap.mp3";"";""
"Zeki Müren_Bu Sensiz Ilk Gecem.mp3";"";""
"Zeki Müren_Cana Rakibi Handan Edersin.mp3";"";""
"Zeki Müren_Derdimden Anlayan Yok.mp3";"";""
"Zeki Müren_Dertli.mp3";"";""
"Zeki Müren_Dolarken Gِnlüme Bir Tatli Hüzün.mp3";"";""
"Zeki Müren_Eller Ne Derse Desin.mp3";"";""
"Zeki Müren_Eskimeyen Dost.mp3";"";""
"Zeki Müren_Gel Gezelim.mp3";"";""
"Zeki Müren_Gelince Gِz Gِze.mp3";"";""
"Zeki Müren_Gelirsin Diye Birgün.mp3";"";""
"Zeki Müren_Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Zeki Müren_Gِk Yüzünde Yalniz Gezen Yildizlar.mp3";"";""
"Zeki Müren_Hem Okudum Hemde Yazdim.mp3";"";""
"Zeki Müren_Hicran Yine Hicran.mp3";"";""
"Zeki Müren_Icimdeki Buyuk Aski.mp3";"";""
"Zeki Müren_indim Havuz Basina.mp3";"";""
"Zeki Müren_Kimseler Gelmez Senin Feryad-i Ates Barina.mp3";"";""
"Zeki Müren_Kiskanirim Seni Ben.mp3";"";""
"Zeki Müren_Koseyi donupte Gelmedim Sana.mp3";"";""
"Zeki Müren_Mahzendeki Sarap Gibi.mp3";"";""
"Zeki Müren_Mihrabim Diyerek.mp3";"";""
"Zeki Müren_Ne Cikar Bahtimizda Ayrilik Varsa.mp3";"";""
"Zeki Müren_Ne Yaptim Kendimi Nasil Aldatt_.mp3";"";""
"Zeki Müren_ضlürsem Yaziktir Sana Kanmadan.mp3";"";""
"Zeki Müren_ضmrümce Adim Adim.mp3";"";""
"Zeki Müren_ضzlem Rihtimi.mp3";"";""
"Zeki Müren_Saclarin Tarümar.mp3";"";""
"Zeki Müren_Seni Nasil Sevdim.mp3";"";""
"Zeki Müren_Sev Beni Beni.mp3";"";""
"Zeki Müren_Simdi Uzaklardasin.mp3";"";""
"Zeki Müren_Sorma Arkadasim.mp3";"";""
"Zeki Müren_Sِz Verirsin Severek.mp3";"";""
"Zeki Müren_Tekrar Bana Dِnsen.mp3";"";""
"Zeki Müren_Telgrafin Tellerine.mp3";"";""
"Zeki Müren_Tuti-i Mucize Güyem Ne Desem Laf Degil.mp3";"";""
"Zeki Müren_Ud Taksimi.mp3";"";""
"Zeki Müren_Ussak Pesrevi_Kimseler Gelmez Senin Feryad-i Ates.mp3";"";""
"Zeki Müren_Yigidin Alnina Yazilan Gelir.mp3";"";""
"Zeki Müren_Yoksun Bu Gece.mp3";"";""
"Zeki Müren_Yollarda Kaldi Gozüm.mp3";"";""
"Bir tatli tebessüm.mp3";"";""
"Bir tatli yalan olsa bile sevmeyi vadet.mp3";"";""
"Bir yaz sabahi.mp3";"";""
"Geçti artik güzel günler(Elveda).mp3";"";""
"Gurbet aksamlari.mp3";"";""
"Inanmam artik sana.MP3";"";""
"Leyla ile Mecnun.mp3";"";""
"Nazli bir çiçek gibi.mp3";"";""
"ضmrüm senin olsun.mp3";"";""
"ضpücük.mp3";"";""
"Rüzgarlara kapilmis (Gurbet Filmi 1959).mp3";"";""
"Seni sevmek sana yanmak.mp3";"";""
"Sensiz saadet neymis.mp3";"";""
"Simdi uzaklardasin (E).mp3";"";""
"Simdi uzaklardasin (Y).mp3";"";""
"Sofِr.mp3";"";""
"Sِz veripte gelmezsin.mp3";"";""
"Zehretme hayati-(Beklenen sarki Filmi 1954).mp3";"";""
"Zeki Muren - Agora Meyhanes.mp3";"";""
"Zeki Muren - Beklenen Sarki.mp3";"";""
"Zeki Muren - Ben Zeki Muren.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bir Ruzgar Esti Felek.mp3";"";""
"Zeki Muren - Biz Ayrilamayiz.mp3";"";""
"Zeki Muren - Boyle Bir Kara Sevda.mp3";"";""
"Zeki Muren - Bu Ne Ah Bu Ne Izdirap.mp3";"";""
"Zeki Muren - Buyuleyen Gozlerinle.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dediler Zamanla Hep.mp3";"";""
"Zeki Muren - Dertliyim Leyla.mp3";"";""
"Aslizen Yentur - 01 Gücüme Gidiyor.mp3";"";""
"Aslizen Yentur - 02 Yalnizim.mp3";"";""
"Aslizen Yentur - 04 Kal Demiyorsun.mp3";"";""
"Aslizen Yentur - 05 Serefe.mp3";"";""
"Aslizen Yentur - 06 Savas.mp3";"";""
"Aslizen Yentur- 03 اingeneyim.mp3";"";""
"Gozlerimde_Son_Gece dizi muzigi.mp3";"";""
"Kenan Isik & zerrin Ozer Sarki.mp3";"";""
"Kenan Isik & zerrin Ozer Veda.mp3";"";""
"Tülay & zerrin Ozer - ikimiz bir fidanin.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Unutamadim baris manco icin.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 01 - Sat GItsIn.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 02 - Gضnlـmـn Sultanisin.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 03 - HanI YemInIm.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 04 - AGlamiyorum.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 05 - Unutamadim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 06 - BIr DـSmeye Gضr.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 07 - Dayanamiyorum.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 08 - Bu SehIrde.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 09 - PenceresI ضnـnde.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 10 - Gel BariSalim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 01 - Yoksun Sen.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 02 - AGlamiyacaksin.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 03 - Kurulsam Gضnـl Tahtina.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 04 - Ben BضyleyIm.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 05 - Sev BenI.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 06 - ASk IstIyor Gضnlـm.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 07 - Senede BIr Gـn.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 08 - BenImsIn.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 09 - SenInle BaSim Dertte.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 10 - Ben Buyum.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - 11 - Havada Bulut Yok.mp3";"";""
"Zerrin ضzer -  Bir Gـlـ Sevdim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer -  Birak Ellerimi.mp3";"";""
"Zerrin ضzer -  Gضnـl.mp3";"";""
"Zerrin ضzer -  Gurur Duyarim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer -  Kiyamam.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Artik Sevmeyecegim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Dـnya Tatlisi.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Hekimden Sorma.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Kar Tanesi.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Karbeyaz.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - O Yaz.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Olamazdim Senle.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Son Mektup.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Yalan.mp3";"";""
"Ben Boyleyim.mp3";"";""
"Benimsin.mp3";"";""
"Birak Ellerimi.mp3";"";""
"Dayanamiyorum.mp3";"";""
"Gel Barisalim.mp3";"";""
"Gonlumun Sultanisin.mp3";"";""
"Havada Bulut Yok.mp3";"";""
"kiskan beni.mp3";"";""
"Penceresi Onunde.mp3";"";""
"Seni Dusununce.MP3";"";""
"Sevmeli.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - 1 Dunya Tatlisi (Album Version).mp3";"";""
"Zerrin Ozer - 2 Dunya Tatlisi (Oryantal Mix).mp3";"";""
"Zerrin Ozer - 3 Dunya Tatlisi (Co Oryantal Remix).mp3";"";""
"Zerrin Ozer - 4 Dunya Tatlisi (Club Remix).mp3";"";""
"Zerrin Ozer - 5 Dunya Tatlisi (House Version).mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Aglamiyorum.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Ask istiyor Gonlum.mp3";"";""
"zerrin ozer - bana ne.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Bu yaz.MP3";"";""
"Zerrin Ozer - Dunya Tatlisi.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Hani Yeminim.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Sat Gitsin.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sev beni.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Unutamadim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Yoksun sen.mp3";"";""
"agliyorum.mp3";"";""
"aski kim icat etti.mp3";"";""
"aski sen ِgrettin.mp3";"";""
"ayrilik için sevmedim.mp3";"";""
"bana kendini methetme.mp3";"";""
"bilemiyorum.mp3";"";""
"dert pinari.mp3";"";""
"evcilik oyunu.mp3";"";""
"sana dِnmeryecegim.mp3";"";""
"sevgilim güvenme güzelligine.mp3";"";""
"tِvbe isyanima.mp3";"";""
"niye donmez giden sevgililer.mp3";"";""
"zerrin ozer - agaclar kalem olsa.mp3";"";""
"zerrin ozer - arama beni.mp3";"";""
"zerrin ozer - aramizda ayriliklar olmuyacak.mp3";"";""
"zerrin ozer - asktan yana sansim yok.mp3";"";""
"-zerrin ozer - bir dalin goncasiyiz.mp3";"";""
"zerrin ozer - bir yastikta baslarimiz.mp3";"";""
"zerrin ozer - gelecekmisin.mp3";"";""
"zerrin ozer - gonul.mp3";"";""
"zerrin ozer - hekimden sorma.mp3";"";""
"zerrin ozer - sensin yasatan.mp3";"";""
"zerrin ozer - tum dunya agliyor.mp3";"";""
"zerrin ozer - yalvaririm.mp3";"";""
"zerrin ozer yaman olurum.mp3";"";""
"Artik Yeter.mp3";"";""
"Arzular Var Ya.mp3";"";""
"Benden Bu Kadar.mp3";"";""
"Kar Tanesi.mp3";"";""
"Onun Sesi.mp3";"";""
"Sahne Ayni Roller Baska.mp3";"";""
"Sayma.mp3";"";""
"Sِyleyemem.mp3";"";""
"Unut Beni.mp3";"";""
"Var Mi Sende O Yürek.mp3";"";""
"Yalan Olur.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Aglamayacaksin.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Ben Buyum Iste.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Bir Dusmeye Gor.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Bir Gulu Sevdim.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Bu Sehirde.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Intuv Ene.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Kurulsam Gonul Tahtina.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Merhaba Ye Habeyib.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Sen Yoksan Yanimda.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 1. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 2. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 3. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 4. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 5. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 6. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 7. parca.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Konser 8. parca.mp3";"";""
"Ates Dـstـgـ Yeri Yakar.mp3";"";""
"Ben Buyum.mp3";"";""
"Bir Kuru Yaprak.mp3";"";""
"Bir Sevgili Bulamadim.mp3";"";""
"Hasretin Sanki ضlـm.mp3";"";""
"Mutluluklar Dilerim.mp3";"";""
"ضldـgـmde Mezarima Gelirmisin.mp3";"";""
"ضldـrde Kurtulayim.mp3";"";""
"Sevmek Gـnahsa Eger.mp3";"";""
"Son Mektup.mp3";"";""
"bir gun mutlaka.MP3";"";""
"bunaliyorum.MP3";"";""
"gemiler.MP3";"";""
"hep bana.MP3";"";""
"kül kedisi.MP3";"";""
"olay olay.MP3";"";""
"sana hasretim.MP3";"";""
"uzak diye bir yer yok.MP3";"";""
"yakisir.mp3";"";""
"yeni ask.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 01 Bu ilk Degil Ki.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 02 Hakkini Helal et.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 03 Kader.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 04 Ben Seni Sevmeyi Sevdim.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 05 Dur.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 06 Anilarinla Gel.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 07 Yeminler Ettim.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 08 ضlürüm Ben Sana.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 09 Hadi Zipla.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - 10 Yalvarma.MP3";"";""
"Zerrin ضzer - Ama Bazen.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Anamin Ak Sütü.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Askin Izdirabi.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Bir Yolun Ardindan.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Cok Mutluyum.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Damga.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Dervis.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Giderim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Gِzlerimde Son Gece.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Halim ضyle.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Hara.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Hata.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Ihanetin Rengi.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Katmer Katmer.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Leylim Ley.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - ضmür Geciyor.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Serguzest.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sorma.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Tesekkür.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Yara.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Yaziklar Olsun.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Yok.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Yolun Acik Olsun.mp3";"";""
"01-Pasa Gonlum.mp3";"";""
"02-Gul Bebegim.mp3";"";""
"03-Alacakara.mp3";"";""
"04-Sevdam Kara Cizgide.mp3";"";""
"05-Deli Yaz.mp3";"";""
"06-Inatci Gonlum.mp3";"";""
"07-Yazik.mp3";"";""
"08-Beni Kaybettin.mp3";"";""
"09-Semah.mp3";"";""
"10-Nazim Tuttu.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Bitti.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Gِnül (Original).mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Hekimden Sorma.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Nerede O Cennet.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Samanyolu.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Seni Seviyorum.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Son Bir Defa.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Tum Dunya Agliyor.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Umut.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Yaman Olurum.mp3";"";""
"01 çalacak ask dolu sarkilar.mp3";"";""
"02 solgun güller.mp3";"";""
"03 hersey seninle güzel.mp3";"";""
"04 her sonbahar.mp3";"";""
"05 gurur duyarim.mp3";"";""
"06 yalan.mp3";"";""
"07 imkansiz.mp3";"";""
"08 ayriliklar unutulmaz.mp3";"";""
"09 o yaz.mp3";"";""
"10 huzursuzum.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Artik Sevmeyecegim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Biz Eski Tanisiriz.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Bِylede Bir Huyu Var.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Dِn Bak.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Geri Almaya Geldim.mp3";"";""
"Zerrin Ozer - Sevildigini Bil - Olamazdim Senle.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Onun Sesi.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Otuz Bese Bakla.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Seni Hala Seviyorum.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Sevildigini Bil.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Stress.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Yanginim.mp3";"";""
"Zerrin ضzer - Sevildigini Bil - Yok Deme.mp3";"";""
"zerrin ozer - yalvaririm.mp3";"";""
"zerrin ِzer-sizler ve bizler.mp3";"";""
"01. Zerrin Ozer - Beni Hor Gorme.mp3";"";""
"02. Zerrin Ozer - Alli Turnam.mp3";"";""
"03. Zerrin Ozer - Ben Melamet Hirkasini (Haydar Haydar).mp3";"";""
"04. Zerrin Ozer - Aglama Yar Aglama.mp3";"";""
"05. Zerrin Ozer - Su Karsi Yaylada Goc Katar Katar.mp3";"";""
"06. Zerrin Ozer - Obur Dunya.mp3";"";""
"07. Zerrin Ozer - Kara Yilan.mp3";"";""
"08. Zerrin Ozer - Ham Meyva.mp3";"";""
"09. Zerrin Ozer - Vardim Kirklar Kapisina (Semah).mp3";"";""
"10. Zerrin Ozer - Bilmem Su Felegin Bende Nesi Var.mp3";"";""
"11. Zerrin Ozer - Korkirem.mp3";"";""
"01- bilemiyorum.mp3";"";""
"02 yeter allahim.mp3";"";""
"03 inan gِnül.mp3";"";""
"04 aski kim icat etti.mp3";"";""
"05 dogru sِyle.mp3";"";""
"06 dert pinari.mp3";"";""
"07 ask budur iste.mp3";"";""
"08 tِvbe isyanima.mp3";"";""
"09 bana kendini methetme.mp3";"";""
"10 iki sevgili bir kalpte.mp3";"";""
"aramizda birsey yok.mp3";"";""
"falci.mp3";"";""
"iftira.mp3";"";""
"kirik aynalar.MP3";"";""
"kiyamam.mp3";"";""
"sana yazdim.mp3";"";""
"sayma.mp3";"";""
"sen canimsin.MP3";"";""
"simdi hayallerdesin.mp3";"";""
"soyleyemem.mp3";"";""
"türkülerimi daglarda unuttum.MP3";"";""
"yalan olur.mp3";"";""
"yuru.mp3";"";""
"01-Sen Bana Düsmansin.mp3";"";""
"02-Daglar.mp3";"";""
"03-Canimi Aldi.mp3";"";""
"04-Kuslar Gibi.mp3";"";""
"05-ضldürün Beni.mp3";"";""
"06-Ben ضlürüm.mp3";"";""
"07-Ismail.mp3";"";""
"08-Küskünüm.mp3";"";""
"09-Deli Gibiyim.mp3";"";""
"10-Hastayim Simdi.mp3";"";""
"11-Adiyaman.mp3";"";""
"12-Gِnlüm Atasta.mp3";"";""
"13-Sen Hatirliyorum.mp3";"";""
"01 - Zehir Gibi.mp3";"2005";""
"02 - Yok Yok.mp3";"2005";""
"03 - Yüre؛imdeki Ya؛murlar.mp3";"2005";""
"04 - Sen Oralarda.mp3";"2005";""
"05 - Vazgeç Gِnül (Remix).mp3";"2005";""
"06 - ےlle de Sen.mp3";"2005";""
"07 - Bىrak.mp3";"2005";""
"08 - Acىmasىzsىn.mp3";"2005";""
"09 - Zehir Gibi (Gurcell Version).mp3";"2005";""
"10 - ےstemem ےstemem.mp3";"2005";""
"Zeynep Dizdar - 1- Sana Güvenmiyorum.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 10- Affet.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 11- Belki.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 2- Bekle.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 3- Nazar.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 4- Bosver.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 5- Nasil Dayanirim.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 6- Masum Degilsin.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 7- Askimiz Için.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 8- Saka Degil.mp3";"";""
"Zeynep Dizdar - 9- Ask Bu.mp3";"";""
"01-Hacel Obasi.mp3";"";""
"02-Bulunmaz.mp3";"";""
"03-Sِyle Canim.mp3";"";""
"04-Suda Balik Gider.mp3";"";""
"05-Su Siziyor.mp3";"";""
"06-Bir اift Turna Gِrdüm.mp3";"";""
"07-Ya Muhammet Ya Ali.mp3";"";""
"08-Yesil ضrdek Gibi Daldim Gِllere.mp3";"";""
"09-اanakkale Içinde.mp3";"";""
"10-Kaba اami Büyük اami Oydular.mp3";"";""
"11-Erzurumdan Kemahdan.mp3";"";""

 


"Rober Hatemo - 10 - Sِzünü Tutamadin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 01 - Esmer.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 02 - Askin Kanunu.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 03 - Cennetin Kapisi.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 04 - Bayram Deyil.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 05 - Elvada.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 06 - Dilber.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 07 - Kaea Defter.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 08 - Ah Asik.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 09 - O.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 10 - Sevis Arkadasimla.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 01 - Doldudizgin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 02 - Tanrim.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 03  - Niyetimi Bozdum.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 04 - Gurur.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 05 - Vay Aney.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 06 - Sen Farklisin.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 07 - Bensiz ضlmek Yoktu.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 08  - Baslarim Gecmisinden.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 09 - Zor Gelir.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 10 - Ne Yazar.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 11 - Senden Uzak.mp3";"";""
"Rober Hatemo - 12 - Kacamak.mp3";"";""
"01 - Dj Ege - Senden Cok Var (Remix).mp3";"";""
"02 - Dj Koray - Senden Cok Var (Elektro Darbuka Mix).mp3";"";""
"03 - Dj TanBo Feat. VLKN - Senden Cok Var (Bubbling Mix).mp3";"2007";""
"04 - Dj Onur - Senden Cok Var (Remix).mp3";"";""
"05 - Dj Serkan - Senden Cok Var (Trobal Mix).mp3";"";""
"06 - Dj Senol - Senden Cok Var (Remix).mp3";"2007";""
"07 - Dj Oki - Senden Cok Var (Remix).mp3";"2007";""
"08 - Dj Adem - Senden Cok Var (Remix).mp3";"";""
"01 Rober Hatemo -  Senden اok Var.mp3";"";""
"02 Rober Hatemo - On Ne Güzel Oldu.mp3";"";""
"03 Rober Hatemo -  Beyaz ve Sen.mp3";"";""
"04 Rober Hatemo - Ama Seni Sevdim.mp3";"";""
"05 Rober Hatemo - Sana اinden Kosarim.mp3";"";""
"06Rober Hatemo - Yine Bulussak.mp3";"";""
"07 Rober Hatemo - Dua Et.mp3";"";""
"08 Rober Hatemo - Dedim Ama Dinlemedin.mp3";"";""
"09 Rober Hatemo - ـzgünüm Taniyamadim.mp3";"";""
"10 Rober Hatemo - Aglama Bebegim.mp3";"";""
"11 Rober Hatemo -  Bahanesi Yok.mp3";"";""
"12 Rober Hatemo - Yan Bahçe.mp3";"";""
"13 Rober Hatemo - Sihirli Degnek.mp3";"";""
"DEYIN ONA.mp3";"";""
"GEL DANIS.mp3";"";""
"RضYA - DE NIYE.mp3";"";""
"RضYA - DEGER (DEYER).mp3";"";""
"RضYA - DENIZ.mp3";"";""
"RضYA - DOSTUM.mp3";"";""
"RضYA - ELVEDA.mp3";"";""
"RضYA - FERAH.mp3";"";""
"RضYA - NARIN YAGIS.mp3";"";""
"RضYA - SENINIM (SENINEM).mp3";"";""
"SEN GITTIN (SEN GETTIN).mp3";"";""
"TEKاE SENI.mp3";"";""
"01 Kisasa Kisas.mp3";"";""
"02 Kiralik Ask.mp3";"";""
"03 Deli Deli.mp3";"";""
"04 Daginik.mp3";"";""
"05 Arpa Bugday.mp3";"";""
"06 Daginik (Remix).mp3";"";""
"07 Kisasa Kisas (Remix).mp3";"";""
"08 Kiralik Ask (Remix).mp3";"";""
"09 Deli Deli (Enstrümantel).mp3";"";""
"Sahsenem - Annemden Uzakta.mp3";"";""
"Sahsenem - Ayrilik Varmi.mp3";"";""
"Sahsenem - Büyü.mp3";"";""
"Sahsenem - Daha Dur.mp3";"";""
"Sahsenem - Gِzyaslarim Anlatir.mp3";"";""
"Sahsenem - Inaniyorum.mp3";"";""
"Sahsenem - Istemiyorum.mp3";"";""
"Sahsenem - Leyla Misali.mp3";"";""
"Sahsenem - Nartanem.mp3";"";""
"Sahsenem - O Bu Gece Gelecek.mp3";"";""
"Sahsenem - Sevda Türküsü.mp3";"";""
"Sahsenem - Seyyah.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - ASK YAGMURU.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - BEN SANA MECBURUM.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - BIR SABAH ISTIYORUM.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - GEMILERDE TALIM VAR.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - GOZLERI ASKA GULEN.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - KAPILDIM GIDIYORUM BAHTIMIN RUZGARINA.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - KASIN GOZUN SOYLE DURSUN.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - MEKTUP.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - SANA NASIL SEVDALANDIM.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - SANDALCI.mp3";"";""
"SAMIME SANAY - SEVDA DUGUMU.mp3";"";""
"01 - Samime Sanay - Enginde Yavas Yavas.mp3";"";""
"02 - Samime Sanay - Bir Ilk Bahar Sabahi.mp3";"";""
"03 - Samime Sanay - Afedersiniz.mp3";"";""
"04 - Samime Sanay - Her Yasin Ayri Bir Guzelligi Var.mp3";"";""
"05 - Samime Sanay - Hep Boyle Kal.mp3";"";""
"06 - Samime Sanay - Ey Buti Nev Eda.mp3";"";""
"07 - Samime Sanay - Son Sevgi.mp3";"";""
"08 - Samime Sanay - Veda Busesi.mp3";"";""
"09 - Samime Sanay - Askima Kral Olsan.mp3";"";""
"10 - Samime Sanay - Mevlana.mp3";"";""
"11 - Samime Sanay - Ayva Cicek Acmis.mp3";"";""
"12 - Samime Sanay - Bahar Gelir Bulbul Oter.mp3";"";""
"13 - Samime Sanay - Karam.mp3";"";""
"Balans ve Manevra - Sebnem Ferah - Gِnülçelen.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Akbank Film Müzigi.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Ay Isiginda Saklidir.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Degirmenler.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Gel Ey Seher.mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Yemen Türküsü.mp3";"";""
"Teoman - En Güzel Hikayem.mp3";"";""
"Teoman - Iki Yabanci.mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Oyunlar.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Ay.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Bugün.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Kalbim.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Herkes Bilsin Istedim.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Oyunun Sonu.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - ـvey.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Nefessiz Kaldim.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Yorgun.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Artik Kisa Cümleler.mp3";"";""
"11. Sebnem Ferah - Bugün (enstrumantal).mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Okyanus.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Can Kiriklari.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Bir Kalp Kirildiginda.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Delgeç.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Geçmise Yolculuk.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Ben Bir Mülteciyim.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - Sana Bilmedigin Birsey Sِyleyemem.mp3";"2005";""
"08. Sebnem Ferah - اakil Taslari.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Zaman Geçip Gidiyor.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Hosçakal.mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Deli Kizim Uyan.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Iyi Gün Dostlarim.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Bu Ask Fazla Sana.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Birak Kadinin Olayim.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Firtina.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - Yagmurlar.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Yeniden Dogup Gelsem.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Durma.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Buradan Gِçerken.mp3";"";""
"11. Sebnem Ferah - Yagmurlar (enstrümantal).mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Iyi Kِtü.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Babam Oglum.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Ben Sarkimi Sِylerken.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Senin Adin Ne.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Gِzlerimin Etrafindaki اizgiler.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - اocukken Sahip Oldugum Kirmizi Rugan Ayakkabilar.mp3";"2003";""
"07. Sebnem Ferah - Mayin Tarlasi.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Gِzyaslarimizin Tadi Ayni.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Daha Iyi Olmaz Miydi.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Her Sey Insalar Için.mp3";"";""
"01. Sebnem Ferah - Sigara.mp3";"";""
"02. Sebnem Ferah - Ask.mp3";"";""
"03. Sebnem Ferah - Sil Bastan.mp3";"";""
"04. Sebnem Ferah - Nereye Kadar.mp3";"";""
"05. Sebnem Ferah - Perdeler.mp3";"";""
"06. Sebnem Ferah - Günaydin Sevgilim.mp3";"";""
"07. Sebnem Ferah - Dünya.mp3";"";""
"08. Sebnem Ferah - Saatim اalmadan.mp3";"";""
"09. Sebnem Ferah - Korkarak Yasiyorsan.mp3";"";""
"10. Sebnem Ferah - Perdeler (Apocalyptica Version).mp3";"";""
"11. Sebnem Ferah - Perdeler Apocaliptica Version.mp3";"";""
"sebnem Ferah - (Sigara).mp3";"";""
"Sebnem Ferah - Cakil Taslari.mp3";"2005";""
"?ebnem Ferah - Ben ?ark_m_ S¤ylerken.mp3";"";""
"?ebnem Ferah - Bug_n.mp3";"";""
"?ebnem Ferah - Vazgeçtim D_nyadan.mp3";"";""
"?ebnem Ferah- Ya?murlar.mp3";"";""
"01-Yoksun.mp3";"2001";""
"02-Bir Hastane Odasi.mp3";"2001";""
"03-Seni Seviyorum.mp3";"2001";""
"04-Kal Biraz Daha.mp3";"2001";""
"05-Beni Allah Affetsin.mp3";"2001";""
"06-Keskeleri Cikardim Hayatimdan.mp3";"2001";""
"07-Zalim.mp3";"2001";""
"08-Agliyorsun.mp3";"2001";""
"09-Ben Almanci Degilim.mp3";"2001";""
"10-Efendiler.mp3";"2001";""
"11-Ak Dustu Saclarina.mp3";"2001";""
"Sebnem Kisaparmak - 01 - Ayrilmaliyiz.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 02 - Donmelisin.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 03 - Sevmek Gunah Mi.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 04 - Huzzam Sevda.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 05 - Mor Salkimli Sokak.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 06 - Ara Beni.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 07 - Bu Bayram Da Gelemedim Anne.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 08 - Gittiler.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 09 - Hayat Bana Yalan Soyledi.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 10 - Almanya'dan Anadolu'ya.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 11 - Sen Gelince Aklima.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 12 - Devran Boyle Giderse.mp3";"2003";""
"Sebnem Kisaparmak - 01 - Yildiz Gibi.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 02 - Yalanmiydi.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 03 - Ikimiz Bir Fidaniz.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 04 - Gelemez Miydin.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 05 - Beni Cocukluguma Goturun.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 06 - Ah Eski Sarkilar.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 07 - Gurbet Gelini.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 08 - Uzum Karasi.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 09 - Asker Mektubu.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 10 - Ben Bugun Dogdum.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 11 - Korsan Sarki.mp3";"2004";""
"Sebnem Kisaparmak - 12 - Ebedi Ask.mp3";"2004";""
"SEDA SAYAN - AGLA GOZLERIM.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ah Geceler (Mix).mp3";"";""
"SEDA SAYAN - AH GECELER.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - ASKINA YANDIM.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - DON BEBEGIM.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - GERCEKCI OL.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - GERI GEL.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - GITME.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - INADINA SEVECEGIM.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - JANDARMA RESAT.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - OLEM MI YAR.mp3";"";""
"SEDA SAYAN - VAZGECTIM.mp3";"";""
"01-Bebegim.mp3";"";""
"02.Evleneceksen Gel.mp3";"";""
"03.Siki Siki.mp3";"";""
"04. Seven ـzülür.mp3";"";""
"05. Ya onlar neydi.mp3";"";""
"06. Iki Gün Oldu.mp3";"";""
"07. Hor Gِrme garibi.mp3";"";""
"08. Nedense.mp3";"";""
"09. Ne farkeder.mp3";"";""
"10.Kanimi kaynatiyorsun.mp3";"";""
"11.Geride kaldin.mp3";"";""
"12. Yalan.mp3";"";""
"13. Sagir Sultan.mp3";"";""
"14. Sarhosun biri.mp3";"";""
"Seda Sayan - 01 - Arsiz.mp3";"";""
"Seda Sayan - 02 - Ben Sana Demedim Mi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 03 - Merhem.mp3";"";""
"Seda Sayan - 04 - Canin Seni Istedi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 05 - Yar Bana Sana.mp3";"";""
"Seda Sayan - 06 - Olmadi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 07 - Soyle Bana.mp3";"";""
"Seda Sayan - 08 - Uc Kardesin Ortancasi.mp3";"";""
"Seda Sayan - 09 - Rabbim.mp3";"";""
"Seda Sayan - 10 - O Beni Vurdu.mp3";"";""
"Seda Sayan - 11 - Kader Dedigin Ne Ki.mp3";"";""
"Seda Sayan - Askimiz Buraya Kadar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ayagina Geldim Gitmi Diyorsun.mp3";"";""
"Seda Sayan - Benzemez Kime Sana.mp3";"";""
"Seda Sayan - Boyle Biraktin Beni.mp3";"";""
"Seda Sayan - Boyle Gelmis Boyle Gitmez.mp3";"";""
"Seda Sayan - Cikalim Sadusikare.mp3";"";""
"Seda Sayan - Diledigin Zaman Gelebilirsin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dost Olmaz.mp3";"";""
"Seda Sayan - Eden Bulur Dunyasi.mp3";"";""
"Seda Sayan - Geri Don.mp3";"";""
"Seda Sayan - Git Demesi Kolay.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sever Bu Gonlum Sever.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sormadi Gecip Gitti.mp3";"";""
"Seda Sayan - Susmayin Daglar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Zor Geliyor.mp3";"";""
"01-seni seviyorum.mp3";"";""
"02-git yoluna.mp3";"";""
"03-yalnizlardayim.mp3";"";""
"04-hayatin yalan.mp3";"";""
"05-birakma beni.mp3";"";""
"06-kara gozlum.mp3";"";""
"07-sen gideli.mp3";"";""
"08-gonul.mp3";"";""
"09-gel bu gece.mp3";"";""
"10-hicaz pesrev.mp3";"";""
"11-yillar ne cabuk.mp3";"";""
"12-bumudur sevmek.mp3";"";""
"13-tasa caldim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Adam Mi Bulduk.mp3";"";""
"Seda Sayan - Calimina Yandim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Farkindamisin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Gitme Guzelim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Mutsuzum.mp3";"";""
"Seda Sayan - O Kendini Biliyor.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sirtimdan Vuruldum.mp3";"";""
"Seda Sayan - Susmayin Daglar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Unuttun Gitti Beni.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yalanim Yok.mp3";"";""
"01. Track 1.mp3";"";""
"02. Track 2.mp3";"";""
"03. Track 3.mp3";"";""
"04. Track 4.mp3";"";""
"05. Track 5.mp3";"";""
"06. Track 6.mp3";"";""
"07. Track 7.mp3";"";""
"08. Track 8.mp3";"";""
"09. Track 9.mp3";"";""
"10. Track 10.mp3";"";""
"11. Track 11.mp3";"";""
"12. Track 12.mp3";"";""
"Seda Sayan - Aglamak Yakismaz Bana.mp3";"";""
"Seda Sayan - Allahim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Allcal Daglar.mp3";"";""
"Seda Sayan - Annem.mp3";"";""
"Seda Sayan - Bensiz Yuzun Gulmesin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Donsen Bile 96.mp3";"";""
"Seda Sayan - Iyi Ki Varsin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sevemem.mp3";"";""
"Seda Sayan - Varmisin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yanginlarim Var.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yediveren.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dilharabi.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dilim Varmaz.mp3";"";""
"Seda Sayan - Efkarliyim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Inanmiyorum.mp3";"";""
"Seda Sayan - Izmirin Kavaklari.mp3";"";""
"Seda Sayan - Menekse.mp3";"";""
"Seda Sayan - Olsun.mp3";"";""
"Seda Sayan - Seninleyim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Taksim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Tanrim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Unutamam.mp3";"";""
"Seda Sayan - Viz Gelir.mp3";"";""
"01 Seda Sayan - Ayip Degilmi.mp3";"";""
"02 Seda Sayan - Sevmek Kimi Zaman.mp3";"";""
"03 Seda Sayan - Canim Efendim.mp3";"";""
"04 Seda Sayan - Ya Benim Olursun.mp3";"";""
"05 Seda Sayan - Farkindamisin.mp3";"";""
"06 Seda Sayan - Bir Nigah Et.mp3";"";""
"07 Seda Sayan - Seni Sevda Cicegim.mp3";"";""
"08 Seda Sayan - Anlatsin Sana.mp3";"";""
"09 Seda Sayan - Beklenen Sensin.mp3";"";""
"10 Seda Sayan - Icime Dogdu.mp3";"";""
"11 Seda Sayan - Postadan Mektubun Cikmadi Yine.mp3";"";""
"12 Seda Sayan - Icin Icin.mp3";"";""
"13 Seda Sayan - Gِzüm Kesmiyor.mp3";"";""
"Seda Sayan - Acaba Senmisin-Biraz Ayip Olmuyormu.mp3";"";""
"Seda Sayan - Al Beni.mp3";"";""
"Seda Sayan - Anladik Sevgilim.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ayrilamam.mp3";"";""
"Seda Sayan - Cana Cansin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Cik Hayatimdan.mp3";"";""
"Seda Sayan - Dedikodu.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ic Benim Icin.mp3";"";""
"Seda Sayan - Ona Buna Uyma.mp3";"";""
"Seda Sayan - Sen Ve Ben.mp3";"";""
"Seda Sayan - Seviyorum.mp3";"";""
"Seda Sayan - Vazgecemem.mp3";"";""
"Seda Sayan - Yeter Ki Iste.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bir Yudum Sevgi.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bum Bum.mp3";"";""
"Seden Gürel - اikmaz Sokak.mp3";"";""
"Seden Gürel - Demedi Deme.mp3";"";""
"Seden Gürel - Devlerin Aski.mp3";"";""
"Seden Gürel - Güllerimi Ver.mp3";"";""
"Seden Gürel - H.B.Y.P.mp3";"";""
"Seden Gürel - Harbiden.mp3";"";""
"Seden Gürel - Hay Allah.mp3";"";""
"Seden Gürel - Hopterelelli.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yetmez Mi.mp3";"";""
"Seden Gürel - Aklimi اelme.mp3";"";""
"Seden Gürel - Anla Yalnizligimi.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bir Bilsen.mp3";"";""
"Seden Gürel - Bir اiglikti.mp3";"";""
"Seden Gürel - Korkmam.mp3";"";""
"Seden Gürel - Mesela.mp3";"";""
"Seden Gürel - Oglum.mp3";"";""
"Seden Gürel - Olmaz Dostum.mp3";"";""
"Seden Gürel - Seni Düsünüyorum.mp3";"";""
"Seden Gürel - Uyan (Enstrumantal).mp3";"";""
"Seden Gürel - Uyan.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yarin Aglarim.mp3";"";""
"Seden Gürel - Askim (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel - Askim.mp3";"";""
"Seden Gürel - اalkala.mp3";"";""
"Seden Gürel - Cinnet.mp3";"";""
"Seden Gürel - Dar Aksamlar.mp3";"";""
"Seden Gürel - Devlerin Aski (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel - Haydan Huya.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kahpe Felek.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kِrükِrüne (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel - Kِrükِrüne.mp3";"";""
"Seden Gürel - Muhtemelen.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yanlis Olmasin.mp3";"";""
"Seden Gürel - Yildizlar Altinda.mp3";"";""
"Seden Gürel - Ben Kadinim.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ben Zaten.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Bi Bulsam.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Güzel Gِzlü.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Hesaplasma.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ihanet Kalbime Kِtülük Koydu.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ister Gel Ister Gelme (Radio Mix).mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Ister Gel Ister Gelme.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Sen Kazandin.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Son Sevgilim.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Yazik.mp3";"2004";""
"Seden Gürel - Bayandan Satilik Araba.mp3";"";""
"Seden Gürel - Fanus.mp3";"";""
"Seden Gürel - Gecelerim.mp3";"";""
"Seden Gürel - Gِlgeler.mp3";"";""
"Seden Gürel - Hadi Git.mp3";"";""
"Seden Gürel - Insanlik Halleri.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kapilar.mp3";"";""
"Seden Gürel - Kimi ضpsen.mp3";"";""
"Seden Gürel - Parmak Izleri.mp3";"";""
"Seden Gürel - Sebebim Ask.mp3";"";""
"Seden Gürel - Sevgiliye.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - 98.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Ask Herseye Deger.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - اagirma Ask.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Eylül (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Eylül (Remix)Version2.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Fanus (Remix).mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Güzel Gِzlü.mp3";"";""
"Seden Gürel & Keremcem - Küçük Bir Ask Masali.mp3";"";""
"Seden Gürel - 01 - Show Ca La Paris ( feat.Cost ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 02 - Bir Nefes.mp3";"";""
"Seden Gürel - 03 - Sِyle ( feat.Keremcem ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 04 - Zerre ( feat.Aziret ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 05 - Sahtekar ( feat.Alper D ).mp3";"";""
"Seden Gürel - 06 - Mazeret.mp3";"";""
"Seden Gürel - 07 - Yine Oynayalim.mp3";"";""
"Seden Gürel - 08 - Keyfe Keder.mp3";"";""
"Seden Gürel - 09 - Kaybedenler.mp3";"";""
"Seden Gürel - 10 - Show.mp3";"";""
"Seden Gürel - 11 - Umut Bitmesin.mp3";"";""
"01. Olmuyor.mp3";"";""
"02. Belki.mp3";"";""
"03. K.G.B.mp3";"";""
"04. Azap.mp3";"";""
"05. Miyim.mp3";"";""
"06. Gecelik Ask.mp3";"";""
"07. Kara Gِzlüm.mp3";"";""
"08. Ses Tiryakisi.mp3";"";""
"09. Yüzün Var Mi.mp3";"";""
"10. Dِrt Duvar.mp3";"";""
"11. Rol Yapma.mp3";"";""
"Grup 84 - B‎rakmaz.mp3";"";""
"Grup 84 - Masum Deًiliz.mp3";"";""
"Grup84~2.mp3";"";""
"Hacettepeliler Grup 84 - Neslihan - Hic Sevmedim.mp3";"";""
"Se165d~1.mp3";"";""
"Seksendِrt -  Neyin Var.mp3";"";""
"Seksendِrt - 01 - ےntro.mp3";"";""
"Seksendِrt - 02 - Sesimi Duymuyor musun.mp3";"";""
"Seksendِrt - 06 - Belki Bir Gün.mp3";"";""
"Seksendِrt - 07 - Sabah Olsun.mp3";"";""
"Seksendِrt - 09 - Soldum Yine.mp3";"";""
"Seksendِrt - قimdi Git.mp3";"";""
"SeksenDort (Affet).mp3";"";""
"Seksendort (Olurum Hasretinle).mp3";"";""
"Son Mektup.mp3";"";""
"Selami Sahin - Aklim Sende Kladi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Al Yeniden Yarat Beni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Anla Beni Kucugum.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dayan Hey Yuregim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gozler Sozler Anlatir.mp3";"";""
"Selami Sahin - Hadi Evet De Bana.mp3";"";""
"Selami Sahin - Icimi Hoplatiyorsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ozlemin Bir Degirmen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Orali Degilsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sende Kalmis.mp3";"";""
"Selami Sahin - Alismak Sevmekten Zor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ben Sevdali Sen Belali.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dayan Ey Yüregim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gِzler Sِzleri Anlatir.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kadere Sikayetim Var.mp3";"";""
"Selami Sahin - ضzledim Herseyini.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Evlisin Ben Evli.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tapilacak Kadin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Vur Beni Gideceksen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ayirma Gِzlerini.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bana Sen Gerek.mp3";"";""
"Selami Sahin - Biraz Daha Kal.mp3";"";""
"Selami Sahin - Hastayim Sana.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kaderi Zorlama.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mümkün Degil.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tanimam Senden Baska.mp3";"";""
"Selami Sahin - Utan.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ah Bu ضzlem.mp3";"";""
"Selami Sahin - Asilsiz Dedikodular.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ben Sevdali Sen Belali.mp3";"";""
"Selami Sahin - Beni Bekliyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Illede Sen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Maphus Türküsü.mp3";"";""
"Selami Sahin - O Bendim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Olacaksa Olsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Almasin Eller.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Bu Ev Cekilmiyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sirasimi Simdi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Vur Beni Gideceksen.mp3";"";""
"Selami Sahin -  Kadinin Biri.mp3";"";""
"Selami Sahin - Benmi Istedim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dogrumu Sence.mp3";"";""
"Selami Sahin - Iyi Düsün Sevgilim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kendine Gel.mp3";"";""
"Selami Sahin - Maksadin Nedir.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mecburum yasamaya.mp3";"";""
"Selami Sahin - Müjdeler Olsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Evlisin Ben Evli.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sevdigim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sürükler Beni Kaderim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yarim Seni Unutamam.mp3";"";""
"Selami Sahin - Canimsin Benim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dokun Bana Dokun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gidecegin Gunu Sِyleme.mp3";"";""
"Selami Sahin - Haketmedim Ayriligi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Iyi Ki Varsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Lades Gibi Aklimdasin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mualla.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ne Oldu Bize.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen ضzelsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yerin Dolmaz.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ah Seni seni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Askimiz Bitti Diyorsun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Askinla Surgundeyim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gel Bir Daha.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ne Ararsan Bende Var.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ozledim Herseyi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Saki.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Sevmedigi Yalan.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ya Gidersen.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yine Aklima Dustun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Alismak Sevmekten Daha Zor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bos Vere Bos Vere.mp3";"";""
"Selami Sahin - Eskimeyen Dost.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gitme Sana Muhtacim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Kadere Sikayetim Var.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Mevsimler Gibisin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tapilacak Kadinsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Acem Asiran Pesrevi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Asiklar Tepesi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ben Askinla Yanmisim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Canim Sevmek Istiyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dertliler Meyhanesi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Divaneyim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Isyankar.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ozlem Rihtimi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sen Mevsimler Gibisin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Istemem.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seven Insan Unutmaz.mp3";"";""
"Selami Sahin - Unutma O Sabahi.mp3";"";""
"Selami Sahin - Allah Bilsin.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bir Fener Misali.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dünyada Olmaz.mp3";"";""
"Selami Sahin - Garip.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gel Avut Sevgilim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Gitti Dediler.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Cok Seviyorum.mp3";"";""
"Selami Sahin - Unuttu Seni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Vur Ha Gardas.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yazsana Beni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Agladim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ask Yerine.mp3";"";""
"Selami Sahin - Basim Dِnüyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bir Aksam ـstü.mp3";"";""
"Selami Sahin - Dünyami Yiktin Basima.mp3";"";""
"Selami Sahin - Mutlu Olmak Istedik.mp3";"";""
"Selami Sahin - Nazar Boncugu.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Seviyorum Anliyormusun.mp3";"";""
"Selami Sahin - Seninle Basim Dertte.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sevme Beni.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sevmesen Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tِvbe.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ya Kulunu Ver.mp3";"";""
"Selami Sahin - Yillar Sonra.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ayrilik Saati.mp3";"";""
"Selami Sahin - Bosvere Bosvere.mp3";"";""
"Selami Sahin - Büyük Mesele.mp3";"";""
"Selami Sahin - Cekinmem.mp3";"";""
"Selami Sahin - Felekten Bir Gece.mp3";"";""
"Selami Sahin - Iyi Bilirim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Ne Duamsin Nede Bedduam.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sellim Yaamar (Arapca).mp3";"";""
"Selami Sahin - Seni Düsünmeye Basladigimda.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sensiz Olmuyor.mp3";"";""
"Selami Sahin - Sustur Allahim.mp3";"";""
"Selami Sahin - Tanrim.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 01 - Hadi Bebe.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 02 - Haydi Salla  amman amman.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 03 - Birdaha.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 04 - Tatli Tatli.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 05 - Cicili Bicili.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 06 - ضlüm Ayirir.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 07 - Yavrum.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 08 - Imaj.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 09 - Yalvaririm.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 10 - Cici Kiz.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 11 - Yapayalnizim.mp3";"";""
"Selçuk Sahin 2008 - 12 - Salla Güzelim.mp3";"";""
"01  Kim Tutar Seni.mp3";"";""
"02 Gِre Gِre.mp3";"";""
"03 Gِnlümün Nikahlisi.mp3";"";""
"04 Gidiyorum.mp3";"";""
"05 اok Zor Halim.mp3";"";""
"06 Yine Ben ـzülürüm.mp3";"";""
"07 Tas Gibi.mp3";"";""
"08 Sen Tamamsin.mp3";"";""
"09 Kostura Kostura.mp3";"";""
"10 MMS.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Ankara Divan Ayagi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Badi Sabah.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dargin Mahkum.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Gayri Dayanamam.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hacal Obasi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Havada Durna Sesi Gelir.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kova Kova Indirdiler.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Sen Bilir Misin Avrupali.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Topal Oyun Havasi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Unutursun Mihribanim 02.mp3";"";""
"Ayrilik.mp3";"1990";""
"Garip Yolcu.mp3";"1990";""
"Hacel Obasi.mp3";"1990";""
"Kavak.mp3";"1990";""
"Kizildere.mp3";"1990";""
"Memleketim.mp3";"1990";""
"Sahin Serce Pesinde.mp3";"1990";""
"Selda -.mp3";"1990";""
"Sensiz Yasiyabilirmirem.mp3";"1990";""
"Telli Telli.mp3";"1990";""
"Unutursun Mihribanim.mp3";"1990";""
"Yuruyorum Dikenlerin Ustunde.mp3";"1990";""
"Ahmet e.mp3";"";""
"Anne ben geldim .mp3";"";""
"Ayni cemin bülbülü.mp3";"";""
"Dِn gel birtanem.mp3";"";""
"Dünyayi ters dِndüremem.mp3";"";""
"Giresun üstünde.mp3";"";""
"Hesapta yoktu.mp3";"";""
"Mevlam bircok dert vermis.mp3";"";""
"Sabreden dervis.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Agladim Anne.mp3";"";""
"Sivasin yollarina.mp3";"";""
"Yarim istanbul.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Beri Gel.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bir Gün Geldiki.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bir Hazin Hürriyet.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bu Yürek Sizin.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Cocuklar.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Cِplükteki Cocuklar.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Demedim Mi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dün Gece Seyrimde.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Gِrüs Günü.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kizildere.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kocero.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Saka Maka Muka.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Türk Kِylüsü.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Yikma Polis.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Aglama Anne.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bahra Lumbaya.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bilgisayar Dunya.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bir Besiktas Tramvayi.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Bir Cocukluk Sarkisi.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Cifte Ciftetelli.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Hay Hay Eyvallah.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Kedili Sarki.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Kirvem.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Nice Nice Yillara.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Semah.mp3";"1997";""
"Selda Bagcan - Vurma.mp3";"1997";""
"SELDA BAGCAN - Adiyaman Turkusu.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Ah Yalan Dunya.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Ay Isigi Yana Yana.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Batmandan Diyarbekire.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Bulgurunan Tarhana.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Denizlerىn Dalgasiyim.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Dunya Ikimizin.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Düsen Hep Yerde Mi Kalir.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Duvarda Sazim.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Eman Dilo.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Gulum Erzincan.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Kahta Halayi.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Mahsuni Serife Agit.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Ogul.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Selam Sana.mp3";"2004";""
"SELDA BAGCAN - Semah-Miraclama-Tevhid.mp3";"2004";""
"Selda Bagcan - Bebek Nenni.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Butun Insanlardan Arzumuz Vardir.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Deli Gonul Sana Nasihatim Var.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dost Elinden Gelen Turnam.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dunyadan El Cek Divane Gonul.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Felek Cakmagini Ustume Cakti.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Gece Ruyamda Sohbetin.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hakikat Sehrinin Dukkaniyim Ben.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hasretin Beni Hasta Eyledi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Tabipler Sahi'ndan Derman Mi Geldi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Aglama Bebek.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Aksam Olur.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Ben Bir Yavru Gordum.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Bir Incecik Duman Tuter.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Boyle Olur Mu.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Haydar.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kara Yazi.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Kavak.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Merhaba.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Oyle Bir Yerdeyim Ki.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Ozanim Ozan.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Sarhos.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Alamanya Beyleri.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Almanya Gemileri.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Almanya nin Ortasinda Bir Anadolu.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dom Dom Kursunu.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Dun Gece Seyrimde.mp3";"";""
"Selda Bagcan - Hizir Pasa.mp3";"";""
"Selda - 1. Kac Kuzulu Ceylan (Filtering ).mp3";"";""
"Selda - 1. Kac Kuzulu Ceylan (Original).mp3";"";""
"Selda - 10. Karatoprak.mp3";"";""
"Selda - 11. Almanya Beyleri.mp3";"";""
"Selda - 12. Dom Dom Kursunu.mp3";"";""
"Selda - 13. Kavak.mp3";"";""
"Selda - 14. Dostum Dostum.mp3";"";""
"Selda - 15. Yüce Dag Basinda.mp3";"";""
"Selda - 16. Jenderme.mp3";"";""
"Selda - 17. irgat.mp3";"";""
"Selda - 18. Yaz Gazeteci Yaz.mp3";"";""
"Selda - 2. Unutursun Mihribanim.mp3";"";""
"Selda - 3. Güzellerin Duasi.mp3";"";""
"Selda - 4. Uyandim Sabah ile.mp3";"";""
"Selda - 5. Daglar Aglar.mp3";"";""
"Selda - 6. Hizir Pasa.mp3";"";""
"Selda - 7. Yuh Yuh.mp3";"";""
"Selda - 8. Almanya Aci Vatan.mp3";"";""
"Selda - 9. Uzun ince Bir Yoldayim.mp3";"";""
"10-Adaletin Bu Mu Dünya.mp3";"1988";""
"11-Mapushane Icinde Mermer Direk.mp3";"1988";""
"12-Mapushanelere Günes Dogmuyor.mp3";"1988";""
"13-Sivas Ellerinde Sazim Calinir.mp3";"1988";""
"14-Aciyi Bal Eyledik.mp3";"1988";""
"15-Boyaci Cocuk.mp3";"1988";""
"16-Ilkbahar Geldi.mp3";"1988";""
"17-Esen Yeller.mp3";"1988";""
"18-Bir Avuc Gِkyüzü.mp3";"1988";""
"1-Tahliye Olanin Ardindan.mp3";"1988";""
"2-Dünyanin Bütün Ciceklerini Getirin Bana.mp3";"1988";""
"3-ضzgürlük ve Demokrasiyi Cizmek.mp3";"1988";""
"4-An Gelir.mp3";"1988";""
"5-Ben Bir Papatyayim.mp3";"1988";""
"6-Sicak Saklayin Gecelerimi.mp3";"1988";""
"7-Metristen Bir Haber Geldi.mp3";"1988";""
"8-ـsür ضlüm Bile.mp3";"1988";""
"9-Bayilirim Düzenli Dünyaya.mp3";"1988";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Beri Gel Halo.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Bِyle Gelmis Bِyle Gitmez.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Cacane.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Canimi Yakanlar bakti Dumana.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Dogma Gardasim Araliyam Ben.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Gül Dikeni.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Hele Yar.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Kursun Kursun ـstüne.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Mevlam Gül Diyerek.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Ucun Kuslar Ucun.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Yar Ali Yaradan Ali.mp3";"";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Bir Can Cikar Daglara.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Bitti Mapus Bitti.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Buyu de Buyu.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Canimi Yakanlar Bakti Dumana.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Ekranda CNN.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Fadike.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Kocero.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Turk Koylusu.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Vicdan Mahkemesi.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Vuruldum Dustum Yere.mp3";"1994";""
"Selda Bagcan & Ahmet Kaya - Yuru Bre Hizir Pasa.mp3";"1994";""
"01-KATIP ARZUHALIM YAZ YARE BضYLE.MP3";"1995";""
"02-ADALETIN BUMU DـNYA.MP3";"1995";""
"03-CEMBERINDE GـL OYA.MP3";"1995";""
"04-YALAN DـNYA.MP3";"1995";""
"05-KALENIN DIBINDE TAS BEN OLAYDIM.MP3";"1995";""
"06-TATLI DILLIM.MP3";"1995";""
"07-MAPUSHANELERE GـNES DOGMUYOR.MP3";"1995";""
"08-MAPUSHANE ICINDE MERMERDEN DIREK.MP3";"1995";""
"09-DANE DANE BENLERI.MP3";"1995";""
"10-GESI BAGLARI.MP3";"1995";""
"11-ALTIN KAFES.MP3";"1995";""
"12-BـLBـL.MP3";"1995";""
"13-BضLEMEDIM FELEK ILE KOZUMU.MP3";"1995";""
"14-EYVAH GضNـL SANA EYVAH.MP3";"1995";""
"15-ANAYASSO.MP3";"1995";""
"16-NEM KALDI.MP3";"1995";""
"17 - HER SEY HATIRIMDA.MP3";"1995";""
"01 -Yaz Gazeteci Yaz.mp3";"1996";""
"02 -Dost Uyan.mp3";"1996";""
"03 -Meydan Sizindir.mp3";"1996";""
"04 -Ince Ince Bir Kar Yagar.mp3";"1996";""
"05 -Kizildere.mp3";"1996";""
"06 -Mehmet Emmi.mp3";"1996";""
"07 -Niye Cattin Kaslarini.mp3";"1996";""
"08 -Gitme.mp3";"1996";""
"09 -Yine Haber Gelmis(U.H).mp3";"1996";""
"10 -Ay Aksamdan Isiktir.mp3";"1996";""
"01-UTAN UTAN.MP3";"1998";""
"02-BUNDAN SONRA.MP3";"1998";""
"03-MADEN DAGI.MP3";"1998";""
"04-BERI GEL.MP3";"1998";""
"05-OYANA DON.MP3";"1998";""
"06-KARA OGLAN.MP3";"1998";""
"07-MADEN ISCILERI.MP3";"1998";""
"08-GEZDEN GضZDEN ARPACIKTAN.MP3";"1998";""
"09-GARDASIM HASSO.MP3";"1998";""
"10-ACIYI BAL EYLEDIK.MP3";"1998";""
"11-VURULDUK EY HALKIM UNUTMA BIZI.MP3";"1998";""
"12-HASAN KALESI.MP3";"1998";""
"Ah Ne Olur Bizim Koyde.mp3";"1999";""
"Ayaginda Kundura.mp3";"1999";""
"Bu Yil Benim Yesil Bagim Kurudu.mp3";"1999";""
"Dostum Dostum.mp3";"1999";""
"Kaldi Kaldi.mp3";"1999";""
"Ona Don.mp3";"1999";""
"Saka Maka.mp3";"1999";""
"Tuh Be Yokluk.mp3";"1999";""
"Yigit Muhtac Olmus.mp3";"1999";""
"Yuh Yuh.mp3";"1999";""
"Zam Zam.mp3";"1999";""
"Zamani Geldi.mp3";"1999";""
"Dam ـstüne اul Serer.mp3";"2001";""
"Felek Sana Sualim Var.mp3";"2001";""
"Giderim Bre Annem.mp3";"2001";""
"Kabul Olur Güzellerin Duasi.mp3";"2001";""
"Karacaoglan Der Ki.mp3";"2001";""
"Pinara Gelki Gِrem.mp3";"2001";""
"Sari Yaylamda.mp3";"2001";""
"Turna Semahi.mp3";"2001";""
"Uyandim Sabah Ile.mp3";"2001";""
"Yatamadim Kasavetten Meraktan.mp3";"2001";""
"Yüce Dag Basinda.mp3";"2001";""
"01-Ugurlar Olsun.MP3";"1993";""
"02-Pir Sultan Olur Dirilir.MP3";"1993";""
"03-Felek Carkin Kirilsin.MP3";"1993";""
"04-Havaisin Deli Gonul.MP3";"1993";""
"05-Feridem.MP3";"1993";""
"06-Vicdan Mahkemesi.MP3";"1993";""
"07-Anam Irgat Babam Irgat.MP3";"1993";""
"08-Ben Donmezem Yolumdan.MP3";"1993";""
"09-Karli Daglar.MP3";"1993";""
"10-Sorsunlar Beni.MP3";"1993";""
"11-Katipler Oturmus.MP3";"1993";""
"12-Ey Sahin Bakislim.MP3";"1993";""
"13-Ben Yana Yana.MP3";"1993";""
"Bebek Nenni.mp3";"1987";""
"Butun Insanlardan Arzumuz Vardir.mp3";"1987";""
"Daglar duman olur -.mp3";"1987";""
"Deli Gonul Sana Nasihatim Var.mp3";"1987";""
"Dost Elinden Gelen Turnam.mp3";"1987";""
"Dunyadan El Cek Divane Gonul.mp3";"1987";""
"Felek Cakmagini Ustume Cakti.mp3";"1987";""
"Gece Ruyamda Sohbetin.mp3";"1987";""
"Hakikat Sehrinin Dukkaniyim Ben.mp3";"1987";""
"Hasretin Beni Hasta Eyledi.mp3";"1987";""
"Kaçma benden sevdigim - .mp3";"1987";""
"Sabahtan Cemalin Seyran Eyledim.mp3";"1987";""
"Tabibler SahindanDerman mi Geldi -.mp3";"1987";""
"Yürüyorum Dikenlerin ـstünde - .mp3";"1987";""
"Acilarin Rihtiminda.mp3";"1992";""
"Asya Agliyor.mp3";"1992";""
"Beni Unutma.mp3";"1992";""
"Ellerinle Bana Baharlar Getir.mp3";"1992";""
"Gulusun Kalir Bende.mp3";"1992";""
"Koleydim Her Zaman.mp3";"1992";""
"Kucuk Afrikali Cocuk.mp3";"1992";""
"Oku Tar.mp3";"1992";""
"Selam Ver.MP3";"1992";""
"Surgun.mp3";"1992";""
"Ziller ve Ipler.mp3";"1992";""
"SERDAR ORTAا - 01-DERGMEZ.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 02-HADI GIT.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 03-DELIRIYORUM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 04-SEVISEN DALGALAR.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 05-ZAKKUM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 06-ASKIN KITABI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 07-ضZLEDIM ASKINI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 08-AFFEDEMEM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 09-KARABIBERIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 10-IاMELI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 11-ASK IاIN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 12-TASIMA SU (TASHIMASHU).mp3";"";""
"01 - 01 Beni unut.mp3";"";""
"02 - 02 Cakra.mp3";"";""
"03 - 03 Yar ayri gayri.mp3";"";""
"04 - 04 Sakin arama.mp3";"";""
"05 - 05 Canima minnet.mp3";"";""
"06 - 06 Pismanim.mp3";"";""
"07 - 07 Dayan.mp3";"";""
"08 - 08 Okumadan adam olmuyor.mp3";"";""
"09 - 09 Aam gibi.mp3";"";""
"10 - 10 Ugrunda her seyi.mp3";"";""
"11 - 11 Yapraklar.mp3";"";""
"12 - 12 Yazilir kitaba.mp3";"";""
"13 - 13 Yarali yürek.mp3";"";""
"14 - 14 Ismi lazim degil.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 01-ASRIN HATASI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 02-SENINKI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 03-BUNCA YIL.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 04-CAHIL.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 05-BILSEMKI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 06-YAR DIYE DIYE.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 07-ACILARI BITIREMEDIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 08-SABRET.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 09-SATTIM ASKI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 10-HـRRIYET.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 11-BIاAK.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا 2000 - 12-YIRTARIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 01-GECELERIN ADAMI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 02-KARA VICDANLI YAR.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 03-MUTSUZSUN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 04-NEREYE.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 05-NE OLUR GITME.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 06-SضYLEME.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 07-TERELELLI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 08-KARAGضZـM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 09-TEMMUZ AKSAMI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 10-VATAN BORCU.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 11-REZALET.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 13-KAHROLSUN.mp3";"";""
"Serdar Ortac  - 07 Gitme(club remix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 01 Hayret .mp3";"";""
"Serdar Ortac - 02 Garez.mp3";"";""
"Serdar Ortac - 03 Iki Kalp.mp3";"";""
"Serdar Ortac - 04 Mesafe (Extended Version).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 05 Bebegim Oldun (Bubbeling Remix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 06 Basardin Aglatmayi (Greek Mix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 08 Gel De (80'S Reload Mix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 09 Cikartacaksin (Ambient Mix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 10 Gel De (Gold Dance Remix).mp3";"";""
"Serdar Ortac - 11 Gitme (Alternative Mix).mp3";"";""
"01. Sor.mp3";"2006";""
"02. Dansِz.mp3";"2006";""
"03. Gel.mp3";"2006";""
"04. Mesafe.mp3";"2006";""
"05. Akdeniz.mp3";"2006";""
"06. cikartacaksin.mp3";"2006";""
"07. Gitme.mp3";"2006";""
"08. Tut Ki.mp3";"2006";""
"09. Istersen.mp3";"2006";""
"10. Basardin Aglatmayi.mp3";"2006";""
"11. En Büyük Askim.mp3";"2006";""
"12. Bebegim Oldun.mp3";"2006";""
"13. Melek.mp3";"2006";""
"14. Yürek Haini.mp3";"2006";""
"15. Ayrilik insanlar icin.mp3";"2006";""
"Serdar Ortac - Beni Unut.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 01.  Seytan.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 02.  Heyecan.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 03.  Düsman.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 04.  Bataklik.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 05.  Ayri Gitme.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 06.  Ayrilmam.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 07.  Nefes.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 08.  Bu Da Geçer.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 09.  Hadi اal.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 10.  Darmadagin.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 11.  اik Git.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 12.  Gram.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 13.  Full Ihtisam.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 14.  Sana Degmez.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 15.  Basima Bela.mp3";"";""
"Serdar Ortaç 16.  Yoklugunda.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 01-KABAHAT.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 02-GECELERI YAKIP.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 03-ZEMBILLE.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 04-ISTEMEMMI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 05-HEVES.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 06-OKYANUS.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 07-KARARSIN DـNYAM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 08-SAVAS VE BARIS.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 09-HALIME GـLEN VARSA.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 10-BANA ضZELSIN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 11-UTANSIN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 12-JE T' AIME.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 13-BANA ضZELSIN DJ MIX.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 14-SAVAS VE BARIS CLUP MIX.mp3";"";""
"SERDAR_2.MP3";"";""
"SERDAR_3.MP3";"";""
"SERDAR_4.MP3";"";""
"SERDAR_5.MP3";"";""
"SERDAR_6.MP3";"";""
"SERDAR_7.MP3";"";""
"SERDAR_8.MP3";"";""
"SERDAR_9.MP3";"";""
"SERDAR_O.MP3";"";""
"SERDAR10.MP3";"";""
"SERDAR11.MP3";"";""
"SERDAR12.MP3";"";""
"SERDAR13.MP3";"";""
"SERDAR14.MP3";"";""
"SERDAR ORTAا - 01-BEN ADAM OLMAM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 02-DERT GECESI.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 03-YAZ YAGMURU.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 04-NAR اIاEGIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 05-GECELER UZUN.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 06-KITABSIZ.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 07-HESAP SORUNU.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 08-SANA UZANDIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 09-GAMZELIM.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 10-YAZ GـNـ.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 11-SEVGI DEGIL ASK DEGIL.mp3";"";""
"SERDAR ORTAا - 12-NEDEN.mp3";"";""
"01 Gel Barisalim Artik.mp3";"";""
"02 Yanarim.mp3";"";""
"03 Vur Yüregim.mp3";"";""
"04 Mecbursun.mp3";"";""
"05 Lal.mp3";"";""
"06 Ask.mp3";"";""
"07 Ask ضlmez, Biz ضlürüz.mp3";"";""
"08 Aslolan Asktir.mp3";"";""
"09 Sevdam Agliyor.mp3";"";""
"10 Satilik Kalpler Sehri.mp3";"";""
"11 Everyway That I Can.mp3";"";""
"Sertab Erener - Acit Canimi.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Ask ضlmez.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Beni Bagisla (Ft. Voice Male).mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Beni Bagisla.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Buda.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Kim Hakliysa.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Kolay Degil.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Nerdesin.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Satilik Kalpler Sehri.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Sessiz Gemi.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Yavas Yavas.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Zaferlerim.mp3";"2005";""
"Sertab Erener - Ask (Fos) With Mando.mp3";"2000";""
"Sertab Erener - Private Emotion With Ricky Martin.mp3";"2000";""
"Sertab Erener - Tek Basina (Remix 2000 Club Edit).mp3";"2000";""
"Sertab Erener - Tek Basina (Remix 2000 Radio Edit).mp3";"2000";""
"Sertab Erener - Utanma.mp3";"2000";""
"Sertab Erener - Everyway That I Can (Galleon Club Remix).mp3";"2000";""
"Sertab Erener - Everyway That I Can (Galleon Radio Remix).mp3";"";""
"Sertab Erener - Everyway That I Can.mp3";"";""
"Sertab Erener - One More Cup of Coffe.mp3";"";""
"Sertab Erener - Sen ـzülme Diye.mp3";"";""
"Sertab Erener - Here I Am (jason Nevins Radio Remix).mp3";"";""
"Sertab Erener - Here I Am (nevins Dirtyrock Club Mix (re-edit)).mp3";"";""
"Sertab Erener - Here I Am (nevins Dirtyrock Club Mix).mp3";"";""
"Sertab Erener - Here I Am (radio Edit).mp3";"";""
"Sertab Erener - Buyu De Gel.mp3";"";""
"Sertab Erener - Dargin Degilim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Erkegim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Gel Barisalim Artik.mp3";"";""
"Sertab Erener - Gunahin Boynuma.mp3";"";""
"Sertab Erener - La'l.mp3";"";""
"Sertab Erener - Masal.mp3";"";""
"Sertab Erener - Mecbursun.mp3";"";""
"Sertab Erener - Ruya.mp3";"";""
"Sertab Erener - Sevdam Agliyor.mp3";"";""
"Sertab Erener - Back to The Beach.mp3";"";""
"Sertab Erener - Breathe in Deeper.mp3";"";""
"Sertab Erener - Every Way That I Can.mp3";"";""
"Sertab Erener - Got Me Like Oh.mp3";"";""
"Sertab Erener - Here I Am (Radio Remix).mp3";"";""
"Sertab Erener - Here I Am.mp3";"";""
"Sertab Erener - I Believe.mp3";"";""
"Sertab Erener - It Takes More.mp3";"";""
"Sertab Erener - Leave.mp3";"";""
"Sertab Erener - Love Bites.mp3";"";""
"Sertab Erener - Storms.mp3";"";""
"Sertab Erener - The One.mp3";"";""
"Sertab Erener - Ask.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Gece Kralicesi.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Makber.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Saril Bana.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Sir.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Tek Basina.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Vur Yüregim.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Yanarim.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Yolun Basinda.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Zor Kadin.mp3";"1999";""
"Sertab Erener - Aaa.mp3";"";""
"Sertab Erener - Aslolan Asktir.mp3";"";""
"Sertab Erener - Bozlak.mp3";"";""
"Sertab Erener - Dag Gibiyim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Incelikler Yüzünden.mp3";"";""
"Sertab Erener - Iyi Ki Dogdun.mp3";"";""
"Sertab Erener - Kera.mp3";"";""
"Sertab Erener - Seyrüsefer.mp3";"";""
"Sertab Erener - Uzaklara.mp3";"";""
"Sertab Erener - Yagmur Gülleri.mp3";"";""
"Sertab Erener - Yara.mp3";"";""
"Sertab Erener - Yüz Yüzeyim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Askolsun.mp3";"";""
"Sertab Erener - Bahcede.mp3";"";""
"Sertab Erener - Basa Doneceksin.mp3";"";""
"Sertab Erener - Gule Gule Sekerim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Hani Kimi Zaman.mp3";"";""
"Sertab Erener - Kumsalda.mp3";"";""
"Sertab Erener - Mi Acaba.mp3";"";""
"Sertab Erener - Oysa.mp3";"";""
"Sertab Erener - Seni Sevmeye Hukum Giydim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Soz Bitti.mp3";"";""
"Sertab Erener - Yagmurdan Sonra Gelen Topragin Kokusu.mp3";"";""
"Sertab Erener - Yaklas.mp3";"";""
"Sertab Erener - Gule Gule Sekerim (Album Version).mp3";"";""
"Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazim (Akustik Version).mp3";"";""
"Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazim (Akustik-Karaoke).mp3";"";""
"Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazim (Karaoke Version).mp3";"";""
"Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Sir.mp3";"";""
"Sertab&Voice Male - Zor Kadin.mp3";"";""
"01 - Sertab Erener - Dos Gardenias.mp3";"";""
"Sertab Erener - 11 - Daglar Daglar.mp3";"";""
"Sertab Erener - 0 Ye.mp3";"";""
"Sertab Erener - Aldirma Deli Gِnlüm.mp3";"";""
"Sertab Erener - Atesle Barut.mp3";"";""
"Sertab Erener - Elele.mp3";"";""
"Sertab Erener - Oyun Bitti.mp3";"";""
"Sertab Erener - Sakin Ol.mp3";"";""
"Sertab Erener - Suçluyum.mp3";"";""
"Sertab Erener - Unutamadim.mp3";"";""
"Sertab Erener - Vurulduk.mp3";"";""
"Sertab Erener - Yalnizlik Senfonisi.mp3";"";""
"Sevval Sam - 01-Hey Gidi Kardeniz.mp3";"";""
"Sevval Sam - 02-Ander Sevdaluk.mp3";"";""
"Sevval Sam - 03-Bu  Dünya Bir Pencere.mp3";"";""
"Sevval Sam - 04-Sirlarumi Sِyledum.mp3";"";""
"Sevval Sam - 05-Dertliyum Kederliyum.mp3";"";""
"Sevval Sam - 06-Cay Elinden ضteye.mp3";"";""
"Sevval Sam - 07-Ahmedum.mp3";"";""
"Sevval Sam - 08-Potpori.mp3";"";""
"Sevval Sam - 09-Alim.mp3";"";""
"Sevval Sam - 10-Trabzon.mp3";"";""
"Sevval Sam - 11-Karardi Karadeniz.mp3";"";""
"Sevval Sam - 12-Giresun Kayiklari.mp3";"";""
"Sevval Sam - 13-Oy Benum Sevdicegum.mp3";"";""
"Sevval Sam - 14-Ben Seni Sevdigumi.mp3";"";""
"Sevval Sam - 15-Galevera Deresi.mp3";"";""
"Sevval Sam - 16-O Vay Beni Aglarum.mp3";"";""
"akasyalar acarken.mp3";"";""
"ALATURKA.MP3";"";""
"bu gece.mp3";"";""
"dert fasli.mp3";"";""
"el gibi.mp3";"";""
"gecer .mp3";"";""
"gozlerine goz degmis.mp3";"";""
"hasret.mp3";"";""
"hayir.mp3";"";""
"kalbim ege de kaldi.mp3";"";""
"SARiSiN.MP3";"";""
"SENI_ISTIYORUM.MP3";"";""
"aglamak guzeldir.mp3";"";""
"ASK.MP3";"";""
"ASKLARIDA_VURURLAR.MP3";"";""
"AYiSiGi.MP3";"";""
"AYNALAR.MP3";"";""
"biliyorsun.mp3";"";""
"dusunce.mp3";"";""
"en uzun gece.mp3";"";""
"kopru.mp3";"";""
"luna park.mp3";"";""
"yak bir sigara.mp3";"";""
"1980.mp3";"2008";""
"Ben Bahar Asik Olurum.mp3";"2008";""
"Beyza.mp3";"2008";""
"Cumartesi Türküsü.mp3";"2008";""
"Egreti Gelin.mp3";"2008";""
"Erkekler [Remix].mp3";"2008";""
"Kahpe Kader [Kivanc Mix].mp3";"2008";""
"Melankoli.mp3";"2008";""
"Oh Oh [Kivanc Mix].mp3";"2008";""
"Sabahat Abla -  Müslüm Gürses.mp3";"2008";""
"Sakiz Hanim Mahur Bey.mp3";"2008";""
"Sari Odalar [Trip Mix].mp3";"2008";""
"Sevgili.mp3";"2008";""
"Sürgün  - Z.Livaneli.mp3";"2008";""
"Yine Yeniden.mp3";"2008";""
"Yüzüznü Dِkme.mp3";"2008";""
"01 BAHANE.wma";"";""
"02 ESKIDENDI, COK ESKIDEN.wma";"";""
"03 PEROSANIM SIMDI.wma";"";""
"04 YANMISIM SONMUSUM BEN.wma";"";""
"05 PISMAN OLDUGUN ZAMAN.wma";"";""
"06 IKILI DELILIK.wma";"";""
"07 KALP UNUTMAZ.wma";"";""
"08 HERKES YARALI.wma";"";""
"09 SANIMA INANMA.wma";"";""
"10 GECIYOR BIZDEN DE.wma";"";""
"11 TEDBIL-I MEKAN.wma";"";""
"12 HUKUMSUZ.wma";"";""
"13 AHDIM OLSUN.wma";"";""
"14 KINALI KUZUM.wma";"";""
"15 CILE.wma";"";""
"16 SANIMA INANMA (KIVANCH K VERSIYON).wma";"";""
"AYRiLiKLAR_BITMEZ.MP3";"";""
"BAZEN.MP3";"";""
"BELALiM.MP3";"";""
"BEN_ANNEMI_ISTERIM.MP3";"";""
"BEN_HER_BAHAR_ASiK_OLURUM.MP3";"";""
"BILIYORSUN.MP3";"";""
"BINDOKUZYUZKiRKBES.MP3";"";""
"BIR_ZAMANLAR_DELI_GONLUM.MP3";"";""
"BiRAK_BENI.MP3";"";""
"BU_GECE.MP3";"";""
"DELI_KiZiN_TURKUSU.MP3";"";""
"Sezen- Gidiyorum bu sehirden.mp3";"";""
"Sezen-Deliveren.mp3";"";""
"Sezen-Hayat sana tesekkür ederim.mp3";"";""
"Sezen-Hos geldin.mp3";"";""
"Sezen-Kahpe kader.mp3";"";""
"Sezen-Keskin bicak.mp3";"";""
"Sezen-o kudum da.mp3";"";""
"Sezen-Oh oh.mp3";"";""
"Sezen-Rumeli havasi.mp3";"";""
"Sezen-Sari odalar.mp3";"";""
"Sezen-yalanci dünya.mp3";"";""
"Sezen Aksu - 01.Deniz Yildizi..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 02.Yol Arkadasim..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 03.On Ay..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 04.Hala Haber Bekliyorum..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 05.Kirik Vals..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 06.Güvercin..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 07.Roman Kizi..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 08.Izmirin Kizlari..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 09.Kutlama..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 10.Sor Beni..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 11.Memet..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 12.Tanrinin Gِz Yaslari..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 13.Menajer..mp3";"";""
"Sezen Aksu - 14.Besik..mp3";"";""
"BILE_BILE.MP3";"";""
"BIR_ACi_KAHVENIN.MP3";"";""
"BIR_BASKA ASK.MP3";"";""
"BIR_KUS_UCUR.MP3";"";""
"COCUKLAR_GIBI.MP3";"";""
"DAGLAR_DAGLAR.MP3";"";""
"ERKEKLER.MP3";"";""
"FIRUZE.MP3";"";""
"GAMSiZ.MP3";"";""
"GELEN_GIDENI_ARATiR.MP3";"";""
"SON_BAKiS.MP3";"";""
"ah mazi.mp3";"";""
"Ali.mp3";"";""
"beni unutma.mp3";"";""
"git.mp3";"";""
"HAZAN.MP3";"";""
"HOSGORU.MP3";"";""
"kolay degil.mp3";"";""
"silemezler gonlumden.mp3";"";""
"sonbahar.mp3";"";""
"unzile.mp3";"";""
"yalnizca sitem.mp3";"";""
"DEGER_MI.MP3";"";""
"GULLERIM_SOLDU.MP3";"";""
"GULUMSE.MP3";"";""
"HADI_BAKALIM.MP3";"";""
"HERSEYI_YAK.MP3";"";""
"NAMUS.MP3";"";""
"NE_KAVGAM_BITTI_NE_SEVDAM.MP3";"";""
"SENI_KIMLER_ALDI.MP3";"";""
"TUTSAK.MP3";"";""
"VAZGECTIM.MP3";"";""
"NE_AGLARSiN.MP3";"";""
"NE_KAVGAM_BITTI_NE_SEVDAM.MP3";"";""
"NEREDESINIZ.MP3";"";""
"O_SENSIN.MP3";"";""
"RAKKAS.MP3";"";""
"SENI_KIMLER_ALDi.MP3";"";""
"SENI_YERLER.MP3";"";""
"SENSIZIM.MP3";"";""
"SILEMEZLER_GONLUMDEN.MP3";"";""
"GOLGE_ETME.MP3";"";""
"GOZLERINE_GOZ_DEGMIS.MP3";"";""
"GUL.MP3";"";""
"GULLERIM.MP3";"";""
"GULLERIM_SOLDU.MP3";"";""
"GUN_GELIR.MP3";"";""
"HADI_BAKALiM.MP3";"";""
"HADI_GEL_BENIMLE_OL.MP3";"";""
"HANI.MP3";"";""
"HASRET.MP3";"";""
"MINIK_SERCE.MP3";"";""
"OLDUMU.MP3";"";""
"alaturka.mp3";"";""
"davet.mp3";"";""
"Sezen Aksu - Istanbul Istanbul Olali.mp3";"";""
"Sezen Aksu - Seni Kimler Aldi.mp3";"";""
"Sezen Aksu - Tanri Istemezse.mp3";"";""
"Sezen Aksu - ےstanbul ےstanbul Olalى.mp3";"";""
"Sezen Aksu (Farkindayim).mp3";"";""
"Sezen AKsu (Sinanay).mp3";"";""
"BIN_DOKUZYUZKIRKBES.MP3";"";""
"BIR_BASKA_ASK.MP3";"";""
"BU_GECE.MP3";"";""
"COCUKLAR_GIBI.MP3";"";""
"DAGLAR_DAGLAR.MP3";"";""
"GERI_DON.MP3";"";""
"HADI_GEL_BENIMLE_OL.MP3";"";""
"SEN_AGLAMA.MP3";"";""
"TUKENECEGIZ.MP3";"";""
"YETER.MP3";"";""
"gamsiz.mp3";"";""
"yaktilar halilimi.mp3";"";""
"GERI_DON.MP3";"";""
"ICIME_SiGMiYOR.MP3";"";""
"IKI_GOZLUM.MP3";"";""
"KUCUGUM.MP3";"";""
"OLURSEM_YAZiKTiR.MP3";"";""
"ONU_ALMA_BENI_AL.MP3";"";""
"ONURSUZ_OLMASiN_ASK.MP3";"";""
"SEZEN AKSU-TUTSAK.MP3";"";""
"SiZi.MP3";"";""
"SON_BAKiS.MP3";"";""
"SON_SARDUNYALAR.MP3";"";""
"TUTUKLU.MP3";"";""
"aynalar.mp3";"";""
"belalim.mp3";"";""
"beni katagorize etme.mp3";"";""
"birak beni.mp3";"";""
"gidiyorum.mp3";"";""
"Istanbul hatirasi.mp3";"";""
"SINANAY.MP3";"";""
"son bakis.mp3";"";""
"YiLLAR_SONRA.MP3";"";""
"ZOR_YiLLAR.MP3";"";""
"neye yarar.mp3";"";""
"VAZGECTIM.MP3";"";""
"YAKTiLAR_HALIMI.MP3";"";""
"YANLiZ_KULLAR.MP3";"";""
"YANLZL~1.MP3";"";""
"YARASi_SAKLiM.MP3";"";""
"YENILIGE_DOGRU.MP3";"";""
"YOLA_CiKMALi.MP3";"";""
"YORGUN_AKSAMLAR.MP3";"";""
"ZALIM.MP3";"";""
"Sibel Alas - Adam.mp3";"";""
"Sibel Alas - Aglama.mp3";"";""
"Sibel Alas - Bende Hüküm Sür.mp3";"";""
"Sibel Alas - اicek.mp3";"";""
"Sibel Alas - Doyamadim.mp3";"";""
"Sibel Alas - El Miyim.mp3";"";""
"Sibel Alas - Mesgulüm.mp3";"";""
"Sibel Alas - Neyleriz (Remix).mp3";"";""
"Sibel Alas - Neyleriz.mp3";"";""
"Sibel Alas - Uyut Beni Büyüt Beni.mp3";"";""
"Sibel Alas - Vazgeçmedim.mp3";"";""
"Sibel Alas - Bana Deli Derler.mp3";"";""
"Sibel Alas - Bilmiyorlar.mp3";"";""
"Sibel Alas - Bir Sen Kaldin.mp3";"";""
"Sibel Alas - اocuk.mp3";"";""
"Sibel Alas - اok Ayip.mp3";"";""
"Sibel Alas - Düsler ayni.mp3";"";""
"Sibel Alas - Gitti Giden.mp3";"";""
"Sibel Alas - N.n.n.mp3";"";""
"Sibel Alas - Ona Güven Olmaz.mp3";"";""
"Sibel Alas - Tanri Korusun.mp3";"";""
"Sibel Alas - Affettim.mp3";"";""
"Sibel Alas - Biçak Yarasi.mp3";"";""
"Sibel Alas - Bin Yildiz.mp3";"";""
"Sibel Alas - Bir Varmis Bir Yokmus.mp3";"";""
"Sibel Alas - Fem.mp3";"";""
"Sibel Alas - Firarim Ben.mp3";"";""
"Sibel Alas - Haberi Olsun.mp3";"";""
"Sibel Alas - Küçük Ev.mp3";"";""
"Sibel Alas - Lavanta اicekleri.mp3";"";""
"Sibel Alas - Little Child.mp3";"";""
"Sibel Alas - Mavi düsler.mp3";"";""
"01 - Sibel Can - اakmak اakmak.mp3";"";""
"02 - Sibel Can - Benim Yerimede Sev.mp3";"";""
"03 - Sibel Can - Askimiz Için.mp3";"";""
"04 - Sibel Can - اek Git Basimdan.mp3";"";""
"05 - Sibel Can - Istanbulu Efkar Basti.mp3";"";""
"06 - Sibel Can - Sakin Sevme Beni.mp3";"";""
"07 - Sibel Can - Aksam Sefasi.mp3";"";""
"08 - Sibel Can - Anladin Sen Onu.mp3";"";""
"09 - Sibel Can - Aykiri اiçek.mp3";"";""
"10 - Sibel Can - Dِnmessin.mp3";"";""
"11 - Sibel Can - Eski Toprak.mp3";"";""
"12 - Sibel Can - Ayrilik Sarkisi.mp3";"";""
"Sibel Can - Aman.mp3";"";""
"Sibel Can - Cici Kiz.mp3";"";""
"Sibel Can - G_l_m.mp3";"";""
"Sibel Can - Gecmis Olsun.mp3";"";""
"Sibel Can - Hadi Hadi.mp3";"";""
"Sibel Can - Havar.mp3";"";""
"Sibel Can - Kanasin.mp3";"";""
"Sibel Can - Padisah.mp3";"";""
"Sibel Can - Raziyim.mp3";"";""
"Sibel Can - T¤vbeler Olsun.mp3";"";""
"Sibel Can - Ah Bir Atas Ver.mp3";"";""
"Sibel Can - And Icelim.mp3";"";""
"Sibel Can - Atesten G¤mlek.mp3";"";""
"Sibel Can - Bug_nlerde.mp3";"";""
"Sibel Can - Canim Benim.mp3";"";""
"Sibel Can - Cemrem.mp3";"";""
"Sibel Can - Eyvahlar Olsun.mp3";"";""
"Sibel Can - Keje.mp3";"";""
"Sibel Can - Kendim D_st_m.mp3";"";""
"Sibel Can - Laz Ali.mp3";"";""
"Sibel Can - Leylim Yar.mp3";"";""
"Sibel Can - Sen Gelmez Oldun.mp3";"";""
"Sibel Can - Seyreyle G_zel.mp3";"";""
"Sibel Can - Utanacaksin.mp3";"";""
"Sibel Can - Utansin.mp3";"";""
"Sibel Can - Yaz G_n_.mp3";"";""
"Sibel Can - Yazik.mp3";"";""
"Sibel Can - Yetim Yavrum.mp3";"";""
"Sibel Can - Yillar.mp3";"";""
"Sibel Can - Yolumuz Gurbete D_st_.mp3";"";""
"Sibel Can - ?s_yorum.mp3";"";""
"Sibel Can - Alcak.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Bence Talih.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Berivan.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Biktim Artik.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Daha Yolun Basindayim.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Dost Bildiklerim.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Emret ?leyim.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Yarim Kaldim.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Zalim Firarim.mp3";"2000";""
"Sibel Can - ?l_r_m.mp3";"2000";""
"Sibel Can - Cilveler.mp3";"";""
"Sibel Can - D_nya D¤n_yor.mp3";"";""
"Sibel Can - Diyemedimki.mp3";"";""
"Sibel Can - G_nah Bize.mp3";"";""
"Sibel Can - G¤z_mde Bir Damla.mp3";"";""
"Sibel Can - Gece Her Yer.mp3";"";""
"Sibel Can - Sarki Sunan Diller.mp3";"";""
"Sibel Can - Sevda Oyunu.mp3";"";""
"Sibel Can - Silemediler.mp3";"";""
"Sibel Can - Yalan.mp3";"";""
"Sibel Can - Yetti Bu Ayrilik.mp3";"";""
"Sibel Can - Bana S¤yle.mp3";"";""
"Sibel Can - Bir Of Ceksem.mp3";"";""
"Sibel Can - Dediler Zamanla Hep Azalirmis Sevgiler.mp3";"";""
"Sibel Can - Dilenci.mp3";"";""
"Sibel Can - Dokunma.mp3";"";""
"Sibel Can - Hasretim.mp3";"";""
"Sibel Can - Ne Gelen Ne Soran Var.mp3";"";""
"Sibel Can - R_zgar Susmus Ses Vermiyor.mp3";"";""
"Sibel Can - Sen Sevgini Bana Sakla.mp3";"";""
"Sibel Can - Vur Ha Gardas Vur.mp3";"";""
"Sibel Can - Yasadim G_lmeyi Hic Bilmedim.mp3";"";""
"Sibel Can - Yikilma ?st_me Aksam.mp3";"";""
"Sibel Can - ?yle Sirinsin.mp3";"";""
"Sibel Can - Aksam G_nesi.mp3";"";""
"Sibel Can - Ayrilik Mi.mp3";"";""
"Sibel Can - Bile Bile Lades.mp3";"";""
"Sibel Can - Bul Beni.mp3";"";""
"Sibel Can - Canim Seni Istiyor.mp3";"";""
"Sibel Can - Care Degil.mp3";"";""
"Sibel Can - Eskidi Hersey.mp3";"";""
"Sibel Can - G_l D¤kt_m Yollarina.mp3";"";""
"Sibel Can - Hatirasidir.mp3";"";""
"Sibel Can - Oynama Benimle.mp3";"";""
"Sibel Can - S¤yle S¤yle.mp3";"";""
"Sibel Can - T¤vbeliyim.mp3";"";""
"Sibel Can - 01-Gelse O Suh Meclise.mp3";"";""
"Sibel Can - 02-Baharin Gülleri Açti.mp3";"";""
"Sibel Can - 03-Sevmekten Kim Usanir.mp3";"";""
"Sibel Can - 04-Unut Beni.mp3";"";""
"Sibel Can - 05-Yemenimde Hare Var.mp3";"";""
"Sibel Can - 06-Ne Idi Ne Oldu Halim.mp3";"";""
"Sibel Can - 07-Hastayim Yasiyorum.mp3";"";""
"Sibel Can - 08-Sِyleyemem Derdimi.mp3";"";""
"Sibel Can - 09-Gِnlüm Yarali.mp3";"";""
"Sibel Can - 10-Canimin Yoldasi Ol.mp3";"";""
"Sibel Can - 11-Ayrilik Atesten Bir Ok.mp3";"";""
"Sibel Can - 12-Sari Kurdelem.mp3";"";""
"01-gelse o suh meclise.mp3";"";""
"02-baharin g_lleri acti.mp3";"";""
"03-sevmekten kim usanir.mp3";"";""
"04-unut beni.mp3";"";""
"05-yemenimde hare var.mp3";"";""
"06-ne idi ne oldu halim.mp3";"";""
"07-hastayim, yasiyorum.mp3";"";""
"08-s¤yleyemem derdimi.mp3";"";""
"09-g¤nl_m yarali.mp3";"";""
"10-canimin yoldasi ol.mp3";"";""
"11-ayrilik atesten bir ok.mp3";"";""
"12-sari kardelen.mp3";"";""
"Sibel Can  - Asik Olma.mp3";"";""
"Sibel Can  - Ask Yolu.mp3";"";""
"Sibel Can  - Ev Secelim.mp3";"";""
"Sibel Can  - G_m_s Kursun.mp3";"";""
"Sibel Can  - Lale Devri.mp3";"";""
"Sibel Can  - Limoni.mp3";"";""
"Sibel Can  - Nehir G¤zl_m.mp3";"";""
"Sibel Can - Melekler.mp3";"";""
"Sibel Can - Yalnizlar Treni.mp3";"";""
"Sibel Can - ?zledinmi _ Gel Kiyma.mp3";"";""
"Ayiptir S¤ylemesi.mp3";"";""
"Belliydi Zaten.mp3";"";""
"Dedikodu.mp3";"";""
"Deli y_regim.mp3";"";""
"G¤z_ms_n.mp3";"";""
"Haydi Ver Elini.mp3";"";""
"ikimizde Yalanciymisiz.mp3";"";""
"Mektup.mp3";"";""
"Potpori- Esmer bu g_n aglamis-Turnalar.mp3";"";""
"Sarkilarda Senden yana.mp3";"";""
"Sen Varsin.mp3";"";""
"Senmiydin.mp3";"";""
"Son Bahar.mp3";"";""
"Yetmiyor.mp3";"";""
"Sibel Can - Aramizda Daglar Var.mp3";"";""
"Sibel Can - Deli Yurekli Yarim.mp3";"";""
"Sibel Can - Dogumgunun.mp3";"";""
"Sibel Can - Elveda Askim Sana.mp3";"";""
"Sibel Can - Hey Adamim.mp3";"";""
"Sibel Can - Iki Gonul.mp3";"";""
"Sibel Can - Kanadi Kirik Ask.mp3";"";""
"Sibel Can - Maraz.mp3";"";""
"Sibel Can - Sen Benimsin.mp3";"";""
"Sibel Can - Su Bile Yok Sana.mp3";"";""
"Sibel Can - Yar Yar.mp3";"";""
"Sibel Can - Alismisim Bir Kere.mp3";"";""
"Sibel Can - Anlamadin Ki.mp3";"";""
"Sibel Can - D¤nmelisin.mp3";"";""
"Sibel Can - G_c_n Yeterse.mp3";"";""
"Sibel Can - K_smeyin Geceler.mp3";"";""
"Sibel Can - Kime Ne.mp3";"";""
"Sibel Can - S¤yleme.mp3";"";""
"Sibel Can - Sen Hep Beni Mazideki Halimle.mp3";"";""
"Sibel Can - Seni Sevmek.mp3";"";""
"Sibel Can - Unutama Beni.mp3";"";""
"Sibel Can - Yaralim.mp3";"";""
"Sibel Can - ?zme Beni.mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 01 Akilli Kadin..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 02 Yalan Bi'Ask..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 03 Ne Zormus..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 04 Ayak Izi..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 05 Arama Beni..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 06 Herseye Ragmen..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 07 Tutuklu..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 08 Iyi Tanirim..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 09 Salla..mp3";"";""
"Sibel Mirkelam - 10 Acilen..mp3";"";""
"01.Aç Telefonu.mp3";"2008";""
"02.Yaz Aski.mp3";"2008";""
"Sila -  ... Dan Sonra.mp3";"2007";""
"Sila - Biktim.mp3";"2007";""
"Sila - Cebren Ve Hile Ile.mp3";"2007";""
"Sila - Dِn Demeyi Unuttum.mp3";"2007";""
"Sila - Egeli Lodos.mp3";"2007";""
"Sila - Kenar Süsü (Alt. Ver.).mp3";"2007";""
"Sila - Kenar Süsü.mp3";"2007";""
"Sila - Korkma.mp3";"2007";""
"Sila - Kِse Yastigi.mp3";"2007";""
"Sila - Malum.mp3";"2007";""
"Sila - Ne Desem Inanirsin.mp3";"2007";""
"Sila - ضzledim Onu.mp3";"2007";""
"Sila - Rus Ruleti.mp3";"2007";""
"Sila - Sila.mp3";"2007";""
"Sila - Usak Makami.mp3";"2007";""
"01-sildim.mp3";"";""
"02-inanmak.mp3";"";""
"03-seni ِyle cok.mp3";"";""
"04-koptugu yerde birak.mp3";"";""
"05-ellerini birak.mp3";"";""
"06-evi hasret gِtürüyor.mp3";"";""
"07-yandim.mp3";"";""
"08-can karasi.mp3";"";""
"09 - Bana Aitsin.mp3";"";""
"10 - Aramadim.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Bana Münhasir.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Binbir.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Canim Yandi.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Dünyain Gِbegi.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Hala Seviyorum.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Hani.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Hata.mp3";"";""
"Sinan ضzen - ضdün Vermem.mp3";"";""
"Sinan ضzen - On Kez Agladik.mp3";"";""
"Sinan ضzen - ضpsene Beni.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Seni Düsünüyorum.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Simdi Yoksun.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Son Duragim.mp3";"";""
"Sinan ضzen - Suc Sende.mp3";"";""
"EN GUCLU SERUVEN ORIGINAL.MP3";"";""
"EN GUCLU SERUVEN.mp3";"";""
"SONER_10.MP3";"";""
"SONER_11.MP3";"";""
"SONER_A2.MP3";"";""
"SONER_A3.MP3";"";""
"SONER_A4.MP3";"";""
"SONER_A5.MP3";"";""
"SONER_A6.MP3";"";""
"SONER_A7.MP3";"";""
"SONER_A8.MP3";"";""
"SONER_A9.MP3";"";""
"Soner Arica - Adin Bakardi.mp3";"";""
"Soner Arica - Allah Korusun Seni.mp3";"";""
"Soner Arica - Ayrilik.mp3";"";""
"Soner Arica - Beni Birakma.mp3";"";""
"Soner Arica - Biz ( Siir ).mp3";"";""
"Soner Arica - Bu Mu Sevda.mp3";"";""
"Soner Arica - Deniz Gِzlüm.mp3";"";""
"Soner Arica - Derbeder.mp3";"";""
"Soner Arica - Devlerin Aski.mp3";"";""
"Soner Arica - Dِn.mp3";"";""
"Soner Arica - Gِzbebegimsin.mp3";"";""
"Soner Arica - Kusursuz Ask.mp3";"";""
"Soner Arica - Sen Giderken.mp3";"";""
"Soner Arica - Sen Mutlu Ol.mp3";"";""
"Soner Arica - Sen Türkülerle Sِyle.mp3";"";""
"Soner Arica - Vefasiz.mp3";"";""
"Soner Arica - Yalnizim.mp3";"";""
"Soner Arica - Yüregime Ektim Seni.mp3";"";""
"01 Sallan.mp3";"";""
"02 Sallan (Dance Verison).mp3";"";""
"03 Seni Seviyorum.mp3";"";""
"04 Seni Seviyorum (Dance Version).mp3";"";""
"05 Seni Seviyorum (Enstrümantal).mp3";"";""
"06 Seni Seviyorum - Erhan Tekyildiz Version.mp3";"";""
"07 Seni Seviyorum - Erol Temizel Version.mp3";"";""
"08 Sallan (Etnik Version).mp3";"";""
"01 Seni Seviyorum.mp3";"";""
"02 Dance Version.mp3";"";""
"03 Enstrümental.mp3";"";""
"04 Danca Enstrümental.mp3";"";""
"Soner Ar?ca Aksam Olmadan Gel.mp3";"";""
"Soner Ar?ca Allah Korusun Seni.mp3";"";""
"Soner Ar?ca Beni Anlamad?n.mp3";"";""
"Soner Ar?ca Bitti.mp3";"";""
"Soner Ar?ca Biz (Siir).mp3";"";""
"Soner Ar?ca Haydi ?imdi Gel (Orient R&B).mp3";"";""
"Soner Ar?ca Haydi ?imdi Gel.mp3";"";""
"Soner Ar?ca J ai Laisse Mon Coeur a Paris (2. Version).mp3";"";""
"Soner Ar?ca J ai Laisse Mon Coeur a Paris.mp3";"";""
"Soner Arica - Ayrilik.mp3";"";""
"Soner Arica - Derbeder.mp3";"";""
"Soner Arica - Devlerin Aski.mp3";"";""
"Soner Arica - Sen Giderken.mp3";"";""
"SONER ARICA.mp3";"";""
"01 - Intro.mp3";"";""
"02 - Sِhret Yolu feat. Suikast.mp3";"";""
"03 - Dibidik.mp3";"";""
"04 - Taklaya Geldin feat. Aziza A..mp3";"";""
"05 - Interlude.mp3";"";""
"06 - Petroil.mp3";"";""
"07 - Sِz Veriyorum.mp3";"";""
"08 - Vahsi Dogu.mp3";"";""
"09 - Interlude.mp3";"";""
"10 - ضnsِz.mp3";"";""
"11 - Ben De Istiom.mp3";"";""
"12 - N'apsam.mp3";"";""
"13 - Interlude.mp3";"";""
"14 - Belki.mp3";"";""
"15 - 360 feat Suikast.mp3";"";""
"Tan - Ac Kollarini.mp3";"";""
"Tan - Agla Agla (Remix).mp3";"";""
"Tan - Agla Agla.mp3";"";""
"Tan - Asla.mp3";"";""
"Tan - Ben Her Bahar Mutsuzum.mp3";"";""
"Tan - Buyu Yaptin.mp3";"";""
"Tan - Kalbime Gِmüyorum.mp3";"";""
"Tan - Kulliyen Yalan.mp3";"";""
"Tan - Rica Ederim.mp3";"";""
"Tan - Yalvaririm.mp3";"";""
"Tan - Zampara.mp3";"";""
"Tan 2007 - 01 - Sِzümü Tutamadim.mp3";"";""
"Tan 2007 - 02 - Neler Neler Club VersiyoN.mp3";"";""
"Tan 2007 - 03 - Neler Neler.mp3";"";""
"Tan 2007 - 04 - Gecer.mp3";"";""
"Tan 2007 - 05 - Yagdir Günahlari.mp3";"";""
"Tan 2007 - 06 - Yagdir Günahlari Club VersiyoN.mp3";"";""
"Tan 2007 - 07 - Sana Bِylesi Yakisir.mp3";"";""
"Tan 2007 - 08 - Belki Merak Etmezsin.mp3";"";""
"Tan 2007 - 09 - Dogum Günü.mp3";"";""
"Tan 2007 - 10 - Ziyan.mp3";"";""
"Tan 2007 - 11 - Kizilca Günes.mp3";"";""
"Tan 2007 - 12 - Biktim Senden.mp3";"";""
"Tan 2007 - 13 - Miracle.mp3";"";""
"Tan 2007 - 14 - Askim Askim.mp3";"";""
"01-Yildizlarda Kayar.mp3";"";""
"02-Aman Aman.mp3";"";""
"03-Sِyleme.mp3";"";""
"04-Günese Lüzum Olmaz.mp3";"";""
"05-Techno Günese Lüzum Olmaz.mp3";"";""
"06-Gِzlerin.mp3";"";""
"07-Aman Aman [Club Mix].mp3";"";""
"08-Yildizlarda Kayar Remix.mp3";"";""
"09- Karaoke Sِyleme.mp3";"";""
"10- Karaoke Yildizlarda Kayar.mp3";"";""
"Tarik - Açiver Kollarini.mp3";"2007";""
"Tarik - Ay Kiz.mp3";"2007";""
"Tarik - Dilber.mp3";"2007";""
"Tarik - Eremez Oldum.mp3";"2007";""
"Tarik - Gel.mp3";"2007";""
"Tarik - Gitarist.mp3";"2007";""
"Tarik - Sevmek Isterdim.mp3";"2007";""
"Tarik - Yanip Tutusan Kalbim.mp3";"2007";""
"Tarik - Zavalli Kalbim.mp3";"2007";""
"Tarkan - Bekle.Mp3";"";""
"Tarkan - Biz Nereye.Mp3";"";""
"Tarkan - Don Bebegim.Mp3";"";""
"Tarkan - Durum Beter.Mp3";"";""
"Tarkan - Eyvah.mp3";"";""
"Tarkan - Gitme.mp3";"";""
"Tarkan - Gul Doktum Yollarina.Mp3";"";""
"Tarkan - Hepsi Seninmi.mp3";"";""
"Tarkan - Kis Gunesi.Mp3";"";""
"Tarkan - Sevis Benimle.Mp3";"";""
"Tarkan - Seytan Azapta.Mp3";"";""
"Tarkan - Unutmamali.Mp3";"";""
"Tarkan - 01 - Bounce.Mp3";"2005";""
"Tarkan - 02 - Bounce (Pasifique).Mp3";"2005";""
"Tarkan - 03 - Bounce (Ozinga).Mp3";"2005";""
"Tarkan - 04 - I Wanna Hear Love Speak (Shhh) (Dkevrim Mix).Mp3";"2005";""
"Tarkan - 05 - Bounce (Kerim & Dkevrim Mix).Mp3";"2005";""
"Tarkan - 06 - I Wanna Hear Love Speak (Shhh).Mp3";"2005";""
"Tarkan - 07 - Bounce (N.Y - L.A).Mp3";"2005";""
"09 Come Closer - .mp3";"2006";""
"Tarkan - Bounce.mp3";"2006";""
"Tarkan - Don't Leave Me Alone.mp3";"2006";""
"Tarkan - If Only You Knew.mp3";"2006";""
"Tarkan - I'm Gonna Make U Feel Good.mp3";"2006";""
"Tarkan - Just Like That.mp3";"2006";""
"Tarkan - Mass Confusion.mp3";"2006";""
"Tarkan - Mine.mp3";"2006";""
"Tarkan - Over.mp3";"2006";""
"Tarkan - Shhh.mp3";"2006";""
"Tarkan - Shikidim.mp3";"2006";""
"Tarkan - Start The Fire.mp3";"2006";""
"Tarkan - Touch.mp3";"2006";""
"Tarkan - Why Don't We ( Aman Aman) feat. Wyclef Jean.mp3";"2006";""
" Dudu.mp3";"";""
"04_SOMA_KALBIM.MP3";"";""
"08_BU_SARKILAR_DA_OLMASA__D.MP3";"";""
"Tarkan - Gulumse Kaderine.mp3";"";""
"Tarkan - Uzun Ince Bir Yoldayim.mp3";"";""
"Hup.MP3";"";""
"kuzu kuzu.MP3";"";""

+ محمد کریمی ; ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکیه ای درایران

Rafet El Roman 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne`de doğdu. 1970 yılında ailesi Almanya`ya işçi olarak gitti. Rafet 7 yaşına kadar Uzunköprü Ömer bey Köyü`nde anneannesi ile birlikte yaşadı. İlkokul 1. sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya`ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya`da tamamladı. 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı.
17 yaşında Midnight Entertaintment film şirketine figüran olarak başvurmasıyla sinema hayatının ilk adımını atmış oldu. 1987`de ilk uzun metrajlı filmi `Defender`da başrolü oynadı. Bu yapım Rafet El Roman`ın senaristlik ve yönetmenlik alanında da ilk deneyimlerini yaşadığı filmdi. 1988`de müzik çalışmalarına ağırlık verdi. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya`da yılın en iyi yeteneği` seçildi.
1994 yılında Frankfurt kültür festivalinde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı. 1995`de Türkiye`ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. `Gençliğin Gözyaşı` adlı albüm bir milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı. 1997`de `En Güzel Günler Senin Olsun` adlı ikinci albümünü çıkardı. Aynı yıl kızı Su El Nur dünyaya geldi. 1998`de Avrupa`da ilk solo albümü piyasaya çıktı. Ayrıca yine 1998 yılında `Propoganda` filmi ile Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi Türk Sinema tarihinin dev isimleriyle birlikte başrol oynadı.
1999`da `Hayat Hüzünlü` adlı üçüncü albümüyle yine büyük bir başarı yakaladı. Bu arada ikinci kızı Sevvalnur dünyaya geldi. Rafet El Roman 2000 yılında kendi yöneteceği bir film hakkında açıklamalar yaptı ama bu hayalini gerçekleştiremedi. Ama 2000`de Mehmet Ali Erbil ile Euro2000 Şampiyonası için Milli Takım`a yazdığı `Bir Gol Daha` şarkısını seslendirdi. Rafet El Roman aynı yıl bir de `Dar Alanda Kısa Paslaşmalar` adlı sinema filminde Müjde Ar`la birlikte başrol oynadı. 2001 yılında Aşkın Nur Yengi ile, söz ve müziği Rafet El Roman'a ait olan "PEŞİNDEYİM" adlı şarkıda düet yaptı.
Rafet El Roman, 2001 yılında yeniden müziğe döndü ve `Hanımeli` adlı albümünü çıkardı. 2002 yılında `5 Nr Aşk` albümünün yanı sıra, eşiyle olan problemleri de onu sık sık magazin gündemine taşıdı 2004 yılının yaz aylarında, "SÜRGÜN" adlı 6. albümünü yaptı ve bu albümle çok büyük bir satış grafiği yakaladı, bir çok hit şarkısıyla 2004 yılının en beğenilen albümlerinden biri oldu Sürgün.
2005 yılında, "KALBİMİN SULTANI" adlı 7.albümünü, 10.Sanat Yılı Şerefine müzik severlerin beğenisine sundu, albüm ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak, listelerin bir numarası oldu.
2006 yılında ‘Gönül Yarası’’8.albümü hayranlarıyla buluştu. Diğer albümlerinde olduğu gibi ‘’Gönül Yarası’’albümünde de aynı başarıyı yakalayacağa benziyor.
Rafet El Roman, 2000 yılında kurduğu RER Müzik adlı müzik yapım şirketiyle, müzik piyasasına yeni isimler kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, hayatı sinema ve müzik üzerine kurulan Rafet El Roman'ın en büyük hedefi, senaristliği ve yönetmenliğini yapacağı film projesini hayata geçirmek...

 بیوگرافی رافت ال رمان

رافت در25 آگوست 1968 در شهر ادیرنه به دنیا آمد . در سال 1970 به خاطر شغل خانواده اش به آلمان رفت. او تا 7 سالگی همراه مادربزرگش (مادری) در روستای اوزون کوپرو عمر بی زندگی کرده. اول دبستان را در روستا خوانده و بعد پیش خانواده اش در المان رفته و درسش را در المان تمام کرده.اولین متن ترانه و اهنگ اش را در 16 سالگی شروع می کند.در 17 سالگی در شرکت میدنایت اینترتینمنت فیلم به عنوان سیاهی لشکراولین قدمش را در عرصه سینما برداشته است ؛در سال 1987 در فیلم بلند بنام  دفندر نقش اول را بازی کرده که این کار رافت در سطح سناریستی و کارگردانی اولین تجربه او به حساب میاید.در 1988 به کار مسیقی روی اورد.در1992 از طرف شرکت رادیویی Saarlaendischer Rundfunk به عنوان استعداد برتر برگزیده شد.1994 در جشنواره فرهنگ فرانکفورت جایزه  Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü را گرفت . 1995 به ترکیه امده و اولین آلبوم خود را با نام`Gençliğin Gözyaşı`  اشک جوانی به بازار عرضه کرد که بیش از یک میلیون فروش کرد . 1997 دومین البوم خودرا با نام

En Güzel Günler Senin Olsun`  زیباترین روزها برای تو باشد منتشر کرد همان سال دخترش سو ال نور به دنیا آمد . 1998 در اروپا برای اولین بار البومش وارد میدان شد . در همان سال با فیلمی بنام `Propoganda` همراه بازیگران مطرح سینمای ترکیه مثل کمال سونال،متین اکپینار نقش های اول فیلم را بازی کرد .1999 با سومین البومش به نام`Hayat Hüzünlü`  زندگی غم انگیز است باز هم موفقیت بزرگی بدست اورد در این میان دومین دخترش به دنیا امد.در سال 2000 در مورد فیلمی که خودش کارگردان ان خواهد بود حرفهایی زد اما رویایش را به واقعیت نرساند. اما در همان سال به همراه محمت علی اربیل ترانه ای بنام "یه گل دیگه "در وصف تیم ملی اش که در مسابقات قهرمانی یورو 2000حضور داشت خواند.در همان سال در یک فیلم سینمایی بنام `Dar Alanda Kısa Paslaşmalar` همراه مژده آر نقش اول بازی کرد. 2001 به همراه خواننده آشکین نور ینگی ترانه ای بنام peşindeyim(دنبالتم) که شعرواهنگش رو خودش ساخته بود مشترکن اجرا کردن.در سال 2001 دوباره به موسیقی برگشت و البوم   Hanımeliدست خانوم را منتشر کرد.2002  البوم پنج امش بنام  `5 Nr Aşk` عشق شماره 5 را وارد بازار کرد.در ماههای بهار سال 2004 البوم ششم خودرا با نام "SÜRGÜN" تبعیدی را ساخت این البوم فروش بالایی کرد و همچنین یکی از البوم های مورپسند مردم شد.2005 هفتمین البومش بنام , "KALBİMİN SULTANI" سلطان قلبم راساخت. در هفته اول فروش خود رکورد شکست و شماره اول لیست ها شد. 2006 هشتمین آلبوم خود را با نام ‘Gönül Yarası’ زخم دل را ساخت که مثل البوم های قبلی اش با موفقیت روبرو شد .2008 نهمین البومش با نام Bir Roman Gibi  مثل یه رمان که ترانه aşk ı vırane  از همین البوم است

رافت با تاسیس شرکت موسیقی بنام  RER Müzik  در سال 2000 در نظر دارد در این عرصه عناوین جدیدی کسب کند.و بزرگترین ارزوی رافت در زمینه سینما ساخت فیلمی است که سناریست و کارگردانی اش را خودش به عهده داشته باشد.

 


¤ نوشته شده در ساعت ٢:۵۶ ‎ق.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (2)

سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧
ترانه درخواستی زیبا خانوم

 سلام

ترانه درخواستی زیبا خانوم ترانه ای است به اسم  Aşk-ı Virane عشقش ویرانه بود که با صدای زیبای رافت ال رمان و یوسوف گوونی  خوونده شده رافت صدای دلنشینی داره بخصوص وقتی ترانه هایی از این قبیل که بیشتر به غم نزدیک باشه غوغا به پا میکنه و کارش خیلی توپ از اب در میاد یه غم و بغض خاصی تو صداش هست که من به شخصه دوست دارم من خودم این ترانه رو نشنیده بودم تو اینترنت که دیدمش کلیپش منظورمه واقعا عالی بود لینکش هم اینه

 http://www.youtube.com/watch?v=4AvzsQwb4JI&feature=related

اگه خواستین یه نگاهی بکنین پشیمون نمیشین فقط باید حوصله به خرج بدین چون خیلی طول میکشه تا بتوونین همه ترانه رو یه جا ببینین تیکه تیکه بالا میاد با سرعت کم اینترنت ایران کمی سخته  اما گر صبر کنی می توونی همه کلیپو ببینی در ضمن شعروموزیک این ترانه مال یوسوفه

امیدوارم ترجمه ام مشکل نداشته باشه بالاخره در حد توان و سواد ماست دیگه چه میشه کرد

آقا مهدی تقدیم میکند:

 

Rafet El Roman - Aşk-ı Virane رافت ال رمان و یوسوف گوونی  - عشقش ویرانه بود

Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk عشق ،داره توی یه قلبی  گریه میکنه عشق

Sızım sızım sızlatıyor,   ,   تورو وادار به شکوه  و شکایت اون هم با درد و سوزش میکنه

Ellerinden kaçılmıyor   نمیشه از دستش  فرار کرد

Virane ettin bıraktın aşk…  ویرانم کردی رهایم کردی عشق

 

Bir deli kurşun misali zulmetti bana bu gönlün  دل تو در نظر من ظلمت  یه گلوله سربی بی هدف رو داره

Yıkılmıştan da virane ettin, bunun sebebi sendin بعد از پا افتادنم ویرانم کردی مسبب این امر تو هستی

Unutmalı artık, bir anlamı yok  باید فراموش کنم ، این دیگه فکر کردن نداره

Sevmeyi bilmeyen birini anlamak ne zor درک کردن کسی که هیچ چیز در مورد دوست داشتن نمیدونه چقدر سخته

 

Sensizliği kabul eden bir kalpte mutlu olamazsın با وجود قلبی که بی تو بودن رو قبول کرده نمی توونی شاد باشی

Bu katlanılmaz gururlarla sende başa çıkamazsın با این غرور شکست ناپذیرت  به جایی نمیرسی

Giden o olsun, terk eden de کسی که میره و ترک میکنه اون باشه

Artık zaman hakikatle yüzleşmekte… در هر صورت زمان و حقیقت باهم روبرو میشن

 

Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk عشق ،داره توی یه قلبی  گریه میکنه عشق

Sızım sızım sızlatıyor,   تورو وادار به شکوه  و شکایت اون هم با درد و سوزش میکنه

Ellerinden kaçılmıyor   نمیشه از دستش  فرار کرد

Virane ettin bıraktın aşk…  ویرانم کردی رهایم کردی عشق

 

 

Bende aynı duygularla geldim geçtim bu yollardan من هم با احساسات مشابه تواومدم و از این جاده ها گذشتم

Aşkın her katı halini yaşadım gördüm inan باور کن که من تمام احوالات قطعی عشق رو حس کردم ودیدم

Şimdi zamanla geçer desem de avunmayacak yüreğim اگه بگم با گذشت زمان همه چی فراموشم میشه ،باز قلبم تسلی پیدا نمیکنه

Ne kadar lanet etse de kalbin dinlemeyeceksin…هر چقدر که قلبت لعنتت کنه نمی شنوی

 

Bu deli gönlüm neler neler uğrunda harcadı her gün این دل دیوونه من به خاطر تو هر روز چه چیرهایی رو ازدست داد

Bir an yılmadan unut demek olmaz یه دفعه بدون تهدید و ترسوندن ؛ نمیشه گفت که فراموش کن

Laf anlamaz bu kalp قلبم حرف گوش نمی کنه

Bu aşkın içinde ne emekler saklıdır… من برای این عشق زحمت های  زیادی کشیدم

 

Aşk, bir kalbin içinde ağlıyor aşk عشق ،داره توی یه قلبی  گریه میکنه عشق

Sızım sızım sızlatıyor,   تورو وادار به شکوه  و شکایت اون هم با درد و سوزش میکنه

Ellerinden kaçılmıyor   نمیشه از دستش  فرار کرد

Virane ettin bıraktın aşk…  ویرانم کردی رهایم کردی عشق

 

امیدوارم راضی بوده باشین

¤ نوشته شده در ساعت ٢:۴۴ ‎ق.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (0)

پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٧
 


merhabalar olsün benim gül yüzlü arkadaşlarima

 چون شما ترجمه تراانه  درخواست نکردین من به سلیقه خودم یه متن عاشقانه براتون گذاشتم و چند تا  هم جمله عاشقانه که بیشتر به درد اس ام اس میخوره در مورد متن های طولانی اگه بخواین بدونین این متن هارو از کجا گیر میارم به  این سایت سر بزنین www.yazgulu.com  قسمت siirler اما در مورد جملات کوتاه راستش یادم نیست از کدوم سایت در اورده بودم چون من از این چیزا زیاد دارم تا دلتون بخوادهراز گاهی براتون میذارم امیدوارم خوشتون بیاد البته هر جا احساس کردن ترجمه با خود متن نمی خوونه حتما بگین خوشحال میشم ترجمه های شماروهم بدونم خوب هر کسی دایره المعارف خاص خودشو داره اما خواهرا و برادرای گرامی اگه ترجمه جمله زیر

SEN SENİ ÖZLEYENLERİN ÖZLEMİNDEN HABERSİZ ÖZLEMLE

ÖZLETENDİN SEN ÖZLENENLER ARASİNDA ENÇOK ÖZLENENDİN. AMA

HABERSİZCE ÇEKİP GİTTİN

 و همچنین یه بیت از شعر زیر رو که ننوشتم رو بلدین به منم بگین ممنونتون میشم اقا فرهاد شمام هم همینطور اگه این متن رو دیدی نظرتو بگو خیلی برام مهمه راستش متن بالا به هوش زیادی احتیاج داره که من ندارم یه تیکه هایی رو برگردوندم ولی نمی توونم خودم رو قانع کنم که منظور نویسنده همون بوده یا نه
 peki bana yardım edin lutfan
hepinizi çok özlerimقلب
kandinize iyi bakın
iyi günler


sessizce    بی صدا
Hiç kalbin ağrıdı mı sebepsizce, 

 تا حالا شده قلبت بی هیچ دلیلی درد بگیره
Hiç için titredi mi sıcak yaz geceleri, 

 تا حالا شده توی شبهای گرم تابستان سردت بشه
Dolunaya baktığında hissettin mi hiç

موقع تماشای ماه کامل  حس کردی که
Yapayalnız derin bir karanlıkta olduğunu, 

 درعمیق ترین تاریکی ،تنهای تنها هستی
Ve acı bir şekilde farkına vardın mı, و
Kalabalık içinde sessizce dolaştığını…

  توی شلوغی بی سروصدا گشت میزنی

Düşündüğün şeyi bilmeden uzaklara takılır gözlerin;
وقتی نمی دونی به چی فکر می کنی چشمات به دوردست خیره میشه
Ellerin bilmediğin elleri tutar sanki,

 تو خیال ، دستات دستهایی که نمیدونی مال کی ان رو میگیرن
Tuttuğun el sana huzur verir de;

 دستی رو که گرفتی بهت آرامش میده
Sen o huzurla bir türlü rahatlayamazsın

اما تو با اون آرامش هم هیچ جور به آسایش نمیرسی
Boğazında kelimeler düğümlenir, yutkunursun;
کلمات توی گلوت گره می خورن ، حرفات رو توی خودت نگه میداری
Bakışların buğulanır, gözlerini kısarsın,

 نگاهت  ابری میشه چشماتو جمع میکنی
Tek damla düşmesin diye çabalarsın;

سعی میکنی یه قطره هم از چشات نیفته
Bilirsin ilk düşen damla habercisidir; sağanakların,
میدونی اولین قطره که میفته نشانه رگبار شدیده
Bilirsin sağanakların ardından körelir; duyguların,
میدونی که بعد تموم شدن رگباراشکات ، احساساتت کم رنگ میشن
Bilirsin ki içindeki yangınlar büyür sağanaklarda…
میدونی که شعله های توی قلبت با رگبار اشکات بزرگ تر میشن

Sen bilirsin ama kalbin bilmez bunları,

توخودت میدونی ولی قلبت هیچ وقت نمی فهمه
Yaşadıkça yaşar sevdalar kalbinde,

  تا تو زنده هستی این عشق هم در قلبت زنده خواهد ماند
Büyüdükçe büyür kalbin, her sevdayı saklar içinde,
با بزرگ شدنت ، قلبت هم بزرگ میشه هر عشقی رو تو خودش نگه میداره
Gün gelir sığmaz olur kalbin göğsüne,

 یه روز میاد که قلبت توی سینه ات جا نمیشه
Taşıyamaz olur bedenini, artık yorulur…

 نمی توونه بدنت رو تحمل کنه و خسته میشه
Duyguların ağır gelir; ezilirsin

احساساتت  برات سنگین به نظر میرسن و له ات میکنن
Bir gün açıklanmamış duygularınla köşende,
یه روز با احساساتی که ابراز نشدن یه گوشه
Teslim olursun ölüme,

 تسلیم مرگ میشی
Sessizce…

بی سروصدا

Harun Kilci
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Aşk Yazılarım

 
Gözlerine her baktığımda yıldızları görürüm hayatımın en karanlık

günlerinde onlar hatırlattı bana parlayan bir ışık olduğunu şimdiyse

senin gözlerin olmadan geceler ne kadar karanlık geçecek kimbilir.
هربار که به چشمانت نگاه میکنم ستاره هارا می بینم ،در تاریک ترین روزهای زندگیم چشمان تو تابش یک نور را به یادم آورد ، حالا بدون چشمان تو چه تاریک خواهد بود این شبها .

GONLÜMÜN YANGININI DINDIREN YOK BU ŞEHIRDE. SEN OLMAYINCA

KARANLIK VE ISSIZ OLUYOR. IŞIĞA GIDEN YOL SENDE BAŞLIYOR, PEKI

BU YOLLARDAN HANGISI SANA ÇIKIYOR.?
توی این شهر کسی نیست که آتش قلب منو خاموش بکنه . وقتی تو نیستی همه جا تاریک و خلوت میشه . راهی که به روشنی ختم میشه از تو شروع میشه ، حالا کدوم یک از این راهها به تو میرسه ؟

Cennet dedikleri yer eğer senin gözlerin ise, Hep açık bırak gözlerini

ölünce geleceğim yeniden, Yaşamak için senin cennet gibi gözlerinde....
بهشتی که میگن اگه چشمای تو باشه ، پس همیشه چشماتو باز بذار ، تا بعد مردنم توی بهشت چشمای تو برای زندگی کردن بیام
 
Hasretin bu kadar acı vereceğini bilmezdim. öğrendim... Çünkü benim

her saniyem hasret.... Severken, özlerken ve hep yalandan gülerken,

bilmedilerki İÇİMDE SEN VARDIN VE HEP SEN OLACAKSIN........
نمیدونستم حسرت انقدر سختی داره ، فهمیدم ... چون هر ثانیه من حسرته ... به وقت دوست داشتنم ،به وقت دلتنگ شدنم و به دروغ خندیدنم .... هیچ کس نفهمید که تو وجود من تو بودی و همیشه تو خواهی ماند

Böyle bir dünyada seninle yaşamak varken, Böyle uzak kalmak gücüme

gidiyor, Senin verdiklerini seninle paylaşmak varken, Seni sensiz

yaşamak içime sinmiyor...
تو این دنیایی که میشه با تو زندگی کرد ، چقدر سخته که از تو دور باشم
وقتی میشه همه چیزایی  رو که بهم دادی باتو قسمت بکنم ، نمی توونم به خودم بقبولونم که بدون حضورت با اونا زندگی بکنم

Önemli olan gece yıldızları görebilmek değil ,gündüz

görebilmektir.Önemli olan çok sevmek değil , bir ömür boyu

sevebilmektir...
 این مهم نیست که شب  ستاره هارو ببینی مهم اینه که بتونی توی روز ببینیشون
این مهم نیست که خیلی زیاد دوست داشته باشی  مهم اینه که یه عمر عاشق بمونی
 
Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni koparıp kokladığında

vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan çıkmamak için...
دوست داشتم یه گل بودم !چرا؟ چون وقتی می خواستی منو بو کنی می رفتم تو وجودت و دیگه از اونجا بیرون نمی اومدم
 
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış.

Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin

benim, canımsın.
میدونی اونجایی که رنگین کمان تموم میشه یه گنج پنهون شده ؛ رنگین کمان رو تعقیب کردم دیدم کنار و تموم شد ... باارزش ترین گنج من تویی ، جانم
 

Eğer gökyüzü bir parça kağıt, deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de

sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum

ki...
اگر آسمان یک ورق کاغذ بود ، دریا یک شیشه مرکب؛ باز هم برای نوشتن احساساتی که من نسبت به تو دارم کافی نبود . تو را انقدر دوست دارم که ...

Aşk kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok özlemek, gitmekten çok

beklemek, dokunmaktan çok düşünmektir.Ve aşk öyledirki nerde

imkansız varsa odu
عشق بیشتر دنبال کردنه تا فرار کردن ، بیشتر دلتنگی کشیدنه تا دیدار،بیشتر انتظار کشیدنه تا رفتن، فکر کردنه تا لمس کردن ، و  هر جا یه چیز ناممکن هست عشق اونه .
 
 

¤ نوشته شده در ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (1)

یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٧
سلاممممممممممممممممممممممم

با عرض سلام

من آقا مهدی هستم یکی از بینندگان این بلاگ به دستور فرهاد خان تا موقعی که اقا فرهاد سرشون خلوت بشه مجبورین از سواد دست و پا شکسته این جانب فیض ببرین آقا آزادین هر چی خواستین درخواست کنینچشمککیه که ترجمه کنه اما از الان میگم تا بعدا نگین نگفت من مثل فرهاد نیستم که عکس مکس بذارم مجبورین تا یه زمانی فقط نوشته تحمل کنین این جوری بیشتر قدر فرهاد خان رو می فهمین راستی شماها هم باید کمکم کنین تا منم یه چیزایی یادبگیرم من هنوز مبتدی ام اما باید پیش داداشمون درس پس بدیم خوب دیگه پرحرفی نکنم هر انتقاد و پیشنهادی را با آغوش باز پذیراییم دوستون دارم ایرانی های عزیز این هم اولین کارمن امیدوارم خوشتون بیاد البته ترانه نیست یه متن ادبیه پیشکش دوستداران زبان ترکی اگه مشکلی داشت بگین بکلریم

Bir Damla Sevgi       یک قطره عشق


Engin denizlerin mavisinde buldum seni    تو را در آبی دریاهای عمیق یافتم
Yıldızlara bakınca gördüm seni    به محض تماشا کردن ستاره ها تو را دیدم
Sabahın büyüsünde duydum sesini   صدایت را در جادوی صبح شنیدم
Güneşin doğuşu kadar saf ve temizdi    به اندازه طلوع آفتاب صاف و پاک بود
Kuş cıvıltıları kadar neşeliydi   به اندازه جیک جیک پرنده ها نشاط آور بود
Ay kadar parlaktı   به اندازه ماه درخشان
Su kadar berraktı gül yüzün   به اندازه آب براق است صورت مثل گلت
Bakışlarında buldum yıllar öncesini    در نگاهت سالهای قبل را یافتم
O masum duyguları ve çocukluğumu    آن احساسات معصوم و کودکی ام را

Hayatın kirletmediği hayaller kurdum gözlerine bakınca   به محض دیدن چشمانت رویاها در سرم پروراندم
Engin denizler yüce dağlar kadar sevdim seni     به اندازه دریاهای عمیق و کوههای بلند به تو عشق  می ورزم
Yüzünün parlaklığı kalbimin en ücra köşelerini aydınlattı   درخشش صورتت دورافتاده ترین نقاط قلبم را روشن کرد
Bir volkan gibi patladı kalbimin sevgi tohumları  مثل یک کوه آتشفشان بذرهای عشق قلبم منفجر شدند
Bakışlarında filizlendi, sesinle büyüdü sevgi çiçekleri  گلهای محبت قلبم با نگاهت سبز شدند و با صدایت روییدند
Karanlık geceleri aydınlatırdı hayalin  رویای تو شبهای تاریک را روشن کرد
En soğuk gecelerde kalbimdeki sevgi ısıtırdı beni   در شبهای بسیار سرد عشقی که در قلبم بود مرا گرم کرد
Yalnızlığımı unuttururdu paylaştığımız saatlerin hayali  تنهاییم را از یادم برد خیال ساعت هایی که باتو بودم

Seni öyle sevdim ki sen sevmesen de sevdim تورو جوری دوست دارم که اگه دوستم هم نداشته باشی باز هم دوست دارم
Seni öyle sevdim ki sen bırakıp gitsen de sevdim  تورو جوری دوست دارم که اگه منو ترک هم بکنی باز هم دوست دارم
Seni öyle sevdim ki sen gülsen ben ağlasam da sevdim  تورو جوری دوست دارم که اگه تو بخندی و من گریه کنم باز هم دوست دارم
Seni öyle sevdim ki bitti desen de sevdim   تورو جوری دوست دارم که اگه بگی تموم شد باز هم دوست دارم
Seni öyle sevdim ki senin için ağladığımı sevdim  تورو جوری دوست دارم که به خاطر تو گریه کردنم رو هم دوست دارم
Seni öyle sevdim ki sensizliğimi senin için sevdim   تورو جوری دوست دارم که بی تو بودن رو به خاطر تو  دوست دارم

Sen benim ilkim ve sonum   تو اول و آخر من هستی
Sen benim yıldızlara bakışım ve ağlayışım,   تو نگاه من به ستاره ها و گریه من هستی
Sen benim yalnızlığım ve sessizliğim,   تو تنهایی من و سکوت منی
Sen benim gün ışığım ve ay ışığım,   تو روشنایی آفتاب و روشنایی مهتاب منی
Sen benim birtanemsin!...   تو یگانه(عامیانه اش یکی یه دونه ) من هستی

Sen bilmesen de birtanem  اگر تو ندانی یگانه من
Yıldızlara bakamıyorum artık   دیگر به ستاره نگاه نمی کنم
Yıldızlar seni değil sensizliği vuruyor yüzüme  ستاره ها تو را نه بی تو بودن را برایم بازگو می کنند
Sen şimdi uzaktasın ay ışığım   حالا تو در دوردست هایی روشنایی ماه من
Sensiz kalbim yalnız kaldı   بی تو قلبم تنها ماند
Kalbimdeki sokak lambaları bile söndü   حتی چراغ های خیابان های قلبم هم خاموش شدند
Kalbimdeki sevgi çiçekleri kurudu   گلهای محبت قلبم خشک شدند
Hayalin bile avutmaz oldu çaresiz yüreğimi   حتی خیال تو هم آرام نکرد دل بیچاره ام را

Yalnızım artık birtanem  دیگر تنهایم یگانه ام
Yoksun sen   تو نیستی
 

Sensiz bir gün yine akşam oldu   بی تو یک روز دیگر هم به شب رسید
Gemiler son limandan demir aldı  کشتی ها از آخرین بندر آهن خریدند
Güneş dağların ardında kaldı   آفتاب پشت کوهها ماند
Bil ki ardından birileri ağladı   بدان که پشت سرت کسانی گریه کردند

Gözyaşlarım sel oldu ardından   اشک چشمانم پشت سرت سیل شدند
Sigaramın dumanı gibi uçtun gittin hayallerden   مثل دود سیگارم محو شده و رفتی از خیالم
Saat yorgun sesiyle geceyi vururken  هنگامی که  ساعت با صدای خسته اش  شب را می کشد
Kalbim sensizliği vuruyor gözyaşlarıma   فلبم بی تو بودن را به چشمانم میزند

Gün doğacak bir kaç saat sonra   آفتاب تا چند ساعت دیگر طلوع می کند
Sensiz bir gün doğacak birtanem    یک روز بدون  تو شروع میشود یگانه ام
Güneşin doğuşu kadar temiz yüzünü göremem artık birtanem دیگر نمی توانم  صورتت را که به اندازه طلوع آفتاب پاک و روشن است  ببینم یگانه ام
Güneşin batışı gibi veda ettin birtanem   مثل غروب آفتاب وداع کردی با من یگانه ام
Dağların ardında da olsa   پشت کوهها هم اگر باشد ؛
Beni aydınlatmasa da gül yüzün    صورت گلت اگر مرا روشن نسازد ؛
O gül yüzün hep gülsün birtanem   صورت مثل  گلت همیشه خندان بماند

Soğuk caddede yürürken düşünürüm seni  هنگام قدم زدن در جاده های سرد به تو فکر می کنم
Yağmurlar yağarken severim hayalini   هنگام بارش باران خیال تو را دوست میدارم
Aylar değil yıllar da geçse seviyorum seni birtanem    ماه ها نه سال ها هم اگر بگذرد دوستت خواهم داشت یگانه ام
Karlar yağsa da toprağın altında hayat vardır   اگر برف هم ببارد زیر خاک باز هم حیات وجود دارد;
Yıllar geçse de kalbimde sana bir damla sevgi vardır!...  اگه سالها هم بگذرد یک قطره عشق در قلبم  برای تو وجود دارد


Bünyamin Pekdemir

 

¤ نوشته شده در ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (2)

یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٧
سلام به همگی

 از این که خیلی دیر به روز شدم از همه تون معذرت می خوام راستش درگیرامتحان ارشد هستم نمی خوام بهانه بیارم سعی می کنم بتونم درخواستاتونو جواب بدم ممنون که به من سر می زنید وبهم لطف دارید.

یکی از دوستامون به اسم آقا یوسف درخواست آهنگ از ایسمائیل یو کی کرده بود که من یکی از آهنگاشو به اسم تیکلا ترجمه کردم این آهنگ ملودی خیلی قشنگی داره وچندتا از خواننده های ایرانی هم ازروش کپی کردن که جالبه بدونید مشهور هم شدن با همین کار به نظر میرسه که سطح مو سیقی تو ایران اینجوریه که با کارهای کپی وتقلیدی می شه خواننده ی روز  و مردمی شد باور کنید تاحالا صدها کار که اصلش تورکی بوده رو شنیدم که توسط خواننده های ایرانی خونده شده و میون مردم به اصطلاح گل کرده  که این می تونه دلایل مختلفی داشته باشه مثلا ملودی های موسیقی ترکیه طوریه که فارسی زبون ها هم می پسندن و .....

به هر حال ایسمائیل یو کی آهنگهاش مردمی و نزدیک به حس و حال جوون هاس  این آهنگشم همینجوره وشعر ساده و عوامانه داره منظورش از اسم آهنگ که تیکلا هست اینه که رو شماره تلفنی که من بهت می دم یه تیک بزن که فراموشش نکنی تو انبوه شماره هایی که می گیریچشمک

بلاخره اینم یه آهنگ شاده گوش بدین حتما خوشتون می یاد


¤ نوشته شده در ساعت ۶:۱٠ ‎ب.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (4)

یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٧
Ismail YK - Tıkla

(TIKLA (TİCK
تیک
Bir öylesin bir böyle neyin var bana söyle
(You're once in that way, once in this way; what's the matter, tell me)
(کنایه ازانسان دمدمی مزاج)

Ağlamayan bebeğe süt vermezler bu böyle
(They don't give any milk to the baby that's not crying, this is so)
(ضرب المثل ترکی که می گه بچه تا وقتی  گریه نکنه که بهش شیر نمیدن)

روی همرفته این معنی رو می ده:

اینقد دمدمی مزاجی که نیمدونم چطور باهات رفتارکنم حداقل خودت بگو جی می خوای ازمن تا بدونم


Çok mahzun birisin öyle cicisin nazar değmesin
(you're a very depressed person, so pretty thing, I hope nothing cause you misfortune)

خیلی سرحالی خودتو غمگین نشون میدی که چشم نخوری


Aman aman dur bir dinle bak bir şeyin varsa
(aman aman* stop, listen once, if there's any matter with you)

امان امان به منم گوش بده اگه کسی هم تو زندگیت داری


Çekinme utanma benim olmasanda gizli gizli
(Don't abstain, don't be shy, even if you're not mine in a hidden way)
Çevir durma
(turn over**, don't stop)

اگه مال منم که نباشی خجالت نکش دور از چشم اون با من باشBaşın ağrırsa salla yerinden kalkta fırla
(If you have headache never mind, stand up and jump up)

اگه حوصله ات از همه چیز سر رفت  اصلا نگران نباش


İyleşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla
(If you want to get better, tick me on this number)

این شماره منو بگیر بهم زنگ بزن


Bir ordasın bir burda, boş yere kafan yorma
(You're once there and once here, don't think hard in vain)

یا اینجایی یا اونجا  بیخودی  داری خودتو خسته میکنی

( می خوای خوش باشی اما راهشو بلد نیستی)


Herşeyin fazlası zarar, bu işler seni yorar
(Excess of everything is harmful, this businesses makes you tired)

آب هم زیادیش آدمو خفه می کنه  اینکارها هم تورو خسته می کنه

Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine
(Instead of your being clever (and) standing(facing with) the world)

اگه عاقل باشی غصه دنیا رو می خوری

Biraz deli ol dünya senin kahrını çeksin
(Be a bit crazy, let the world stand (face with) you)

اما اگه  دیوونه باشی دنیا غصه تورو می خوره پس دیوونه باشBak şunu sana yazdım, bunu al sakın kaybetme
(Look I wrote this for you, take this (and) never lose)

نگاه کن اینو دارم واسه تو می نویسم(شماره تلفنم)

بگیرشو گمش نکن


Derdine derman olan bir numara var içinde
(There's a number that's cure for your bane in it)

هرموقع مشکلی داشتی کافیه یه زنگ بزنیچشمک

------------------------------------------------------------------

این متن هم توسط آقا مهدی که به ما خیلی لطف دارن تو یکی از نظرات ارسال شده که ترجمه یه آهنگه که من می زارمش اینجا که به اصطلاح دم دست باشه و همه ببینن

Kendimle hesaplaştım yine باز با خودم حساب کتاب کردم
Ne olacak şu halim diye  حالا اوضاع احوالم چی میشه
Çok gelir üstüme yar bir yandan خیلی می کشم ؛ یارم هم از یک طرف
Dostlar bir yandan دوستام از طرف دیگه
Ne serden geçirim nede yardan نه میتونم از خودم بگذرم و نه از یارم
Usandım bu candan از دست دلم دیگه به ستوه اومدم

Nelere gögüs geldim با چه مشکلاتی روبرو شدم 
ateşten gömlek giydim  پیراهن اتشین پوشیدم (کنایه از مقاومت کردن در برابر سختی هاست)
Zaten çoktan delirdim isyan ettirirler  من از خیلی وقت پیش دیوونه بودم
sabır sabır allah صبر صبر خدا
Hergün kahır allah صبر برای تمام روزهام ای خدای قاهر
Usandım canımdan bıktım be ya sabır از این دلم خسته شده ام به ستوه امده ام صبرم بده خدا

 

¤ نوشته شده در ساعت ۵:۳۳ ‎ب.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (1)

چهارشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٧
این آهنگها به درخواست حامد مریم فرحناز و شکلات

Ebru Yaşar - Ateşten Gömlek

Yanmasini bildin narina
kül olmasinida bilirim
yar diye bastim bagrima
sikayetcide hic degilim

seviyorum seni
seni seviyorum
icim gidiyor sana
üstüne titriyorum

askin atesten gömlek olsada
yine yine yine yine yine giyecegim
bedeli kara zindan deseler bile girecegim

yan dedigin sey senden ibaret
yani kisaca sana emanet
leylayla mecnundan dahada beterim
ölürsem hakkini bana helal et

seviyorum seni
seni seviyorum
icim gidiyor sana
üstüne titriyorum

askin atesten gömlek olsada
yine yine yine yine yine giyecegim
bedeli kara zindan deseler bile girecegim

ابرو یاشار- لباس آتشین

هیچ وقت آتش عشقت نرم نمی شه واسم

حتی اگه خاکسترم بشه  بازم عشقت سوزنده هست واسم

ناراحت نباش یار واست سینه ام رو گشاده کردم (تحملم را بالا بردم)

تو رو دوست دارم   توی دلم تویی و تو یی که فقط اونو می لرزونی

حتی اگه عشقت مث لباس آتشین باشه اونو می پوشم

(یا عشقت همه وجودم رو تکه تکه کنه دوباره دوباره دوباره تنم رو بهم بخیه می کنم)

حتی اگه عاشقت بودن  به قیمت ماندن توی زندان سیاه باشه عاشقت می مونم

اگه  "بسوز " تو ٬باشه اولین و آخرین عبارت(فقط بگی بسوز)

  اینو نزد خودم نگه می دارم به امانت(یعنی همیشه به خاطرت می سوزم)

واست از مجنون‌‌‌‌ِ لیلا  می شم  مجنونتر

 اگه مردم از دستت ،خونم باشه حلالت

ابرو یاشار-امروز سراغی ازم نگرفتی

Bu gün beni unut yarın geçmişini 

 امروز منو فراموش کن ممکنه فردا دیر بشه
Ne kalır geriye söyle aşkın bittimi 

  هرچه زمان بگذره بگو عشقت تموم می شه؟

Hep dertlerin bana sevgiler sana

  همه ی دردهات مال من  محبت ها مال خودت
Az verdin çok aldın aşkı harca kana kana

 کم دادی زیاد گرفتی محبت از خودت به خرج دادی اما با خصت

Bu gün beni aramadın yaralarımı saramadın

 امروز بهم زنگ نزدی دردامو درمان نکردی
Çok vaatler verdin ama derde derman olamadın

خیلی قول دادی اما واسه دردم درمان نشدی

 
Betül Demir - Yaz Geliyor

BENDEN NEYİ NE KADAR ALDIYSAN
HEPSİNİ GERİ GÖNDER
BU AŞKA BORCUMU FAZLA FAZLA
ÖDEDİM ARTIK YETER
SEN SÖYLEDİN BEN DİNLEDİM
BEKLE DEDİN BEKLEDİM
BAŞKA BİR AÇIKLAMASI YOK BUNUN
BEN SANA HİÇ YETMEDİM
KORKMUYORUM YİNE SEVECEĞİM
AŞK YÜREĞİME AZ GELİYOR
ERİDİ BUZ GİBİ KARA KIŞIM AH
KADERİME YAZ GELİYOR

SÖZ: SUDE BİLGE DEMİR
MÜZİK: SUDE BİLGE DEMİR

بتول دمیر-تابستون می یاد

هر چی که ازم گرفتی بهم برگردون

منم هر چه که تو بهم دادی تو این عشق تاوانشو بهت پس دادم دیگه بسمه

هر چه که گفتی کردم هی گفتی صبر کن درست می شه صبر کردم

دیگه هیچ توضیحی واسه نه گفتنت نمی پذیرم دیگه جوابی بهت ندارم

...نمی ترسم دیگه از عاشق شدن آخه پوستم کلفت شده(عشق واسه دلم کم ارزشه)

مث یخ آب میشه این زمستون سیاهم

 وقتی تابستون از راه برسه( نوبت منم می رسه)

Betül Demir - Yapamadım

Söyle kaç kere cesaret edip
Kaç kere ihanet edip
Baktın aşkın yüzüne söyle
Susma,
Kendini feda edip
Herşeye veda edip
Gitmedin mi söyle

Neden her aşkın içinden ayrılık geçiyor biraz
Ve ben hala seni sevdiğimi söylüyorum avaz avaz

Yapamadım aşıktım sana kalbime karşı koyamadım
Haksızdın ama seni bir kez bile suçlamadım
Unut diyorum ama unutmuyor bu gönül

Aaaaaa

Uyumadım ağladım sana geceler boyu ağladım uyumadım
Yalnızdım ama beni bir kez bile aramadın
Söner diyorum yalan sönmüyor bu gönül

کاری نکردم

بگو چندبار جسارت کردی که بهم خیانت کنی به عشقت نگاه کن(من) به خودت هم نگاه کن و مردونه بگو

بیخودی ساکت نباش  همه چیزو فدا کردی و با همش  وداع کردی چرا پس نرفتی بهم بگو

چرا  حالا که من تورو دوست دارم و واست دارم آواز می خونم می خوای جداشی ازم ؟

غیراز اینکه عاشقت شدم کار دیگه ای کردم قلبم رو مقابلت قرار ندادم؟

می دونم در حقم نامردی کردی اما آیا یه بار هم تو رو مقصر دونستم؟

 می گم فراموش کن اما این دل میگه می تونه

به خاطر تو شبا نخوابیدم و گریه کردم

تنهام خودتم می دونی اما آیا بازم سراغی ازم گرفتی؟

می گم می تونم آتش عشق رو خفه کنم اما مگه این دل می تونه

Adnan Şenses - Doldur Meyhaneci - Keyfi Müzik

İçelim arkadaş benim derdim çok,
İçelim arkadaş derdime çare yok
İçelim arkadaş bu gün keyfim yok.
İçelim arkadaş tadım tuzum yok

Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben, şifalar olsun
Mezem biraz peynir, birazda zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim işte,
İçelim arkadaş sarhoşum işte...

Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim...
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim...
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim...
Doldur, doldur, doldur, doldur, gitsin...

Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim...
Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim...
Doldur be meyhaneci kör kütük sarhoşum o biçim...
Doldur- 4 gitsin...

İçelim arkadaş hiç umudum yok,
İçelim arkadaş bugün havam yok...
İçelim arkadaş benim gözüm tok,
İçelim arkadaş muhabbetim yok...

 می نوشم دوستان آخه دردهای زیادی دارم

می نوشم دوستان آخه جز این چاره ای ندارم

می نوشم دوستان آخه امروز  سر کیف نیستم

می نوشم دوستان آخه زندگیم بی نمکه

دوستانم همه غمگینند دشمنانم همه خوشحال

به سلامتی درد بزرگم می نوشم

با مزه ی پنیر و زیتون می نوشم

می نوشم دوستان کارم اینه کارم مستیه

آهای ساقی پر کن  قدهم خالی نمونه

پر کن که دردام تموم نمیشه پر کن تند تند پر کن

پر کن پرکن پرکن و برو

پر کن که دارم با همه وجودم آتیش می گیرم دردام و بسوزون

پر کن آهای ساقی طوری که بد مست بد مست بشم...

می نوشم ای دوستان آخه امیدی ندارم

می نوشم دوستان آخه امروزهوایی ندارم

می نوشم دوستان آخه دل پری دارم(توی ترکی میگن چشم پری دارم)

می نوشم دوستان آخه محبتی ندیدم.........

.......................................................................................

از اینکه به درخواستاتون دیر جواب می دم شرمنده خوب گرفتاریو هزار....

سعی کردم طوری ترجمه کنم که خیلی به منظور ترانه سرا نزدیک باشه اگه هم بعضی جاهاش درست نباشه به خوبی خودتون ببخشین

                                                                                                            مخلص شما  فرهاد

 

 

¤ نوشته شده در ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (24)

سه‌شنبه ۴ تیر ،۱۳۸٧
آهنگ زیبایی از kader

Turkish lyrics

Ama ben

Çiçek açmaz bahçelerde yosun bitmez denizlerde
Bülbül ötmez bu seherde sonumuz mu geldi acaba
Çicek açmaz bahçelerde yossun bitmez denizlerde
Bülbül ötmez bu seherde sonumuz mu geldi acaba

Ama ben... seni çok severdim
Ama ben... senin için ölürdüm
Ama ben.. bu canımı verirdim
Sensizim çok yanlızım...

Nefes aldım kokunu duydum hasrete gömüldüm derinden
Son bir defa bana gelde yüzünü göreyim yeniden
Nefes aldım kokunu duydum hasrete gömüldüm derinden
Son bir defa bana gelde yüzünü göreyim yeniden

Ama ben... seni çok severdim
Ama ben... senin için ölürdüm
Ama ben.. bu canımı verirdim
Sensizim çok yanlızım....

Sen... sevgi nedir bilirmisin
Sevmek yürek ister.... yürek
Sen hiç sevmedin ki bu alemde
Gönlüme taht kurmuşdun
Yıkdın gittin bir kalemde
Biliyorum gökteki yıldızlar kadar uzaksin
Sen aslında bana tuzaksın
Umutsuz aşk derler bunun adına
Tohumunu ekemezsin
Yapışdımı bir kere yakana ezipde geçemezsin
Dedim ya sevmek yürek ister...yürek
Sende ne yürek var nede... neyse....

..........................................................

english lyrics

but i

the flower doesnt bloom in the garden,the moss doesnt grow in the seas

the nightingale doesnr sing in the dawn ,is it our endbut I...I used to love u

but I ... I used to die for u

but I ... i used to give my soul

im so alone without u

i breathed,i smelled you,i drowned in longing deeply
come and let me see your face ,one last time,again
you... do you know what is love
to love needs to have a heart..heart
have u ever loved in that world

u had put a thronein my heart

u ruined,left.with an only pen

i know you're away as far as the stars on the sky

actually u'Re a trap for me
they call it 'hopeless love'

you cant broadcast the seed of it
u cant sweep it all when it comes to ur neck* free translation
i told you.. to love need to have a heart,heart

u either have no heart,and either....anyway

.................................................

persian lyrics

کادر

اما من....

غنچه توی باغچه ها باز نمی شه خزه توی دریاها سبز نمیشه

بلبل توی سپیده دم آوازی سر نمی ده....این شد عاقبت عشق ما !!؟؟

اما من که تو رو خیلی دوست داشتم

اما من که واسه تو جون دادم

اما من که خودمو فدات کردم

.....بی تو خیلی تنهام

حسرت منو از درون به زمین زد

هر نفسی که کشیدم عطر تو رو حس کردم

واسه آخرین بار بیا پیشم که صورتتو بازم ببینم

..........اما من که واسه تو جون دادم

اما من که خودمو فدات کردم

....بی تو خیلی تنهام

تو چه می دونستی عشق یعنی چه

عشق جیگر می خواد ...جیگر

تو اصلا تو عمرت عاشق نبودی

فقط تاج عشقو روی قلب من گذاشتی

منو نابود کردی و رفتی فقط یه قلم واسم به جا گذاشتی(که در غمت بنویسم)

می دونم اندازه ی ستاره های آسمون ازت دورم

تو واسه من اصلا دام بودی حقه بودی فریب بودی

کاری کردی که عاشق ناکام لقب بگیرم

تو دیگه نمی تونی بذر عشق و تو وجودم دوباره شکوفا کنی

غیر از این بود که همیشه فقط دلمو می شکستی و می رفتی

قبلا هم گفتم عشق جیگر می خواد جرات می خواد

در تو نه دل و جرات بود و هست و نه...هیچ چیز دیگه

 

 

¤ نوشته شده در ساعت ۴:۳۳ ‎ب.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (6)

یکشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٧
MİLLİLERİMİZ EURO 2008


¤ نوشته شده در ساعت ۳:۵٩ ‎ب.ظ توسط فرهاد
|+|    پیام های دیگران (3)

یکشنبه ٢۶ خرداد ،۱۳۸٧
آهنگ درخواستی صبا

 

 

Betül Demir

Baska Bir Sey
Something else
یه چیز دیگه
...............................................
Dokunmak istiyorum yine eline
I want to touch your hand again

می خوام دستاتو توی دستم بگیرم یک بار دیگه

 

Alismisim bir kere senin tenine
I got used to your hand once
تن آشناتو توی آغوشم بگیرم یک باردیگه

 

Ask degil sevgi degil baska birsey bu
this is not love, not endearment but something else
عشق نیست محبت نیست این یک چیز دیگه است

 

Hiç bir sey koyamam ki bunun yerine
I cannot replace anything else instead of this
که نمی تونم بزارم جاش هیچ چیز دیگه 


Sen orada ben burada
you are there and I'm here
تو اونجا و من اینجا

 

Artik iki yabanciyiz dayanilmaz birsey bu
we are two aliens (for each other) anyway, this is something devastating
غیر قابل تحمله واسم که ما شدیم مث غربیه ها

 

Bir arada olamazdik
we wouldn't be able to be together
نمی تونیم با هم باشیم یه جا

 

Gel gör ki ayrilamazdik, inanilmaz birsey bu
so, we wouldn't be able to leave (each other), this is something incredible
باورکردنی نبود که یه روز از هم بشیم جدا

Yüzün gibi sözün gibi
Like your face, like your word(s)
ظاهر تو همه حرفات

 

Hüzün gibi karmakarisik anlasilmaz birsey bu
Messy like melancholy, this is something unintelligible

 نامفهوم بود واسم همه دنیات

 

Yalanmiydi gerçekmiydi
Was it a lie or reality

یعنی واقعی بود یا خیال؟

 

Bir an miydi vurdu geçti unutulmaz birsey bu
was it for a moment (instantaneous) , it hit and went, this is something unforgettable

+ محمد کریمی ; ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()   

بزرگترین مرکز فروش ترانه های ترکی ای در ایران

آرشیوی کامل از جدیدترین و قدیمی ترین ترانه ها و آلبومهای خوانندگان ترکیه و موسیقی سریال های ترکیه ای
اگر مدتهاست دنبال آهنگ ترکی خاص و نایابی هستید با یک تماس به ما بسپارید
ارسال cd و dvd آهنگها با ارزانترین قیمت و سریع ترین زمان توسط پست پیشتاز درب منزل شما
-------------------
-------------------
-------------------
دانلود ترانه آهنگ ترکی دانلود آهنگ ترکی اهنگ ترکیه ابراهیم تاتلیسس ترانه های ترکی ترانه ترکی gokhan ozen آهنگهای ترکی آهنگ ترکی
barish akarsu موسیقی ترکی دانلود اهنگ ترکی ebru gundesh دانلود آهنگهای ترکی اسماعیل یاکا ابراهیم ارکال آهنگ ترکیه tarkan اهنگ
ترکی ترانه ترکیه ترانه های ترکیه آهنگهای ترکیه ای موسیقی ترکیه ترانه ترکی دانلود ترانه های ترکی آهنگ ترکیه ای دانلود آهنگهای ترکیه ای seda
sayan دانلود آهنگ های ترکی دانلود آهنگ ترکیه اهنگ ترکیه ای دانلود آهنگ ترکیه ای دانلود اهنگ ترکیه اهنگ ترکیه دانلود آهنگ ترکی اهنگهای
ترکی اهنگهای ترکیه موزیک ترکیه ای petek dinchoz
turkmp دانلود موزیک ترکی دانلود اهنگهای ترکی دانلود ترانه ترکی سایت ترکیه اهنگ های ترکی ترانه های ترکی آهنگهای ترکی ebru yashar
گونل دانلود آهنگهای ترکیه دانلود اهنگ ترکی دانلود اهنگ ترکیه ای دانلود آهنگهای ترکی ebro gundesh اهنگهای ترکیه ای ترانه دانلود demet
akalin کلیپ ترکی ترانه های استانبولی ابراهیم تاتلیسس ترانه های ترکیه آهنگ های ترکی اهنگ های ترکیه ای hande yener دانلود اهنگهای ترکیه
ای دانلود اهنگهای ترکیه دانلود ترانه ها sami yusef آهنگ های ترکیه ای دانلود ترانه ترکیه دانلود موسیقی ترکی دانلود ترکی
دانلود آهنگ های ترکیه ای gulben murat gogebakan آهنگ ترکیه ای اسماعیل یاکا ترکیه murat basharan دانلود گونل
دانلود ترانه های ترکی فردی تایفور کلیپ های ترکی دانلود موزیک ترکیه petec dincoz burak kut باریش مانچو ابرو گوندش adnan
senses موسیقی ترکی دانلود اهنگ های ترکی دانلود آهنگ های ترکی دانلود آهنگهای ترکیه موسیقی ترکیه ابراهیم تاتلسس آهنگ ترکیه ابراهیم ارکال
اطلاعات در مورد خوانندگان ترک زبان .موزیک ترکی.سس ادنان شنسس عدنان شن سس علی گوون الیشان علیشان علی شان آراز السس ال سس آشکین نور ننگی
عاشکین نورینگی آتیلا تاش باریش مانچو بندنیز بردان ماردینی برهان چاچان جانسور جان سور چلیک چیلیک جیلان آنکارالی تورگوت داود گول اوغلو دنیزسکی
دوگوش ابرو گوندش ابرو یاشار ادیب آکبایرام اجه امراه امرال فاروک ک. فاتح کیساپارماک شبنم کیسا بارماک فردی تایفور کگهان ازن کوخان اوزن گولبن ارگن
گولدن کارا بوجک گولر ایشیک گونل هاکان پکر حاکان تاشیان هالوک لونت حالوک له ونت هانده ینر حانده انر یه نر لطیف دوغان ماحسون کرمزیگول ابراهیم ارکال
عزت یلدز خان عزت ییلدیز هان کراچ اچ ایزل کادر کایاهان اعفت الرمان رافت ال رمان کیباریه کیباریا رامیز قلی اف متین شنترک شان ترک موذز ارسوی
موعذز مواذز موزز معزز مراد باشاران مراد ککیلی ککلی مراد گوئه باکان گویه باخان مسلم گورسس موسلوم بابا مصطفی صندل نامی نامیک ناشیده گوکتورک
کوچوک انور اونور ارهان گنجه بای ارحان برحان اوزادا ازادا ازجان دنیز اوز جان دنیز پتک دینچز شاهصنم شاه صنم سیبل جان سونگول کارلی سونر تارکان وصال
علیوف علی اف یالین یوردسون کاردشلر یورت سون کاردشلر اسماعیل ی ک زکی مورن ذکی مورن موزیک ترکی(ترکیه آذر بایجانی) دانلود موزیک ترکی زندگی
نامه خواننده ها و هنر مندان ترکیه بیوگرافی خوانندگان ترک تکیه آذربایجان عکس وپوستر خوانندگان ترکی دانلود دانلود
download albom album torki turkiye tork turk turki ترانه ها danlod iboshow show ibo ایبوشو ایبو آرابسک آذری آذربایجان
4Yuz چهار یوز Ahmet Kaya احمد کایا Ayna آینا Ajda Pekkan آجدا پکان Ali Guven علی گوون Ali Altay علی آلتای Alisan
علیشانAlpay آلپای Adnan Senses ادنان شنسس Asli آسلی Arif Sag عارف ساغ Asuman Krause آسومان کرایوسه Askin Nur
Yengi آشکین نور ینگی Alex آلکس Atiye Deniz عاطیه دنیز Atilla Tas آتیلا تاش Ayca آیچا Ayca Yesim آیچا یشیم Aylin Coskun
آیلین جش Arkin Celik آرکین چلیک Aysel Gurel آیسل گورل Bulent Serttas بولنت سرتاش Bulent Evcil بولنت اوجیل Bulent
Ersoy بولنت ارسوی Baha باها Bertug Cemil برتوگ جمیل Badem بادم Baris Akarsuباریش آکارسو Baris Manco باریش
مانچو Berdan Mardini بردان ماردینی Betul Demir بتول دمیر Burcu Gunes بورجو گونش Berksan برکسان Burhan Cacan بورهان
چچن Bendeniz بندنیز Benguبنگو Celik چلیک Cengiz Kurtoglu چنگیز کورت اوغلو Cengiz Imrenچنگیز ایمرن Cengiz Coskuner
چنگیز جشر Cem Karaca جم کاراجاCezaجزا
Coskun Sabah جش صاباه Ceylan جیلان Candan Ercetin جاندان ارچتین Canseverجانسور Cankan جانکان Dogus
دوغوش Demet Sagiroglu دمت ساغیراوغلو Demet Akalin دمت آکالینDoa دعا Deniz Arcak دنیز آرجاک Deniz Seki دنیز سکی Dilek
Pinar دیلک پینار Davut Guloglu داوود گول اوغلو Demir Demirkan دمیر دمیرکان Emrah امراه Emre Altug امره آلتوگ Ebru Yashar
ابرو یاشار Erkin Koray ارکین کورای Emre Aydin امره آیدین Emel Sayin امل ساین Emel Muftuoglu امل موفتواوغلو Elif Turan الیف
تورانErgun Efe ارگون افه Ebru Gundes ابرو گوندشEbru Secer ابرو سچر Ebru Destan ابرو دستان Esra Balamir اسرا بالامیر
Erkan Su ارکان سو Edip Akbayram ادیب آکبایرام Egeاگه Eylem ایلم
Elif Karli الیف کارلی Funda Arar فوندا آرار Feridun Duzagac فریدون دوزاغاچ Fatih Kisaparmak فاتیح کیساپارماک Ferdi Tayfur
فردی تایفور Fahir Atakoglu فاخر آتاک اوغلو Fatih Erkoc فاتح ارکوچ Ferhat Gocher فرهاد گوچر GeceYolculari گجه
یولجولاریGokhan Kirdar گوکهان دار Gulshen گولشن Gulben Ergen گولبن ارگنGrup Gundogarken گروه گوندوغارکن Gulten گولتن
Gurkan گورکان Goksel گوکسل Gokhan Ozen گوکهان اوزن Gokce گوکچه Goktan گوکتان Gunel گونل Gokhan Tepeگوکهان تپه
GonulAkkor گونول آکور Gonul Dilan گونول دیلان Gokhan Kan گوکهان کان Hepsi هپسی Haluk Levent هالوک لونتHadise
هادیسه Hande Yener هانده ینر Hasan Yilmaz حسن ییلماز
Harun Kolcak هارون کولجاک Hulya Avsarهولیا افشار Hulya Bozkaya هولیا بزکایا Hakan Altun هاکان آلتون Hatice هاتیجه
Huseyin Turan حسین توران Ibrahim Tatlises ابراهیم تاتلیسس Ibrahim Erkal ابراهیم ارکالIremایرم intizar انتظار Isin Karaca
ایشین کاراجا Izel ایزل Ismail Yk اسماعیل یه کا Ilhan Sesen ایلهان ششن Izzet Yildizhan عزت یلدیزهان Kayahan کایاهانKader کادر
Kubat کوبات Kirach اچ Kenan Dogulu کنان دوغلو Kivircik Ali کیویرجیک علی Kutsi کوتسی Keremcem کرمجمLevent Yuksel
لونت یوکسل Latif Doganلطیف دوغان Lara لارا Mor Ve Otesi مر و اوتسی Mahsun Kirmizigul ماهسون میزگولMustafa Yildizdogan
مصطفی یلدیزدوغان Muslum Gurses مسلم گورسس Mustafa Sandal مصطفی صندل Murat Basharan مرادباشاران MikailAslan میکائیل
اصلان Muazzez Ersoy معزز ارسوی Murat Gogebakan مراد گویه باکان Murat Kursun مراد کورشون Murat Kekilli مراد ککیلی
Murat Boz مراد بز Murat Mermer مراد مرمر MFO ام اف او Metin Arolat متین آرولات Mirkelam میرکلام Metin Senturk متین
شنتورک Nilufer نیلوفر Nalan نالان Nazan Oncel نازان اونجل Nihat Dogan نیهات دوغان Nevنو Nihan نیهان Niran Unsal نیران اونسال
Nez نز Nil Karaibrahimgil نیل کاراابراهیم گیلOgun Sanlisoy اوگون شانلیسوی Orhan Gencebay اورهان گنجه بای Ozcan Deniz
اوزجان دنیز Orhan Hakalmaz اورهان هاکالماز Ozlem Tekin اوزلم تکین Onur San اونور شان Ozan اوزان Orhan Olmez اورهان اولمز
Oguz Yilmaz اوغوز ییلماز Ozgun اوزگون Pinar Aylin پینار آیلین Petek Dincoz پتک دینجوز Pamela پاملا Pinhani پینهانی Rafet El
Roman رفعت ال رومان Rober Hatemo روبر هاتمو Roya رویا Redd رد Reyhan Karaca ریحان کاراجا Sibel Can سیبل جان Sibel
Tuzun سیبل توزون Sibel Mirkelam سیبل میرکلام Sibel Alas سیبل آلاش Serdar Ortac سردار اورتاج Sultana سلطانا Sezen Aksu
سزن آکسو Seda Sayan صدا سایان Sebnem Kisaparmak شبنم کیساپارماک Sebnem Ferah شبنم فراه Seden Gurel سدن گورل Soner
Arica سونر آریجا Selami Sahin سلامی شاهین
Sahsenem شاهصنم Samime Sanay صمیمه سانای Sila سیلا Sertab Erenerسرتاب ارنر Sinan Ozen سینان اوزن Selda Bagcan سلدا
باغجان Selcuk Yapar سلجوک یاپار Sekendort گروه84Teoman تئومان Tarkan تارکان Timucin تیموچین Tibet تیبت Tual توآل
TugbaEkinci طوبی اکینجی Tugba Aydin طوبی آیدین Tarik تاریک Tayfun Hancilar تایفون هانجیلار Tan تان Ugurاوغور Volkan
Konak ولکان اک Yalin یالین Yuksek Sadakat یوکسک صاداکت Yakup Ekin یاکوپ اکین Yakup یاکوپYasar یاشار Yavuz Bingul
یاووز بینگول Yilmaz Morgul ییلماز مرگول Yildiz Tilbe یلدیز تیلبه Yonca Evcimik یونجا اوجیمیک Yonca Lodi یونجا لودی Zeki
murenزکی مورن Zerrin Ozer زرین اوزر Zen زن Zeynep Coskun زینب جش Zaffer Peker ظفر پکر Zeyno زینو Zara زارا
Zeynep Dizdar زینب دیزدار

+ محمد کریمی ; ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()